12 Årsregnskap og noter

12.1 Årsregnskap

Beløp i hele 1 000 kroner der ikke annet er oppgitt.

Hovedoversikt drift#12.1.1

Hovedoversikt driftNoterRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Driftsinntekter
Brukerbetalinger1420 401419 818418 478400 065
Andre salgs- og leieinntekter1780 808739 360724 299711 082
Overføringer med krav til motytelse896 455855 393726 863821 764
Rammetilskudd1 495 4531 436 2641 555 8001 483 720
Andre statlige overføringer134 134124 305117 117141 548
Andre overføringer21 47360 37330 94420 066
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 827 0184 642 8004 454 992
Eiendomsskatt159 315158 000155 000156 863
Sum driftsinntekter8 661 1018 620 5318 371 3018 190 100
Driftsutgifter
Lønnsutgifter2, 43 712 2583 685 5793 513 5223 423 564
Sosiale utgifter2, 5974 0091 009 425963 700894 858
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.1 028 8181 021 4211 282 027978 651
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.61 766 0051 690 7161 593 9061 654 796
Overføringer6896 967964 8601 003 036833 816
Avskrivninger7435 134433 622418 734417 260
Fordelte utgifter-79 171-62 547-416 164-71 174
Sum driftsutgifter8 734 0198 743 0768 358 7618 131 771
Brutto driftsresultat-72 918-122 54512 54058 329
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte8, 12394 953384 603287 745346 212
Gevinst på finansielle instrumenter (oml.)823 2570019 890
Mottatte avdrag på utlån1 2801 3611 3611 065
Sum eksterne finansinntekter419 490385 964289 106367 167
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger264 870269 003200 645250 597
Tap på finanselle instrumenter (oml.)81 992004 420
Avdrag på lån17353 032350 701358 701332 894
Utlån1 3701 2501 2501 849
Sum eksterne finansutgifter621 264620 954560 596589 761
Resultat eksterne finanstransaksjoner-201 774-234 990-271 490-222 594
Motpost avskrivninger7435 134433 622418 734417 260
Netto driftsresultat160 44176 087159 784252 994
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk1815 50615 506054 618
Bruk av disposisjonsfond1077 01548 327089 156
Bruk av bundne fond1085 09184 1698 88148 238
Sum bruk av avsetninger177 613148 0028 881192 012
Overført til investeringsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Avsatt til disposisjonsfond10106 33665 8720132 600
Avsatt til bundne fond1080 53714 79914 66564 726
Sum avsetninger330 291224 089168 665429 500
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk187 7630015 506
Tabell 12.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet#12.1.2

Regnskapsskjema 1A – DriftsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 827 0184 642 8004 454 992
Ordinært rammetilskudd1 495 4531 436 2641 555 8001 483 720
Skatt på eiendom159 315158 000155 000156 863
Andre generelle statstilskudd134 134124 305117 117141 548
Sum frie disponible inntekter6 541 9646 545 5876 470 7176 237 123
Renteinntekter og utbytte394 953384 603287 745346 212
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 2570019 890
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.264 870269 003200 645250 597
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992004 420
Avdrag på lån353 032350 701358 701332 894
Netto finansinnt./utg.-201 684-235 101-271 601-221 810
Til ubundne avsetninger106 33665 8720132 600
Til bundne avsetninger80 53714 79914 66564 726
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk15 50615 506054 618
Bruk av ubundne avsetninger77 01548 327089 156
Bruk av bundne avsetninger85 09184 1698 88148 238
Netto avsetninger-9 26067 331-5 784-5 314
Overført til investeringsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Til fordeling drift6 187 6016 234 3996 039 3325 777 825
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 179 8396 234 3996 039 3325 762 319
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk7 7630015 506
Tabell 12.2 Regnskapsskjema 1A — Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet#12.1.3

Skjema 1B inneholder den totale oversikten for Stavanger kommune, herav kr 6 179 839 fordelt fra skjema 1A.

Regnskapsskjema 1B – DriftsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann6 3886 4653 9404 666
Økonomi143 279142 631137 157133 102
Personal og organisasjon117 172120 191120 112112 371
Kommunikasjonsavdeling6 2196 7456 4295 631
Næring6 6487 2425 1637 197
Kommuneadvokat6 1356 2686 2095 126
Politisk sekretariat11 27211 83111 65911 666
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner297 113301 373290 669279 759
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår63 99466 37063 04161 750
Barnehage1 016 5861 022 433998 195939 482
Grunnskole1 313 5801 321 1071 295 3541 241 985
Johannes læringssenter111 427105 11496 08997 910
Stavanger kulturskole32 06235 78935 06830 782
Pedagogisk-psykologisk tjeneste33 31937 55034 16030 636
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud56 15854 17148 85148 445
Ungdom og fritid72 69573 25970 82265 253
Helsestasjon og skolehelsetjenesten60 65960 83855 73552 862
Sentrale midler oppvekst/bistandsprosjekt000−451
Helse- og sosialkontor1 508 4801 497 4731 507 2431 384 030
NAV224 260212 311181 447193 014
Fysio- og ergoterapitjenesten61 13657 98255 09552 910
Barnevernstjenesten193 770190 166177 513185 257
Hjemmebaserte tjenester170 234165 810128 930148 111
Alders- og sykehjem125 164119 64390 241127 426
Stavanger legevakt35 22835 68128 80930 548
Rehabiliteringsseksjonen41 57441 53440 88635 923
Arbeidstreningsseksjonen10 60110 84712 1629 566
Flyktningseksjonen8 9509 2998 2448 329
EMbo0000
Dagsenter og avlastningsseksjonen101 39597 20285 38788 323
Tekniske hjemmetjenester5921 3411 237130
Krisesenteret i Stavanger10 39010 0849 5929 603
Sentrale midler levekår17 70342 99071 44042 045
Sentrale midler legetjeneste63 46058 41458 20055 173
Sum Oppvekst og levekår5 333 4165 327 4085 153 7414 939 042
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging4 2974 7584 7074 501
Brann- og feiervesen-8 031-7 690-5 690-5 894
Miljø4 4984 4714 4373 487
Utbygging2 04112 2134 12010 508
Stavanger Eiendom-244 631-261 651-265 492-232 224
Park og vei127 452128 510119 542118 141
Idrett109 647111 067103 32491 914
Vannverket20100−12
Avløpsverket-17 8560019 718
Renovasjon83140140-2 731
Plan og anlegg−504000
Sum Bymiljø og utbygging-22 805-8 182-34 9127 407
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling10 91210 47110 44711 053
Byggesaksavdelingen41000
Planavdelinger35 26735 72428 00529 036
Kulturavdelingen138 234139 680135 021134 072
Sum Kultur og byutvikling184 454185 875173 473174 161
Felles inntekter og utgifter
Sum felles inntekter og utgifter-5 792 178-5 806 474-5 582 971-5 400 368
Sum totalt0000
Tabell 12.3 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt investering#12.1.4

