10.3.3 Noter

Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført til regnskapsmessig kontinuitet.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

  • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
  • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
  • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
  • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Foretaket har pr. 31.12.2013 ingen lån.
  • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelsen, er beste estimat brukt.
  • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

ÅrsverkR-2013R-2012R-2011
Antall årsverk255251251
Tabell 10.54 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år utbetalt kr 907 538 til daglig leder. Avsetning til pensjonspremie utgjør kr 77 877.

Lønnsjustering for daglig leder 2013 vil bli etterbetalt i 2014.

Total styregodtgjørelse er kr 245 119, herav kr 59 211 til styreleder. Det er for 2013 utgiftsført kr 108 588 – i revisjonshonorar.

Selskapet har ikke lån- og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2013R-2012
Salg til kommunen231 103 533203 208 219
Salg til foretak3 584 8922 753 872
Komp for mva på anskaffelser22 777 93519 802 162
Eksterne overføringer*5 959 2206 244 641
Tilretteleggingstilskudd fra NAV149 18190 079
Andre salgs- og leieinntekter**5 485 8145 469 922
269 060 575237 568 895
Herav nærstående parter257 466 360225 764 253
Tabell 10.55 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

*Eksterne overføringer: Det aller meste gjelder refusjon syke- og svangerskapspenger (kr 75 066 gjelder lærlingtilskudd)

**R-2013
Div. småinntekter og div. trekk ansatte 138 000
Opprydning gamle restanser ***392 000
Kontert som salg til private, herunder mat til sykehjem og renhold4 956 000
5 486 000
***Herunder:
Korrigert inntektsføring tidligere års krav mot NAV 135 000
Inntektsf. fra balansekonto "avsetn. tap utest. fordringer"257 000
Bokført som andre avgiftsfrie inntekter ifbm. opprydding gamle restanser, jf. note 7392 000
Tabell 10.56
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Andre overføringer

Andre overføringerR-2013R-2012
Tilretteleggingstilskudd/seniortiltak fra kommunen180 690197 939
180 690197 939
Herav nærstående parter180 690197 939
Tabell 10.57 Andre overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Lønnskostnader

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnskostnaderR-2013R-2012
Lønn ansatte104 889 25396 848 027
Sosiale utgifter:
Arbeidsgiveravgift15 571 28214 461 609
Pensjonskostnader11 574 32812 279 007
Forsikringer178 717247 175
Sum27 324 32726 987 790
Sum lønnskostnader132 213 581123 835 817
Tabell 10.58 Lønnskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Varer og tjenester som inngår
i foretakets tjenesteproduksjon
R-2013R-2012
Kontorkostnader2 509 9662 040 518
Annonser/reklame/representasjon141 01651 258
Kurs/reiser*487 848491 087
Transportutgifter5 185 8414 695 884
Husleie/avgifter1 020 833991 693
Møbler/inventar/utstyr723 655696 120
Vedlikehold/materialkjøp**77 484 77466 205 337
Konsulenttjenester1 490 320717 300
Matvarer/varm mat13 597 43512 226 570
102 641 68888 115 768
Tabell 10.59 Varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overskriften er forhåndsbestemt. Dette gjelder varer og tjenester som inngår i/erstatter foretakets tjenesteprodusjon, eksterne leverandører.

* Herav utgjør bilgodtgjørelse kr 325 659

** Det meste av dette er viderefakturert kunde

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonenR-2013R-2012
Kjøp fra kommunen1 899 363 *12 065 926
Kjøp fra foretak126 575 *2225 064
Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker139 996 *3251 467
Regnskapstjenester980 880 *4965 827
sum3 146 8143 508 285
Tabell 10.60 Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

Overskriften er forhåndsbestemt. Gjelder varer og tjenester som ingår i erstatter foretakets tjenesteproduksjon – interne leverandører.

*1 Anslagsvis en tredjedel er viderefakturert kunde. Resterende gjelder i hovedsak husleie og strøm til kjøkkenet på Stokka, arkivtjenester, IT-kjøp samt OU-midler.
*2 Det meste er viderefakturert kunde.
*3 Gjelder nesten utelukkende revisjonshonorar.
*4 Regnskapstjenester, ikke viderefakturert.

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2013R-2012
Momskompensasjon22 713 36219 641 720
Tap på krav460 26716 649
23 173 62919 658 369
Tabell 10.61 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Sak mellom Stavanger kommune og Skatt Vest vedr. momskompensasjon på boliger er ennå ikke avgjort. Stavanger byggdrift KF har likevel fått postert full kompensasjon i sitt regnskap og det forutsettes at foretaket holdes skadesløst.

Tap på krav kr 460 267 gjelder opprydning i tidligere års krav mot NAV. Resultateffekten blir i stor grad oppveid av inntektsføring av kr 392 000 i Andre avgiftsfrie inntekter, under andre salgs- og leieinntekter, jf. note 2.

