10.2.4 Noter

Sølvberget KF er opprettet fra 1 januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

  • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av drifts- regnskapet eller investeringsregnskapet.
  • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
  • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
  • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
  • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
  • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
  • Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Note 1: Ansatte, godtgjørelser m.v.

Antall årsverkR-2013R-2012
Gjennomsnittlig antall årsverk6461
Tabell 10.25 Antall årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 797 060,14. Arbeidsgivers utgift til pensjonspremie utgjør kr 66 810,02. Styreledere har til sammen mottatt honorar på kr 109 686,06.

Det er for 2013 kostnadsført kr 84 539 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2: Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2013R-2012
Avgiftsfritt salg av tjenester6 0007 420
Diverse avgiftsfrie inntekter1 176 3901 228 211
Husleieinntekter avgiftspliktig1 101 0101 146 808
Andre leieinntekter472 700404 951
Avgiftspliktige inntekter121 24411 951
Sum2 877 3442 799 341
Tabell 10.26 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2013R-2012
Momskompensasjon3 117 4142 780 030
Momskompensasjon (investering)1 378 5800
Refusjon syke og svangerskap1 340 284804 493
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV469 844454 481
Refusjon fra fylkeskommunen1 496 5041 000 000
Erstatning tapte dokumenter368 936444 867
Refusjon andre430 326887 467
Refusjon fra kino856 167528 101
Sum9 458 0546 899 439
Tabell 10.27 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2013R-2012
Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune/andre foretak
Overføring fra Stavanger kommune58 727 77155 834 302
Tilskudd fra andre kommuner94 00088 000
Sum58 821 77155 922 302
Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 422 600 øremerkede tilskudd.
Spesifikasjon overføringer fra andre
Tilskudd fra statlige organisasjoner3 857 4001 813 000
Overføring fra fylkeskommunen50 00019 000
Tilskudd fra andre3 189 5675 518 452
Sum overføringer uten krav til motytelse65 918 73863 272 754
Tabell 10.28 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2013R-2012
Lønnsutgifter
Lønn ansatte30 180 93728 220 123
Lønn ansatte (investering)999 3330
Lønn andre502 001684 441
Sum lønnsutgifter31 682 27128 904 565
Sosiale utgifter
Arbeidsgiveravgift4 678 4024 445 884
Arbeidsgiveravgift (investering)97 2470
Gruppeliv og ulykkefor. Med motkonto−56 001−39 433
Pensjonskostnader3 160 0983 439 133
Pensjonskostnader (investering)50 6300
Sum sosiale utgifter7 930 3767 845 583
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter39 612 64736 750 148
Drift
Lønnsutgifter30 682 93828 904 565
Sosiale utgifter7 782 4997 845 583
Investering
Lønnsutgifter999 3330
Sosiale utgifter147 8770
Tabell 10.29 Spesifikasjon av lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av varer og tjenester
som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
R-2013R-2012
Kontorkostnader2 129 9542 411 289
Annonser/reklame/representasjon1 634 2011 528 411
Kurs/reiser812 350533 090
Div.transport1 170 5221 109 324
Energi2 586 9881 925 650
Forsikring91 63496 417
Husleie/avgifter1 074 6151 220 454
Møbler/inventar/utstyr684 153633 484
Bøker/media3 945 6103 914 252
Vedlikehold/service1 556 5901 186 301
Renhold/vakttjenester3 185 5133 404 001
Arrangementsrelaterte honorarer695 7750
Konsulenttjenester2 056 7063 968 995
Sum21 624 61021 931 668
Tabell 10.30 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av tjenester som
erstatter foretakets tjenesteproduksjon
R-2013R-2012
Kjøp fra IKS84 53964 616
Kjøp fra kommunen70 69989 677
Kjøp av renholdstjenester199 526308 590
Kjøp av vaktmestertjenester1 237 6761 040 633
Husleie5 618 3285 192 624
Regnskapshonorar541 938525 126
IT-utstyr50 727112 731
Sum7 803 4337 333 997
Tabell 10.31 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av overføringer

Spesifikasjon av overføringerR-2013R-2012
Mva på vederlag 3 117 4142 672 083
Endring i avsetning tap på krav−270 6680
Tap på krav133 987361 683
Andre tilskudd og erstatninger2 334 488119 833
Positivt premieavvik tilbakeført1 221 5581 256 530
Sum6 536 7794 410 130
Tabell 10.32 Spesifikasjon av overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9A Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 507 802. Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 175 504 til reguleringspremie.

Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger20132012
Diskonteringsrente4,00 %4,50 %
Forventet lønnsvekst2,87 %3,16 %
Forventet G regulering2,87 %3,16 %
Forventet avkastning5,00 %5,50 %
Tabell 10.33 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2013R-2012
Nåverdi av årets pensjonsopptjening3 163 9553 396 752
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse2 398 7092 461 750
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−2 247 766−2 205 758
Adm.kostnader224 476194 610
Sum amortisert premieavvik231 215110 081
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)3 770 5893 957 435
Tabell 10.34 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9B Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser
og beregnet akkumulert premieavvik
R-2013R-2012
Pensjonsmidler pr. 31.1248 478 33943 986 929
Brutto pensjonsforpliktelse 31.1261 333 34056 411 732
Netto pensjonsforpliktelser12 855 00112 424 803
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse1 812 5551 751 897
Akkumulert premieavvik3 506 1232 435 520
Arbeidsgiveravgift av premieavvik494 364343 409
Sum balanseført premieavvik ink avg.4 000 4872 778 929
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse57 836 88152 064 358
Estimert forpliktelse−56 411 732−51 051 145
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.1 425 1491 013 213
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år1 425 1491 013 213
Gj.snitt samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler43 986 92939 635 888
Faktiske pensjonsmidler−43 680 062−38 428 221
Estimatavvik midler IB 1.1306 8671 207 667
Akkumulert avvik tidl år IB 1.100
Amortisert avvik i år306 8671 207 667
Gj.snitt samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 10.35 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.13 på kr 1 169 701.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 222 102.

Note 10 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Det er i år 2013 foretatt videre investeringer i forbindelse med bygging av Nye Sølvberget. I forbindelse med investeringer som er planlagt fremover, er det tatt opp et lån fra Stavanger Kommune på kr 11 800 000. Nytt låneopptak skal avdras over 10 år med første forfall i slutten av juni 2014.

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2013R-2012
Anskaffelse 1.19 516 2118 931 019
Avgang−306 4890
Tilgang12 185 066585 192
Anskaffelse 31.1221 394 7889 516 211
Akk.avskrivning4 424 5963 792 624
Bokført verdi pr 31.1216 970 1925 723 587
Årets avskrivninger938 461913 764
Avskrivningssats10%-20%10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 1.112 485 0006 765 000
Nytt låneopptakt11 800 0006 600 000
Betalt avdrag lån−1 540 000−880 000
Sum langsiktig lån22 745 00012 485 000
Tabell 10.36 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Spesifikasjon av kundefordringer

Spesifikasjon av kundefordringerR-2013R-2012
Stavanger Kommune5 291 4178 094 622
Stavanger Eiendom62 5000
Sum nærtstående parter5 353 9178 094 622
Kundefordringer Kulturhuset6 249 9128 889 594
Kundefordringer Biblioteket349 006237 175
Delkrederavsetning−100 000−370 668
Sum utestående kundefordringer6 498 9188 756 101
Tabell 10.37 Spesifikasjon av kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav utgjorde i fjor kr 370 668. Det ble i 2013 tapsført totalt kr 133 987.

Avsetning for tap er ved utgangen av 2013 vurdert til kr 100 000.

Note 12 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2013R-2012
Periodiserte inntekter fra Stavanger kommune63 4700
Periodiserte inntekter fra andre2 479 0011 723 027
Forskudd lønn25428 456
Fordring refusjon sykepenger178 72052 631
Avsatte feriepenger58 75431 340
Sum2 780 1991 835 454
Tabell 10.38 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd, er kr 1 470 511 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler. Skyldig skattetrekk er kr 1 470 511.