Hovedoversikt investeringNoterRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom3147 644128 900201 400166 019
Andre salgsinntekter1 9950027 155
Overføringer med krav til motytelse-5 67114014015 059
Statlige overføringer310 15013 70046 50061 459
Andre overføringer3 975075 00028 100
Renteinntekter og utbytte75 00075 00000
Sum inntekter233 093217 740323 040297 792
Utgifter
Lønnsutgifter2, 429 11028 69028 69027 494
Sosiale utgifter2, 56 6606 6806 6806 088
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon31 139 138989 5961 130 8481 040 290
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon31 050423018 387
Overføringer143 42517 597450105 266
Renteutgifter og omkostninger360020
Fordelte utgifter-167 673-42 228-42 228-214 575
Sum utgifter1 181 7471 000 7581 124 440982 970
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån158 721158 27990 279143 102
Utlån354 256361 800361 800354 008
Kjøp av aksjer og andeler14 70612 40012 40013 299
Dekning av tidligere års udekket1842 37242 372017 316
Avsatt til ubundne investeringsfond10069 25042 5000
Avsatt til bundne investeringsfond1036 26036 079043 529
Sum finansieringstransaksjoner606 316680 180506 979571 254
Finansieringsbehov1 554 9691 463 1981 308 3791 256 432
Dekket slik:
Bruk av lån1 017 6231 008 6001 008 600732 858
Salg av aksjer og andeler23 28522 50000
Mottatte avdrag på utlån3212 216201 879133 879191 873
Overføringer fra driftsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Bruk av disposisjonsfond1033 76633 76600
Bruk av ubundne investeringsfond1005 00011 9000
Bruk av bundne investeringsfond1048 03748 035057 156
Sum finansiering1 478 3441 463 1981 308 3791 214 060
Udekket/udisponert18-76 62500-42 372
Tabell 12.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet#12.1.5

Regnskapsskjema 2A – InvesteringsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Investeringer i anleggsmidler1 181 7471 000 7581 124 440982 970
Utlån og forskutteringer368 962374 200374 200367 308
Avdrag på lån158 721158 27990 279143 102
Dekning av tidligere års udekket42 37242 372017 316
Avsetninger36 260105 32942 50043 529
Årets finansieringsbehov1 788 0621 680 9381 631 4191 554 224
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 017 6231 008 6001 008 600732 858
Inntekter fra salg av anleggsmidler170 929151 400201 400166 019
Tilskudd til investeringer14 12513 700121 50089 559
Mottatte avdrag på lån og refusjoner206 545202 019134 019206 932
Andre inntekter76 99575 000027 155
Sum ekstern finansiering1 486 2171 450 7191 465 5191 222 522
Overført fra driftsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Bruk av avsetninger81 80386 80111 90057 156
Sum finansiering1 711 4381 680 9381 631 4191 491 852
Udekket/udisponert-76 62500-42 372
Tabell 12.5 Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet#12.1.6

