1 Innledning

En handlekraftig samfunnsutvikler

2013 var et år med høy aktivitet i Stavanger. Kommunen passerte 130 000 innbyggere og befolkningen i storbyområdet vokser fortsatt raskt. Det ble samarbeidet godt på tvers av kommunegrensene. Stavanger kommune har i 2013 videreført et tilfredsstillende tjenestetilbud. Arbeid med folkehelse er prioritert og brukerundersøkelsene viser jevnt over fornøyde brukere. Ny arbeidsgiverstrategi ble vedtatt. Denne gir retning for utviklingen av en handlekraftig kommuneorganisasjon. Sykefraværet i Stavanger kommune har hatt en nedgang fra 7,4 prosent i 2012 til 6,9 prosent i 2013. Den økonomiske situasjonen er samlet sett tilfredsstillende, men også utfordrende da det i 2013 har vært en høyere vekst i utgiftene enn i inntektene.
Det har vært en utflating av økonomien i regionen og landet for øvrig i 2013. Dette gir grunn til bekymring.

Folkevekst

Stavanger vokste med 1563 personer i 2013 – en befolkningsøkning på 1,21 prosent. Kommunen hadde en nettoutflytting til resten av landet på 843 personer samtidig som innvandringen økte. Totalt sett hadde Stavanger høy nettoinnflytting.

I 2013 ble det ferdigstilt 1028 boliger og igangsatt bygging av 901 nye boliger i Stavanger. Legger en til grunn den gjennomsnittlige botettheten på 2,1 personer per bolig, blir boligbehovet ca. 760 boliger. Dette viser at boligtilførselen tok seg opp i 2013 og i tillegg kompenserte noe for boligetterslepet siden finanskrisen i 2008.

Regionalt samarbeid

Befolkningsveksten og de utfordringene vår region står overfor krever samarbeid og felles oppgaveløsning på tvers av kommunegrensene. For å ivareta en bærekraftig samfunnsutvikling har kommunen spilt en aktiv rolle og tatt en tydelig posisjon i planer for utbygging og transport på lokalt og regionalt nivå.

I 2013 ble det holdt felles formannskapsmøter med kommunene Sandnes, Sola og Randaberg. Møtene legger forholdene til rette for koordinert innsats og samarbeid ved plan- og utredningsarbeid i regionen. Det er gjennomført et utredningsarbeid som har resultert i forslag til en felles Regional boligbyggingsstrategi. Arbeidet har pågått i 2013 og sluttføres tidlig 2014. Arbeidet ledes av en politisk styringsgruppe med representanter fra de fire kommunene i storbyområdet. I regi av Greater Stavanger er det satt i gang en oppdatering av Næringsarealstrategien for Stavangerregionen. Arbeidet skal sluttføres i 2014.

Stavanger kommune har sammen med Sandnes, Sola og Rogaland fylkeskommune inngått en avtale om statlige belønningsmidler for bedre kollektivtransport og redusert bilbruk (2013-2016). I avtalen forutsettes det nullvekst i personbiltransport i byområdet.  Regjeringen har besluttet at transportsystemet på Jæren skal baseres på et bussveikonsept i kombinasjon med jernbanen. Det er etablert et eget prosjekt for Bussvei 2020 hvor kommunene, Statens vegvesen og fylkeskommunen deltar. Kommunedelplan parkering Forus – Lura har vært på høring i 2013 og kommer til endelig behandling våren 2014.

I samarbeid med Randaberg, Sandnes og Sola ble det i 2013 for første gang laget felles helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser for de fire nabokommunene.

Kap1_fyll1

Universitetsbyen

Stavanger har som mål å være en attraktiv universitetsby, og å fremstå som landets beste vertskommune for studenter. Visjonen er å legge forholdene til rette for at Stavanger blir en foretrukket studentby. I 2013 ble en egen melding for universitetsbyen Stavanger ferdigstilt, og sluttbehandlet i bystyret januar 2014. Meldingen er ambisiøs og arbeidet med å følge opp er godt i gang.

Klima- og miljøplan

Klima- og miljøplan 2010-2025 er fulgt opp på mange nivåer i kommunen. Faglig utvikling på klimatiltak skjer gjennom prosjekter i Framtidens Byer. Framtidens byer har ambisjoner om å stake ut en retning som bidrar til reduserte klimagassutslipp og forbedring av byens kvaliteter. Flere pilotprosjekter, som alle bidrar til reduserte CO2-utslipp, er gjennomført. Ny vedlikeholdsstrategi for kommunale bygg, basert på en omfattende kartlegging av alle kommunale bygninger, ble vedtatt i september i 2013.

