10.5.1 Årsberetning

iua-loho

Virkeområdet

Kap10_fyll1

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte torsdag 24.4.2014. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

 • Sak 1/14: Valg av møteleder
 • Sak 2/14 : Årsberetning 2013
 • Sak 3/14: Regnskap 2013
 • Sak 4/14: Regulering deltager avgift medlemskommunene 2015
 • Sak 5/14: Regulering honorar arbeidsutvalg 2015
 • Sak 6/14: Forslag til budsjett 2015
 • Sak 7/14: Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 8/14: Oppnevning  av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 9/14: Orientering revidering av beredskapsplaner IUA.
 • Sak 10/14: Eventuelt.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2013:

 • Brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjefen i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
 • Havnedirektør i Stavangerregionen Havn IKS, Finn P. Olsen
 • Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem
 • Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø
 • Rådmann i Lund, Rolv Lende, representant for kommunene i Sørfylke
 • Brannsjef i Finnøy, Stig Forbregd, representant for kommunene i Ryfylke

I tillegg kan representanter fra delta:

 • Rogaland politidistrikt
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • Fiskeridirektoratet Region Sør
 • Rogaland Sivilforsvarsdistrikt
 • Norske Shell
 • Maritim GMC 

IUA har i 2013 avholdt følgende øvelser/møter/seminarer:

Oljevern øvelser

Den 29. mai ble det arrangert en øvelse for forhåndsutpekte mannskaper fra Sandnes og Stavanger kommune. Hver kommune forpliktet seg til å stille med 10 mann, slik det ble påpekt i informasjonsmøte med ordfører og rådmenn.

Den 30. mai ble det arrangert en øvelse for forhåndsutpekte mannskaper fra Forsand. Hjelmeland og Strand kommune. Hver kommune forpliktet seg til å stille med 10 mann, slik det ble påpekt i informasjonsmøte med ordfører og rådmenn.

Disse oljevern øvelsene kombinerte følgende elementer/del øvelser:

 • Bruk og sleping av lenser
 • Bruk av opptakerutstyr
 • HMS under oljevernaksjon

Høsten 2013 gjennomførte IUA en gjennomgang med alle kasernerte vaktlagene i brannvesenet Sør-Rogaland i bruk av lenser og opptaksutstyr. Øvelsene ble avsluttet med praktisk bruk av småbåter, utsetting av lenser og bruk av de ulike opptakssystemene.

Den 4 desember ble det gjennomført en IKLØ øvelse med representanter fra Kystverket. Overordnet mål for øvelsen var etablering av stab, samspillet mellom de ulike gruppene i stab og samspillet mot Kystverket og andre eksterne aktører. Fra IUA Sør-Rogaland deltok 36 personer som er forhåndsutpekt i ELS staben.

ELS seminar

Den 3. desember ble det gjennomført seminar med informasjon om samordning av den offentlige beredskap mot akutt forurensing. Dette ble gjennomført som innledning til IKLØ øvelse og ble gjennomført av Kystverket. På dags seminaret deltok 37 personer fra IUA sin  ELS stab samt 12 personer fra kommunenes beredskapsledelse.

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA)

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende fire medlemmer:

 • Brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
 • Havnedirektør i Stavangerregionen Havn IKS, Finn P. Olsen
 • Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem
 • Havnesjefen i Sandnes Havn KF, Thor Thingbø
 • Representant Ryfylke, Stig Forbregd
 • Representant Sørfylke, Rolv Lende

I tillegg Terje Håland og sekretærene Geir Nilsen og Sven Kåre Hagevik møtt i AU-IUA.

AU-IUA har avholdt 4 møte i løpet av året, hvor bl.a følgende saker har blitt diskutert:

 • Forberedelser til årsmøte 2013 og 2014
 • Sertifisering av fartøyer til IUA
 • Øvelsesaktivitet
 • Innføring og iverksetting av ELS som ledelsesprinsipp
 • Revidering av beredskapsplan for IUA
 • Behov for en skumtank/vanntank konsept som utstyr til denne brukt ved ulykker med farliggods i regionen
 • Innkjøp av materiell
 • Utarbeide informasjonsskriv til politikere
 • Vurdering ansettelse heltidsansatt medarbeider IUA

Fortsatt drift

Styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2013.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

Årsresultatet for 2013 er et overskudd på kr 558 154.-

IUA’s styre foreslår at overskuddet settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller nødvendig akutt utstyrsutskiftning.

Arbeidsutvalget har besluttet å gå til anskaffelse av krokløft bil med tilhørende kontainer konsept. Det er inngått kontrakt via Brannvesenet Sør-Rogaland IKs om innkjøp av bilen til kr 1 548 000 og en kjemikaliekontainer til kr 1 076 000.-.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2013.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2013

Vi hadde i 2013 72 registrerte oppdrag i IUA. Av disse vil vi nevne følgende:

DatoHendelseKommune
10. jan200 liter diesel lekket etter hull i dieseltankSola
16. janLuftforurensing fra brann i 2 stk. dumperdekkKlepp
23. janLuftforurensing etter stor brann på Norsk Miljøgjenvinning.Stavanger
30. janLastebil i sjøen ved Li kaiSandnes
19. feb60 liter diesel lekket ut i anleggsområdet RyfastStrand
13. marOljesøl i Luravika som kom i overløp ut i sjøenSandnes
27. marGasslekkasje togtrafikk stansetKleppe
27. mar100 Liter hydraulikkolje lekket ut fra tivoliStavanger
02. maiDiesellekkasje fra semitrailerTime
15. maiDiesel/fyringsolje renner ut i sjøen østre bydelStavanger
28. maiKaldhammeren 800 liter hydraulikkolje i sjøenStavanger
21. junOverfylling av diesel på fiskebåtEgersund
24. jun200 liter diesel rent ut i kumGjesdal
18. jun100 liter hydraulikkolje lekket ut i elvGjesdal
19. junOltedal utslipp til grunn ca 100 liter oljeGjesdal
26. augutslipp 100 liter dieselSola
27. sepKulturhuset 20 kg klorblandingForsand
07. novOverfylling fyringsolje 50 til 300 literSola
Tabell 10.107 Aktiviteter i 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2013

IUA har i løpet av 2013 har følgende deltakere på ekstern kursaktivitet:

KLA kurs (skadestedsleder) februar 2013
Deltaker fra IUA Sør-Rogaland Thor Thingbø.

Kurs skadestedsleder kyst/strand 28. -31 jan 2013
Norges brannskole gjennomført kurs i skadestedsledelse Kyst /strand på Viste Strandhotell. Det var 12 deltakere fra IUA Sør-Rogaland.

Kurs Strandrensekoordinator
Deltakere fra IUA Sør-Rogaland Tormod Mehus.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2013 har vært et driftsår med en del aksjoner fakturert til skadevolder, samt noe inntektsgivende forebyggende aktivitet ved å leie ut beredskapslenser. Dette medfører blant annet et betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter.
IUA’s regnskap for 2013 viser et forbruk på kr 2 266 665. og en inntekt på kr 2 771 418.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 504 752. Tar vi med de frie finansinntekter viser regnskapet et årsoverskudd på kr 558 154. Overskuddet settes av til fri egenkapital (fond).

Sandnes 15. mars 2013

iua-sign

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 11:05.