Note 14 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2013R-2012
Periodiserte kostnader 3 106 5423 096 925
Periodisert lønn64 962215 180
Merverdiavgift−15 032−9 464
Skatt og Arbeidsgiveravgift2 989 5432 876 421
Avsatte feriepenger3 435 9242 967 151
Andre trekk07 300
Sum9 581 9399 153 514
Tabell 10.39 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Spesifikasjon av leverandørgjeld

Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2013R-2012
Stavanger kommune2 382 1911 338 406
Kommunale foretak201 884288 774
Eksterne leverandører5 477 6701 216 081
Sum8 061 7452 843 261
Tabell 10.40 Spesifikasjon av leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2013R-2012
Disposisjonsfond 1.1497 398112 353
Bruk av disposisjonsfond77 8960
Bruk av disposisjonsfond (investering)850 0000
Avsatt til disposisjonfond1 665 941385 045
Disposisjonsfond 31.121 235 443497 398
Tabell 10.41 Spesifikasjon av disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Spesifikasjon av bundne driftsfond

Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2013R-2012
Shahrazad2 433 7824 945 049
Friby043 146
Fengselsbiblioteket5 3450
ICORN Emergency Fund314 7171 447 610
ICORN295 5400
ICORN Reserve Fund477 0000
Regionalt Senter for Pop/Rock18 72195 000
Den Kulturelle Spaserstokk150 37843 000
Litteraturhuset742 250630 001
Internasjonalt Nettverk109 304113 000
Kulturbanken2 412 7191 409 312
Madla163 1040
Speiderbiblioteket8 0710
DUS4 0720
Leselyst12 1140
Digtal Kompetanse200 0000
Hele Rogaland Leser248 5570
Sum7 595 6748 726 118
Tabell 10.42 Spesifikasjon av bundne driftsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk(-)

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk(-)R-2013R-2012
Tidligere opparbeidet mindre- /merforbruk1 665 941385 044
Disponert tidligere års mindre- /merforbruk−1 665 941−385 044
Nytt regnskapsmessig mindreforbruk2 572 9201 665 941
Tabell 10.43 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk(-)
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201331.12.2012Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler36 213 33929 273 7446 939 595
Kortsiktig gjeld−17 643 684−11 996 774−5 646 910
Arbeidskapital18 569 65517 276 9701 292 685
Drifts- og invest.regnskapet
Inntekter driftsregnskap78 884 281
Bruk av lån 11 019 420
Sum anskaffelse av midler89 903 70189 903 701
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskapet76 294 769
Utgifter investeringsregnskapet909 286
Investeringer anlegg12 185 066
Sum anvendelse av midler89 389 12189 389 121
Anskaffelse - anvendelse av midler 514 580
Ubrukte lånemidler7 168 0926 387 512780 580
Sum anskaffelse og anvendelse av midler1 295 159
Tabell 10.44 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Spesifikasjon av kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkontoR-2013R-2012
Debet
IB kapitalkonto8 502 97512 427 206
Bruk av lån11 019 420585 192
Nåverdi årets pensjonsopptjening3 163 9553 396 752
Rentekostn. påløpte pensjonsforpliktelser2 398 7092 461 750
Utbetalte pensjoner2 066 2051 511 128
Amortiserte estimatavvik1 732 0162 220 880
Arbeidsgiveravgift1 812 5551 751 897
Avskrivninger938 461913 764
Sum31 634 29625 268 569
Kredit
Styrking av egenkapital05 000 000
Anskaffelser12 185 066585 192
Tilbakef.arb.avg.av nto pensj.forpl.1 751 8971 609 551
Utbetalte pensjoner2 066 2051 511 128
Forv. avkastning på pensjonsmidler2 247 7662 205 758
Premieinnbet. eks. adm. kostnader4 616 7164 864 078
Egenkapitalinnskudd122 076109 887
Betalt avdrag lån1 540 000880 000
UB kapitalkonto7 104 5698 502 975
Sum31 634 29525 268 569
Tabell 10.45 Spesifikasjon av kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Overføring fra driftsregnskapet

En forskriftsbestemt andel av merverdiavgiftskompenasasjon fra investeringer, skal overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Andelen som overføres i 2013 er minimum 80 prosent.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:48.