Folkehelse

I 2013 ferdigstilte kommunen Strategiplan for folkehelsearbeidet 2013-2029.

Strategiplanen legger grunnlaget for et styrket og helhetlig folkehelsearbeid i Stavanger kommune. Folkehelseprofilen for 2013 slår fortsatt fast at Stavanger kommune kommer godt ut på dette området sammenlignet med resten av landet. Dette gjelder for indikatorer knyttet til levekår, miljø, skole, levevaner og helse og sykdom.

Tidlig innsats, forebygging og egenmestring har vært styrende for både tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling innen Oppvekst og levekår i 2013. Rett hjelp tidlig er vedtatt innført for alle barnehager i løpet av en femårsperiode. Innen skole prioriteres tidlig innsats gjennom kompetanseheving for å styrke grunnleggende lese- og regneopplæring på småskoletrinnet. Skolehelsetjenesten ble styrket med fem stillinger. Helsehuset Stavanger, offisielt åpnet februar 2014, samler ulike tiltak som skal støtte innbyggerne i å være aktive deltakere i samfunnet og samtidig hjelper brukerne til å redusere risikofaktorene for kronisk sykdom.

Kap1_fyll2

Digitale tjenester

God utvikling og forvaltning av digitale tjenester høyt prioritert. IKT- strategien ble evaluert i 2013 og gjennomgangen viser at strategiens mål i all hovedsak er innfridd. Evalueringen vil danne grunnlag for rullering av IKT- strategien i 2014. Arbeidet med ny digitaliseringsstrategi startet opp i 2013. Denne ferdigstilles også i 2014.

Høsten 2013 ble det etablert en egen koordineringsgruppe for digital innbyggerservice. Gruppens overordnete mandat er å forsere arbeidet med å utvikle selvbetjeningsløsninger.

Innbyggerservicen i Servicetorget ble testet av et eksternt selskap tre ganger i 2013. Kommunen har jevnt over scoret bra på disse testene.

Arbeidsgiverpolitikk

Ny arbeidsgiverstrategi 2013-2025 ble vedtatt av bystyret i 2013. Tilhørende handlingsplan for 2014 er ferdig utarbeidet. Det systematiske og langsiktige arbeidet med kompetanseutvikling og rekrutteringstiltak gir resultater, og nye tiltak er godt etablert. Dispensasjoner for barnehagelærere er halvert, men krever fortsatt stor oppmerksomhet. Flere ansatte som ønsker en lederkarriere i Stavanger kommune er tatt opp på lederutviklingsprogram for virksomhetsområdene barnehage, barn og unge og levekår.

Likestilling og mangfold

Bystyret vedtok Strategi for likestilling og mangfold i fjor. Strategien viser kommunens hovedprioriteringer på diskrimineringsområdene etnisitet, kjønn, nedsatt funksjonsevne, tro og livssyn, alder og seksuell orientering. Gjennom strategien har kommunen fått en mer samlet tilnærming til likestilling og mangfold, og den skal ligge til grunn i det videre arbeidet på dette området.

Økonomisk resultat

Regnskapet for 2013 viser et samlet mindreforbruk på kr 7,8 mill. Netto driftsresultat utgjorde kr 160,4 mill. og tilsvarte et netto driftsresultat på 1,85 %. Bruttoinvesteringer utgjorde kr 1 182 mill. Udekket finansiering av investeringene ble på kr 76,6 mill. Andelen egenfinansiering av investeringene var på 42 %. Gjeldsgraden ekskl. startlån var på 56 % og ligger innenfor måltallet i kommunens finansielle strategi.

Tjenesteområdene hadde samlet sett god økonomistyring. Av et budsjett på kr 5,8 mrd. viser resultatet et merforbruk på kr 5,7 mill. Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester er fortsatt høy, behovet for økonomisk sosialhjelp har økt og tiltak rettet mot barn med særlige behov i barnehagene er tiltagende. Vedlikeholdsutgiftene til kommunale boliger ble større enn planlagt. Høy aktivitet på investeringsområdet medførte et udekket finansieringsbehov. Avvikene skyldes i hovedsak tidsforskyvninger mellom regnskap og budsjett – ikke overskredet prosjektkostnader.

Aktivitetsveksten har i 2013 vært høyere enn inntektsveksten. Rådmannen vurderer derfor samlet sett den økonomiske situasjonen som tilfredsstillende men utfordrende.

Rådmannen takker alle engasjerte medarbeidere for innsatsen og de gode resultatene i 2013!

 

Stavanger 31.03.2014

sign

Denne siden ble sist oppdatert 27. March 2015, 13:31.

Gå til Glimt fra 2013 Gå til 2 Økonomisk resultat