11.2 Målstyringstabell

Utfordring Mål Strategi Indikator Perspektiv Målkrav Status
Befolknings-vekst Bærekraftig befolknings-utvikling. Tilrettelegge for befolknings-tilvekst på 1,2-1,3 % per år Sikre nok og riktige boliger Utvikling i befolkning-sammensetting Samfunn Observasjon
Igangsatte og ferdigstilte boliger Samfunn 1000 per år 1028
Byggesak – sakbehandlings-tid Arbeids-prosess > 24 dager 36 dager
Boligpris-utvikling Økonomi Observasjon
Dekningsg-rad for studentboliger Samfunn Observasjon
God deknings-grad for tjenester til en voksende befolkning Deknings-grad for ulike tjenester (barnehager, sykehjem/ boliger for heldøgns omsorg, kulturskole) Bruker Målkrav per tjeneste Se statistikk-vedlegg
Robust og nyskapende arbeids- og næringsliv Tilgang og avgang på arbeidsplasser? Samfunn Må utvikles Under utvikling
Styrke kulturnæringene Arbeidsplass-utvikling kulturnæring og kreative yrker Samfunn Må utvikles Under utvikling
En by preget av åpenhet, inkludering og mangfold. Trygghet mot diskriminering. Benytte mangfold som en viktig ressurs i kommunens arbeid. Andel ansatte med minoritets-bakgrunn. Samfunn/ ansatte Relativ andel ansatte med minoritets-bakgrunn samsvarer med andelen i befolkningen 14 %
Økonomisk bærekraft Styre etter bærekraft-indikatorene Netto driftsresultat/  gjeldsgrad / egenfinansierings-andel til investeringer Økonomi 3% / 60% / 50% 1,85% / 56% / 42%
Utfordring Mål Strategi Indikator Perspektiv Målkrav Status
Miljø,klima og transport Redusere utslipp av klimagasser og bærekraftig bruk av energi Legge til rette for økt sykkel- og kollektivandel Reiseandel med privatbil/kollektiv Samfunn Må utvikles Under utvikling
Andel hverdagsreiser med sykkel Samfunn 16 % Under utvikling
Sykkelløftet/ Bedriftens resultater i KM totalt Samfunn 19 000 KM
Fortetting langs hovedkollektiv-aksene Andel nye boliger og næringsbygg langs hovedkollektiv-aksene Samfunn Må utvikles Under utvikling
Energi-effektivisering Energibruk i kommunalebygg Samfunn Energireduksjon på 13,75 MWT ifht 2012 Energireduksjon på 7,6 %
Sorteringsgrad husholdnings-avfall Samfunn 60 % 63,9 %
Utfordring Mål Strategi Indikator Perspektiv Målkrav Status
Rekruttere og beholde Tilstrekkelig tilgang på nødvendig kompetanse Attraktiv arbeidsgiver Ansattes motivasjon (ny medarbeider-undersøkelse) Ansatte Avventer Ingen medarbeider-undersøkelse i 2013
Turnover Ansatte Observasjon
Målrettet rekrutterings-politikk Andel med godkjent høyskoleutdanning – lærere, førskole-lærere og sykepleiere Ansatte 100 % Under utvikling
Arbeidskraft-utnyttelse Aktivt nærværsarbeid Sykefravær Ansatte < 6 % 6,9 %
Tilby ansatte hele stillinger Andel heltidsansatte (80 %-stilling eller mer) Ansatte ≥ 80 % 69,9 %
Utfordring Mål Strategi Indikator Perspektiv Målkrav Status
Folkehelse og samhandlings-reform Utjevne sosiale ulikheter i helse Legge levekårs-undersøkelsen til grunn. Oversikt over forhold som påvirker helse. Endring i geografisk ulikhet i levekår (levekårs-undersøkelsen) Samfunn Må utvikles Under utvikling
Endring i folkehelse-profil Samfunn Må utvikles Under utvikling
Utvikling økonomisk sosialhjelp (antall, varighet og kr; samlet og under 25 år) Økonomi Se statistikk-vedlegg
Arbeidsledighet blant ungdom Bruker Observasjon
Antall brukere i midlertidig bolig Bruker Må utvikles Under utvikling
Grønne arealer – Helhetlig vurdering (ParkCheck) Bruker 78% 95.7 %
Mer forebygging og mindre behandling Oversikt over brukere og tjenester Antall brukere og mottak av tjenester fordelt på hovedtjenester innen levekårs-området Bruker Se statistikk-vedlegg
Aktiv eldresatsing Andel hjemmebesøk til 67 åringer Bruker 414
Økonomisk effekt av hverdags-rehabilitering (beregnet) Økonomi Må utvikles Under utvikling
Samarbeid med sykehuset Antall reinnleggelser sykehus Arbeids-prosess Under utvikling
Utbetaling utskrivnings-klare pasienter Økonomi > 975 døgn 328
Andel kortidsplasser på sykehjem Arbeids-prosess 20% 20%
Utgifter til kommunal medfinansiering Økonomi Observasjon
Utfordring Mål Strategi Indikator Perspektiv Målkrav Status
Verdi-bevaring Ivareta kommunens eiendom-masse på en effektiv måte Forebygge og begrense skader Bo-evne kurs gjennomført Under utvikling
Antall løste saker i VOF Arbeids-prosess 8100
Rehabilitere Antall boliger rehabilitert Arbeids-prosess 308
Fornyelsestakt vannledning (sanert / totalt) Arbeids-prosess 1% pr.år 0.72, snitt siste 3 år
Fornyelsestakt spillvanns-ledning (sanert/totalt) Arbeids-prosess 1% pr.år 0.82, snitt siste 3 år
Gjennomføre fastlagte standarder for vedlikehold Utvikles i sammenheng med utarbeidelse av samlet eiendoms- og vedlikeholds-strategi. Arbeids-prosess Må utvikles Under utvikling
Utfordring Mål Strategi Indikator Perspektiv Målkrav Status
Mangfold i brukerbehov som gir særlige utfordringer Beste effektive omsorgsnivå for særlig ressurs-krevende brukere Holde oversikt over behovsomfang Utvikling i antall ressurs-krevende brukere Bruker / økonomi Se statistikk-vedlegg
Venteliste bolig for psykisk utviklingshemmede Bruker Se statistikk-vedlegg
Andel psykisk utviklings-hemmede med dagtilbudet Bruker >49 %
Utvikling i spesialtiltak i barnehager Bruker / økonomi Observasjon
Utvikling i spesialtiltak i skole Bruker / økonomi Observasjon
Tidlig intervensjon Andel av barnehage-ressursene som går til spesialtiltak Arbeids-prosess Må utvikles Under utvikling
Andel av skole-ressursene som går til spesialundervisning Arbeids-prosess Må utvikles Under utvikling
Tabell 11.35 Målstyringstabell

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:21.