10.1 Stavanger Parkering

10.1.1 Årsberetning

stavanger-parkering-logo

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstratgier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftspålagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
 3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
 4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
 5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
 6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
 7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttegjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
 8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

Figur 10.1 Stavanger Parkeringsselskap KF
Figur 10.1 Stavanger Parkeringsselskap KF

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og vedlikehold. I og med at vi har mange parkeringshus i Stavanger kommune, er dette en omfattende jobb. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndheving er den største gruppen med 19 ansatte, hvorav alle jobber i parkeringssoner, Parkeringshus og andre steder i Stavanger kommune der det er påkrevd. Det legges mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene og alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. Normalt tar det ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært. Det ble i 2013 foretatt 22.641 illegelser mot 27.896 året før. Brukertorget mottok færre klager i 2013, ned fra 5,8% i 2012 til 4,5% i 2013. Målsettingen er å senke klageprosenten ytterligere i 2014.

Forvaltningsrevisjon

Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2013 vært gjenstand for en omfattende forvaltningsrevisjon gjennomført av Rogaland Revisjon IKS. Formålet med revisjonen av foretaket, er både en kontroll med styringen og oppfølgingen av foretaket, samt en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling. Revisjonen mener foretaket er styrt etter gjeldende lovregler og vedtekter, men at det er merknader til Foretakets økonomirutiner. Disse er adressert i løpet av 2013.

Økonomi og årsregnskap

Foretaket har jobbet iherdig med å videreutvikle økonomi- og rapporteringsfunksjonen i 2013. En rekke effektiviserings- og prosesstiltak er iverksatt. Det brukes også en god del ressurser på bedre tilrettelegging av fagsystem både i forhold til interne prosesser og i kommunikasjonen med SK-regnskap.

Selskapet betalte engangsutbytte til Stavanger kommune på 75 mnok i desember 2013.  Utbytte medfører en kontantbeholdning for selskapet per 31.12.2013 på om lag 15 mnok. Frikjøpsfonder ved årsskiftet 23,9 mnok. Det foreligger en investeringsforpliktelse på 13 mnok i forhold til opparbeidelse av parkeringshall i forbindelse med bygging av Lervig sykehjem. Gjeldsgraden er per 31.12.2013 er 58,5%. Foretakets egenkapitalsituasjon er tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Driftsinntektene for 2013 ble 71,3 mnok en nedgang på 2,3 mnok i forhold til året før. Årsakene til dette er sammensatt. Hovedgrunnen er problemene den pålagte omleggingen til EMV standard har påført foretaket. Utfordringene med dette gjelder for alle parkeringsforetak i Norge. Vår to nye P-hus P-Arketten og P-Siddis har gitt lavere omsetning enn forventet, samt lite belegg i P-Kyrre. Endringer i periodiseringsrutiner slår også negativt ut på inntektene for 2013.

Finansinntektene var i 2013 4,2 mnok. Dette vil bli redusert med om lag 2,5 mnok i 2014 som følge av utbetaling av engangsutbytte på 75 mnok til eier.

Driftskostnadene er noe høyere enn forventet. Hovedgrunnen er at avskrivningen har økt med 2,6 mnok som følge av full årseffekt på P-Siddis og P-Arketten.

Regnskap for 2013 gjøres opp med et ordinært resultat i pluss på kr. 12.461.556. Følgende disposisjoner av overskudd foreslås:

Frikjøpsfond: 1.347.500

Overføring disposisjonsfond: 11.114.056

Regnskapet for 2013 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi og har en AAA-rating fra Dun & Bradstreet fra 2013.

HMS

Det er avholdt 4 AMU møter i løpet av året. Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus på HMS.

Sykefraværet var 11% i 2014 som er høyere enn målet på 7%. Av dette er 1,5% egenmelding og sykemeldinger 9,5%. Hovedårsaken til avviket mellom målsetting og resultat er ikke-arbeidsrelaterte langtidssykemeldinger som utgjør 4,1%. Foretaket har gjort flere tiltak for å redusere fraværet.

I 2013 er det registrert uønskede hendelser. Alle er  innrapportert og påfølgende oppfølging av ansatte skjer etter oppsatte prosedyrer. Selskapet benytter Synergi som rapporteringskanal.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Foretaket forurenser ikke det ytre miljø i større grad enn det som må anses som normalt for et parkeringsselskap. Foretaket er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 19 kvinner og 17 menn. Vi er bevisst viktigheten av dette, og tilstreber en jevn fordeling.