Regnskapsskjema 2B – InvesteringsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Rådmann, stab og støttefunksjoner
1008It0001 763
1028Hr-system32600341
8173Bil pol. Sekretariat000−25
10086It-prosjekt papirløse møter204001 804
31121500Ny budbil000181
31121501Basestasjoner sykehjem1 3261 0001 000842
31121502It-løsning ungdomskoler4 1372 0002 000386
31121506It-system socio7000233
31121507Nytt datasenter2 86702 5001 744
31131000Inventar og utstyr admin26102610
Oppvekst og levekår
2001It-invest. Skoler0004 487
4003Tilskudd modernisering/botilskudd0000
8500Renter/avdrag/utlån etableringslån00011
31122001It i undervisning /utskiftning05 0001 0021 197
31122004It i barnehager01 0001 00045
31122015Inventar og utsyr skoler/barnehager0004 889
31123002Utstyr hele levekår1 0404 0001 0421 162
31123003Biler levekår1 2352 4002 4001 639
31123034Inventar sykehjem01 500118121
31131000Inventar og utstyr admin15901590
31132015Inventar og utstyr skoler/barnehager1 35401 3550
31133003Bilerlevekår94106990
301244703Inventar og utstyr på skoler000168
301344703Inventar og utstyr på skoler10401040
391244868Lokalmedisinsk senter495000
Bymiljø og utbygging
103Dusavik-finnestad370051
104Gauselbakken nord000105
105Badedammen290018
109Husabø1 21400264
110Austbø næringsområde130028
114Jåtten øst1510014
115Jåttåvågen-området5 562002 414
116Forus stranda nord4200159
117Forus næringspark860062
118Paradis-hillevåg kdp2890039
119Tou-forus7000292
122Buøy næringsområde920054
123Tastarustå5900−877
126Stavanger forum-15 652003
128Urban sjøfront38 1150011 534
132Vassøy830017
135Friområde/veier bolig52001 453
136Friområde/veier næring10012
138Søra bråde 223004 565
139Stadion-område eiganes70011
140Madla/revheim8 964002 736
141Jåtten gravlund200737
142Jåtten nord6000323
144Løkkev/bjergsted sør200011
146Nytorget8700832
147Overføring av kirkelige eiendommer1110018
148Turvei dobbeltspor5 808002
149Rosenvang500099
150Torfæusgate (holme egenes)747005 804
151Nore sunde18500250
153Emmaus0001 476
197Infrastruktur sørmarkveien00015
198Div. Boligrelaterte prosjekter66 864001 391
199Div. Næringsrelaterte prosjekter1 889003 770
203Bjergstedvisjonen5700775
205Kverntorget48900175
206Ny utstillingshall stavanger forum-3 0870050
207Områdeutvikling stavanger forum37 41821 20016 25523 573
208Stavanger forum, ny energisentral19 4200024 095
209Jåttavågen 21 95600-2 805
211Fjellhall bergeland6002
212Lervig reguleringsplan 22181040082
213Folkebadet jåttåvågen97600157
214Hafrsfjord eiendomsutvikling3800108
215Dusavik ii næringsområde7300−107
216Ryfast81800602
1000Kjøp/salg eiend.098 00094 8850
1071Tilretteleggingstilskudd49000
1135Infrastruktur og vei8 1544 9007 40018 063
1144Park/amfi nytt konserthus3 66504 60036 081
1351Folkebadet2 5092 0002 0002
4000Kjøp boliger vanskeligst.-1 3433 4001 4004 425
4017Hinna skole reform 20061 8460015 405
4020Vålandshaugen barnehage5 3130027 160
4021Bhg inventar og utstyr−9004 175
4022Ungkarshjemmet anneks musegt 9815100560
4026Sølvberget ombygging av kinosenteret21 21222 00022 00025 503
4112Forum ny ishall5 09600-2 532
4222Kristianslyst skole, nybygg64 67685 00070 00010 461
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging9 71114 0004 0003 443
4224Lenden skole ombygg johannes3 56618 00010 0001 927
4225Tasta barnehage 8 avd2000
4226Johannes skole ombygging 3 avd00093
4332Legevakten ombygging00024
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh712 00040023
4334Krosshaug1 5912 0002 000415
4336Søra bråde bofellesskap48 71838 00040 0001 870
4337Lervig sykehjem3 38810 0002 000625
4440Revheim kirke rehab1 2282 0002 000174
4441Jåttå gravlund driftsbygning0002 485
4700Utbedring adm.Bygg0004 151
4703Inventar/utst./uteanl.2 011004 739
4705Uforutsett rehab bhg129006 879
4706Uforutsett rehab. Skoler3 086006 859
4709Enøk div. Bygg000391
4710Rehab. Eldre boliger177001 122
4711Rehab. Inst./bofel.. M.V.64005 778
4712Rehab idrettshaller2900656
4726Vår frue kirke103004 598
4744Bergåstjern sykehjem57600-5 698
4747Jåtten øst bhg2 627003 399
4753Hafrsfjord skole0002 278
4754Plan.Midler sykehj/bofellesskap11500151
4755Skeie skole0002 086
4762Madla, garderober−621003 453
4763Kulturskolen29 6800061 734
4765Austre åmøy skole/bhg000600
4773Rehabilitering vålandstårnet000166
4785Austbø skole15 7758 00020 0001 038
4786Prosjekteringsutgifter idrettsbygg1003
4787St johannes barnehage4 32402 75014 856
4789Noah's ark barnehage0002 932
4791Ishallen barnehage000454
4793Bjørn farmannsgate 101 5840047
4794Husabøryggen bofellesskap19 685-15 5009 80062 016
4807Legionellaforebygging6 5897 0006 5705 215
4809Domkirken restaurering000240
4814Kløverenga barnehage5856 0003 0000
4815Bamsefaret barnehage rehab0001 517
4816Slåtthaug barnehage rehab0001 231
4819Nye tou, redusert 1.Byggetrinn8 93112 10012 1002 800
4821Kuppelhallen rehabillitering24 38216 50030 000484
4822Buøy skole4 4888 0008 000799
4824Smiodden skole2 0532 0002 0008 066
4833Skeiehagen bhg13 77022 10012 1004 052
4836Lassahagen bofellesskap00013
4838Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon3 9993 9003 90010 253
4839Tastarustå bofellesskap60 26249 10062 5006 460
4844Kvernevik svømmehall9 44440 0009 9501 936
4845Hundvåg svømmehall33 060105 00023 9505 397
4850Utstillingshall131 431110 000110 00019 852
4851Driftsbygning botanisk hage843008 072
4852Emmaus barnehage sør1 34710 0007 00022
4853Tastahallen rehabilitering basseng15 7582 0006 60026 670
4856Krisesenteret000196
4870Reparasjon orgel domkirken41 3001 3001 030
4873Sykesignalanlegg sykehjem00051
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem2 1862 0002 000693
5032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)0001 113
6004Transformasjonsområder, vann00057
6007Simuleringsprogram, avløp000651
6011Transformasjonsområder, avløp000389
6021Vannmålere8300553
6026Vannledn. I utb.Områder000369
6027Fornyelse/renovering000121
6048Strakstiltak000546
6614Brutt vannforsyning623002 638
8900Prosjektkostnader til fordeling1000
9990Generell finansiering-6 317-117 700-45 200-5 686
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark-147 258-92 000-92 000-164 517
9992Mva - justeringsrett/plikt000-1 188
49111Roaldsøy skole - nybygg/rehab0005 200
69968Ombygging pa-144 hunstein00063
69988Pa-424 hestnes00033
113501Vei-plan 2205,2263 og 22912600609
113502Uteanlegg 2500383
501433Tasta skatepark00068
501451Utstyr idrettslanlegg000386
501465Oppgradering 3 div0003
501468Øyane000105
502115Utvikling mosvannsparken000193
602002Personalkostnader inkl. Kurs/reis osv.−4000
602008Tusenårsstedet, haakon vii gt000386
604915Iss kunstgras000180
606010Blå promenade et 8b tauferja-badedamme2 549002 372
606810Sentralt aktivitetsområde0005 274
654111Havneringen etappe 247000
691013Vassøy skole000132
691017Kvernevik skole0001 217
691020Madlamark skole0001 846
691021Nylund skole0001 563
691025Lunde skole0002 633
691026Sunde skole000654
691027Tastaveden skole000699
691028Byfjord skole del 200092
691031Storhaug skolehage del 2000553
691033Gautesete skole del 2000174
5003205Skogstøstraen00021
5003209Kong haraldsgate balløkke000179
5003233Strakstiltak sykkel turveier00043
5003235Kvalaberg tårn000145
5003236Dusavik000123
5003240Lunde ved skolen000401
5003241Emmaus000415
5006930Kjerringholmen000267
5006970Phiolen000−294
5006974Omklassifisering0000
30126000Biler park og vei000443
30136000Biler park og vei64206430
31131000Inventar og utstyr admin20202010
44042401Brannsikring gamle stavanger1061 500500260
