11.1.9 Helse- og sosialkontor

Bestillerfunksjon*2010201120122013
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet2417
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland2519
*nye organiseringen som skjedde i 2012 gjør at de ikke finnes tilsvarende tall for 2011/ 2010.
Tabell 11.10 Bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)
BehovsdekningAntall boenheter2010201120122013
Ventelister
Ordinær kommunal bolig1 614130117129127
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen25273607379
Bofellesskap PUH16095657364
Bofellesskap psykiske lidelser14552485655
Bofellesskap rus og psykiske lidelser24201044
Bofellesskap fysisk funksjonshemming2688413
Omsorgsbolig med innskudd/BBL9154425339
Omsorgsbolig uten innskudd29245352530
Dagsenter puh43581016
Dagsenter funksjonshemmede142321
Brukerstyrte tjenester
Antall personer med omsorgslønn94979884
Antall personer med personlig assistent25303039
Koordineringsfunksjon
Antall innvilget individuell plan (IP)718719677457
Samhandlingsreform
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)18,623
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)898328
Tabell 11.11 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:14.