10 Kommunale foretak

10.1 Stavanger Parkering

Årsberetning#10.1.1

stavanger-parkering-logo

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstratgier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftspålagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
 3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
 4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
 5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
 6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
 7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttegjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
 8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

Figur 10.1 Stavanger Parkeringsselskap KF
Figur 10.1 Stavanger Parkeringsselskap KF

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og vedlikehold. I og med at vi har mange parkeringshus i Stavanger kommune, er dette en omfattende jobb. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndheving er den største gruppen med 19 ansatte, hvorav alle jobber i parkeringssoner, Parkeringshus og andre steder i Stavanger kommune der det er påkrevd. Det legges mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene og alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. Normalt tar det ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært. Det ble i 2013 foretatt 22.641 illegelser mot 27.896 året før. Brukertorget mottok færre klager i 2013, ned fra 5,8% i 2012 til 4,5% i 2013. Målsettingen er å senke klageprosenten ytterligere i 2014.

Forvaltningsrevisjon

Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2013 vært gjenstand for en omfattende forvaltningsrevisjon gjennomført av Rogaland Revisjon IKS. Formålet med revisjonen av foretaket, er både en kontroll med styringen og oppfølgingen av foretaket, samt en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling. Revisjonen mener foretaket er styrt etter gjeldende lovregler og vedtekter, men at det er merknader til Foretakets økonomirutiner. Disse er adressert i løpet av 2013.

Økonomi og årsregnskap

Foretaket har jobbet iherdig med å videreutvikle økonomi- og rapporteringsfunksjonen i 2013. En rekke effektiviserings- og prosesstiltak er iverksatt. Det brukes også en god del ressurser på bedre tilrettelegging av fagsystem både i forhold til interne prosesser og i kommunikasjonen med SK-regnskap.

Selskapet betalte engangsutbytte til Stavanger kommune på 75 mnok i desember 2013.  Utbytte medfører en kontantbeholdning for selskapet per 31.12.2013 på om lag 15 mnok. Frikjøpsfonder ved årsskiftet 23,9 mnok. Det foreligger en investeringsforpliktelse på 13 mnok i forhold til opparbeidelse av parkeringshall i forbindelse med bygging av Lervig sykehjem. Gjeldsgraden er per 31.12.2013 er 58,5%. Foretakets egenkapitalsituasjon er tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Driftsinntektene for 2013 ble 71,3 mnok en nedgang på 2,3 mnok i forhold til året før. Årsakene til dette er sammensatt. Hovedgrunnen er problemene den pålagte omleggingen til EMV standard har påført foretaket. Utfordringene med dette gjelder for alle parkeringsforetak i Norge. Vår to nye P-hus P-Arketten og P-Siddis har gitt lavere omsetning enn forventet, samt lite belegg i P-Kyrre. Endringer i periodiseringsrutiner slår også negativt ut på inntektene for 2013.

Finansinntektene var i 2013 4,2 mnok. Dette vil bli redusert med om lag 2,5 mnok i 2014 som følge av utbetaling av engangsutbytte på 75 mnok til eier.

Driftskostnadene er noe høyere enn forventet. Hovedgrunnen er at avskrivningen har økt med 2,6 mnok som følge av full årseffekt på P-Siddis og P-Arketten.

Regnskap for 2013 gjøres opp med et ordinært resultat i pluss på kr. 12.461.556. Følgende disposisjoner av overskudd foreslås:

Frikjøpsfond: 1.347.500

Overføring disposisjonsfond: 11.114.056

Regnskapet for 2013 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi og har en AAA-rating fra Dun & Bradstreet fra 2013.

HMS

Det er avholdt 4 AMU møter i løpet av året. Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus på HMS.

Sykefraværet var 11% i 2014 som er høyere enn målet på 7%. Av dette er 1,5% egenmelding og sykemeldinger 9,5%. Hovedårsaken til avviket mellom målsetting og resultat er ikke-arbeidsrelaterte langtidssykemeldinger som utgjør 4,1%. Foretaket har gjort flere tiltak for å redusere fraværet.

I 2013 er det registrert uønskede hendelser. Alle er  innrapportert og påfølgende oppfølging av ansatte skjer etter oppsatte prosedyrer. Selskapet benytter Synergi som rapporteringskanal.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Foretaket forurenser ikke det ytre miljø i større grad enn det som må anses som normalt for et parkeringsselskap. Foretaket er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 19 kvinner og 17 menn. Vi er bevisst viktigheten av dette, og tilstreber en jevn fordeling.

Vi hadde ved utlysing av stillinger i starten av 2013 også en del ikke etnisk norske søkere. Vi har hatt noen av disse til intervju, men da vi er avhengig av god muntlig norsk framstillingsevne, har vi foreløpig bare 3 ansatt av utenlandsk opprinnelse. Det er ønskelig å tilsette flere, da dette vil kunne være gunstig i kommunikasjon overfor publikum. Det er en bevisst holdning i selskapet om å arbeide for en noe større variasjon blant våre ansatte.

Styret består av 3 kvinner og to menn, der styreleder er kvinne. Selskapets ledergruppe består av to menn og to kvinner.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2013 og viser at jobbtrivselen og jobbmotivasjon totalt sett er god. Det er imidlertid forskjeller fra avdeling til avdeling.  Ny  medarbeiderundersøkelse  i regi i Stavanger kommune i 2014 vil bli gjennomført og tiltak iverksatt i henhold til resultatene av denne.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard for ansatte i kommunen. Stavanger Parkeringsselskap KF benytter denne standarden i sitt arbeid. Bransjeorganisasjonen Norpark der alle kommunale parkeringsforetak er medlem, har utarbeidet etiske regler for parkeringshåndheving. Alle foretakets trafikkbetjenter har gjennomgått obligatoriske kurs der etikk er en viktig del av kursene.

Marked

Foretaket har hatt fokus på følgende områder:

 • Trygg og sikker by
 • Økt belegg i P-Kyrre
 • Etablering av sykkelparkering på jernbanen

Til formålet er det benyttet annonsering i lokale media som TV Vest, Stavanger Aftenblad, aftenbladet.no og Jærradioen.

Foretaket har gjennomført to større undersøkelser rettet mot Jorenholmen. Den ene omhandlet bruk av anlegget fra et kundesynspunkt. Anleggets enorme popularitet skyldes hovedsaklig anleggets beliggenhet. Den andre undersøkelsen tok for seg tiltak for å bedre trafikksituasjonen i området. Nytt kjøremønster er etablert og har ført til en bedring av trafikksituasjonen rundt anlegget.

Drift teknisk

Vi har hatt og har fremdeles store utfordringer i vedlikehold av bygg og tekniske utstyr. Alder på både utstyr og bygg krever reparasjoner til stadighet. Samtidig har året påført foretaket mye problemer som følge av pålagt omlegging av kredittkortselskapene til EMV-standard (Eurocard, Mastercard og Visa). God teknisk kompetanse i foretaket har vært avgjørende for å oppnå tilnærmet normal drift.

Arbeidet med P-Arketten ble ferdigstilt i løpet av 2013. Utfordringer med kjøremønster, dårlig skilting og bom-anlegg som ikke fungerte tilfredsstillende, ansees nå som løst.

Det er installert LED lys i P-husene på Valberget og Jernbanen.

Utfordringer og fremtidsplaner

Av utfordringer i 2014 er det grunn til å fremheve disse:

 • Rulle ut og videreutvikle parkeringsapp for betaling av parkeringsavgift
 • Videreutvikle interne prosesser mellom fagsystem og økonomisystem
 • Overgang fra terminaler til mobiltelefoner for trafikkbetjenter
 • Legge om kommunikasjon med publikum til mer web-baserte løsninger
 • Videre arbeid med markedsføring og økt bruk av P-Kyrre
 • Effektivisere interne arbeidsprosesser i forhold til saksbehandling
 • Utvide sykkelparkeringstilbudet
 • Videreføre ekstern kommunikasjon for å styrke vår posisjon i markedet
 • Være aktiv medspiller for gjennomføring av arrangement i Stavanger
 • Styrke foretakets økonomi i forhold til investeringer i eksisterende bygg og anlegg
 • Styrke foretakets økonomi i forhold til investeringer i mer brukervennlige betalingsløsninger
 • Styrke foretakets økonomiske handlingsrom med tanke på framtidige utbygginger

Stavanger Parkeringsselskap KF jobber med forbedringsprosesser på mange områder. Dette arbeidet vil videreføres i 2014. Fokusområde i tillegg til videreutvikling av systemintegrasjon, vil være forbedret brukeropplevelse ved å ta i bruk nye digitale løsninger. App for betaling av p-avgift innføres 01.01.2014, testing av digital abonnementsløsning i p-hus med bom og sist men ikke minst innføre mer kundevennlige web-baserte løsninger i foretakets dialog med publikum.

Stavanger-Parkering-signaturer

Årsregnskap#10.1.2

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnaderNoterR-2013 B-2013R-2012
Driftsinntekter
Salgsinntekt171 267 79683 940 00073 634 074
Frikjøp parkeringsplasser1 347 5000175 000
Annen driftsinntekt16 159 5717 240 0007 610 795
Sum driftsinntekter78 774 86791 180 00081 419 869
Driftskostnader
Lønnskostnad2, 820 628 43120 376 10018 954 716
Avskrivning på varige driftsmidler 313 827 69511 485 0009 225 519
Tap på fordringer1 080 928500 0002 778 033
Annen driftskostnad127 864 38029 414 00024 476 855
Sum driftskostnader63 401 43361 775 10055 435 123
Driftsresultat15 373 43429 404 90025 984 746
Tabell 10.1 Driftsinntekter og driftskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnaderNoterR-2013 B-2013R-2012
Finansinntekter
Renteinntekt4 212 0834 000 0004 224 123
Sum finansinntekter4 212 0834 000 0004 224 123
Finanskostnader
Rentekostnad7 123 96010 985 0007 802 544
Annen finanskostnad003 989
Sum finanskostnader7 123 96010 985 0007 806 532
Sum netto finansposter−2 911 877−6 985 000−3 582 409
Årsresultat12 461 55622 419 90022 402 337
Disponering
Avsatt til bundnet fond71 347 500175 000
Overføringer disposisjonsfond711 114 05622 227 337
Sum disponert12 461 55622 402 337
Tabell 10.2 Driftsinntekter og driftskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

EiendelerNoter31.12.201331.12.2012
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom3303 272 678141 137 027
Tomt St. Olav2 600 0002 600 000
Anlegg under oppføring30180 026 431
Maskiner og inventar314 584 66411 424 396
Biler3561 562441 865
Sum varige driftsmidler321 018 904335 629 719
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap4100 000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP4, 3426 592378 071
Sum finansielle anleggsmidler526 592478 071
Sum anleggsmidler321 545 496336 107 790
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer51 460 822818 845
Andre fordringer51 456 0162 249 644
Sum fordringer2 916 8383 068 489
Bankinnskudd og kontanter638 588 476114 287 767
Sum bankinnskudd og kontanter38 588 476114 287 767
Sum omløpsmidler41 505 314117 356 256
Sum eiendeler363 050 809453 464 046
Tabell 10.3 Eiendeler
Last ned tabelldata (Excel)
Egenkapital og gjeldNoter31.12.201331.12.2012
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital78 792 4018 792 401
Sum bundnet egenkapital8 792 4018 792 401
Opptjent egenkapital
Bundne investeringsfond6, 723 932 44222 584 942
Annen egenkapital7117 883 450181 769 393
Sum annen egenkapital141 815 891204 354 335
Sum egenkapital150 608 292213 146 736
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser83 961 2264 441 981
Sum avsetning for forpliktelser3 961 2264 441 981
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld9196 711 031207 531 235
Sum annen langsiktig gjeld196 711 031207 531 235
Sum langsiktig gjeld200 672 257211 973 216
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld104 201 68621 062 031
Skyldige offentlige avgifter102 948 0343 134 494
Kortsiktig konserngjeld10350 0000
Annen kortsiktig gjeld104 270 5404 147 569
Sum kortsiktig gjeld11 770 26028 344 094
Sum gjeld212 442 517240 317 310
Sum egenkapital og gjeld363 050 809453 464 046
Tabell 10.4 Egenkapital og gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

stavangerpark-sign

Noter#10.1.3

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, med tillegg for kommunale foretak i hht. forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

 • Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
 • Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
 • Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
 • Urealisert tap skal resultatføres.
 • Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode
 • Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen.
 • Andre unntak fra kongruensprinssippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid
 • Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.
 • Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er ytelsesbasert.

Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og bygningsloven om at det skal bygges p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter. Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe seg fri. Pengene settes av til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom. Bystyret fastsetter satser for frikjøp. Inntektene av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundet investeringsfond (her frikjøpsfond i hht. reglene i plan- og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Sammendratte poster

Sammendratte posterR-2013R-2012
Spesifikasjon:70 158 79272 476 998
Salgsinntekter70 158 79272 476 998
Nærstående parter:
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter ihht. Kontrakt)1 109 0041 157 076
71 267 79673 634 074
Annen driftsinntekt393 1812 322 126
Utleie av parkeringsplasser5 605 9585 150 841
Overføring fra Kommunen (Seniortiltak)101 807137 828
Rogaland Parkering AS 58 625
6 159 5717 610 795
Kjøp av varer og tjenester23 190 22523 408 088
Nærstående parter:
Kjøp fra kommunen189 2550
Kjøp fra Kommunale Foretak3 115 484
Revisjonshonorar124 089105 714
Regnskapshonorar376 429355 685
Overføring til kommunen (momskompensasjon)518 898607 368
Rogaland Parkering AS350 000
27 864 38024 476 855
Tabell 10.5 Sammendratte poster
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Ansatte, godtgjørelser m.v.20132012
Lønn15 278 24913 639 902
Arbeidsgiveravgift2 524 4972 283 507
Pensjonkostnader - Jfr. Note 82 160 8822 526 692
Andre ytelser664 802504 614
Sum lønnskostnader20 628 43118 954 716
Antall årsverk pr 31.12.201338,436,4
Tabell 10.6 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 utbetalt kr. 682.320 til daglig leder.

Honorar til styrets leder er utbetalt med kr. 58.056.

Totalt er det utbetalt kr. 184.339 i styrehonorar til selskapets styre.

Det er for 2013 kostnadsført kr. 124.089 i revisjonshonorar.

Note 3 Driftsmidler

DriftsmidlerMaskiner inventarBiler Bygg Anlegg under oppførelseSum
Anskaffelseskost 01.0119 791 327751 485345 684 2030366 227 015
Årets tilgang9 027 737206 897009 234 634
Årets avgang000
Akkumulerte avskrivninger 31.1214 234 400396 82042 411 525057 042 745
Tomt St. Olav2 600 000
Bokført verdi pr 31.1214 584 664561 562303 272 6780321 018 904
Årets avskrivning5 195 09187 2008 545 40413 827 695
Årets avskrivning i %10 % / 20 %10 % 2,5 %
Tabell 10.7 Driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp og salg av driftsmidler

Kjøp og salg av driftsmidler:2 0132012
Tilgang9 234 634110 281 970
Avgang083 121 103
Tabell 10.8 Kjøp og salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Tilgang: Kostnader til parkeringsanlegg, maskiner og inventrar til P-Hus og ny Toyota Yaris.

Parkeringsanleggene er finansiert ved lån. jfr. note 9.

Note 4 Aksjer og andeler

Selskapet eier følgende aksjer:

NavnAntallPålydendeOverkursTotalt
Rogaland Parkering AS1001 0000100 000
Egenkapitalinnskudd426 592
526 592
Tabell 10.9 Aksjer og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr. 1.500.000.

Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Kundefordringer og andre fordringer20132012
Selskapet har kundefordringer på:
Fordringer gebyr/tilleggsavgift2 062 0321 392 090
Andre kundefordringer709 51647 892
Avsetning tap utestående fordringer−1 500 000−700 000
Fordring refusjon sykepenger190 88663 607
Foreløpig interim−1 61215 256
1 460 822818 845
Andre fordringer:
Periodiserte inntekter - andre1 316 8912 191 576
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS139 12558 068
1 456 0162 249 644
Tabell 10.10 Kundefordringer og andre fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 bokført kr. 1.080.928 som tap på fordringer. Balanseført avsetning for tap på fordringer er økt med kr. 800.000.

Note 6 Bundne midler

Pr. 31.12.2013 hadde selskapet bundne midler med kr. 692.824 og bundne frikjøpfond er på kr. 22.584.942.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2013 utgjorde kr. 692.017.

Note 7 Egenkapital

Det er i 2013 avgitt et engangsutbytte til Stavanger Kommune etter vedtak i Bystyret som sak 136/12 – Handlings- og økonomiplan 2013 – 2016.

EgenkapitalInnskutt egenkapital Bundne investeringsfond Disposisjonsfond parkeringsformål Annen egenkapital Sum
Pr. 01.01.20138 792 40122 584 942138 273 63243 495 761213 146 736
Engangsutbytte til Stavanger Kommune0−75 000 0000−75 000 000
Årets resultat1 347 50011 114 056012 461 556
Egenkapital
Pr. 31.12.20138 792 40123 932 44274 387 68843 495 761150 608 292
Tabell 10.11 Egenkapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr. 462.007 til KLP.

Selskapet har hatt kr. 648.807 i utgifter til AFP.

Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2013 kr. 426.592.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening2 051 092
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse1 010 666
Avkastning på pensjonsmidler−712 635
Adm.kostnader/rentegarantipremie115 171
Netto pensjonskostnad2 464 294
Opptjente pensjonsforpliktelser30 298 171
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering0
Beregnet pensjonsforpliktelse30 298 171
Pensjonsmidler (til markedsverdi / pensjonsfond)19 450 817
Ikke resultatført estimatendring/ -avvik−7 375 642
Pensjonsforpliktelser3 471 712
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser489 514
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift3 961 226
Tabell 10.12 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske forutsetninger:31.12.201231.12.2013
Diskonteringsrente4,20 %4,00 %
Forventet lønnsvekst3,50 %3,75 %
Forventet G-regulering3,25 %3,50 %
Forventet pensjonsøkning2,48 %2,72 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,00 %4,40 %
Tabell 10.13 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.13

Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:

Endring balanseførte pensjonsforpliktelser−421 348
Årets pensjonspremie2 885 640
Netto pensjonskostnad2 464 294
Tabell 10.14 Endring balanseførte pensjonsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 89.790 for 2013.

Note 9 Langsiktig gjeld

Virksomheten har pr. 31.12.2013 gjeld på kr. 196 711 031 til kredittinstitusjoner.

LånegiverBruk av lånOpptak i årOpptak pålydendeRente-vilkårAvdrag pr. årBokført verdi 2012Bokført verdi 2013Gjenv. løpetid
KommunekredittP-HUS Tjensvoll20045 423 900flytende301 3283 465 2683 163 94010,5 år
KommunekredittP-Anlegg Olav Kyrres gate200748 750 000rentebytte-
avtale
3 046 87643 417 96740 371 09113,5 år
KommunalbankenParketten200994 000 000flytende3 760 00080 840 00077 080 00020,0 år
KommunalbankenP-HUS Olav Kyrres gate20095 600 000flytende224 0004 816 0004 592 00020,5 år
KommunalbankenSiddis P-Hus200987 200 000flytende3 488 00074 992 00071 504 00020,5 år
Samlede lånegjeld207 531 235196 711 031
Tabell 10.15 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på kr 60 000 000 og en løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr. 48 750 000.

Note 10 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld20132012
Leverandørgjeld
Private3 702 9474 423 283
Herav gjeld til nærstående parter498 73916 638 748
4 201 68621 062 031
Skyldige offentlige avgifter:
Skyldig forskuddstrekk688 824662 386
Påleggstrekk3 1930
Skyldig arbeidsgiveravgift511 629561 400
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin 1 744 3881 910 708
2 948 0343 134 494
Annen kortsiktig gjeld:
Depositum34 30014 800
Avsatte feriepenger1 809 4331 468 275
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger255 130207 025
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter andre1 967 2742 257 861
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter nærstående parter204 403199 608
4 270 5404 147 569
Herav kortsiktig gjeld til Rogaland Parkering AS350 0000
Tabell 10.16 Kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Revisors beretning for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2013#10.1.4

logo-1

Til Stavanger bystyre

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Parkeringsselskap KF, som viser et overskudd på kr 12 461 556. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Parkeringsselskap KF per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 12.3.2013
Rogaland Revisjon IKS

cicel

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

10.2 Sølvberget

Årsberetning#10.2.1

solvberget-logo

Innledning – et år i endring

2013 var et år med store endringer. Arbeidet med bygging av kinosaler, etablering av ny trapp og utforming av ny første etasje pågikk samtidig som det ble gjennomført en omfattende prosess med ny organisering. I tillegg ble det arbeidet aktivt med å utforme en modell for framtidas bibliotektilbud.

Grunnlaget for det som media har omtalt som «superbiblioteket» ble lagt i 2013, og på tross av mange endringer har brukerne sluttet aktivt opp om de mange tilbudene.

Virksomheten – Rogalands best besøkte kulturinstitusjon

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og anses som godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, aktiv litteratur- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, sosiale medier og Kapittelfestivalen. Bibliotekvirksomheten på Sølvberget drives av følgende team: Første etasje, Kultur, Musikk- og film, Fakta og digitalt og Barn- og ungdom.  I tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet skolebiblioteksentralen, fengselsbibliotek og Madla bibliotek fra Sølvberget. Det nasjonale nord-sør-kompetansebiblioteket ligger også på Sølvberget.

Sølvberget er til enhver tid involvert i flere prosjekter. De viktigste i 2013 var: Leselyst og språkutvikling i samarbeid med Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.  Digital Utvikling og samarbeid også i samarbeid med de fire andre storbyene. Fase 1 av arbeidet med litteraturhus/Kiellandsenter er også lagt til Sølvberget. Shahrazad, stories for life, et 5-årig EU-prosjekt ble avsluttet i 2012, men rapporteringen til EU pågikk i 2013.

Sølvberget forvalter Kulturbanken på oppdrag fra kommunen. Sølvberget har samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune om fjernlånstjenester og med ICORN, fribynettverket for forfulgte forfattere, om kontorlokaler og annet.

Samlet gir dette en bredde få av fylkets kulturinstitusjoner er i nærheten av. Det betyr også at Sølvberget, husets ansatte og filialer står ansvarlig for arrangement som spenner fra bokprater, filmvisninger, konserter og lesestunder for barn til ministermøter, debatter og foredrag.

Økonomi – investeringer for fremtiden

Regnskapet er gjort opp i balanse. Ett overskudd på kr 2.572.920 er overført til foretakets disposisjonsfond. Årets resultat skyldes stort sett momsrefusjonen av investeringene og positiv avvik av pensjonspremien. Pensjonspremien må sees i sammenheng med at pensjonsforpliktelsene vil utløse framtidige kostnader. Det er betydelig økning av kostnadene til pensjonspremien allerede fra neste regnskapsår.

2013 var et spesielt år for Sølvberget, et år for omorganisering og investeringer. Regnskapet for 2013 er preget av ombygginger og forberedelsene til å åpne ny første etasje for publikum. Samlede driftsutgifter er stort sett i tråd med vedtatt budsjett, mens inntektene er langt høyere. Her ligger hovedforklaringen på årets overskudd.

Investeringene i forbindelse med «Nye Sølvberget» er noe forsinket, men følger ellers oppsatt plan. En direkte konsekvens av investeringene i 2013 er økning i momsrefusjoner i forhold til tidligere år.

Driftsinntekter
Her er det «overføringer med krav om motytelse» som fører til den store inntektsøkningen. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: Refusjon syke og svangerskap på kr 1.340.000 er ikke budsjettert, fordi det tas utgangspunkt i at alle jobber hele tiden. Når det gjelder mva, er det på inntektssiden ført investeringsmoms på kr 1.380.000. Det er en motpost til dette på utgiftssiden som gjelder overføring til investeringsregnskapet kr 1.225.000. Dette betyr merinntekt på kr 155.000. Ikke budsjettert renteinntekter fra Shahrazadfondet på kr 600.000 er også ført her. 

Driftsutgifter
Utgiftene til lønn er lavere enn budsjettert. Dette skyldes at det har vært vanskelig å få tak i nok vikarer ved vakanser og sykdom, og at pensjonsutgiftene er lavere enn budsjettert.

Øvrige driftsutgifter er stort sett som budsjettert, bortsett fra «overføringer». Dette skyldes økte momsutgifter og økte pensjonsinnbetalinger til kommunen.

Det må i tillegg nevnes at energiutgiftene er langt høyere enn i 2012 etter at Stavanger kommune har inngått ny avtale om strømforsyning med Lyse. Sølvberget har bedt Stavanger Eiendom å følge opp leverandøren for å avklare hva som forårsaker økningen. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen. Sølvbergets areal er redusert, og dette gjenspeiles ennå ikke i leieprisen. Finanskostnadene er som budsjettert på 1,8 millioner, men bare 700 000 av dette er kompensert fra kommunen. Denne utfordringen vil øke i årene framover på grunn av nye investeringer.

I følge regnskapsoversikten har Sølvberget et stort forbruk av konsulenttjenester, kr 2,7 mill. Dette er tjenesteproduksjon, dvs. honorarer til artister, forfattere og lydteknikere, samt utvikling av app og grafisk design.

Kulturbanken
Huset er preget av en del gjennomstrømming blant leietakerne og dette gir noe uforutsigbarhet når det gjelder inntektene. På grunn av dårlig inneklima og enkelte leietakernes dårlige likviditet, har Sølvberget hatt noen tvister og tap. Der er usikkerhet om Kulturbankens framtid og faktiske kostnader til drift, og Sølvberget har vært forsiktige med å belaste oppsatt driftsbudsjett. Dette fører til et positiv resultat på 2,4 millioner som kan ses i sammenheng med framtidige behov for oppgraderinger og rehabilitering.

Shahrazad
I juni godkjente EACEA endelig Sølvbergets rapport av Shahrazadprosjektet. Dette har to direkte konsekvenser for regnskapet: Sølvberget sitter igjen med et positiv resultat i balansen på rundt 2,4 millioner, og årets renteinntekter på kr 600.000 er ført som inntekt i regnskapet. Sølvberget har vært veldig forsiktig med å ta ut utgifter til administrasjon i løpet av de fem årene prosjektet har vart, på grunn av stor risiko i forhold til EUs endelige godkjenning. Derfor har det vært satt av midler i Shahrazadfondet for at Sølvberget skulle sikre seg mot eventuelle motkrav fra EU. Nå er dette et fond som kan brukes til framtidige prosjekter og tiltak.

Disposisjonsfond
Styret vedtok å bruke hele overskuddet fra i fjor på kr 1.656.941 som ble avsatt til disposisjonsfondet. Her ble det brukt kr 77.896 til drift og kr 850.000 i investeringsregnskapet. Resten er øremerkede midler som er overført til 2014.

Ansatte – kvalitet og stolthet

Resultatmål:

 • Økt trivsel og stolthet over arbeidsplassen
 • Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

2013 var et spennende og utfordrende år for de ansatte. Nye Sølvberget førte med seg ombygging, omstrukturering og endring av arbeidsplasser og arbeidsoppgaver.

Styret vedtok i mars ny organisering for Sølvberget, der man gikk fra en tradisjonell linje-stab organisering til en matrisemodell, med stor grad av teamorganisering. Lederteamet ble redusert fra 7 til 4 personer, og etter intern utlysning ble det ansatt tre nye fagsøyleledere. De øvrige ansatte ble deretter fordelt på fagsøyler og team, etter at alles ønsker var samlet inn. Det var tett samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte gjennom hele omorganiseringsprosessen, og det ble lagt vekt på løpende informasjon. Det ble også brukt ekstern konsulent og bistand fra Stavanger kommune, personal og organisasjon.

Sølvberget hadde 73 fast ansatte, fordelt på 58,51 årsverk, og tre årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2013. 32 prosent av arbeidstakerne var menn og 68 prosent kvinner. Frem til omorganiseringen trådte i kraft 01.06.2013 var det 28 prosent menn i ledende stillinger, etter omorganiseringen var det 25 prosent menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2013 ansatt fem nye medarbeidere i faste stillinger, mens fire sluttet.

Sølvberget hadde et sykefravær på 5,8 % i 2013 (3,5 % i 2012). En økning i sykefraværet var ikke overraskende, som en konsekvens av byggearbeid og omorganisering. Flere langtidssykemeldinger bidro til at sykefraværsprosenten steg. Ingen av de langtidssykemeldte oppgav at fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen. Men vi må anta at store endringer i organisasjonen påvirker ansattes arbeidssituasjon og dermed sykefraværet. Egenmeldt sykefravær gikk ned med 7,3 % i 2013, noe som er svært positivt i forhold til årets utfordringer. I følge tall fra NAV ligger sykefraværet på Sølvberget lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune.

Det ble ikke blitt gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2013. Men resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2012 var grunnlag for tiltak som ble innarbeidet i HMS-planen for 2013. Hovedområdene som ble fokusert på i 2013 var: Ledelse, arbeidsomfang og organisering av arbeidet, service og kvalitet og lønnsnivå.

HMS-arbeidet i 2013 var preget av det omfattende bygningsarbeidet som har pågått på huset. Det var store utfordringer med støy, ventilasjon og inneklima. I tillegg har arbeidet med Nye Sølvberget engasjert og involvert ansatte. Når det gjelder internkontroll for øvrig, er det arbeidet med å få på plass gode rutiner etter fysisk ombygging og omorganisering. Rutinene i forhold til daglig kasseoppgjør er skjerpet inn, og det er planlagt omlegging i forblindelse med åpning av ny første etasje.

Som en del av HMS-arbeidet for å fremme et godt arbeidsmiljø ble det gjennomført en rekke sosiale tiltak i 2013: Flere frokostserveringer, gratis filmvisning, omvisninger i bryggeområdet, julelunsj og påskelunsj for ansatte, lunsj for pensjonister, sommerfest, julebord, familiedag i Trollskogen, ukentlig HMS-trening med enten yoga, fotball og turgruppe. Det har i tillegg vært små stunt i kantinen med vafler, frukt, kake og utlodning og vi har opprettet en lukket facebookgruppe for ansatte. Denne har vært viktig for å bygge en positiv organisasjonskultur, og har blitt brukt til å dele positiv informasjon om ting som skjer, tilbakemeldinger fra publikum, presseoppslag, avtale uformelle møter osv.

Sølvberget har i 2013 skrevet under IA-avtale med NAV. Vi har tidligere vært en del av kommunens IA-arbeid, men en egen avtale vil styrke vårt samarbeid med NAV arbeidslivssenter.

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2013. Det er ikke avholdt kontaktmøte mellom kommunalutvalget og foretakene.

Brukerne – økt besøk og digital vekst

Resultatmål:

 • Øke besøket med 10 % fra høsten 2013
 • Øke gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 10 %
 • Økt bruk av digitale tjenester
 • Sølvberget skal være en god integreringsarena

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Da resultatmålene ble utarbeidet, var forutsetningen at ny første etasje åpnet fra høsten 2013. Dette ble senere utsatt til januar 2014, noe som i stor grad påvirker årets resultat.