44049999Avsetning byggeprosjekt se0000
45046402Hinna kirke2 2202 6506 6508 575
301216005Kjøp av nye spann000724
301216036Miljøstasjoner000153
301216072Nedgravde containere0003 054
301226021Vannmålere 2012000110
301226024Ringledninger og forsterkninger0006 213
301226026Utbyggingsområder (vannledninger)0002 619
301226027Fornyelse og renovering00022 316
301226063Intern planlegging vann0002 472
301226074Aksjon jærvassdrag vann000185
301236028Kloakkrammeplan00022 295
301236029Separering00014 494
301236030Fornyelse/renovering avløp00035 651
301236063Intern planlegging avløp0003 176
301236084Aksjon ferskvann avløp0002 453
301244001Maskiner, inventar og utstyr bmu000246
301244709Enøk div. Bygg37500902
301244712Rehab. Idrettsbygg00076
301244860Kjøp normannsgt./verksgt.4130012 000
301244862Teknisk utstyr driftssentral−45800800−35
301244863Nylund skole, ombygging v-bolig7 2674 8004 800666
301244864Stokkadalen modulbarnehage ventilasjon0001
301244872Frue kirke, rehab, delprosjekt 26 5852 8002 8001 070
301244875Sølvberget kf, diverse investeringer3 2292 0002 0001 122
301265003Løkker/baner/skatb/nærm.000-1 334
301265023Prosjekt friområde0002 269
301266014Trafikksikkerhet000344
301266078Tilrettelegging for hundehold000327
301266910Utearealer skoler000460
301295014Rehab idr./anlegg−216001 629
301316005Kjøp av nye spann1 2902 1002 1000
301316036Miljøstasjoner461001000
301316072Nedgravde containere3 1011 7001 7000
301326004Transformasjonsområder, vann1 8612 0002 0000
301326021Vannmålere 20135815005000
301326024Ringledninger og forsterkninger3 6662 0002 0000
301326026Utbyggingsområder (vannledninger)4 6794 5004 5000
301326027Fornyelse og renovering24 03920 00020 0000
301326048Strakstiltak vann1 7942 0002 0000
301326063Intern planlegging vann03 5003 5000
301336007Simuleringsprogram, avløp4214004000
301336011Transformasjonsområder, avløp4 3424 0004 0000
301336028Kloakkrammeplan7 58310 00010 0000
301336029Separering19 74622 00022 0000
301336030Fornyelse/renovering avløp25 58221 00021 0000
301336048Strakstiltak avløp3 5252 5002 5000
301336063Intern planlegging avløp04 9004 9000
301336082Nedbørsmålere1953003000
301344021Inventar og uttyr til barnehager1841 0002000
301344700Utbedring adm.Bygg2 9363 0002 9990
301344703Inventar og utstyr på skoler4 5796 0006 0000
301344705Løpende rhab. Barnehager2 1015 0002 3000
301344706Løpende rehablitering,skoler4 2096 5006 5000
301344709Enøk div. Bygg4102 0002 0000
301344710Rehab. Eldre boliger02 50000
301344711Løpende rehab. Inst./bofel.. M.V.1 3736 0001 4000
301344712Rehab. Idrettsbygg7971 5001 5000
301344713Sølvberget, nytt nødlysanlegg2 9784 0004 0000
301344714Hinna skole, reparasjon av tak925 0003 0000
301344715Madlamark skole moduler4302 0000
301365003Løkker/baner/skatb/nærm.-1 4002 8003300
301365014Rehab idr./anlegg01 4002 1000
301365019Utstyr og sikring på lekeplasser01 0008200
301365021Rehab.Parkanlegg/friområde01 0008500
301365023Prosjekt friområde2 65710 00023 0000
301366010Sykkelprosjektet01 0006000
301366014Trafikksikkerhet05 7004 3000
301366015Gatelys−3004 0008 0000
301366017Miljø og gatetun050000
301366019Asfaltering05 0006 0000
301366052Rehabilitering02 00000
301366062Sentrum050000
301366078Tilrettelegging for hundehold2813003000
301366910Utearealer skoler03 0001 1300
301366911Uforutsatt rehab barnehager05005000
301395014Rehab idr./anlegg2 8692 0002 0000
391244861Energimerking bygg2 7812 0002 0001 048
391244864Stokkadalen modulbhg, heis m.M4 594003
391244868Lokalmedisinsk senter05005000
391244873Sykesignalanlegg sykehjem3003 00001 459
391244874Holme egenes rehab10 8274 0004 0004 926
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem1 1106 0006 00094
391244878Vaulen skole, utbygging3780012 489
391244879Jåtten skole, utbygging5780022 352
391244880Ullandhaug øk. Gård, bærekraftsenter000126
391244881Tasta svømmehall, tak2 202002 314
391244882Tasta barnehage, modulbygg16 7366 0007 500497
391244883Eiganes skole, utbygging1 65210 0001 5002
391244884Nedre strandgata 21, must2 54000364
391266016Kunstgressbane1035 0000424
391266091Kulvert over motorveien157 0007 000509
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt00088
391282170Nord-jæren utvikling sandnes as1 020002 243
391344715Boganes sykehjem, ombyggying inngangsp1 6632 0002 0000
391344716Eikebergveien bofellesskap, utvidelse3683 0005000
391344717Sunde/boganes sykehjem, dagsenter deme38000
391344718Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh1 8722 0002 0000
391344719Hinna gravlund, kistegravfelt (2013)02 60000
391344872Prestebolig sunde menighet2302 0000
391344885Stokkatunet barnehage2 1602 0002 0000
391344886Roaldsøy barnehage 3 avd.92 0002 0000
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist02 80000
391344888Nytt krisesenter8 45820 0008 0000
391344889Redusert kostnad nybygg0-5 000-5 0000
391344892Kjøp av leiligheter - tjenestebolig25 941025 0010
391344893Tilfluktsrom, frikjøpsmidler - oppgrad1 273010
391344894Øyane sykehjem18 631013 7000
391344896Kortlesere sykehjem001 5000
391344897Musikkskolen bjergsted, ombygging49802 0000
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep05 40000
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro03 60000
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), by561 00000
391366010Sykkel, byggeprosjekt01 5005000
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt02 10000
391366014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt07 30000
391366015Gatelys, byggeprosjekt06 00000
391366017Miljø og gatetun, byggeprosjekt03 50000
391366018Sykkelstrategi83520 0003 0000
391366019Flaskehalsutbedring015 00000
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy03 00000
391366062Sentrum, byggeprosjekt05 50000
391366910Utearealer skoler, byggeprosjekt08 00000
391382170Atlanteren467000
30123603001Pa150 grasholmbrygga000218
30123603002Pa226 badehusgata000285
30123603003Pa205 biskop reinaldsgate0007
30123603004Omlegging avløp tjensvoll gravlund0002 667
39124400001Oddagaen180084
39124400002Kari trestakkv.3813007
301265003100Rehab turveier0001 625
301265003101Rehab balløkker000127
301265003102Drenering000343
301265003103Turveisnipper000330
301265014101Gjerder rehab000279
301265014104Omlegging kabler stadion000332
301265019100Gåsemyrvn000239
301265019101Grødemtunet000298
301265019105Ole reistadsgt00078
301265019106Agent kiellandsgt l.Pl000129
301265021100Parkutstyr000389
301265021101Bytrær000347
301265021102Plengjerder byparken000150
301265023100Turvei hindal000123
301265023101Parkeringsplass stokkaeidet0001 476
301265023102Madlatua voll000427
301265023104Boganes plan 21460001 380
301265023105Lunde0001 631
301265023106Madlatua skytebanen000161
301265023107Plan 1811 delstrekk a boganes000289
301265023108Plan 1811 delstrekk b&c boganes000297
301265023109Auglendsbakken000142
301265023110Hestnes0001
301265023111Frafjordeiendommen turvei0005
301265023192Diverse tasta000145
301265023194Diverse madla00017
301265023197Diverse hinna00015
301266010100Sykkel-rehabilitering0001 037
301266010111Prosjektledelse sykkel00076
301266014100Snuplasser0001 776
301266014101Mindre tiltak0001 212
301266014111Prosjektledelse trafikksikkerhet000963
301266015100Gatelys-nyanlegg0001 088
301266015101Gatelys-rehabilitering0001 771
301266015102Utskifting master000450
301266015103Intensiv belysning000377
301266015111Prosjektledelse gatelys000247
301266017100Mindre tiltak000239
301266017111Prosjektledelse miljøgater000260
301266019101Havneringen00066