Vi hadde ved utlysing av stillinger i starten av 2013 også en del ikke etnisk norske søkere. Vi har hatt noen av disse til intervju, men da vi er avhengig av god muntlig norsk framstillingsevne, har vi foreløpig bare 3 ansatt av utenlandsk opprinnelse. Det er ønskelig å tilsette flere, da dette vil kunne være gunstig i kommunikasjon overfor publikum. Det er en bevisst holdning i selskapet om å arbeide for en noe større variasjon blant våre ansatte.

Styret består av 3 kvinner og to menn, der styreleder er kvinne. Selskapets ledergruppe består av to menn og to kvinner.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2013 og viser at jobbtrivselen og jobbmotivasjon totalt sett er god. Det er imidlertid forskjeller fra avdeling til avdeling.  Ny  medarbeiderundersøkelse  i regi i Stavanger kommune i 2014 vil bli gjennomført og tiltak iverksatt i henhold til resultatene av denne.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard for ansatte i kommunen. Stavanger Parkeringsselskap KF benytter denne standarden i sitt arbeid. Bransjeorganisasjonen Norpark der alle kommunale parkeringsforetak er medlem, har utarbeidet etiske regler for parkeringshåndheving. Alle foretakets trafikkbetjenter har gjennomgått obligatoriske kurs der etikk er en viktig del av kursene.

Marked

Foretaket har hatt fokus på følgende områder:

 • Trygg og sikker by
 • Økt belegg i P-Kyrre
 • Etablering av sykkelparkering på jernbanen

Til formålet er det benyttet annonsering i lokale media som TV Vest, Stavanger Aftenblad, aftenbladet.no og Jærradioen.

Foretaket har gjennomført to større undersøkelser rettet mot Jorenholmen. Den ene omhandlet bruk av anlegget fra et kundesynspunkt. Anleggets enorme popularitet skyldes hovedsaklig anleggets beliggenhet. Den andre undersøkelsen tok for seg tiltak for å bedre trafikksituasjonen i området. Nytt kjøremønster er etablert og har ført til en bedring av trafikksituasjonen rundt anlegget.

Drift teknisk

Vi har hatt og har fremdeles store utfordringer i vedlikehold av bygg og tekniske utstyr. Alder på både utstyr og bygg krever reparasjoner til stadighet. Samtidig har året påført foretaket mye problemer som følge av pålagt omlegging av kredittkortselskapene til EMV-standard (Eurocard, Mastercard og Visa). God teknisk kompetanse i foretaket har vært avgjørende for å oppnå tilnærmet normal drift.

Arbeidet med P-Arketten ble ferdigstilt i løpet av 2013. Utfordringer med kjøremønster, dårlig skilting og bom-anlegg som ikke fungerte tilfredsstillende, ansees nå som løst.

Det er installert LED lys i P-husene på Valberget og Jernbanen.

Utfordringer og fremtidsplaner

Av utfordringer i 2014 er det grunn til å fremheve disse:

 • Rulle ut og videreutvikle parkeringsapp for betaling av parkeringsavgift
 • Videreutvikle interne prosesser mellom fagsystem og økonomisystem
 • Overgang fra terminaler til mobiltelefoner for trafikkbetjenter
 • Legge om kommunikasjon med publikum til mer web-baserte løsninger
 • Videre arbeid med markedsføring og økt bruk av P-Kyrre
 • Effektivisere interne arbeidsprosesser i forhold til saksbehandling
 • Utvide sykkelparkeringstilbudet
 • Videreføre ekstern kommunikasjon for å styrke vår posisjon i markedet
 • Være aktiv medspiller for gjennomføring av arrangement i Stavanger
 • Styrke foretakets økonomi i forhold til investeringer i eksisterende bygg og anlegg
 • Styrke foretakets økonomi i forhold til investeringer i mer brukervennlige betalingsløsninger
 • Styrke foretakets økonomiske handlingsrom med tanke på framtidige utbygginger

Stavanger Parkeringsselskap KF jobber med forbedringsprosesser på mange områder. Dette arbeidet vil videreføres i 2014. Fokusområde i tillegg til videreutvikling av systemintegrasjon, vil være forbedret brukeropplevelse ved å ta i bruk nye digitale løsninger. App for betaling av p-avgift innføres 01.01.2014, testing av digital abonnementsløsning i p-hus med bom og sist men ikke minst innføre mer kundevennlige web-baserte løsninger i foretakets dialog med publikum.