Besøk og utlån
Dersom man regner med besøket ved SF Kino endte totalbesøket for Sølvberget i 2013 opp på 1.202.609. Sølvberget er med andre ord fortsatt fylkets desidert mest besøkte kulturinstitusjon. Dette synliggjør også at alle elementene som er samlet under Sølvberget-paraplyen drar positive veksler på hverandre.

Besøket ved Stavanger bibliotek endte på 870.453. Det var en økning på to prosent i forhold til året før. Dette er høyere enn forventet, på bakgrunn av at åpningen av første etasje ble utsatt, at det var omfattende byggearbeider hele året, og at deler av biblioteket var stengt i perioder på grunn av dette.

Arrangementer
Det ble gjennomført 334 arrangement og 231 klassebesøk/brukerorienteringer i Sølvbergets regi i 2013. 191 av arrangementene var for barn, og gjennomsnittsbesøk pr arrangement var 64 (56 i 2012). Dermed økte gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 14 prosent, som er over målsettingen. Det var litt færre arrangement enn året før, men mange flere klassebesøk. Det samlede besøket på Sølvbergets arrangementer var 21.411. Arrangementene på Kapittel 13 er ikke med i disse tallene. Med tanke på hvor preget huset har vært av ombyggingen er dette imponerende.  All ære gis til de ansatte og til et tålmodig og trofast publikum.

Internasjonalt kulturnettverk er en viktig bidragsyter med 42 arrangement og nærmere 8000 besøkende. De viktigste arrangementene er Kulturkafeene på lørdager, møteserien «Global morgen» og Barnas Verdensdag. Kulturhusets virksomhet viser godt igjen i bybildet. Barne- og ungdomsbibliotekets ansatte er gode eksempler på dette. Avdelingen sørget for å sette barnelitteratur på regional dagsorden gjennom leselystkonkurransen «Årets bok». Publikum som gjestet «Sommer i parken» fikk også møte avdelingens dyktige formidlere.

Samlet utlån for biblioteket var 667.553. Dette var en nedgang på 2 % fra året før. Det er faktabøker og musikk som har størst nedgang i utlånet, mens utlån av barnebøker og skjønnlitteratur er nokså stabilt. Madla bibliotek har også nedgang i utlånet på 10 %. Utlånet av e-bøker var over 5.000, som er et lavt tall sammenlignet med det totale utlånet, men høyt i forhold til antall titler.

Litteraturfestivalen Kapittel ble etablert av Sølvberget for 19 år siden, og 2013 var nok et godt år for festivalen. Festivalens etablerte stilling i regionen og nasjonalt ble ytterligere befestet. Med 13000 (10500 utenom Piaf i full symfoni) besøkende var det en formidabel besøksrekord over fjorårets ca. 10000. Organisatorisk var festivalen også stabil, med et godt frivilligkorps, en engasjert kulturhusorganisasjon og tryggere rutiner. Årets tema var «stemme». Temaet skulle gi oss mulighet til å utforske fenomener som personlig stil, fysisk stemme og demokratisk deltakelse/aktivisme.

Hele Rogaland leser er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Sølvberget leder styringsgruppen for prosjektet. Sølvberget hadde redaksjonelt ansvar for antologien som var årets bok. Boka med tittel «Makt, ofre og idioter – en antologi om makt i Rogaland» ble lansert på Sølvberget med bl.a. fylkesordfører til stede. Det var flere arrangementer under Kapittel med tema fra boka.

Den digitale satsningen ved Sølvberget ga resultater i 2013. Sølvberget startet utlån av e-bøker på norsk 23. mars. Foreløpig er dette en forsøksordning som omfatter Kulturfondbøker fra 2012 og 2013. Ebok-tilbudet har for øvrig blitt godt mottatt av publikum, og gitt Sølvberget mye oppmerksomhet i både presse og sosiale medier.

Sølvbergets app er utviklet for to nye plattformer. Sølvberget har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket til dette.

Det ble også gjennomført ytterligere runder med intern kursing, blant annet i bruk av sosiale medier og ipad i bibliotekarbeidet.  Prosjektet Digital samarbeid og utvikling (DUS) er startet med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger for å styrke den digitale kompetansen og dele kunnskap mellom bibliotekene.

Det er også svært gledelig at 2013 var det beste året noensinne for Sølvbergets nettsider. Besøket på nettsidene endte på 360.465. Veksten for Sølvbergets tilstedeværelse i sosiale medier var også stor.

Arbeidsprosessene – på vei mot superbiblioteket

Resultatmål:

 • Arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle Sølvberget som attraksjon og møteplass i Stavanger sentrum
 • Styrke Sølvbergets omdømme
 • Videreutvikle Kulturbanken som arbeidsplassfelleskap og kulturarena
 • Presentere plan for Kiellandsenter /Litteraturhus som vekker begeistring.

Sølvberget skal være et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere og seere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Vi presenterer et unikt produkt som aldri må tas for gitt, verken av ansatte eller bevilgende myndigheter. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal i tillegg være forberedt på å dekke de behovene som kommer til å dukke opp i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles. Den nye, ombygde førsteetasjen åpnet først januar 2014, men alle forberedelser ble gjort i 2013. Her er det smakebiter fra hele bibliotekets samlinger, digitale tjenester, varierte sitteplasser, utstillingsområde og arrangementsarena. Et viktig supplement til tilbudet blir nyåpnet kafe, som drives av Renaa Restauranter AS. Arbeidet med å utvikle og fornye 2. – 4. etasje fortsetter i 2014.

For å styrke Sølvbergets omdømme, er det arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi startet, og det har blitt arbeidet aktivt for å engasjere ansatte til å være ambassadører i sosiale mediekanaler. En viktig satsing har vært å skape forventninger til de nye tilbudene fram mot åpningen tidlig i januar 2014.

Styret har vedtatt utvidede åpningstider for Sølvberget, som innebærer at den nye første etasjen skal være åpen fra 08.00 om morgenen og 21.00 om kvelden. I helgene åpnes det noe seinere, men fortsatt er det åpent til 21.00.

Formannskapet oppnevnte våren 2013 en politisk arbeidsgruppe som skulle bistå Sølvberget i arbeidet med en disposisjonsplan for Kulturbanken. Arbeidsgruppa leverte sitt forslag i løpet av høsten og saken ble oversendt politisk behandling via Sølvbergets styre. Det er løpende oppfølging av leietakere og andre brukere av huset, både eksisterende og potensielle interessenter. Dette er krevende, fordi inneklimaet i bygget tidvis er nokså problematisk.

Litteraturhus/Kiellandsenter-prosjektet avsluttet i 2013 arbeidet med utprøving av aktiviteter i Kulturbanken. Basert på erfaringer med prøvedrift og politiske vedtak, ble det i stedet igangsatt et utredningsarbeid for å avklare idéer og formaliteter i forhold til MUST, Riksantikvaren og Kulturdepartementet. Det ble framlagt sak høsten 2013 der det ble
foreslått noen avklaringer som gjelder driftsmodell og videre framdrift. Saken ble oversendt til politisk behandling via Sølvbergets styre.

2014 – Opplevelsesbibliotek og grunnlovsjubileum

Med vårt nye opplevelsesbibliotek i første etasje ønsker vi å tiltrekke oss nye grupper av befolkningen, og gjøre Sølvberget til den uavhengige møteplassen og arenaen for offentlig samtale og debatt som innbyggerne fortjener og som politikerne etterspør gjennom ny biblioteklov.

2014 feires tohundreårsjubileum for grunnloven vår. Sølvberget ønsker å stimulere både til nysgjerrighet og refleksjon gjennom å belyse demokrati og ytringsfrihet fra mange ulike vinkler i løpet av året. Stavanger har en lang og stolt tradisjon som Friby for forfulgte forfattere som er organisert på Sølvberget. Gjennom vårt arbeid med Friby Stavanger og ICORN, minnes vi stadig om at rettigheter som er en selvfølge for oss, er under sterkt press i mange andre land. Kapittel-festivalen har valgt en Olje som tema for 2014. Begrepet skal være en inngang til diskusjoner knyttet til nasjonalfølelse, vekst, naturressurser, men også demokratiutvikling og bærekraft. Å bruke diskusjoner om litteratur til å belyse slike helt sentrale problemstillinger – både for regionen vår, nasjonalt og globalt – vil understreke Kapittels unike rolle som en samfunnsengasjert litteraturfestival.

Styret retter en stor takk til Sølvberget KFs medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2013. Det er kulturhusets ansatte som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å være hele byens dagligstue.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2013.

Den største takken fortjener imidlertid Sølvbergets trofaste, nysgjerrige og ivrige publikum.

Stavanger 10.03.2014

Solvberget-signaturer1

Statistikkvedlegg#10.2.2

Besøk

Besøk20122013% utv.
Besøk Sølvberget
Stavanger bibliotek, hovedbibliotek7143937405694 %
SF-kino Stavanger4477774620403 %
Samlet besøk kulturhuset1 162 1701 202 6093 %
Besøk kulturhuset pr. innb.*119,2-15 %
Besøk kulturhuset pr. dag**3 4953 436-2 %
Besøk Stavanger bibliotek
Kulturbiblioteket221 112214285-3 %
Faktabiblioteket152 0511642508 %
Barne- og ungdomsbiblioteket.176 8601770890 %
Musikk- og filmbiblioteket164 37018494513 %
Sum hovedbibliotek714 393740 5694 %
Stavanger fengsel3 499413518 %
Madla bibliotek131 367125749-4 %
Samlet besøk Stavanger bibliotek849 259870 4532 %
Tabell 10.17 Besøk
Last ned tabelldata (Excel)

Utlån

Utlån20122013% utv.
Utlån Stavanger bibliotek
Samlet utlån718 500667553-7 %
Utlån pr. innb. *65,1-9 %
Utlån pr. dag2 0531 907-7 %
E-bøker5 114
Tabell 10.18 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Nettjenester

Nettjenester20122013% utv.
Besøk på Sølvbergets nettsider337 2013604657 %
Besøk på Nord-Sør biblioteket495057210646 %
Fornying av lån på nett80 %81 %1 %
Reservering av bøker på nett49 %51 %4 %
Facebook (inkl. alle sider)5024 følgere
Instagram72 følgere
Twitter (inkl. alle kontoer)2970 følgere
Tabell 10.19 Nettjenester
Last ned tabelldata (Excel)

*Folkemengden per 1. oktober 2013 var 130 426

Arrangement (eksklusiv Kapittel)

Arrangement (eksklusiv Kapittel)TotaltAv dette for barnAntall frammøtte
Klassebesøk1564358
Brukerorienteringer7534628
Arrangementer33419121411
Sum56519430397
Gjennomsnittsbesøk pr arrangement64
Tabell 10.20 Arrangement (eksklusiv Kapittel)
Last ned tabelldata (Excel)

Årsregnskap#10.2.3

Driftsregnskap 2013

Driftsregnskap 2013NoterR-2013B-2013R-2012
Reg. budsjett
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter22 877 3442 645 0002 799 341
Overføringer med krav til motytelse39 458 0545 024 0006 899 439
Overføringer uten krav til motytelse465 918 73865 177 70263 272 754
Sum driftsinntekter78 254 13672 846 70272 971 534
Driftsutgifter
Lønnsutgifter5, 930 682 93831 338 00028 904 564
Sosiale utgifter5, 97 782 4999 640 0007 845 583
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.621 624 61021 997 20721 931 668
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 803 4337 819 0007 333 997
Overføringer 86 536 7792 914 0004 410 130
Avskrivninger10938 4611 000 000913 764
Sum driftsutgifter75 368 72074 708 20771 339 706
Brutto driftsresultat2 885 415−1 861 5051 631 829
Finansposter
Renteinntekter og utbytte606 2590261 116
Andre finansinntekter23 886016 216
Sum eksterne finansinntekter630 1450277 332
Renteutgifter og låneomkostninger298 681740 000179 362
Avdrag på lån1 540 0001 140 000880 000
Andre finansutgifter25 829026 127
Sum eksterne finansutgifter1 864 5101 880 0001 085 489
Resultat eksterne finanstransaksjoner:−1 234 365−1 880 000−808 157
Motpost avskrivninger10938 4611 000 000913 764
Netto driftsresultat2 589 512−2 741 5051 737 436
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr181 665 9411 665 941446 255
Bruk av disposisjonsfond1677 89677 8960
Bruk av bundne fond6 438 6223 737 9214 226 208
Sum bruk av avsetninger8 182 4595 481 7584 672 463
Overført til investeringsregnskapet211 224 9320109 887
Avsetninger til dekning av tidl. års regnskapsmessig merforbruk0061 211
Avsetninger til disposisjonfond181 665 9411 665 941385 045
Avsetninger til bundne fond175 308 1781 074 3124 187 816
Sum avsetninger8 199 0512 740 2534 743 958
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk182 572 92001 665 941
Tabell 10.21 Driftsregnskap 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2013

Investeringsregnskap 2013NoterR-2013B-2013R-2012
Investeringer
Lønnskostnader5, 9999 3330
Sosiale utgifter5, 9147 8770
Investeringer i varige driftsmidler1012 185 06612 650 000585 192
Fordelte utgifter−360 0000
KLP egenkapitalinnskudd122 076109 887
Årets finansieringsbehov13 094 35212 650 000695 079
Finansiering
Bruk av lån fra Stavanger kommune11 019 42011 800 000585 192
Sum ekstern finansiering11 019 42011 800 000585 192
Bruk av disposisjonsfond16850 000850 0000
Overføring fra driftsregnskapet211 224 932109 887
Sum finansiering13 094 35212 650 000695 079
Tabell 10.22 Investeringsregnskap 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Eiendeler

EiendelerNoter31.12.201331.12.2012
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg1012 307 156600 480
Utstyr, maskiner og transportmidler104 663 0375 123 108
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen205 000 0005 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 169 7011 047 625
Pensjonsmidler948 478 33943 986 929
Sum anleggsmidler71 618 23355 758 142
Omløpsmidler
Kundefordringer116 498 9188 756 101
Andre kortsiktige fordringer122 780 1991 835 480
Premieavvik94 000 4872 778 929
Kasse og bankinnskudd1322 933 73415 903 234
Sum omløpsmidler1936 213 33929 273 744
Sum eiendeler107 831 57285 031 886
Tabell 10.23 Eiendeler
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapital og gjeld

Egenkapital og gjeldNoter31.12.201331.12.2012
Egenkapital
Disposisjonsfond161 235 443497 398
Bundne driftsfond177 595 6748 726 118
Regnskapsmessig merforbruk180
Regnskapsmessig mindreforbruk 182 572 9201 665 941
Kapitalkonto20−7 104 569−8 502 975
Sum egenkapital4 299 4682 386 483
Langsiktig gjeld
Lån til Stavanger kommune1022 745 00012 485 000
Pensjonsforpliktelser961 333 34056 411 732
Arb.g.avg.av netto pensj.forpliktelser91 812 5551 751 897
Sum langsiktig gjeld85 890 89570 648 629
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld158 061 7452 843 261
Annen kortsiktig gjeld149 581 9399 153 514
Sum kortsiktig gjeld1917 643 68411 996 774
Sum egenkapital og gjeld107 834 04785 031 886
Memoriakonti
Ubrukte lånemidler7 168 0926 387 512
Motkonto til memoriakonti−7 168 092−6 387 512
Tabell 10.24 Egenkapital og gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Noter#10.2.4

Sølvberget KF er opprettet fra 1 januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av drifts- regnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
 • Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Note 1: Ansatte, godtgjørelser m.v.