301266019102Lars herterviksgt000398
301266019104Skjalgsbakken000216
301266019108Fasanvn/uglevn000838
301266019109Rosenli0001 944
301266019110Gamleveien000683
301266019111Prosjektledelse asfalt000336
301266052100Ragnhildsgt00068
301266052101Mindre tiltak0002 553
301266052111Prosjektledelse rehab000100
301266062100Møblering torget000682
301266062101Søppeldunker000327
301266062111Prosjektledelse sentrum00024
301266910100Vaulen skole000347
301266910101Kvaleberg skole000150
301266910102Kampen skole000232
301266910103Madlamark skole000181
301266910105Godeset skole000284
301266911100Mariamarka barnehage000244
301266911101Kampen barnehage00090
301266911102Buøy barnehage000163
301365003101Rehab balløkker239000
301365003102Drenering623000
301365003103Turveisnipper582000
301365003104Belysningsplan5000
301365014100Toppdekker rehab500000
301365014101Gjerder rehab214000
301365014103Treningstrapp sørmarka361000
301365014104Gressbane lassa258000
301365014105Cricket lassa274000
301365014106Grøft knudamyrå142000
301365014107Bmx bane hundvåg115000
301365014109Krossberget travløpe lys250000
301365019100Kråkeneset166000
301365019102Kon tiki svingen106000
301365019103Hans egedesgt91000
301365019104Forusvågen124000
301365019105Barnebukta167000
301365021100Parkutstyr410000
301365021101Bytrær232000
301365021102Byparken221000
301365023102Madlatua voll11 846000
301365023103Madlatua turvei690000
301365023104Boganes plan 214611 851000
301365023105Lunde3 121000
301365023107Plan 1811 delstrekk a boganes316000
301365023108Plan 1811 delstrekk b&c boganes23000
301365023109Hestnes119000
301365023111Frafjordeiendommen515000
301365023191Diverse hundvågdiverse hundvåg11000
301365023192Diverse tasta4 004000
301365023193Diverse eiganes487000
301365023194Diverse madla52000
301365023197Diverse hinna245000
301366010100Sykkel-rehabilitering215000
301366010101Mosvangen261000
301366014100Snuplasser1 372000
301366014101Mindre tiltak2 833000
301366015100Gatelys-nyanlegg4 211000
301366015101Gatelys-rehabilitering3 201000
301366015103Intensiv belysning935000
301366019101Jelsagata805000
301366019103Tyrihans/askeladvn815000
301366019104Havneringen865000
301366019106Tjodolfsgate227000
301366019107Notveien187000
301366019108Jernalderveien489000
301366019109Kongsgata570000
301366019110Østre ring605000
301366019111Prosjektledelse asfalt3000
301366019112Ulsbergbakken1 078000
301366019113Pedersgt./ brødregt.330000
301366019114Stavanger legevakt121000
301366910100Madlamark skole247000
301366910101Tjensvoll skole110000
301366910102Våland skole510000
301366910103Gausel skole260000
301366911100Varden b.H257000
301366911101Malthaug b.H176000
391265003100Dusavik0001 148
391265003101Skogstøstraen41404502 228
391265003102Kong haraldsgt1 07700160
391265003103Bydelspark lunde200000
391265003104Mosjonspark9101 00031
391265003105Kyviksmarka000182
391265014100Tennisbaner lassa502002 023
391265014101Kunstgrasbane øyane il1 68800134
391265014102Kunstgrasbane iss1580084
391265014103Railpark og bowlbane2 54901 5508
391265032100Ajax parken35001 029
391266010101Musegata000133
391266010102Hannasdahlsgt36007
391266010103Sykkelparkering sentrum000562
391266010104Sykkeltellepunkt000495
391266010105Gauselvågen g/s vei0003
391266010106Haugåsstubben610061
391266013100Haraldskroken000838
391266013101Smieveien00028
391266013102Ormøyvn øst00019
391266013103Liveien18000
391266013104Støytiltak hundvåg ring000139
391266013105Reidar berges gate580080
391266014100Krossbergvn g/s vei00034
391266014101Lindeveien7 99505 300565
391266014103Bersagelvn undergang57501 20017
391266014104Nymannsveien7401 500244
391266014105Kapt mejlændersgt fortau000214
391266014106Madlamarkleitet350350593
391266014108Bruer og kaier, plan86403000
391266014109Dalsetvn000289
391266015100Sentrum336005 700
391266016101Kunstgrasbane hundvåg114006 431
391266016102Kunstgras lassa5 20202 500-1 251
391266016103Kunstgras knudamyrå7 63702 5002 014
391266016104Knudamyra 7-er bane36100−160
391266017100Kannik etappe 1000−153
391266017101Kannik etappe 2−301 500450
391266017102Sleipnersgt4900−5
391266017103Storhaug skole765020020
391266017104Spilderhaug003000
391266017105Kongsteinsgt15301 9003 347
391266062100Kleivatrapp00054
391266062101Uu-buss0001 470
391266062102Nobels fredsprisvinnere2600317
391266062103Valberget0005
391266062104Havneringen trinn 27 09904 9005 039
391266910100Gautesete skole1 244055024
391266910101Kvaleberg skole79035023
391266910102Lunde skole del 1000100
391266910103Madlamark skole del 2161000
391266910104Roaldsøy skole290053
391266910105Storhaug skole3 81503 9503 778
391266910106Tasta skole5300191
391266910107Vassøy skole2 09606500
391365003100Kvaleberg park9701 8000
391365003101Emmaus−20001 0000
391365003102Skjæringen turvei760500
391365003103Balløkke lundsneset4106000
391365003104Mosvannet43303000
391365003105Historiske hager eiganes8401500
391365003106Kjeringholmen1601000
391365003107Vannassen2902000
391365014101Stavanger kajakklubb405000
391365014102Kunstgress gosen skole1701000
391365014103Hinna idrettsanlegg301000
391365021100Gatekunst geoparken13001500
391365032100Valberget11905000
391365032101Historisk barneløype2605000
391366010100P-anlegg i sentrum11405000
391366010101Krossbergvn g/s vei40705000
391366010102Sivblomveien232000
391366010105Bysykkel1000
391366010106Christian skredvigsvei2000
391366013100Sjøveien1 02001 1000
391366013102Gauselvågen1901000
391366013103Eiganesveien002000
391366013104Hans gudes vei59506000
391366013105Musegt23201000
391366013106Uu-buss53000
391366014100Heddeveien5402000
391366015100Sentrum21402 0000
391366016100Hinna kunstgrasbane9 814000
391366016101Sif kunstgrasbane7 014000
391366018105Bysykkel1000
391366018107H2 forus162000
391366018109H2 asser jåttensvei324000
391366018110H2 sørmarka midlertidig1 536000
391366052100Boganeset45404000
391366052101Ragnhildsgt39804000
391366052102Torbjørn hornklovesgt2 83501 7000
391366062100Sentrum, torget1 83201 7500
391366910101Kvernevik skole del 28104000
391366910102Nylund skole del 140003000
391366910103Revheim skole101000
391366910104Sunde skole del 11 69901 7000
391366910105Bygjord skole del 3801 5000
Kultur og byutvikling
4763Kulturskolen000200
5017Kunstinnkjøp000386
8203Filmkraft rogaland525000
9990Generell finansiering000−479
70829Kunstnerisk utsmykking ishallen barneh125000
70834Kunstnerisk utsmykking hundvåg gravlun00500
70838Kunstnerisk utsmykking husabøryggen bo40000
70842Kunstnerisk utsmykking kvernevik svømm460500
70843Kunstnerisk utsmykking hundvåg svømmeh40000
Felles inntekter og utgifter
123Tastarustå000798
4821Kuppelhallen rehabillitering000-8 622
5015Maskiner gravlundene4504504500
8014Flørli00071
8500Renter/avdrag/utlån etableringslån00069
8550Renter/avdrag/utlån andre utlån-41 695-31 800-31 80044 974
9100Egenkapitalinnskudd12 42312 40012 40011 299
9990Generell finansiering-907 298-859 300-818 962-704 854
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark000-1 090
9992Mva - justeringsrett/plikt000891
9999Udisponert investering-76 62500-25 057
31128000Kuppelhallen overdragelse0008 622
31131000Inventar og utstyr admin33703370
391344719Hinna gravlund, kistegravfelt (2013)2 60002 6000
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist2 80002 8000
391344890Domkirken, restaurering1 0001 0001 0000
Nettosum alle projekter0000
Tabell 12.6 Regnskapsskjema 2B – Investeringssregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedoversikt balanse#12.1.7