Note 8 Spesifikasjon av varige midler

Spesifikasjon av varige midlerR-2013R-2012
Anskaffelseskostnad 1/17 481 5057 214 922
Tilgang *1322 864802 213
Avgang *2−813 090−535 629
Akk. avskrivninger 31/12−3 979 041−4 176 419
Bokført verdi 31/123 012 2383 305 087
Årets avskrivning590 408580 767
Avskrivningssats10 %10 %
1* gjelder:
1 stk vacummaskin - kjøkken109 536
17 stk maskiner - renhold213 328
322 864
2* gjelder:
1 stk lift−306 270
4 stk Fiat biler −506 820
−813 090
Tabell 10.62 Spesifikasjon av varige midler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Egenkapitalinnskudd KLP

Egenkapitalinnskudd KLPR-2013R-2012
I.B.4 553 5814 081 159
Egenkapitaltilskudd KLP.536 890472 422
U.B.5 090 4714 553 581
Tabell 10.63 Egenkapitalinnskudd KLP
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Byggdrift sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunale Landspensjonskasse KLP. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på inntil 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr 5 156 180 – til reguleringspremie, i tillegg til dette kommer arbeidsgiveravgift.

Selskapet dekker også dette året utgiftene til reguleringspremie selv.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr 1 593 726 ,-

Spesifikasjon av pensjonR-2013R-2012
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente4,00 %4,50 %
Forventet lønnsvekst2,87 %3,16 %
Forventet G regulering2,87 %3,16 %
Forventet avkastning5,00 %5,50 %
Årets netto pensjonskostnader spesifisert
Nåverdi av årets pensjonsopptjening10 792 98711 650 677
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse10 024 21310 336 911
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−9 383 305−9 285 157
Adm.kostnader798 551670 036
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)12 232 44613 372 467
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Pensjonsmidler pr. 31.12.2013200 075 563182 737 587
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2013255 535 736235 675 160
Netto pensjonsforpliktelser55 460 17352 937 573
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse7 819 8847 464 199
Akkumulert premieavvik14 632 42110 984 214
Arbeidsgiveravgift av premieavvik2 063 1691 548 774
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse244 906 161222 429 331
Estimert forpliktelse−235 675 160−221 942 003
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.9 231 001487 328
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år9 231 001487 328
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler182 737 587172 678 474
Faktiske pensjonsmidler−184 639 925−164 189 628
Estimatavvik midler IB 1.1.−1 902 3388 488 846
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.
Amortisert avvik i år−1 902 3388 488 846
Gj st samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 10.64 Spesifikasjon av pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

Det ble fra 2011 gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011, herunder tidligere års estimatavvik.

Tidligere år har estimatavvik vært amortisert etter 15-årsregelen, uten saldoføring i balansen.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 927 846,-.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2013R-2012
Renter av bankinnskudd906 673729 640
Tabell 10.65 Renteinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2013R-2012
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter1 5165 085
Tabell 10.66 Renteutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2013R-2012
Kundefordringer Stavanger kommune29 734 45934 474 198
Kundefordringer foretak305 528305 528
Eksterne kundefordringer661 412661 412
Avsetning tap*−250 000−507 022
Kundefordringer for mye utbetalt lønn55 355118 074
30 506 75435 052 190
Herav nærstående parter:30 039 98734 779 726
Tabell 10.67 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

*Avsetning til tap ble i 2013 redusert med 257 000 i forbindelse med opprydning i krav mot NAV vedr. tidligere år – se også note 2.

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2013R-2012
Depositum Felleskjøpet136 689132 067
Fordring lønn*−51 181−164 196
Refusjon syke-/svangerskapspermisjon739 0311 222 919
Til gode mva komp 6 termin4 798 5724 789 167
Anordning inntekter**3 770 1892 762 732
9 393 2998 742 689
*Negativ saldo skyldes motpostering av kundefordringer for mye utbetalt lønn kr 55 355 (jf. note 13), dvs. fakturert, men balanseført i stedet for inntektsføring.
**Spesifikasjon anordning inntekter:
Inntekter Stavanger kommune3 910 4472 409 775
Inntekter foretak29 960135 586
Inntekter private kunder3 35324 610
Nettoeffekt manuelle anordninger***−173 571192 761
3 770 1892 762 732
***Nettoeffekt manuelle anordninger:
Anordning lønn−278 575
Anordning utgifter eksterne leverandører−5 838
Forskuddsbetalt forsikringer/lisenser110 842
−173 571
Tabell 10.68 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk.