Antall årsverkR-2013R-2012
Gjennomsnittlig antall årsverk6461
Tabell 10.25 Antall årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 797 060,14. Arbeidsgivers utgift til pensjonspremie utgjør kr 66 810,02. Styreledere har til sammen mottatt honorar på kr 109 686,06.

Det er for 2013 kostnadsført kr 84 539 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2: Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2013R-2012
Avgiftsfritt salg av tjenester6 0007 420
Diverse avgiftsfrie inntekter1 176 3901 228 211
Husleieinntekter avgiftspliktig1 101 0101 146 808
Andre leieinntekter472 700404 951
Avgiftspliktige inntekter121 24411 951
Sum2 877 3442 799 341
Tabell 10.26 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2013R-2012
Momskompensasjon3 117 4142 780 030
Momskompensasjon (investering)1 378 5800
Refusjon syke og svangerskap1 340 284804 493
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV469 844454 481
Refusjon fra fylkeskommunen1 496 5041 000 000
Erstatning tapte dokumenter368 936444 867
Refusjon andre430 326887 467
Refusjon fra kino856 167528 101
Sum9 458 0546 899 439
Tabell 10.27 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2013R-2012
Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune/andre foretak
Overføring fra Stavanger kommune58 727 77155 834 302
Tilskudd fra andre kommuner94 00088 000
Sum58 821 77155 922 302
Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 422 600 øremerkede tilskudd.
Spesifikasjon overføringer fra andre
Tilskudd fra statlige organisasjoner3 857 4001 813 000
Overføring fra fylkeskommunen50 00019 000
Tilskudd fra andre3 189 5675 518 452
Sum overføringer uten krav til motytelse65 918 73863 272 754
Tabell 10.28 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2013R-2012
Lønnsutgifter
Lønn ansatte30 180 93728 220 123
Lønn ansatte (investering)999 3330
Lønn andre502 001684 441
Sum lønnsutgifter31 682 27128 904 565
Sosiale utgifter
Arbeidsgiveravgift4 678 4024 445 884
Arbeidsgiveravgift (investering)97 2470
Gruppeliv og ulykkefor. Med motkonto−56 001−39 433
Pensjonskostnader3 160 0983 439 133
Pensjonskostnader (investering)50 6300
Sum sosiale utgifter7 930 3767 845 583
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter39 612 64736 750 148
Drift
Lønnsutgifter30 682 93828 904 565
Sosiale utgifter7 782 4997 845 583
Investering
Lønnsutgifter999 3330
Sosiale utgifter147 8770
Tabell 10.29 Spesifikasjon av lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av varer og tjenester
som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
R-2013R-2012
Kontorkostnader2 129 9542 411 289
Annonser/reklame/representasjon1 634 2011 528 411
Kurs/reiser812 350533 090
Div.transport1 170 5221 109 324
Energi2 586 9881 925 650
Forsikring91 63496 417
Husleie/avgifter1 074 6151 220 454
Møbler/inventar/utstyr684 153633 484
Bøker/media3 945 6103 914 252
Vedlikehold/service1 556 5901 186 301
Renhold/vakttjenester3 185 5133 404 001
Arrangementsrelaterte honorarer695 7750
Konsulenttjenester2 056 7063 968 995
Sum21 624 61021 931 668
Tabell 10.30 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av tjenester som
erstatter foretakets tjenesteproduksjon
R-2013R-2012
Kjøp fra IKS84 53964 616
Kjøp fra kommunen70 69989 677
Kjøp av renholdstjenester199 526308 590
Kjøp av vaktmestertjenester1 237 6761 040 633
Husleie5 618 3285 192 624
Regnskapshonorar541 938525 126
IT-utstyr50 727112 731
Sum7 803 4337 333 997
Tabell 10.31 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av overføringer

Spesifikasjon av overføringerR-2013R-2012
Mva på vederlag 3 117 4142 672 083
Endring i avsetning tap på krav−270 6680
Tap på krav133 987361 683
Andre tilskudd og erstatninger2 334 488119 833
Positivt premieavvik tilbakeført1 221 5581 256 530
Sum6 536 7794 410 130
Tabell 10.32 Spesifikasjon av overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9A Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 507 802. Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 175 504 til reguleringspremie.

Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger20132012
Diskonteringsrente4,00 %4,50 %
Forventet lønnsvekst2,87 %3,16 %
Forventet G regulering2,87 %3,16 %
Forventet avkastning5,00 %5,50 %
Tabell 10.33 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2013R-2012
Nåverdi av årets pensjonsopptjening3 163 9553 396 752
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse2 398 7092 461 750
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−2 247 766−2 205 758
Adm.kostnader224 476194 610
Sum amortisert premieavvik231 215110 081
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)3 770 5893 957 435
Tabell 10.34 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9B Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser
og beregnet akkumulert premieavvik
R-2013R-2012
Pensjonsmidler pr. 31.1248 478 33943 986 929
Brutto pensjonsforpliktelse 31.1261 333 34056 411 732
Netto pensjonsforpliktelser12 855 00112 424 803
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse1 812 5551 751 897
Akkumulert premieavvik3 506 1232 435 520
Arbeidsgiveravgift av premieavvik494 364343 409
Sum balanseført premieavvik ink avg.4 000 4872 778 929
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse57 836 88152 064 358
Estimert forpliktelse−56 411 732−51 051 145
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.1 425 1491 013 213
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år1 425 1491 013 213
Gj.snitt samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler43 986 92939 635 888
Faktiske pensjonsmidler−43 680 062−38 428 221
Estimatavvik midler IB 1.1306 8671 207 667
Akkumulert avvik tidl år IB 1.100
Amortisert avvik i år306 8671 207 667
Gj.snitt samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 10.35 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.13 på kr 1 169 701.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 222 102.

Note 10 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Det er i år 2013 foretatt videre investeringer i forbindelse med bygging av Nye Sølvberget. I forbindelse med investeringer som er planlagt fremover, er det tatt opp et lån fra Stavanger Kommune på kr 11 800 000. Nytt låneopptak skal avdras over 10 år med første forfall i slutten av juni 2014.

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2013R-2012
Anskaffelse 1.19 516 2118 931 019
Avgang−306 4890
Tilgang12 185 066585 192
Anskaffelse 31.1221 394 7889 516 211
Akk.avskrivning4 424 5963 792 624
Bokført verdi pr 31.1216 970 1925 723 587
Årets avskrivninger938 461913 764
Avskrivningssats10%-20%10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 1.112 485 0006 765 000
Nytt låneopptakt11 800 0006 600 000
Betalt avdrag lån−1 540 000−880 000
Sum langsiktig lån22 745 00012 485 000
Tabell 10.36 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Spesifikasjon av kundefordringer

Spesifikasjon av kundefordringerR-2013R-2012
Stavanger Kommune5 291 4178 094 622
Stavanger Eiendom62 5000
Sum nærtstående parter5 353 9178 094 622
Kundefordringer Kulturhuset6 249 9128 889 594
Kundefordringer Biblioteket349 006237 175
Delkrederavsetning−100 000−370 668
Sum utestående kundefordringer6 498 9188 756 101
Tabell 10.37 Spesifikasjon av kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav utgjorde i fjor kr 370 668. Det ble i 2013 tapsført totalt kr 133 987.

Avsetning for tap er ved utgangen av 2013 vurdert til kr 100 000.

Note 12 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2013R-2012
Periodiserte inntekter fra Stavanger kommune63 4700
Periodiserte inntekter fra andre2 479 0011 723 027
Forskudd lønn25428 456
Fordring refusjon sykepenger178 72052 631
Avsatte feriepenger58 75431 340
Sum2 780 1991 835 454
Tabell 10.38 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd, er kr 1 470 511 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler. Skyldig skattetrekk er kr 1 470 511.

Note 14 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2013R-2012
Periodiserte kostnader 3 106 5423 096 925
Periodisert lønn64 962215 180
Merverdiavgift−15 032−9 464
Skatt og Arbeidsgiveravgift2 989 5432 876 421
Avsatte feriepenger3 435 9242 967 151
Andre trekk07 300
Sum9 581 9399 153 514
Tabell 10.39 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Spesifikasjon av leverandørgjeld

Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2013R-2012
Stavanger kommune2 382 1911 338 406
Kommunale foretak201 884288 774
Eksterne leverandører5 477 6701 216 081
Sum8 061 7452 843 261
Tabell 10.40 Spesifikasjon av leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2013R-2012
Disposisjonsfond 1.1497 398112 353
Bruk av disposisjonsfond77 8960
Bruk av disposisjonsfond (investering)850 0000
Avsatt til disposisjonfond1 665 941385 045
Disposisjonsfond 31.121 235 443497 398
Tabell 10.41 Spesifikasjon av disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Spesifikasjon av bundne driftsfond

Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2013R-2012
Shahrazad2 433 7824 945 049
Friby043 146
Fengselsbiblioteket5 3450
ICORN Emergency Fund314 7171 447 610
ICORN295 5400
ICORN Reserve Fund477 0000
Regionalt Senter for Pop/Rock18 72195 000
Den Kulturelle Spaserstokk150 37843 000
Litteraturhuset742 250630 001
Internasjonalt Nettverk109 304113 000
Kulturbanken2 412 7191 409 312
Madla163 1040
Speiderbiblioteket8 0710
DUS4 0720
Leselyst12 1140
Digtal Kompetanse200 0000
Hele Rogaland Leser248 5570
Sum7 595 6748 726 118
Tabell 10.42 Spesifikasjon av bundne driftsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk(-)

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk(-)R-2013R-2012
Tidligere opparbeidet mindre- /merforbruk1 665 941385 044
Disponert tidligere års mindre- /merforbruk−1 665 941−385 044
Nytt regnskapsmessig mindreforbruk2 572 9201 665 941
Tabell 10.43 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk(-)
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201331.12.2012Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler36 213 33929 273 7446 939 595
Kortsiktig gjeld−17 643 684−11 996 774−5 646 910
Arbeidskapital18 569 65517 276 9701 292 685
Drifts- og invest.regnskapet
Inntekter driftsregnskap78 884 281
Bruk av lån 11 019 420
Sum anskaffelse av midler89 903 70189 903 701
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskapet76 294 769
Utgifter investeringsregnskapet909 286
Investeringer anlegg12 185 066
Sum anvendelse av midler89 389 12189 389 121
Anskaffelse - anvendelse av midler 514 580
Ubrukte lånemidler7 168 0926 387 512780 580
Sum anskaffelse og anvendelse av midler1 295 159
Tabell 10.44 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Spesifikasjon av kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkontoR-2013R-2012
Debet
IB kapitalkonto8 502 97512 427 206
Bruk av lån11 019 420585 192
Nåverdi årets pensjonsopptjening3 163 9553 396 752
Rentekostn. påløpte pensjonsforpliktelser2 398 7092 461 750
Utbetalte pensjoner2 066 2051 511 128
Amortiserte estimatavvik1 732 0162 220 880
Arbeidsgiveravgift1 812 5551 751 897
Avskrivninger938 461913 764
Sum31 634 29625 268 569
Kredit
Styrking av egenkapital05 000 000
Anskaffelser12 185 066585 192
Tilbakef.arb.avg.av nto pensj.forpl.1 751 8971 609 551
Utbetalte pensjoner2 066 2051 511 128
Forv. avkastning på pensjonsmidler2 247 7662 205 758
Premieinnbet. eks. adm. kostnader4 616 7164 864 078
Egenkapitalinnskudd122 076109 887
Betalt avdrag lån1 540 000880 000
UB kapitalkonto7 104 5698 502 975
Sum31 634 29525 268 569
Tabell 10.45 Spesifikasjon av kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Overføring fra driftsregnskapet

En forskriftsbestemt andel av merverdiavgiftskompenasasjon fra investeringer, skal overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Andelen som overføres i 2013 er minimum 80 prosent.

Revisors beretning for Sølvberget KF for 2013#10.2.5

 

logo-1

 

Til Stavanger bystyre

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Sølvberget KF, som viser et netto driftsresultat på kr 2 589 512 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 572 920. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sølvberget KF per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 10.3.2014
Rogaland Revisjon IKS

cicel

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

10.3 Stavanger Byggdrift

Årsberetning#10.3.1

logo_stavanger_byggdrfit1

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger byggdrift KF (Foretaket) er et kommunalt foretak opprettet i medhold av kommuneloven §11, som forestår drifts-, vedlikeholds- og renholdstjenester for bygninger tilhørende Stavanger kommune. Foretaket leverer også mat til sykehjem fra eget produksjonskjøkken.

Foretaket står ellers fritt til å drive samme type relaterte tjenester overfor andre offentlige eller private institusjoner også i andre kommuner.

Hendelser og utfordringer i løpet av året

 • Omstillingsarbeidet i Stavanger kommune av 2011 resulterte i konkurranseutsetting av renholdstjenestene i Tasta bydel, jfr bystyresak 100/13 (2013/9840). Konkurranseutsettingen innebar at tjenestene ble lagt ut i markedet uten at Foretaket fikk delta i anbudet.  12 stillinger ble berørt og ansatte overføres til andre bygg.
 • Forholdet til utvikling og justering av vårt databaserte ordresystem FacilityStation (FS) har vært krevende. FS er fra kommunens side en forutsetning for vår samhandling med SE. Systemet lider fortsatt av en manglende overordnet plan for videreutvikling av systemmessige funksjoner. Utbedringer blir etterspurt på bakgrunn av opplevde praktiske problemer med eksisterende løsning. Dette er en krevende arbeidsform som opptar betydelige ressurser i Foretaket. Fra Foretakets side anses det som dårlig ressursforvaltning å stadig skyve dette ut i tid, og det oppleves som urimelig for personalet å måtte forholde seg til et mangelfullt system. Svakhetene i FS medfører også usikkerhet rundt fakturering og dermed også for regnskapet til Foretaket.
 • Foretakets muligheter som tilbyder i det private markedet er sterkt begrenset av at man må benytte FS som system, fordi systemet krever at private oppdrag må håndteres med manuelle kontroller.
 • Samarbeidet med Bestiller er tett og tillitsbasert og fungerer i det vesentlige godt. Den pålagte distansen mellom Bestiller og Utfører gir likevel sine utfordringer. En sak med en endret oppgavefordeling er bebudet. Ventelig vil den berede grunnen for en nærmere integrasjon i det minste i oppgaveløsningen.
  Begge organisasjonene har det samme mål; effektiv oppgaveløsning for bedre bygg.
 • Stavanger kommunes vedlikeholdsstrategi ble vedtatt. Dette kan bære bud om et større fokus på ivaretakelse av de store verdier som fellesskapet har stående i bygningsmasse. Det er å håpe at Foretaket med all sin erfaring og kompetanse i enda større grad får bidra til å ta vare på og utvikle byggene til beste for brukerne og innbyggerne. Foretakets ansatte er 1. linje og den nærmeste til å ivareta brukers behov. Det ligger et stort samarbeidspotensiale her.

Sykefravær

SykefraværDriftserviceMiljøserviceKjøkkenAdministrasjonSamlet
200213
200311,613412
20047,715,611,83,612,9
20057113,66,69
2006814,13,57,911,9
20078,212,25,47,310,5
20084,912,4911,19,8
20094,512,48,41,39,3
20106,411,48,92,49,3
201111,9*
20127,712,914,3110,65
20135,912,56,752,98,76
Tabell 10.46 Sykefravær (*Ved overgang til nytt datasystem for lønn og personal var det for store deler av året ikke tilgjengelige data for registrert sykefravær. Det er stor usikkerhet knyttet til kriteriedataene)
Last ned tabelldata (Excel)

Sykefravær fordelt etter varighet

Figur 10.2 Sykefravær fordelt etter varighet
Figur 10.2 Sykefravær fordelt etter varighet

Foretaket har arbeidet aktivt med tiltak for å redusere sykefraværet gjennom hele året. Det er et vedvarende stort fokus på arbeidet med oppfølging av sykemeldte. Foretaket fremholdes som dyktige på dette arbeidet blant kommunenes virksomheter.