Hovedoversikt balanseNoterRegnskap 2013Regnskap 2012
EIENDELER
Anleggsmidler21 312 16119 792 104
Faste eiendommer og anlegg711 415 12710 681 360
Utstyr, maskiner og transportmidler7398 212364 604
Utlån112 388 7242 253 936
Konserninterne langsiktige fordringer1139 84532 985
Aksjer og andeler12938 008852 819
Pensjonsmidler56 132 2455 606 399
Omløpsmidler1 830 6691 967 785
Kortsiktige fordringer13522 167597 696
Premieavvik5407 617395 791
Aksjer og andeler9470
Obligasjoner14482 129423 155
Kasse, postgiro, bankinnskudd417 810551 142
SUM EIENDELER23 142 83021 759 888
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital7 274 3707 078 380
Disposisjonsfond10139 304143 750
Bundne driftsfond10117 235121 789
Bundne investeringsfond1046 16957 946
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841-39 841
Regnskapsmessig mindreforbruk187 76315 506
Udekket i inv.regnskap18-76 625-42 372
Kapitalkonto247 080 3646 821 603
Langsiktig gjeld14 383 51113 136 068
Pensjonsforpliktelser58 149 0167 393 112
Ihendehaverobligasjonslån9580 0000
Sertifikatlån91 906 0001 956 500
Andre lån93 709 4953 747 456
Konsernintern langsiktig gjeld16, 939 00039 000
Kortsiktig gjeld1 484 9491 545 440
Annen kortsiktig gjeld1 484 9491 545 440
SUM EGENKAPITAL OG GJELD23 142 83021 759 888
MEMORIAKONTI212 891219 869
Memoriakonto
Ubrukte lånemidler175 747190 079
Andre memoriakonti37 14329 790
Motkonto til memoriakontiene-212 891-219 869
Tabell 12.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Endring i arbeidskapital#12.1.8