Stavanger-Parkering-signaturer

10.1.2 Årsregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnaderNoterR-2013 B-2013R-2012
Driftsinntekter
Salgsinntekt171 267 79683 940 00073 634 074
Frikjøp parkeringsplasser1 347 5000175 000
Annen driftsinntekt16 159 5717 240 0007 610 795
Sum driftsinntekter78 774 86791 180 00081 419 869
Driftskostnader
Lønnskostnad2, 820 628 43120 376 10018 954 716
Avskrivning på varige driftsmidler 313 827 69511 485 0009 225 519
Tap på fordringer1 080 928500 0002 778 033
Annen driftskostnad127 864 38029 414 00024 476 855
Sum driftskostnader63 401 43361 775 10055 435 123
Driftsresultat15 373 43429 404 90025 984 746
Tabell 10.1 Driftsinntekter og driftskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnaderNoterR-2013 B-2013R-2012
Finansinntekter
Renteinntekt4 212 0834 000 0004 224 123
Sum finansinntekter4 212 0834 000 0004 224 123
Finanskostnader
Rentekostnad7 123 96010 985 0007 802 544
Annen finanskostnad003 989
Sum finanskostnader7 123 96010 985 0007 806 532
Sum netto finansposter−2 911 877−6 985 000−3 582 409
Årsresultat12 461 55622 419 90022 402 337
Disponering
Avsatt til bundnet fond71 347 500175 000
Overføringer disposisjonsfond711 114 05622 227 337
Sum disponert12 461 55622 402 337
Tabell 10.2 Driftsinntekter og driftskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

EiendelerNoter31.12.201331.12.2012
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom3303 272 678141 137 027
Tomt St. Olav2 600 0002 600 000
Anlegg under oppføring30180 026 431
Maskiner og inventar314 584 66411 424 396
Biler3561 562441 865
Sum varige driftsmidler321 018 904335 629 719
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap4100 000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP4, 3426 592378 071
Sum finansielle anleggsmidler526 592478 071
Sum anleggsmidler321 545 496336 107 790
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer51 460 822818 845
Andre fordringer51 456 0162 249 644
Sum fordringer2 916 8383 068 489
Bankinnskudd og kontanter638 588 476114 287 767
Sum bankinnskudd og kontanter38 588 476114 287 767
Sum omløpsmidler41 505 314117 356 256
Sum eiendeler363 050 809453 464 046
Tabell 10.3 Eiendeler
Last ned tabelldata (Excel)
Egenkapital og gjeldNoter31.12.201331.12.2012
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital78 792 4018 792 401
Sum bundnet egenkapital8 792 4018 792 401
Opptjent egenkapital
Bundne investeringsfond6, 723 932 44222 584 942
Annen egenkapital7117 883 450181 769 393
Sum annen egenkapital141 815 891204 354 335
Sum egenkapital150 608 292213 146 736
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser83 961 2264 441 981
Sum avsetning for forpliktelser3 961 2264 441 981
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld9196 711 031207 531 235
Sum annen langsiktig gjeld196 711 031207 531 235
Sum langsiktig gjeld200 672 257211 973 216
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld104 201 68621 062 031
Skyldige offentlige avgifter102 948 0343 134 494
Kortsiktig konserngjeld10350 0000
Annen kortsiktig gjeld104 270 5404 147 569
Sum kortsiktig gjeld11 770 26028 344 094
Sum gjeld212 442 517240 317 310
Sum egenkapital og gjeld363 050 809453 464 046
Tabell 10.4 Egenkapital og gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

stavangerpark-sign

10.1.3 Noter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, med tillegg for kommunale foretak i hht. forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

 • Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
 • Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
 • Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
 • Urealisert tap skal resultatføres.
 • Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode
 • Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat, på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig når årsregnskapet avlegges. Ved endring av regnskapsestimat skal virkningen resultatføres i den perioden estimatet endres, med mindre resultatføringen kan utsettes i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Alle inntekter og kostnader resultatføres. Virkning av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere årsregnskap skal føres direkte mot egenkapitalen.
 • Andre unntak fra kongruensprinssippet skal gjøres når det er i samsvar med god regnskapsskikk.
 • Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid
 • Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.
 • Registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk.

Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som er balanseført. Pensjonsordningen er ytelsesbasert.

Frikjøpsordning for boliger bygget etter 1965. I 1965 ble det satt krav i plan- og bygningsloven om at det skal bygges p-plass på egen grunn. Kravet er 1 plass pr. 100 kv.meter. Den eneste måten å unngå kravet om egen p-plass, er å kjøpe seg fri. Pengene settes av til utvikling av parkeringsplasser i det offentlige rom. Bystyret fastsetter satser for frikjøp. Inntektene av frikjøp parkeringplasser avsettes til bundet investeringsfond (her frikjøpsfond i hht. reglene i plan- og bygningsloven).