Det er fremdeles langtidssykefraværet som er utfordringen, dette står for ca 70% av fraværet.

Styret

Foretaket har hatt et styre der 4 av medlemmene er oppnevnt av bystyret og et medlem er valgt av og blant Foretakets fast ansatte. Første varamedlem møter fast som observatør i alle møtene. Styreperioden følger kommunevalgperioden.

Det har i 2013 vært avholdt 7 styremøter. Styret har hatt 38 saker til behandling.

Av viktige saker nevnes:

 • Bestiller/Utfører organiseringen i kommunen. Rådmannen fremmet sak for politisk utvalg vedr. konkurranseutsetting av tjenester.
 • Innspill ved revidering av Eierskapsmeldingen
 • Økonomioppfølging
  • Facility Station – FS (vårt økonomi-, ordre- og avtalesystem) har vært en vedvarende problemstilling pga sine mangler og dårlige rapporterings- og kontrollmuligheter
 • Strategiarbeid
 • Sykefravær og arbeid for å redusere dette

Det er utbetalt styrehonorar på tilsammen kr. 245.119,-.

Daglig leder

Daglig leder har mottatt lønn og annen godtgjørelse på kr. 907.538,- og en pensjonspremie på kr. 77.877,-.

Likestilling

Antall ansatte tilsvarer 255 årsverk. Innen renhold er de fleste kvinner og innen drift og vedlikehold flest menn. Det har vist seg vanskelig å rekruttere det underrepresenterte kjønnet til avdelingene, selv om dette er et ønske for Foretaket. Foretaket har en bevisst holdning til dette ved ansettelser.

I foretakets styre er det 2 kvinner av 5 faste medlemmer.

Arbeidsmiljø

Antall ÅrsverkAnsatte
Administrasjon11,812
Driftservice88,493
Miljøservice144,8218
Kjøkken9,611
Totalt254,6334
Tabell 10.47 Antall årsverk og ansatte
Last ned tabelldata (Excel)

Det har vært avholdt 8 møter i Foretakets arbeidsmiljøutvalg med behandling av 53 saker. Blant disse nevnes

 • Jevnlig oppfølging av saker meldt i Synergi, systemet for avviksregistrering
 • Sykefravær
 • Oppfølging etter helseundersøkelser
 • Systematisk HMS arbeid gjennom bl. annet vernerunder
 • Sosiale tiltak

Obligatoriske kurs for verneombud er gjennomført.

Foretaket har et multikulturelt miljø med ansatte fra nærmere om lag 40 forskjellige nasjonaliteter. Det er ikke blitt rapportert hendelser om diskriminering av ansatte gjennom året.

Ytre miljø

Foretaket er sertifisert Miljøfyrtårn.

Ut fra hensynet til miljøet prioriterer Foretaket bruk av miljøvennlige produkter. For renhold betyr dette bruk av tørrmopping der dette er mulig. I størst mulig grad benyttes mikrofiber eller annen spesialfiber som krever minimal bruk av såpe eller kjemikalier.

Innen vedlikehold benyttes for det meste vannbasert maling. Oljebasert maling brukes kun i begrenset omfang. Bygningsmateriale sorteres for gjenvinning på egen anlagt kildesorteringsstasjon.

Foretaket har 2 gassdrevne biler og 2 hybridbiler.

Fremtidsutsikter

Gjennom politiske vedtak ble det omsider en avklaring vedr. konkurranseutsetting av en andel av foretakets oppdragsportefølje. Foretaket innretter seg etter dette og har samtidig et forsterket fokus på å ta oppdrag for andre offentlige institusjoner. NAV ble i løpet av høsten føyet til kundelisten.

Foretaket jobber bevisst også med å nå andre eiendomsrettede avdelinger med vår ekspertise. Rivningsoppdrag blir det stadig mer av. Stavanger eiendom er vår største kunde og fortjener oppmerksomhet deretter. Samarbeidet er blitt bedre og tettere gjennom 2013. Det avholdes jevnlige møter på et operativt nivå for å avstemme forventninger på begge sider.

Fra eiers side er det tydelig signalisert at man vil jobbe for en langsiktig kontrakt for å gi stabilitet og forutsigbarhet for oppdragsmengden. Dette arbeidet er enda ikke sluttført.

Foretaket har et ønske om å være mer aktive inn i det private næringsmarkedet, men det pålagte systemet FacilityStation er så dårlig egnet for dette formålet at man har måttet holde aktiviteten på et minimum.

Kapasitetsgrensen på SBD Kjøkken med hensyn til lagerplass er på det nærmeste nådd. Det må gjøres en vurdering av hvordan denne situasjonen skal møtes. Økning av porteføljen og leveransene vil kreve større arealer.

Samarbeid
Skal tjenestene videreutvikles både med tanke på kostnadseffektivisering og kvalitetsutvikling, er det etter Foretakets oppfatning behov for et tettere samarbeid mellom Forvalterenhet (SE) og de operative funksjonene (SBD). Slik vil en få mer kontroll over prioritering, planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet. En viss vertikal integrasjon i den utøvende linjen kan føre til en mer rasjonell og effektiv bruk av tilgjengelige ressurser. Utfører sitter i dag med bred kompetanse om byggene og deres drifts og vedlikeholdsbehov. Ved å nyttiggjøre denne kompetansen i planleggingen vil kart og terreng kunne bli bedre avstemt, hvilket vil kunne forbedre byggene og øke sikkerheten og regulariteten i driften av dem.

Foretaket vurderer for tiden å foreslå en omorganisering som innebærer en samlokalisering av Forvalterenheten og Byggdrift. Foretaket har også ved flere anledninger fremmet forslag om at Bestiller bestilte «i stort» heller enn enkeltoppgaver (f.eks «forvalt og drift skole X ihht tilstandsgrad 1,5» evt «for å oppnå tilstandsgrad 1,5»). En slik løsning vil bidra sterkt til å ta igjen vedlikeholdsetterslep, men fordrer at det anskaffes et egnet planleggings- og styringsverktøy, jfr. fremlagt vedlikeholdsplan pkt 2.3.1. Det påpekes også jevnlig fra Foretakets side at nyanskaffelse av et tidsriktig og fremtidsrettet styringsverktøy vil være en lønnsom investering for eier mht både effektivitet, bruksmuligheter og sikring av eiers verdier. En oppgradering av dagens system vil derimot være både ineffektivt og kostbart, og vil ikke gi de nødvendige fremtidsmuligheter for å overvåke og sikre bygningsmassen.

Årsresultat og stilling

Årsresultat og stillingB2013R2013R2012EndringR%-vis endring
Total omsetning235 296 807269 060 575237 568 89531 491 68013,26
Resultat214 756 44804 756 448
Tabell 10.48 Årsresultat og stilling
Last ned tabelldata (Excel)

Økning i omsetning skyldes økte bestillinger fra Stavanger eiendom. Økt oppdragsmengde både innen større prosjekter og rivningsoppdrag bidrar til betydelig omsetningsøkning.

Det oppleves som et godt forhold mellom Bestiller og Byggdrift. Det er Foretakets oppfatning at et enda nærmere samarbeid allerede på planleggingsstadiet ville vært ønskelig for å bli mer treffsikre i budsjetteringsøyemed.

Det ble foretatt en budsjettjustering i styrets junimøte med nær 27 mill i omsetningsøkning. I ettertid viser dette seg å være et for forsiktig anslag.

Årsresultatet etter avsetning til pensjonsfond er på kr. 4,75 mill. Dette er å anse som et akseptabelt resultatnivå for foretaket, dog kun med en margin på 1,78% av omsetningen.

Egenkapitalandelen er etter dette 2% og karakteriseres som ikke tilfredsstillende. Det følger dermed av Eierstrategien at det ikke er aktuelt med tilbakeføring av midler til bykassen.

Avsetning til pensjonsfond

Avsetning til pensjonsfond
Premieavvik (akkumulert)16 695 590
Avsetning pensjon/premieavvik-15 047 489
Underdekning i pensjonsfondet 1 648 101
Tabell 10.49 Avsetning til pensjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Denne underdekningen oppsto i årsavslutningen for 2012.

Disponering av årsresultatet

Styret foreslår flg. disponering av regnskapsmessig mindreforbruk:

Disponering av årsresultatet
Regnskapsmessig mindreforbruk 20134 756 448
Dekning av avvik mellom pensjonsfond og akkumulert premieavvik per 31.12.20131 648 101
Til disposisjonsfond3 108 347
Tabell 10.50 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Styret sier seg tilfreds med resultatet for 2013, og fastslår at årsresultatet på kr. 4,75 mill. bidrar til å bedre egenkapitalandelen, dog ikke nok i forhold til de stadig økende pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalsituasjonen tillater ikke utdeling av utbytte.

Stavanger, 13. mars 2014

Stavanger-Byggdrift-signaturer

Årsregnskap#10.3.2

Resultatregnskap 2013

Resultatregnskap 2013NoterR-2013B-2013R-2012
Driftsinntekter
Overføringer med krav til motytelse2269 060 575235 296 807237 568 895
Andre overføringer3180 690199 000197 939
Sum driftsinntekter269 241 265235 495 807237 766 834
Driftsutgifter
Lønnsutgifter1104 889 253104 689 37896 848 027
Sosiale utgifter127 324 32726 650 23626 987 790
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod5102 641 68895 269 82288 115 768
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen63 146 8142 605 0043 508 285
Overføringer723 173 629460 00019 658 369
Avskrivninger8590 4080580 767
Sum driftsutgifter261 766 120229 674 440235 699 006
Brutto driftsresultat7 475 1445 821 3672 067 828
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte11906 673900 000729 640
Sum eksterne finansinntekter906 673900 000729 640
Finansutgifter
Renteutgifter121 51615 0005 085
Sum eksterne finansutgifter1 51615 0005 085
Resultat eksterne finanstransaksjoner905 157885 000724 555
Motpost avskrivninger8590 4080580 767
Netto driftsresultat8 970 7106 706 3673 373 150
Interne finansieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års mindreforbruk- - 3 425 436
Bruk av disposisjonsfond
Sum bruk av avsetninger003 425 436
Overført til investeringsregnskapet2451 65870 00096 265
Avsatt til disposisjonsfond/pensjonsfond18, 194 162 6046 636 3466 702 320
Sum avsetninger4 214 2626 706 3466 798 585
Regnskapsmessig mindreforbruk4 756 448210
Tabell 10.51 Resultatregnskap 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2013

Investeringsregnskap 2013NoterR-2013B-2013R-2012
Investeringer
Investeringer i anleggsmidler8322 868437 500802 213
Utlån og forskutteringer9536 890500 000472 422
Avdrag på lån
Avsetninger
Årets finansieringsbehov859 758937 5001 274 635
Finansiert slik
Inntekter fra salg av anleggsmidler893 000023 100
Sum ekstern finansiering93 000023 100
Overført fra driftsdelen2451 65870 00096 265
Bruk av avsetninger18715 099867 5001 155 270
Sum finansiering859 758937 5001 274 635
Udekket/udisponert000
Tabell 10.52 Investeringsregnskap 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse 2013

Balanse 31.12.201331.12.2012
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler83 012 2383 305 086
Langsiktige fordringer egenkapital kommunen2220 000 00020 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP95 090 4714 553 581
Pensjonsmidler10200 075 563182 737 587
Sum anleggsmidler228 178 272210 596 254
Omløpsmidler
Kundefordringer1330 506 75435 052 190
Andre kortsiktige fordringer149 393 2998 742 689
Premieavvik1016 695 59012 532 986
Kasse, bankkonto skattetrekk1522 052 74813 782 552
Sum omløpsmidler78 648 39170 110 417
Sum eiendeler306 826 663280 706 671
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond1819 910 77320 447 663
Avsetning pensjon/premieavvik1915 047 48910 884 885
Ubundne investeringsfond201 617 2231 795 433
Regnskapsmessig mindreforbruk214 756 4480
Kapitalkonto22−35 177 348−32 543 104
Sum egenkapital6 154 585584 876
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10255 535 736235 675 160
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser107 819 8847 464 198
Sum langsiktig gjeld263 355 620243 139 358
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld1612 257 05613 546 964
Annen kortsiktig gjeld1725 059 40323 435 472
Sum kortsiktig gjeld37 316 45936 982 437
Sum egenkapital og gjeld306 826 663280 706 671
Tabell 10.53 Balanse 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger-Byggdrift-signaturer

Noter#10.3.3

Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført til regnskapsmessig kontinuitet.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Foretaket har pr. 31.12.2013 ingen lån.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

ÅrsverkR-2013R-2012R-2011
Antall årsverk255251251
Tabell 10.54 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år utbetalt kr 907 538 til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 77 877.

Lønnsjustering for daglig leder 2013 vil bli etterbetalt i 2014.

Total styregodtgjørelse er kr 245 119, herav kr 59 211 til styreleder. Det er for 2013 utgiftsført kr 108 588 – i revisjonshonorar.

Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2013R-2012
Salg til kommunen231 103 533203 208 219
Salg til foretak3 584 8922 753 872
Komp for mva på anskaffelser22 777 93519 802 162
Eksterne overføringer*5 959 2206 244 641
Tilretteleggingstilskudd fra NAV149 18190 079
Andre salgs- og leieinntekter**5 485 8145 469 922
269 060 575237 568 895
Herav nærstående parter257 466 360225 764 253
Tabell 10.55 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

*Eksterne overføringer: Det aller meste gjelder refusjon syke- og svangerskapspenger (kr 75 066 gjelder lærlingtilskudd)

**R-2013
Div. småinntekter og div. trekk ansatte 138 000
Opprydning gamle restanser ***392 000
Kontert som salg til private, herunder mat til sykehjem og renhold4 956 000
5 486 000
***Herunder:
Korrigert inntektsføring tidligere års krav mot NAV 135 000
Inntektsf. fra balansekonto "avsetn. tap utest. fordringer"257 000
Bokført som andre avgiftsfrie inntekter ifbm. opprydding gamle restanser, jf. note 7392 000
Tabell 10.56
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Andre overføringer

Andre overføringerR-2013R-2012
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen180 690197 939
180 690197 939
Herav nærstående parter180 690197 939
Tabell 10.57 Andre overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Lønnskostnader

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnskostnaderR-2013R-2012
Lønn ansatte104 889 25396 848 027
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift15 571 28214 461 609
Pensjonskostnader11 574 32812 279 007
Forsikringer178 717247 175
Sum27 324 32726 987 790
Sum lønnskostnader132 213 581123 835 817
Tabell 10.58 Lønnskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår
i foretakets tjenesteproduksjon
R-2013R-2012
Kontorkostnader2 509 9662 040 518
Annonser/reklame/representasjon141 01651 258
Kurs/reiser*487 848491 087
Transportutgifter5 185 8414 695 884
Husleie/avgifter1 020 833991 693
Møbler/inventar/utstyr723 655696 120
Vedlikehold/materialkjøp**77 484 77466 205 337
Konsulenttjenester1 490 320717 300
Matvarer/varm mat13 597 43512 226 570
102 641 68888 115 768
Tabell 10.59 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overskriften er forhåndsbestemt. Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteprodusjon, eksterne leverandører.

* Herav utgjør bilgodtgjørelse kr 325 659

** Det meste av dette er viderefakturert kunde

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonenR-2013R-2012
Kjøp fra kommunen1 899 363 *12 065 926
Kjøp fra foretak126 575 *2225 064
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker139 996 *3251 467
Regnskapstjenester980 880 *4965 827
sum3 146 8143 508 285
Tabell 10.60 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

Overskriften er forhåndsbestemt. Gjelder varer og tjenester som ingår i erstatter foretakets tjenesteproduksjon – interne leverandører.