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet20132012
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel8 661 1018 190 100
Inntekter investeringsdel158 094297 792
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj.1 747 6131 291 897
Sum anskaffelse av midler10 566 8089 779 789
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel8 298 8857 714 511
Utgifter investeringsdel1 181 710982 949
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksj.1 148 9831 100 191
Sum anvendelse av midler10 629 5799 797 652
Anskaffelse - anvendelse av midler-62 771-17 863
Endring i ubrukte lånemidler-14 33199 805
Endring/korrigering arbeidskapital479673
Endring i arbeidskapital-76 62482 615
Tabell 12.8 Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet

Endring av arbeidskapital i BalanseregnskapetKonto20132012
Omløpsmidler2.1
Endring betalingsmidler2.10-133 332-110 381
Endring obligasjoner2.1158 97364 599
Endring kortsiktige fordringer2.13 - 2.17-75 52980 454
Premieavvik2.1911 825124 253
Endring aksjer og andeler2.189470
Endring omløpsmidler-137 116158 925
Kortsiktig gjeld2.3
Endring annen kortsiktig gjeld2.32 - 2.3860 491-76 310
Endring arbeidskapital-76 62482 615
Tabell 12.9 Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

12.2 Noter

Regnskapsprinsipper#12.2.1

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat). For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

 • Barnehager
 • Kommunale boliger
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer

Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.13.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.13. Urealisert gevinst/tap behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen.

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

 • Natur og idrettsservice KF
 • Stavanger Byggdrift KF
 • Stavanger Parkeringsselskap KF
 • Sølvberget KF
 • Brannvesenet i Sør Rogaland IKS
 • IVAR IKS
 • Renovasjonen IKS
 • Rogaland Revisjon IKS
 • Stavangerregionen Havn IKS
 • Stavanger Konserthus IKS
 • Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena)
 • Multihallen og Storhallen IKS

Viser for øvrig til note.12 – Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i.

Note 1: Brukerbetaling#12.2.2

Brukerbetaling20132012
Foreldrebetaling barnehager106 949104 021
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning106 61496 033
Egenbetaling institusjoner156 926148 725
Annet49 91251 285
Sum totalt420 401400 065
Andre salgs- og leieinntekter
Kommunale avgifter391 520340 070
Leieinntekter262 918230 250
Annet126 371140 762
Sum totalt780 808711 082
Tabell 12.10 Brukerbetaling
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2: Lønnsutgifter#12.2.3

Lønnsutgifter drift

Lønnsutgifter drift20132012
Fastlønn3 145 8642 895 370
Lønn til vikarer113 764113 310
Lønn til ekstrahjelp166 364145 707
Overtidslønn44 38444 859
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse140 866130 413
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen70 07464 676
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift974 009894 858
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige30 94329 229
Sum4 686 2674 318 422
Tabell 12.11 Lønnsutgifter drift
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsutgifter investering

Lønnsutgifter investering20132012
Fastlønn27 42525 967
Lønn til ekstrahjelp395323
Overtidslønn488441
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse689574
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift6 6606 088
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige114189
Sum35 77033 582
Tabell 12.12 Lønnsutgifter investering
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet#12.2.4

Mottatte avdrag på utlån

Mottatte avdrag på utlån20132012
Mottatte avdrag fra Lyse AS43 67643 676
Mottatte avdrag startlån158 721143 033
Mottatte avdrag på konsern lån4 9403 580
Andre mottatte avdrag på utlån4 8791 583
Sum212 216191 872
Tabell 12.13 Mottatte avdrag på utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon20132012
Kjøp av driftsmidler16 28343 048
Kjøp av transportmidler2 4322 268
Vedlikehold byggetjenester nybygg670 637786 952
Materialer til vedlikehold og nybygg121 49287 825
Konsulenttjenester91 73885 752
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg228 18127 986
Andre kjøp av varer og tjenester8 3756 459
Sum1 139 1381 040 290
Tabell 12.14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Statlige overføringer

Statlige overføringer20132012
Overføringer fra staten5281 899
Tilskudd fra Husbanken1 90552 540
STUI overføringer7 7177 020
Sum10 15061 459
Tabell 12.15 Statlige overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Salg av driftsmidler

Salg av driftsmidler20132012
Salg av driftsmidler025
Salg av bygninger38 90018 704
Salg tomter/arealer108 422147 290
Refusjon privat grunnmark/råmark3220
Sum147 644166 019
Tabell 12.16 Salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4: Årsverk#12.2.5

Årsverk

Årsverk20132012
Antall årsverk7 2596 925
Antall ansatte8 9488 431
Antall kvinner7 2536 882
Antall menn1 6951 541
Antall kvinner høyere stillinger462427
Antall menn i høyere stillinger301297
Tabell 12.17 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid

Fordeling heltid/deltid20132012
Antall ansatte i deltidsstillinger3 8173 574
Antall kvinner i deltidsstillinger3 2493 126
Antall menn i deltidsstillinger568448
Tabell 12.18 Fordeling heltid/deltid
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

Lønn, godtgjørelse og pensjon

Lønn, godtgjørelse og pensjonLønn og godtgjørelserAndel pensjon
Rådmann1 316 88291 666
Ordfører1 187 437281 144
Tabell 12.19 Lønn, godtgjørelse og pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører.