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2013 utgjør kr 3 592 559.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2013R-2012
Leverandørgjeld nærstående parter:
Leverandørgjeld Stavanger kommune136 4811 026 981
Leverandørgjeld foretak37 328197 316
Sum173 8091 224 297
Ekstern leverandørgjeld:12 083 24712 322 667
Sum leverandørgjeld12 257 05613 546 964
Tabell 10.69 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2013R-2012
Avsatte feriepenger11 238 76410 381 529
Skyldig arbeidsgiveravgift3 394 0583 594 351
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger1 582 8421 466 668
Skyldig skattetrekk3 592 5593 656 711
Skylding påleggstrekk3 6636 000
Diverse kortsiktig gjeld8 0006 166
Mva162 65583 905
Sum anordninger4 916 8614 080 142
Tilfeldig kortsiktig gjeld160 000160 000
25 059 40323 435 472
Spesifikasjon anordning utgifter. (se note 14 vedr. manuelle anordninger):
Anordning utgifter Stavanger kommune258 598228 632
Anordning utgifter kommunale foretak27 340
Anordning utgifter eksterne leverandører3 756 5982 920 269
Anordning lønn901 665903 901
4 916 8614 080 142
Tabell 10.70 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2013R-2012
IB20 447 66317 494 650
Bruk av disposisjonsfond−536 890−472 422
Avsetning3 425 436
U.B19 910 77320 447 663
Tabell 10.71 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Avsetning pensjon/premieavvik

Avsetning pensjon/premieavvikR-2013R-2012
IB10 884 8857 608 000
Bruk av pensjon/premieavvik00
Avsetning*4 162 6043 276 885
UB15 047 48910 884 885
Tabell 10.72 Avsetning pensjon/premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

*Det ble før avslutning av årsregnskapet gjort avsetning til pensjonsfond med kr 4 162 604 til dekning av årets endring i akkumulert premieavvik (se note 10), jf. vedtak i styresak 36/12 og 29/13.

Note 20 Ubundne investeringsfond

Ubundne investeringsfondR-2013R-2012
I.B1 795 4332 478 281
Avsetning til investeringsfond
Bruk av ubundne investeringsfond−178 209−682 848
1 617 2241 795 433
Tabell 10.73 Ubundne investeringsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning ble gjort i 2008 og 2010 fra regnskapsmessig mindreforbruk de foregående år, dvs. før veileder av 2011 som begrenser fondsavsetninger.

Note 21 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2013R-2012
Årets mindreforbruk4 756 4480
Totalt mindreforbruk til disponering4 756 4480
Tabell 10.74 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2013R-2012
Debet
IB35 848 19052 128 528
Nåverdi årets pensj.opptjening10 792 98711 650 677
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse10 024 21310 336 911
Amortisert estimatavvik - forpliktelse9 231 001487 328
Utbetalte pensjoner10 187 6258 741 759
Amortisert estimatavvik8 488 846
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse7 819 8847 464 198
Regnskapsmessig avskr.590 408580 767
Salg 201325 304
Sum debet84 519 61299 879 014
Kredit
IB3 305 0863 083 640
Utbetalte pensjoner10 187 6258 741 759
Forventet avkastning på pensjonsmidlene9 383 3059 285 157
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader16 239 95818 004 561
Egenkapitaltilskudd 31.12.12536 890472 422
Amortisert estimatavvik1 902 338
Anskaffet 2013322 864802 213
Tilbakeført arb.giv.avgift7 464 1986 946 158
Styrking av egenkapital20 000 000
UB35 177 34832 543 104
Sum kredit84 519 61299 879 014
Tabell 10.75 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Informasjon vedr. langsiktige fordringer egenkapital kommunen:

På grunn endret amortiseringstid for estimatavvikforpliktelse fra 15 til 1 år var foretakets egenkapital negativ per 31.12.2011.

For å bøte på dette vedtok bystyret i sak 41/12 å styrke egenkapitalen med kr 20 000 000, som ble postert som økning på Stavanger byggdrift sin kapitalkonto i 2012.

Føringen ble gjort i hht. KRS nr 10 som ren balanseføring, og hadde ingen resultateffekt.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapitalR-2013R-2012Endring
Balanseregnskapet:
Omløpsmidler78 648 39170 110 4178 537 974
Kortsiktig gjeld37 316 45936 982 437−334 022
Arbeidskapital41 331 93333 127 9818 203 952
Anskaffelse av midler:
Drifts- og investeringsregnskapet:
Inntekter driftsdel269 241 265
Inntekter investeringsdel93 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner906 673
Sum anskaffelse av midler270 240 9380270 240 938
Anvendelse av midler:
Utgifter driftsdel261 175 712
Utgifter investeringsdel322 868
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner538 406
Sum anvendelse av midler262 036 9850262 036 985
Anskaffelse - anvendelse av midler8 203 952
Tabell 10.76 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

I 2013 skal 80% av all mva-kompensasjon vedr anleggsmidler overføres til investeringsregnskapet. Sum mva-kompensasjon mottatt vedr anleggsmidler i 2013 er kr 64 573.

Note 25 Varetelling avd 1300 kjøkken

Varelageret for avdeling kjøkken balanseføres ikke. Opptelling nærmest mulig 31.12.2013 viste imidlertid en totalverdi på kr 608 446 når ferdige middagsporsjoner verdsettes til 70% av salgsverdi.

Tilsvarende tall per 31.12.2012 var kr 460 373.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:51.