*1 Anslagsvis en tredjedel er viderefakturert kunde. Resterende gjelder i hovedsak husleie og strøm til kjøkkenet på Stokka, arkivtjenester, IT-kjøp samt OU-midler.
*2 Det meste er viderefakturert kunde.
*3 Gjelder nesten utelukkende revisjonshonorar.
*4 Regnskapstjenester, ikke viderefakturert.

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2013R-2012
Momskompensasjon22 713 36219 641 720
Tap på krav460 26716 649
23 173 62919 658 369
Tabell 10.61 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke avgjort. Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes at foretaket holdes skadesløst.

Tap på krav kr 460 267 gjelder opprydning i tidligere års krav mot NAV. Resultateffekten blir i stor grad oppveid av inntektsføring av kr 392 000 i Andre avgiftsfrie inntekter, under andre salgs- og leieinntekter, jf. note 2.

Note 8 Spesifikasjon av varige midler

Spesifikasjon av varige midlerR-2013R-2012
Anskaffelseskostnad 1/17 481 5057 214 922
Tilgang *1322 864802 213
Avgang *2−813 090−535 629
Akk. avskrivninger 31/12−3 979 041−4 176 419
Bokført verdi 31/123 012 2383 305 087
Årets avskrivning590 408580 767
Avskrivningssats10 %10 %
1* gjelder:
1 stk vacummaskin - kjøkken109 536
17 stk maskiner - renhold213 328
322 864
2* gjelder:
1 stk lift−306 270
4 stk Fiat biler −506 820
−813 090
Tabell 10.62 Spesifikasjon av varige midler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLPR-2013R-2012
I.B.4 553 5814 081 159
Egenkapitaltilskudd KLP.536 890472 422
U.B.5 090 4714 553 581
Tabell 10.63 Egenkapitalinnskudd KLP
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunale Landspensjonskasse KLP. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr 5 156 180 – til reguleringspremie, i tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Selskapet dekker også dette året utgiftene til reguleringspremie selv.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr 1 593 726 ,-

Spesifikasjon av pensjonR-2013R-2012
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente4,00 %4,50 %
Forventet lønnsvekst2,87 %3,16 %
Forventet G regulering2,87 %3,16 %
Forventet avkastning5,00 %5,50 %
Årets netto pensjonskostnader spesifisert
Nåverdi av årets pensjonsopptjening10 792 98711 650 677
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse10 024 21310 336 911
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−9 383 305−9 285 157
Adm.kostnader798 551670 036
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)12 232 44613 372 467
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Pensjonsmidler pr. 31.12.2013200 075 563182 737 587
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2013255 535 736235 675 160
Netto pensjonsforpliktelser55 460 17352 937 573
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse7 819 8847 464 199
Akkumulert premieavvik14 632 42110 984 214
Arbeidsgiveravgift av premieavvik2 063 1691 548 774
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse244 906 161222 429 331
Estimert forpliktelse−235 675 160−221 942 003
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.9 231 001487 328
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år9 231 001487 328
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler182 737 587172 678 474
Faktiske pensjonsmidler−184 639 925−164 189 628
Estimatavvik midler IB 1.1.−1 902 3388 488 846
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.
Amortisert avvik i år−1 902 3388 488 846
Gj st samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 10.64 Spesifikasjon av pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik.

Tidligere år har estimatavvik vært amortisert etter 15-årsregelen, uten saldoføring i balansen.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 927 846,-.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2013R-2012
Renter av bankinnskudd906 673729 640
Tabell 10.65 Renteinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2013R-2012
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter1 5165 085
Tabell 10.66 Renteutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2013R-2012
Kundefordringer Stavanger kommune29 734 45934 474 198
Kundefordringer foretak305 528305 528
Eksterne kundefordringer661 412661 412
Avsetning tap*−250 000−507 022
Kundefordringer for mye utbetalt lønn55 355118 074
30 506 75435 052 190
Herav nærstående parter:30 039 98734 779 726
Tabell 10.67 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

*Avsetning til tap ble i 2013 redusert med 257 000 i forbindelse med opprydning i krav mot NAV vedr. tidligere år – se også note 2.

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2013R-2012
Depositum Felleskjøpet136 689132 067
Fordring lønn*−51 181−164 196
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon739 0311 222 919
Til gode mva komp 6 termin4 798 5724 789 167
Anordning inntekter**3 770 1892 762 732
9 393 2998 742 689
*Negativ saldo skyldes motpostering av kundefordringer for mye utbetalt lønn kr 55 355 (jf. note 13), dvs. fakturert, men balanseført i stedet for inntektsføring.
**Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune3 910 4472 409 775
Inntekter foretak29 960135 586
Inntekter private kunder3 35324 610
Nettoeffekt manuelle anordninger***−173 571192 761
3 770 1892 762 732
***Nettoeffekt manuelle anordninger:
Anordning lønn−278 575
Anordning utgifter eksterne leverandører−5 838
Forskuddsbetalt forsikringer/lisenser110 842
−173 571
Tabell 10.68 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2013 utgjør kr 3 592 559.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2013R-2012
Leverandørgjeld nærstående parter:
Leverandørgjeld Stavanger kommune136 4811 026 981
Leverandørgjeld foretak37 328197 316
Sum173 8091 224 297
Ekstern leverandørgjeld:12 083 24712 322 667
Sum leverandørgjeld12 257 05613 546 964
Tabell 10.69 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2013R-2012
Avsatte feriepenger11 238 76410 381 529
Skyldig arbeidsgiveravgift3 394 0583 594 351
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger1 582 8421 466 668
Skyldig skattetrekk3 592 5593 656 711
Skylding påleggstrekk3 6636 000
Diverse kortsiktig gjeld8 0006 166
Mva162 65583 905
Sum anordninger4 916 8614 080 142
Tilfeldig kortsiktig gjeld160 000160 000
25 059 40323 435 472
Spesifikasjon anordning utgifter. (se note 14 vedr. manuelle anordninger):
Anordning utgifter Stavanger kommune258 598228 632
Anordning utgifter kommunale foretak27 340
Anordning utgifter eksterne leverandører3 756 5982 920 269
Anordning lønn901 665903 901
4 916 8614 080 142
Tabell 10.70 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2013R-2012
IB20 447 66317 494 650
Bruk av disposisjonsfond−536 890−472 422
Avsetning3 425 436
U.B19 910 77320 447 663
Tabell 10.71 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Avsetning pensjon/premieavvikR-2013R-2012
IB10 884 8857 608 000
Bruk av pensjon/premieavvik00
Avsetning*4 162 6043 276 885
UB15 047 48910 884 885
Tabell 10.72 Avsetning pensjon/premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

*Det ble før avslutning av årsregnskapet gjort avsetning til pensjonsfond med kr 4 162 604 til dekning av årets endring i akkumulert premieavvik (se note 10), jf. vedtak i styresak 36/12 og 29/13.

Note 20 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfondR-2013R-2012
I.B1 795 4332 478 281
Avsetning til investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond−178 209−682 848
1 617 2241 795 433
Tabell 10.73 Ubundne investeringsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning ble gjort i 2008 og 2010 fra regnskapsmessig mindreforbruk de foregående år, dvs. før veileder av 2011 som begrenser fondsavsetninger.

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2013R-2012
Årets mindreforbruk4 756 4480
Totalt mindreforbruk til disponering4 756 4480
Tabell 10.74 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2013R-2012
Debet
IB35 848 19052 128 528
Nåverdi årets pensj.opptjening10 792 98711 650 677
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse10 024 21310 336 911
Amortisert estimatavvik - forpliktelse9 231 001487 328
Utbetalte pensjoner10 187 6258 741 759
Amortisert estimatavvik8 488 846
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse7 819 8847 464 198
Regnskapsmessig avskr.590 408580 767
Salg 201325 304
Sum debet84 519 61299 879 014
Kredit
IB3 305 0863 083 640
Utbetalte pensjoner10 187 6258 741 759
Forventet avkastning på pensjonsmidlene9 383 3059 285 157
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader16 239 95818 004 561
Egenkapitaltilskudd 31.12.12536 890472 422
Amortisert estimatavvik1 902 338
Anskaffet 2013322 864802 213
Tilbakeført arb.giv.avgift7 464 1986 946 158
Styrking av egenkapital20 000 000
UB35 177 34832 543 104
Sum kredit84 519 61299 879 014
Tabell 10.75 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen:

På grunn endret amortiseringstid for estimatavvikforpliktelse fra 15 til 1 år var foretakets egenkapital negativ per 31.12.2011.

For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 000 000, som ble postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012.

Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapitalR-2013R-2012Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler78 648 39170 110 4178 537 974
Kortsiktig gjeld37 316 45936 982 437−334 022
Arbeidskapital41 331 93333 127 9818 203 952
Anskaffelse av midler:
Drifts- og investeringsregnskapet:
Inntekter driftsdel269 241 265
Inntekter investeringsdel93 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner906 673
Sum anskaffelse av midler270 240 9380270 240 938
Anvendelse av midler:
Utgifter driftsdel261 175 712
Utgifter investeringsdel322 868
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner538 406
Sum anvendelse av midler262 036 9850262 036 985
Anskaffelse - anvendelse av midler8 203 952
Tabell 10.76 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

I 2013 skal 80% av all mva-kompensasjon vedr anleggsmidler overføres til investeringsregnskapet. Sum mva-kompensasjon mottatt vedr anleggsmidler i 2013 er kr 64 573.

Note 25 Varetelling avd 1300 kjøkken

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31.12.2013 viste imidlertid en totalverdi på kr 608 446 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70% av salgsverdi.

Tilsvarende tall per 31.12.2012 var kr 460 373.

Revisors beretning for Stavanger Byggdrift KF for 2013#10.3.4

 

logo-1

 

Til Stavanger bystyre

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Byggdrift KF, som viser et netto driftsresultat på kr 8 970 710 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 756 448. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Byggdrift KF per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 13.3.2014
Rogaland Revisjon IKS

cicel

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

10.4 Stavanger natur- og idrettsservice

Årsberetning#10.4.1

nis-topplogo

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Kap10_fyll2

Foretakets driftsområder er;

Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i 2 by-områder.  Barns uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager tillegg til bygg avdeling.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller samt utendørs idrettsanlegg.

Vei og anlegg har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veibevaring, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service.  Anlegg har ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser og turstier, og opparbeidelse og vedlikehold av private hager og anlegg.

Foretakets visjon er:

”Vi jobber for livet”

Visjonen henspiller til foretakets formål å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:

 • drifting av svømme- og idrettsanlegg
 • drifting av turstier, parker og veiareal
 • drifting og sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg

Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast ansatte.

Kommunalstyret for miljø og utbygging godkjente i januar 2010 forslag til Hovedavtale mellom bestiller og Stavanger natur- og idrettsservice KF, samt organisering og bruk av Oppdragsavtaler tilknyttet Hovedavtalen. Dette arbeides det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og Idrettsservice KF og ledelsen i avdelingen Park og vei i Stavanger kommune.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke ”eierrollen” overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF jfr vedtak i bystyret den 20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”.

Hendelser og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt i hele 2013. Det er i løpet av året foretatt noen driftsmessige endringer i administrasjonen, men ledelsen preges av stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder. 

Lederutviklingsprogrammet ble ferdigstilt i 2012. I 2013 har det ikke vært tilsvarende store opplæringstiltak, men det har vært lagt vekt på fagutvikling med bl.a. gjennomføring av fagprøver for noen av foretakets ansatte.

Det er i 2013 lagt vekt på samarbeid og koordinering på tvers av avdelinger internt i foretaket.  Ledelse og mellomledere har gjennom to større samlinger i løpet av året fastsatt felles virkemidler for å nå fremtidige mål i henhold til formål og visjon.  Et av delmålene med arbeidet er å utnytte alle ressurser mellom avdelingene i større grad enn tidligere samtidig som foretaket avklarer forventninger fra bestiller for å kunne levere rett kvalitet til rett tid.  Hittil har arbeidet resultert i større utnyttelsesgrad av de menneskelige ressurser som foretaket besitter, samt også bedre utnyttelse av maskiner og utstyr.  Arbeidet er ytterligere styrket gjennom kontraktsmøter og driftsmøter med våre oppdragsgivere som har en forventning til leveransene gjennom rammeavtaler og ekstrabestillinger.

Dette viktige arbeidet fortsetter i 2014.

Det ble i 2013 vedtatt og gjennomført en endring i driftsorganisasjonen der Anlegg ble overflyttet fra Park til Vei.  Det er nå bedre organisatorisk balanse mellom de tre avdelingene og ansvars- og arbeidsområder er optimalt ivaretatt.  Administrasjonen er styrket innen kontor og HMS ved ansettelse av ny konsulent og ny HMS leder som jobber 40% vikariat fra 01.01.2014.  Dette tiltaket må også sees i sammenheng med personalleder som har redusert tilsvarende stillingsbrøk.

Mot slutten av 2013 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i foretaket.  Spørsmålene var rettet mot ansattes opplevelse av ledelse og motivasjon.  Undersøkelsen hadde god svarprosent og resultatene viser høy grad av trivsel og motivasjon blant ansatte i foretaket.  Undersøkelsen ga også pekepinn på områder som kan forbedres og arbeidet med tiltak på bakgrunn av undersøkelsen fortsetter i 2014.

De økonomiske rammene fra våre hoved bestillere ble videreført fra året før.  Tre ekstremsituasjoner i 2013 som stort snøfall i januar, stormen i desember og funn av legionella i to svømmehaller beviste at handlingsrommet og kommunikasjonslinjer mellom bestiller og foretaket i stor grad er avklart og fungerer i praksis.  Det gode arbeidet med å avklare forventning og reell leveranse videreføres.

På forespørsel fra Rådmann har foretaket høsten 2013 brukt egne ressurser på å kartlegge og konkludere hvilke konsekvenser det vil påføre foretaket å bli omgjort fra kommunalt foretak til et aksjeselskap.  Svarbrevet ble sendt innen fristen 01. november og fremstiller upolitisk både fordeler og ulemper med en omdanning til AS.  Saken skal så vidt foretaket er kjent med opp til politisk vurdering våren 2014 jmf. bystyrets vedtak fra 01.mars 2013.  Samtidig ble det i bystyret bestemt å trekke ut Tasta bydel fra foretakets portefølje for konkurranseutsetting i det åpne markedet.  Stavanger natur- og idrettsservice KF vil så langt vi kjenner til ikke få anledning til å delta i denne konkurransen.  De ansatte dette berører vil likevel bli ivaretatt ihht foretakets visjon og retningslinjer.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etiske standard for ansatte» ligger også til grunn for foretakets arbeid.

Likestilling

Styret består av 3 kvinner og 2 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2013. Ansattes representant var kvinne i 2013.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 2 kvinner i ledergruppen. Blant foretakets arbeidsledere er det 3 kvinner og 16 menn.

Antall rekruttert i 2013 er 14. En av hovedutfordringene i foretaket er å få tak i kompetent personell, og dette er noe vi jobber kontinuerlig med.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 30 % kvinner og 70 % menn.

En kvinne og fire menn er verneombud, herav mannlig hovedverneombud.

Inkludering

Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har i 2013 hatt som målsetting å tilby arbeidstrening til personer med redusert funksjonsevne, i samarbeid med NAV og andre instanser. Antallet har variert med sesongene, men har ligget på ca 10.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidstakerne har hatt ledervervet i 2013. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 4 AMU-møter i 2013.