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 Sammendratte poster

Sammendratte posterR-2013R-2012
Spesifikasjon:70 158 79272 476 998
Salgsinntekter70 158 79272 476 998
Nærstående parter:
Rogaland Parkering AS (Leieinntekter ihht. Kontrakt)1 109 0041 157 076
71 267 79673 634 074
Annen driftsinntekt393 1812 322 126
Utleie av parkeringsplasser5 605 9585 150 841
Overføring fra Kommunen (Seniortiltak)101 807137 828
Rogaland Parkering AS 58 625
6 159 5717 610 795
Kjøp av varer og tjenester23 190 22523 408 088
Nærstående parter:
Kjøp fra kommunen189 2550
Kjøp fra Kommunale Foretak3 115 484
Revisjonshonorar124 089105 714
Regnskapshonorar376 429355 685
Overføring til kommunen (momskompensasjon)518 898607 368
Rogaland Parkering AS350 000
27 864 38024 476 855
Tabell 10.5 Sammendratte poster
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Ansatte, godtgjørelser m.v.20132012
Lønn15 278 24913 639 902
Arbeidsgiveravgift2 524 4972 283 507
Pensjonkostnader - Jfr. Note 82 160 8822 526 692
Andre ytelser664 802504 614
Sum lønnskostnader20 628 43118 954 716
Antall årsverk pr 31.12.201338,436,4
Tabell 10.6 Ansatte, godtgjørelser m.v.
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 utbetalt kr. 682.320 til daglig leder.

Honorar til styrets leder er utbetalt med kr. 58.056.

Totalt er det utbetalt kr. 184.339 i styrehonorar til selskapets styre.

Det er for 2013 kostnadsført kr. 124.089 i revisjonshonorar.

Note 3 Driftsmidler

DriftsmidlerMaskiner inventarBiler Bygg Anlegg under oppførelseSum
Anskaffelseskost 01.0119 791 327751 485345 684 2030366 227 015
Årets tilgang9 027 737206 897009 234 634
Årets avgang000
Akkumulerte avskrivninger 31.1214 234 400396 82042 411 525057 042 745
Tomt St. Olav2 600 000
Bokført verdi pr 31.1214 584 664561 562303 272 6780321 018 904
Årets avskrivning5 195 09187 2008 545 40413 827 695
Årets avskrivning i %10 % / 20 %10 % 2,5 %
Tabell 10.7 Driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp og salg av driftsmidler

Kjøp og salg av driftsmidler:2 0132012
Tilgang9 234 634110 281 970
Avgang083 121 103
Tabell 10.8 Kjøp og salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Tilgang: Kostnader til parkeringsanlegg, maskiner og inventrar til P-Hus og ny Toyota Yaris.

Parkeringsanleggene er finansiert ved lån. jfr. note 9.

Note 4 Aksjer og andeler

Selskapet eier følgende aksjer:

NavnAntallPålydendeOverkursTotalt
Rogaland Parkering AS1001 0000100 000
Egenkapitalinnskudd426 592
526 592
Tabell 10.9 Aksjer og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

Selskapets kundefordringer er vurdert til pålydende. Det er gjort avsetninger for tap på krav med kr. 1.500.000.

Det er ingen kundefordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Kundefordringer og andre fordringer20132012
Selskapet har kundefordringer på:
Fordringer gebyr/tilleggsavgift2 062 0321 392 090
Andre kundefordringer709 51647 892
Avsetning tap utestående fordringer−1 500 000−700 000
Fordring refusjon sykepenger190 88663 607
Foreløpig interim−1 61215 256
1 460 822818 845
Andre fordringer:
Periodiserte inntekter - andre1 316 8912 191 576
Periodiserte inntekter - Rogaland Parkering AS139 12558 068
1 456 0162 249 644
Tabell 10.10 Kundefordringer og andre fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 bokført kr. 1.080.928 som tap på fordringer. Balanseført avsetning for tap på fordringer er økt med kr. 800.000.

Note 6 Bundne midler

Pr. 31.12.2013 hadde selskapet bundne midler med kr. 692.824 og bundne frikjøpfond er på kr. 22.584.942.

Skyldig skattetrekk pr. 31.12.2013 utgjorde kr. 692.017.