I løpet av året har det vært rapportert 23 HMS-avvik. Det er en nedgang fra 2012 hvor vi hadde 36 avvik. Hver enkelt sak blir meldt inn blir fulgt opp av driftsleder, personalleder eller daglig leder og rapportert til verneombud.

Det var ingen hendelser med alvorlig personskade i 2013, og ingen meldinger til Arbeidstilsynet.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2013 et sykefravær på 6,6 % totalt. Av dette er 1,1% egenmeldt, noe som er stabilt fra tidligere år.

Dette er en positiv utvikling fra tidligere år. Se tabell under.

Pr 31.12.08Pr. 31.12.09Pr. 31.12.10Pr. 31.12.11Pr. 31.12.12Pr. 31.12.13
6,5 %7,0 %6,8 %7,7 %7,6 %6,6 %
Tabell 10.76 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor Stavanger kommune.

Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Vei, park og idrett og Stavanger Eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom har gitt inntekter på 88 mill.kr. (61 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. Rammen for materialkjøp er fakturert med ca 12,8 (9 %) mill. I tillegg har Vei, park og idrett, Stavanger Eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for 19 mill.kr.(13,2 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2013 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet mva kompensasjon på kr 10 mill (7 %).

I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune for til sammen ca. kr 8 mill (6 %).

Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for ande kunder ikke går ut over leveransen til Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at egne ansatte fortrinnsvis jobber med eksterne kontrakter. Samtidig sørger eksterne kontrakter for at foretaket får benchmarket sine priser og tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune til gode med rimelige priser.

Framtidsutsikter

Foretaket har gjennom 2013 brukt tiden siden utskillelsen fra Stavanger kommune til å utvikle og forbedre effektivitet og kompetanse, i tillegg forbedring av utstyr. Dette er noe vi ønsker å fortsette med i årene som kommer. Vi har i en stor oppdragsportefølje mot Stavanger kommune og ønsker å fortsette det gode samarbeidet med våre bestillere og administrasjonen i kommunen.

I løpet av 2013 har vi hatt sterkt fokus på å bygge opp porteføljen mot kommunen, og av den grunn har andelen eksterne kunder sunket. I tiden fremover ønsker vi å bygge opp denne andelen, både for å kunne benchmarke våre priser og tjenester, og for å kunne ha bedre stabilitet ved en eventuell fremtidig konkurranseutsetning av våre tjenester.

For å fortsette den gode utviklingen er det viktig å få klare retningslinjer fra våre eiere når det gjelder saken om konkurranseutsetting og en eventuell omdannelse til et aksjeselskap.

På kort sikt ser vi at 2014 vil bli et år med økonomiske utfordringer, grunnet varslet meget høy KLP reguleringspremie. Dette er noe administrasjonen har tatt tak i allerede, og det vil bli gjort et stort arbeid med å både redusere kostnader og øke inntjening i 2014.

Foretaket ser positivt på fremtiden, og ønsker å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger kommune i tiden som kommer.

Styret/daglig leder

Styret har behandlet 46 saker. Styrehonorar har utgjort:

RolleHonorar
Styreleder (nåværende)45 480
Ansattes representant25 752
Andre styremedlemmer pr medlem35 376
Daglig leder16 000
Økonomileder16 000
Personalleder16 000
Tabell 10.77 Styrehonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder

Det er i år 2013 utbetalt kr. 782 595,- til daglig leder Kurt Idland.

Godtgjørelse for styrehonorar inngår i beløpet med henholdsvis kr 16 000,-

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 75 894,-.

Årsregnskap 2013

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettservice KF viser i et netto driftsresultat på kr 1 909 547,-. Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig mindreforbruk skal dette i.h.t. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner reduseres ved å:

 1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
 2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.
 3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.

Forskriftene innebærer dermed at overskuddet brukes ved å sette av kr 600 700,- til overføring til investeringsregnskapet. Det er ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år å dekke inn.  Regnskapsmessig mindreforbruk blir da kr 1 308 847,- som foreslåes avsatt til disposisjonsfond.

Det var i 2013 budsjettert med et overskudd på kr. 1 000 000,- Det ble imidlertid foretatt en endring i prognosen i sak 28/13 «Tertialrapport 2 tertial 2013» foretatt en endring av prognosen til 2 000 000,- Det er et positivt avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 908 547,- når en sammenligner budsjettert overskudd med regnskapsmessig mindreforbruk før overføring til investeringsregnskap og dekning av tidligere års merforbruk. Ser vi på prognosen var det et negativt avvik på kr 91 453,-

Det positive resultatet skyldes følgende forhold:

 • Det har i løpet av 2013 vært arbeidet systematisk med enkeltavdelinger som tidligere ikke har levert optimale resultat. Dette har ført til at samtlige avdelinger i foretaket leverer positive dekningsbidrag.
 • Oppdragssituasjonen har i 2013 vært stabil, og en har opprettholdt omsetningen tilnærmet lik som i 2012 samtidig som at driftskostnadene er holdt noenlunde konstante. Dette til tross for at foretaket ikke har lagt inn prisstigning på våre driftskostnader i våre priser mot Stavanger kommune.

Det ble ikke foretatt låneopptak i 2013. Det står fortsatt kr 1 647 239,- i ubrukte lånemidler.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2013:

Regnskapsår201320122011201020092008
Resultatregnskap
Driftsinntekter143 276144 716143 687153 089133 348125 799
Brutto driftsresultat620264-5 783-7 9573 6747 693
Netto driftsresultat1 9093 273−2 508−4 2736 94711 086
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk1 308108−2 929-6 94711 086
Balanse
Omløpsmidler31 60837 09725 12029 11244 36836 895
Anleggsmidler152 704145 383126 749127 664115 780107 193
Sum eiendeler184 384182 480151 870156 776160 148144 088
Kortsiktig gjeld20 24023 89720 01920 73624 68018 865
Langsiktig gjeld163 205156 469143 551131 525119 471113 502
Egenkapital9382 113−11 6994 51515 99711 721
Sum egenkapital og gjeld184 384182 480151 870156 776160 148144 088
Tabell 10.78 Nøkkeltall for 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen viser at foretaket har en egenkapital på kr 995 000,- Dette er regnskapsmessig meget lav grunnet meget høye pensjonsforpliktelser.

Styrets oppsummering

Styret vurderer det slik at foretaket har gjort et stort arbeid i å fortsette den positive trenden på økonomisiden, og ytterligere forbedre tjenester og kvalitet i arbeidet som blir utført. Styret er også meget fornøyd med det gode forholdet som er opparbeidet til våre bestillere i Stavanger kommune.

Det rettes en stor takk til alle ansatte for utmerket arbeidsinnsats for å styrke resultat, samarbeidsklima og kvalitetsnivå i foretaket.

Stavanger 10. mars 2014,

 

NIS-signaturer

Årsoppgjør#10.4.2

Resultatregnskap

ResultatregnskapNoterR-2013 B-2013R-2012
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter6 964 11010 495 00012 478 493
Overføringer med krav til motytelse2136 033 549121 669 808131 955 883
Overføringer uten krav til motytelse3278 49535 000281 923
Sum driftsinntekter143 276 154132 199 808144 716 299
Driftsutgifter
Lønnsutgifter165 100 59664 790 00061 133 525
Sosiale utgifter117 732 35520 181 90017 739 676
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.542 765 54541 283 44148 067 663
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 822 1892 550 0002 809 260
Overføringer710 190 508284 00010 416 993
Avskrivninger84 285 2878 500 0004 284 621
Sum utgifter143 896 480137 589 341144 451 738
Brutto driftsresultat−620 326−5 389 533264 561
Finansposter
Renteinntekter og utbytte11394 133100 00096 591
Sum eksterne finansinntekter394 133100 00096 591
Renteutgifter og låneomkostninger12399 547350 000322 187
Avdrag på lån121 750 0001 200 0001 050 000
Sum eksterne finansutgifter2 149 5471 550 0001 372 187
Resultat eksterne finanstransaksjoner−1 755 414−1 450 000−1 275 596
Motpost avskrivninger84 285 2878 500 0004 284 621
Netto driftsresultat1 909 5471 660 4673 273 586
Interne finasieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk108 38300
Bruk av disposisjonsfond- 00
Sum bruk avsetninger108 38300
Overført til investeringsregnskapet600 700560 000236 000
Dekning av tidligere års merforbruk108 38302 929 202
Avsatt til disposisjonsfond000
Sum avsetninger709 083560 0003 165 202
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk1 308 8471 100 467108 383
Tabell 10.79 Resultatregnskap
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap

InvesteringsregnskapNoterR-2013 B-2013R-2012
Investeringer
Kjøp av driftsmidler83 754 4586 000 0002 391 964
Utlån og forskutteringer9294 1740271 037
Dekning av tidligere års reg.merforbruk- 0344 554
Årets finansieringsbehov4 048 6326 000 0003 007 555
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler3 069 4075 040 0002 283 354
Inntekter fra salg av anleggsmidler378 5250488 200
Sum ekstern finansiering3 447 9325 040 0002 771 554
Overført fra driftsdelen24600 700960 000236 000
Bruk av avsteningr000
Udekket investering
Sum finansiering4 048 6326 000 0003 007 554
Udekket/udisponert000
Tabell 10.80 Investeringsregnskap
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse31.12.201331.12.2012
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler823 585 72724 116 542
Fordring Stavanger kommune14 000 00014 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 728 2151 434 041
Pensjonsmidler10113 390 497105 832 682
Sum anleggsmidler152 704 439145 383 265
Omløpsmidler
Kundefordringer138 727 14512 496 187
Andre kortsiktige fordringer144 316 6043 869 288
Premieavvik107 172 3856 276 866
Kasse, bankinnskudd, bankkonto skattetrekk1511 464 41514 454 896
Sum omløpsmidler31 680 54737 097 237
Sum eiendeler184 384 986182 480 502
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond196 483 4946 375 111
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)201 308 847108 383
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)200-
Kapitalkonto21−6 853 717−4 369 931
Udekket inv. Regnskapet0-
Sum egenkapital938 6242 113 563
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10143 508 724135 137 818
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser104 246 6704 132 024
Langsiktig gjeld1815 450 00017 200 000
Sum langsiktig gjeld163 205 394156 469 842
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld165 279 3098 869 703
Annen kortsiktig gjeld1714 961 65715 027 391
Sum kortsiktig gjeld20 240 96723 897 094
Sum egenkapital og gjeld184 384 986182 480 499
Memoria konti
Herav:
Ubrukte lånemidler1 647 2394 716 646
Motkonto til memoriakonti−1 647 239−4 716 646
00
Tabell 10.81 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

NIS-signatur-balanse

Noter#10.4.3

Stavanger Natur og Idrettsservice er opprettet 01.01.2006 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskaps- avleggelsen, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
 • Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne finanstransaksjoner og ikke under overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.
 • Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Årsverk2013201220112010
Antall årsverk150146136142
Tabell 10.82 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2013 utbetalt kr. 782 595,- til daglig leder Kurt Idland. Godtgjørelse for styrehonorar inngår i beløpet med kr. 15 999,96. Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 75 894,00.

Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480,- , Anette Bull kr 35 376,-, Kari Nessa Nordtun kr 35 376,- , Monica Wold har mottatt kr 17 168,-, Nils Fredrik Gjerpe kr 16 000,- og Marion Flanagan kr 16 000,-.

Det er utbetalt kr 134 815,- i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2013R-2012
Salg til Stavanger kommune120 417 465116 577 903
Salg til kommunale foretak1 332 882234 172
Overføring fra Stavanger kommune10 492 85511 033 888
Refusjoner sykepenger og fødselspenger2 712 5633 671 393
Tilretteleggingstilskudd fra NAV−115 447115 447
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV1 193 231323 080
136 033 549131 955 883
Tabell 10.83 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2013R-2012
Refusjon seniortiltak278 495281 923
Refusjon lønnsoppgjør
278 495281 923
Tabell 10.84 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2013R-2012
Lønn ansatte65 100 59661 133 525
Sosiale utgifter
Arbeidsgiveravgift9 873 7999 284 338
Pensjonskostnader7 817 9408 358 398
Forsikringer40 61696 940
Sum17 732 35517 739 676
Sum lønnsutgifter82 832 95278 873 201
Tabell 10.85 Lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2013R-2012
Kontorkostnader2 701 9662 842 226
Annonser/reklame/representasjon237 701323 069
Kurs/reiser689 329401 232
Transportutgifter7 380 7897 730 895
Energi580 758480 388
Husleie/avgifter1 086 1171 090 370
Møbler/inventar/utstyr558 396751 887
Vedlikehold/materialkjøp20 143 99221 262 210
Eksternt renhold1 623 6401 915 332
Konsulenttjenester7 762 85711 270 053
42 765 54548 067 663
Tabell 10.86 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2013R-2012
Kjøp fra kommunen1 137 905935 748
Husleie 1 500 1861 538 214
Kjøp fra foretak409 726264 991
Regnskapshonorar Stavanger kommune774 37270 307
3 822 1892 809 260
Tabell 10.87 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2013R-2012
Momskompensasjon9 741 9649 968 830
Overføring til Stavanger kommune00
Overføring til andre207 670257 389
Tap på krav774
Erstatning240 874190 000
10 190 50810 416 993
Tabell 10.88 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivningerBilerAnleggsmaskinerInvent/utst/maskTotalt
Anskaffelseskostnad 1/120 696 25827 201 9367 137 56155 035 755
Tilgang01 753 3342 001 1243 754 458
Avgang1313
Akk. avskrivninger 31/12−15 853 251−15 120 256−4 230 993−35 204 500
Bokført verdi 31/124 843 00713 835 0274 907 69223 585 726
Årets avskrivning1 265 5102 319 970699 8074 285 287
Avskrivningssats10 %10 %10 %
Tabell 10.89 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Aksjer og andeler

Aksjer og andelerR-2013R-2012
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/121 728 2151 434 041
Tabell 10.90 Aksjer og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjons-ordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr. 2 811 099,- til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr.767 234,- eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201320132012
Diskonteringsrente4,00 %4,50 %
Forventet lønnsvekst2,87 %3,16 %
Forventet G regulering2,87 %3,16 %
Forventet avkastning5,00 %5,50 %
Tabell 10.91 Økonomiske forutsetninger 2013
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2013R-2012
Nåverdi av årets pensjonsopptjening7 630 8848 129 818
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse5 625 6715 935 858
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−5 310 713−5 388 892
Adm.kostnader463 684404 795
Sum amortisert premieavvik517 833351 525
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)8 927 3599 433 104
Tabell 10.92 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2013R-2012
Pensjonsmidler pr. 31.12.2013113 390 497105 832 682
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2013143 508 724135 137 818
Netto pensjonsforpliktelser30 118 22729 305 136
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse4 246 6704 132 024
Akkumulert premieavvik6 286 0525 501 197
Arbeidsgiveravgift av premieavvik886 333775 669
Premieavvik7 172 3856 276 866
Tabell 10.93 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvikR-2013R-2012
Faktisk forpliktelse135 769 632126 484 117
Estimert forpliktelse−135 137 818−128 203 320
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.631 814−1 719 203
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.−631 8141 719 203
Amortisert avvik i år−631 8141 719 203
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler105 832 68299 141 748
Faktiske pensjonsmidler−104 348 718−95 515 902
Estimatavvik midler IB 1.1.1 483 9643 625 846
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år−1 483 964−3 625 846
Gj st samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 10.94 Spesifikasjon av estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011. Tidligere år har estimatavvik vært amortisert etter 15-årsregelen.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.2013 kr. 1.728.215.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 532.110.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2013R-2012
Renter av bankinnskudd394 13396 591
Tabell 10.95 Renteinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2013R-2012
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter399 547322 187
Avdrag på lån1 750 0001 050 000
2 149 5471 372 187
Tabell 10.96 Renteutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2013R-2012
Kundefordringer Stavanger Kommune8 113 65311 485 637
Kundefordringer foretak296 981213 840
Eksterne kundefordringer558 5471 082 376
Avsetning tap på utestående fordringer0−242 036
8 969 18112 539 817
Herav nærstående parter8 410 63411 699 477
Tabell 10.97 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2013R-2012
Fordring lønn42 68426 455
Refusjon sykepenger/svangersk.692 026654 424
Til gode mvakomp 6. Termin2 334 6992 894 584
Til gode forskuddsbetalte utgifter577 079434 248
Anordning inntekter670 116−140 423
4 316 6043 869 288
Spesifikasjon anordning inntekter
Inntekter Stavanger kommune142 335−415 870
Forskuddsbetalt utgifter527 781368 693
670 116−47 177
Tabell 10.98 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr. 2 723 706,60,- avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr. 2 511 909,- skyldig skattetrekk pr. 31.12.2013.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2013R-2012
Leverandørgjeld Stavanger kommune286 676606 748
Leverandørgjeld foretak09 348
Leverandørgjeld IKS37 70077 051
Ekstern leverandørgjeld4 954 9338 176 556
Sum5 279 3098 869 703
Herav nærstående parter286 676616 096
Tabell 10.99 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2013R-2012
Avsatte feriepenger6 945 4146 570 981
Skyldig arbeidsgiveravgift1 995 3872 123 913
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger979 303928 971
Skyldig skattetrekk2 511 9092 462 162
Skyldig påleggstrekk013 901
Mva384 365118 586
Velferdskasse88 57877 423
Forsikringstrekk045 723
Sum anordninger2 056 6992 685 731
14 961 65815 027 391
Spesifikasjon anordning utgifter
Anordning utgifter Stavanger kommune743 330201 965
Anordning renter lån Stavanger kommune8 63815 223
Anordning utgifter eksterne leverandører288 2881 716 079
Anordning lønn1 016 443752 464
2 056 6992 685 731
Tabell 10.100 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldR-2013R-2012
Gjeld til Stavanger kommune 1/117 200 00011 250 000
Avdrag på lån−1 750 000−1 050 000
Nytt låneopptak07 000 000
Lånesaldo / UB 311215 450 00017 200 000
Tabell 10.101 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket har i løpet av 2013 ikke tatt opp lån fra Stavanger kommune.