Note 7 Egenkapital

Det er i 2013 avgitt et engangsutbytte til Stavanger Kommune etter vedtak i Bystyret som sak 136/12 – Handlings- og økonomiplan 2013 – 2016.

EgenkapitalInnskutt egenkapital Bundne investeringsfond Disposisjonsfond parkeringsformål Annen egenkapital Sum
Pr. 01.01.20138 792 40122 584 942138 273 63243 495 761213 146 736
Engangsutbytte til Stavanger Kommune0−75 000 0000−75 000 000
Årets resultat1 347 50011 114 056012 461 556
Egenkapital
Pr. 31.12.20138 792 40123 932 44274 387 68843 495 761150 608 292
Tabell 10.11 Egenkapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap.

Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt reguleringspremie med kr. 462.007 til KLP.

Selskapet har hatt kr. 648.807 i utgifter til AFP.

Andel egenkapitalinnskudd utgjør pr. 31.12.2013 kr. 426.592.

Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening2 051 092
Rentekostnad av pensjonsforpliktelse1 010 666
Avkastning på pensjonsmidler−712 635
Adm.kostnader/rentegarantipremie115 171
Netto pensjonskostnad2 464 294
Opptjente pensjonsforpliktelser30 298 171
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering0
Beregnet pensjonsforpliktelse30 298 171
Pensjonsmidler (til markedsverdi / pensjonsfond)19 450 817
Ikke resultatført estimatendring/ -avvik−7 375 642
Pensjonsforpliktelser3 471 712
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser489 514
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift3 961 226
Tabell 10.12 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske forutsetninger:31.12.201231.12.2013
Diskonteringsrente4,20 %4,00 %
Forventet lønnsvekst3,50 %3,75 %
Forventet G-regulering3,25 %3,50 %
Forventet pensjonsøkning2,48 %2,72 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,00 %4,40 %
Tabell 10.13 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr. 31.12.13

Årets netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:

Endring balanseførte pensjonsforpliktelser−421 348
Årets pensjonspremie2 885 640
Netto pensjonskostnad2 464 294
Tabell 10.14 Endring balanseførte pensjonsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 89.790 for 2013.

Note 9 Langsiktig gjeld

Virksomheten har pr. 31.12.2013 gjeld på kr. 196 711 031 til kredittinstitusjoner.

LånegiverBruk av lånOpptak i årOpptak pålydendeRente-vilkårAvdrag pr. årBokført verdi 2012Bokført verdi 2013Gjenv. løpetid
KommunekredittP-HUS Tjensvoll20045 423 900flytende301 3283 465 2683 163 94010,5 år
KommunekredittP-Anlegg Olav Kyrres gate200748 750 000rentebytte-
avtale
3 046 87643 417 96740 371 09113,5 år
KommunalbankenParketten200994 000 000flytende3 760 00080 840 00077 080 00020,0 år
KommunalbankenP-HUS Olav Kyrres gate20095 600 000flytende224 0004 816 0004 592 00020,5 år
KommunalbankenSiddis P-Hus200987 200 000flytende3 488 00074 992 00071 504 00020,5 år
Samlede lånegjeld207 531 235196 711 031
Tabell 10.15 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2008 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på kr 60 000 000 og en løpetid på 20 år. Beløpet ble endret i 2011 til kr. 48 750 000.

Note 10 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld20132012
Leverandørgjeld
Private3 702 9474 423 283
Herav gjeld til nærstående parter498 73916 638 748
4 201 68621 062 031
Skyldige offentlige avgifter:
Skyldig forskuddstrekk688 824662 386
Påleggstrekk3 1930
Skyldig arbeidsgiveravgift511 629561 400
Skattedirektøren - merverdiavgift 6. Termin 1 744 3881 910 708
2 948 0343 134 494
Annen kortsiktig gjeld:
Depositum34 30014 800
Avsatte feriepenger1 809 4331 468 275
Skyldig arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger255 130207 025
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter andre1 967 2742 257 861
Periodiserte kostnader/forsk.bet.inntekter nærstående parter204 403199 608
4 270 5404 147 569
Herav kortsiktig gjeld til Rogaland Parkering AS350 0000
Tabell 10.16 Kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.4 Revisors beretning for Stavanger Parkeringsselskap KF for 2013

logo-1

Til Stavanger bystyre

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger Parkeringsselskap KF, som viser et overskudd på kr 12 461 556. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap, kontantstrømoppstilling og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger Parkeringsselskap KF per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 12.3.2013
Rogaland Revisjon IKS

cicel

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:46.