Note 19 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2013R-2012
I.B6 483 4946 375 111
Bruk av disposisjonsfond00
Avsetning00
U.B6 483 4946 375 111
Disposisjonsfond1 486 4941 375 111
Avsetning pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001
Sum6 486 4946 375 111
Tabell 10.102 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2013R-2012
Årets mindreforbruk1 308 847108 383
Årets merforbruk0
Totalt mindreforbruk til disponering1 308 847108 383
Tabell 10.103 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2013R-2012
Debet
IB18 369 93114 801 204
Nåverdi årets pensj.opptjening7 630 8848 129 818
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse5 625 6715 935 858
Utbetalte pensjoner5 517 4635 411 975
Amortisert estimatavvik1 483 9643 625 846
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse4 246 6704 132 024
Bruk av lån3 069 4072 283 354
Regnskapsmessig avskr.4 285 2874 284 621
Anleggsmidler nedskrevet / solgt−13514 097
Amortisert estimatavvik631 814
Sum debet50 861 07849 118 797
Kredit
IB
Utbetalte pensjoner5 517 4635 411 975
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.4 132 0244 097 685
Forventet avkastning på pensjonsmidlene5 310 7135 388 892
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader9 248 52910 339 863
Amortisert estimatavvik1 719 203
Egenkapitalinnskudd294 174271 037
Tilgang3 754 4582 470 214
Avdrag lån1 750 0001 050 000
Styrking egenkapital14 000 00014 000 000
UB6 853 7174 369 931
Sum kredit50 861 07849 118 797
Tabell 10.104 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med flere leverandører:

 • Ford Credit Forso Norge
 • Volvo Maskin
 • Rom Eiendom AS

Avtalene er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201331.12.2012Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler31 680 93537 097 236−5 416 301
Kortsiktig gjeld20 184 84823 897 095−3 712 247
Arbeidskapital11 496 08713 200 141−1 704 054
Drifts- og investeringsregnskapet
Inntekter driftsregnskap143 276 154
Inntekter investeringsregnskap378 525
Bruk av lån3 069 407
Renteinntekter394 133
Sum anskaffelse av midler147 118 219147 118 219
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap143 839 973
Utgifter investeringsregnskap4 048 632
Avskrivninger−4 285 287
Renteutgifter399 547
Avdrag på lån1 750 000
Sum anvendelse av midler145 752 867145 752 867
Endring i ubrukte lånemidler−3 069 407
Anskaffelse - anvendelse midler−1 704 054
Tabell 10.105 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

I 2013 skal 80% av all mva – kompensasjon vedr. anleggsmidler overføres til investeringsregnskapet.

Sum mva-kompensasjon mottatt vedr. anleggsmidler i 2013 er kr. 600 700.

KundefordringerK1K2K3DVPROSum
Kundefordringer Stavanger Kommune- 2 964 0335 149 6208 113 653
Kundefordringer foretak- 296 981296 981
Kundefordringer IKS- -
Eksterne kundefordringer200- 4 327554 020,37558 547,37
Avsetning tap på utestående fordringer-
Sum2002 968 3606 000 621,378 969 181,37
Tabell 10.106 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Revisors beretning for Stavanger Natur- og idrettsservice 2013#10.4.4

 

logo-1

 

Til Stavanger bystyre

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF, som viser et netto driftsresultat på kr 1 909 547 og et regnskapsmessig mindreforbruk på 1 308 847. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger natur- og idrettsservice KF per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 10.03.2014
Rogaland Revisjon IKS

cicel

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

10.5 IUA Sør-Rogaland

Årsberetning#10.5.1

iua-loho

Virkeområdet

Kap10_fyll1

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte torsdag 24.4.2014. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

 • Sak 1/14: Valg av møteleder
 • Sak 2/14 : Årsberetning 2013
 • Sak 3/14: Regnskap 2013
 • Sak 4/14: Regulering deltager avgift medlemskommunene 2015
 • Sak 5/14: Regulering honorar arbeidsutvalg 2015
 • Sak 6/14: Forslag til budsjett 2015
 • Sak 7/14: Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 8/14: Oppnevning  av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 9/14: Orientering revidering av beredskapsplaner IUA.
 • Sak 10/14: Eventuelt.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2013:

 • Brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjefen i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
 • Havnedirektør i Stavangerregionen Havn IKS, Finn P. Olsen
 • Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem
 • Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø
 • Rådmann i Lund, Rolv Lende, representant for kommunene i Sørfylke
 • Brannsjef i Finnøy, Stig Forbregd, representant for kommunene i Ryfylke

I tillegg kan representanter fra delta:

 • Rogaland politidistrikt
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • Fiskeridirektoratet Region Sør
 • Rogaland Sivilforsvarsdistrikt
 • Norske Shell
 • Maritim GMC 

IUA har i 2013 avholdt følgende øvelser/møter/seminarer:

Oljevern øvelser

Den 29. mai ble det arrangert en øvelse for forhåndsutpekte mannskaper fra Sandnes og Stavanger kommune. Hver kommune forpliktet seg til å stille med 10 mann, slik det ble påpekt i informasjonsmøte med ordfører og rådmenn.

Den 30. mai ble det arrangert en øvelse for forhåndsutpekte mannskaper fra Forsand. Hjelmeland og Strand kommune. Hver kommune forpliktet seg til å stille med 10 mann, slik det ble påpekt i informasjonsmøte med ordfører og rådmenn.

Disse oljevern øvelsene kombinerte følgende elementer/del øvelser:

 • Bruk og sleping av lenser
 • Bruk av opptakerutstyr
 • HMS under oljevernaksjon

Høsten 2013 gjennomførte IUA en gjennomgang med alle kasernerte vaktlagene i brannvesenet Sør-Rogaland i bruk av lenser og opptaksutstyr. Øvelsene ble avsluttet med praktisk bruk av småbåter, utsetting av lenser og bruk av de ulike opptakssystemene.

Den 4 desember ble det gjennomført en IKLØ øvelse med representanter fra Kystverket. Overordnet mål for øvelsen var etablering av stab, samspillet mellom de ulike gruppene i stab og samspillet mot Kystverket og andre eksterne aktører. Fra IUA Sør-Rogaland deltok 36 personer som er forhåndsutpekt i ELS staben.

ELS seminar

Den 3. desember ble det gjennomført seminar med informasjon om samordning av den offentlige beredskap mot akutt forurensing. Dette ble gjennomført som innledning til IKLØ øvelse og ble gjennomført av Kystverket. På dags seminaret deltok 37 personer fra IUA sin  ELS stab samt 12 personer fra kommunenes beredskapsledelse.

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA)

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende fire medlemmer:

 • Brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
 • Havnedirektør i Stavangerregionen Havn IKS, Finn P. Olsen
 • Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem
 • Havnesjefen i Sandnes Havn KF, Thor Thingbø
 • Representant Ryfylke, Stig Forbregd
 • Representant Sørfylke, Rolv Lende

I tillegg Terje Håland og sekretærene Geir Nilsen og Sven Kåre Hagevik møtt i AU-IUA.

AU-IUA har avholdt 4 møte i løpet av året, hvor bl.a følgende saker har blitt diskutert:

 • Forberedelser til årsmøte 2013 og 2014
 • Sertifisering av fartøyer til IUA
 • Øvelsesaktivitet
 • Innføring og iverksetting av ELS som ledelsesprinsipp
 • Revidering av beredskapsplan for IUA
 • Behov for en skumtank/vanntank konsept som utstyr til denne brukt ved ulykker med farliggods i regionen
 • Innkjøp av materiell
 • Utarbeide informasjonsskriv til politikere
 • Vurdering ansettelse heltidsansatt medarbeider IUA

Fortsatt drift

Styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2013.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

Årsresultatet for 2013 er et overskudd på kr 558 154.-

IUA’s styre foreslår at overskuddet settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller nødvendig akutt utstyrsutskiftning.

Arbeidsutvalget har besluttet å gå til anskaffelse av krokløft bil med tilhørende kontainer konsept. Det er inngått kontrakt via Brannvesenet Sør-Rogaland IKs om innkjøp av bilen til kr 1 548 000 og en kjemikaliekontainer til kr 1 076 000.-.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2013.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2013

Vi hadde i 2013 72 registrerte oppdrag i IUA. Av disse vil vi nevne følgende:

DatoHendelseKommune
10. jan200 liter diesel lekket etter hull i dieseltankSola
16. janLuftforurensing fra brann i 2 stk. dumperdekkKlepp
23. janLuftforurensing etter stor brann på Norsk Miljøgjenvinning.Stavanger
30. janLastebil i sjøen ved Li kaiSandnes
19. feb60 liter diesel lekket ut i anleggsområdet RyfastStrand
13. marOljesøl i Luravika som kom i overløp ut i sjøenSandnes
27. marGasslekkasje togtrafikk stansetKleppe
27. mar100 Liter hydraulikkolje lekket ut fra tivoliStavanger
02. maiDiesellekkasje fra semitrailerTime
15. maiDiesel/fyringsolje renner ut i sjøen østre bydelStavanger
28. maiKaldhammeren 800 liter hydraulikkolje i sjøenStavanger
21. junOverfylling av diesel på fiskebåtEgersund
24. jun200 liter diesel rent ut i kumGjesdal
18. jun100 liter hydraulikkolje lekket ut i elvGjesdal
19. junOltedal utslipp til grunn ca 100 liter oljeGjesdal
26. augutslipp 100 liter dieselSola
27. sepKulturhuset 20 kg klorblandingForsand
07. novOverfylling fyringsolje 50 til 300 literSola
Tabell 10.107 Aktiviteter i 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2013

IUA har i løpet av 2013 har følgende deltakere på ekstern kursaktivitet:

KLA kurs (skadestedsleder) februar 2013
Deltaker fra IUA Sør-Rogaland Thor Thingbø.

Kurs skadestedsleder kyst/strand 28. -31 jan 2013
Norges brannskole gjennomført kurs i skadestedsledelse Kyst /strand på Viste Strandhotell. Det var 12 deltakere fra IUA Sør-Rogaland.

Kurs Strandrensekoordinator
Deltakere fra IUA Sør-Rogaland Tormod Mehus.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2013 har vært et driftsår med en del aksjoner fakturert til skadevolder, samt noe inntektsgivende forebyggende aktivitet ved å leie ut beredskapslenser. Dette medfører blant annet et betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter.
IUA’s regnskap for 2013 viser et forbruk på kr 2 266 665. og en inntekt på kr 2 771 418.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 504 752. Tar vi med de frie finansinntekter viser regnskapet et årsoverskudd på kr 558 154. Overskuddet settes av til fri egenkapital (fond).

Sandnes 15. mars 2013

iua-sign

Årsregnskap#10.5.2

Resultat 2013

ResultatR-2013B-2013R-2012
Driftsinntekter
Overføring fra kommunen1 333 2401 225 7761 327 640
Overføring fra andre336 820300 000328 104
Avgiftsfritt salg521 829427 324
Avgiftsfritt salg336 22610 104
MVA-kompensasjon243 303249 237
Sum driftsinntekter2 771 4181 525 7762 342 409
Driftsutgifter
Timelønn364 632290 000282 749
Sosiale utgifter51 41370 00039 868
Anordnet lønn--
Ekstern leie eiendom45 129120 00023 362
Kommunikasjonsutstyr18 29780 00015 502
Vedlikehold utstyr-20 200
Driftsutgifter bygg/utstyr741 369410 000415 349
Driftsmateriale, verneutstyr mv.717 461425 776706 629
Telefon, porto og bank--
Godtgjørelse, velferd, kurs36 232100 00086 547
Innleide transporttjenester7 97328 758
Kjøpte tjenester37530 000124 892
Avsetning tap på krav40 481-
Overføring mva-komp til kommunen249 237
Mva-kompensasjon243 303249 237
Sum driftsutgifter2 266 6651 525 7762 242 330
Brutto driftsresultat504 753100 079
Finansposter
Renteinntekter 53 40158 365
Renteutgifter
Sum finansposter53 401-58 365
Netto driftsresultat558 154158 445
Årsresultat558 154158 445
Disponering
Overskudd overført til egenkapital558 154158 445
Sum disponering558 154-158 445
Tabell 10.108 Resultat 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse 2013

Balanse20132012
Eiendeler
Andre fordringer53 40158 365
Kundefordringer86 201 115 349
Mellomregning Stavanger Kommune 3 713 3993 029 373
Sum eiendeler3 853 0013 203 087
Egenkapital og gjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk*113 48921 729
Fond891 650891 650
Akkumulert overskudd2 847 8622 289 708
Sum egenkapital og gjeld3 853 0013 203 087
*Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk. Skyldig skattetrekk pr 31.12.2013 utgjør kr 76 257,-.
Tabell 10.109 Balanse 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Revisors beretning 2013 UIA Sør-Rogaland#10.5.3

 

logo-1

 

Til Stavanger bystyre

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for IUA SØR-ROGALAND, som består av balanse per 31. desember 2013 og driftsregnskap som viser et årsresultat på kr. 558 154.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper[1] og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for samarbeidets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av samarbeidets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til IUA SØR-ROGALAND interkommunalt samarbeid per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av tap) er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger 17.3.2014
Rogaland Revisjon IKS

cicel

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

Denne siden ble sist oppdatert 25. September 2014, 11:23.

Gå til 9 Kultur og byutvikling Gå til 11 Statistikkvedlegg