Revisjonshonorar

Revisjonshonorar20132012
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 3973 456
Honorar for rådgivning672777
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat655577
Ekstern revisjon1500
Tabell 12.20 Revisjonshonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5: Pensjon#12.2.6

Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik fom 2011 amortiseres over 10 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd) benyttes i sin helhet til reduksjon av premie innbetalinger i det enkelte år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut.

Årets pensjonskostnad spesifisert

Årets pensjonskostnad spesifisertKLP SPKSum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening314 51594 571409 086
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.246 23057 872304 102
Brutto pensjonskostnad560 745152 443713 188
Forventet avkastning på pensjonsmidlene233 55745 379278 936
Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)327 188107 064434 252
Sum amortisert premieavvik38 712−2 53136 181
Administrasjonskostnad20 4132 66223 075
Samlet pensjonskostnad (inkl adm)386 313107 195493 508
Tabell 12.21 Årets pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikKLP SPKSum
Brutto pensjonsmidler 31.12.20134 993 9261 138 3196 132 245
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.20136 300 5461 599 2467 899 792
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)1 306 620460 9271 767 547
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser184 23364 991249 224
Akkumulert premieavvik pr 31.12.12375 008−28 127346 881
Årets premieavvik54 133−7 58846 545
Sum amortisert premieavvik38 712−2 53136 181
Akkumulert premieavvik 31.12.13390 429−33 184357 245
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik55 050−4 67950 372
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.13445 479−37 863407 617
Tabell 12.22 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger20122013
Årlig avkastning 5,5/4,85%5,0/4,35%
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,50 %4,00 %
Årlig lønnsvekst3,16 %2,87 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp3,16 %2,87 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringen3,16 %2,87 %
Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet1,31,1
Tabell 12.23 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikKLPSPK
Faktisk forpliktelse 01.01.20135 942 6611 446 802
Estimert forpliktelse 01.01.20135 625 6471 546 671
Årets estimatavvik forpliktelse 317 014−99 869
Faktiske pensjonsmidler 01.01.20134 581 908993 463
Estimerte pensjonsmidler 01.01.20134 488 1381 118 262
Årets estimatavvik pensjonsmidler 93 770−124 799
Tabell 12.24 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik (eks. arbeidsgiveravgift)
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

Note 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift#12.2.7

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon20132012
Kommunalt tilskudd private barnehager390 088357 884
Tilskudd private alders- og sykehjem422 568412 541
Kjøp fra staten36 34327 402
Kjøp fra fylkeskommuner1 3691 574
Kjøp fra kommuner59 03167 044
Kjøp fra kommunale foretak (KF)332 977306 875
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)263 802244 662
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter)81 69076 688
Overf. til andre178 136160 125
Totalt1 766 0051 654 796
Tabell 12.25 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer20132012
Overføring til staten155 750106 408
Overføring til fylkeskommuner32 40946 056
Overføring til kommuner1 0732 989
Overføring til kommunale foretak (KF)60 04257 075
Overføring til interkommunale selskap (IKS)57 59856 922
Økonomisk sosialhjelp145 228126 523
MVA knyttet til kompensasjonsordningen *)137 175126 666
Fritak eiendomsskatt26 03425 982
Andre overføringer 273 144274 355
Tap på krav8 51310 839
Totalt896 967833 816
Tabell 12.26 Overføringer. *) 80% av momskompensasjonen på investeringer er tilbakeført til investeringsregnskapet.
Last ned tabelldata (Excel)

Nytt konserthus IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til KLP og Kommunalbanken på 420 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 186 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64,02 %.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 183 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4 %.

Note 7: Anleggsmidler#12.2.8

Anleggsmiddelgrupper

AnleggsmiddelgruppeAvskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 12.27 Anleggsmiddelgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggsmidler

AnleggsmidlerGruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost2 103 295137 837496 76861 2058 804 3532 375 962
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger−111−4260−3 805−3 892
Akkumulerte ordinære avskrivninger−74 975−194 489−23 430−2 206 794−425 648
Bokført verdi 01.01.132 103 29562 751301 85337 7756 593 7541 946 422
Tilgang i regnskapsåret108 64215 66271 01251 846500 696339 256
Avgang i regnskapsåret−16 511000−1640
Delsalg i året−7 011
Avskrivninger i regnskapsåret0−14 460−38 607−2 220−197 156−37 037
Nedskrivninger 00000−6 460
Reverserte nedskrivninger00000
Bokført verdi 31.12.132 188 41563 953334 25887 4016 897 1302 242 181
1) 2) 2) 1) 1) 1)
Hovedoversikt balanse:
1) Faste eiendommer og anlegg11 415 127
2) Utstyr, maskiner og transportmidler398 211
Sum kalkulatoriske avskrivninger145 653
Sum ordinære avskrivinger 289 480
Sum avskrivninger435 133
Tabell 12.28 Anleggsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8: Finansinntekter og -utgifter#12.2.9

Finansinntekter og -utgifter

Finansinntekter og -utgifter20132012
Renter bankinnskudd28 52623 114
Renter finansforvaltn.20 06919 027
Forsinkelsesrenter1 2031 294
Utbytte Lyse Energi AS162 911152 866
Utbytte andre2 9752 274
Andre renteinntekter *)179 268147 637
Sum394 953346 212
Tabell 12.29 Finansinntekter og -utgifter. *1) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 42 142 tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Gevinst/tap finansielle instrumenter

Gevinst/tap finansielle instrumenter20132012
Realisert kurstap1 9924 420
Sum1 9924 420
Urealisert gevinst20 34116 602
Realisert gevinst2 9163 288
Sum23 25719 890
Tabell 12.30 Gevinst/tap finansielle instrumenter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9A: Gjeldsforpliktelser#12.2.10

Gjeldsforpliktelser31.12.1331.12.12
Kommunens samlede lånegjeld6 234 4955 742 956
Fordelt på følgende kreditorer:
Annuitets og serielån
Startlån
Husbanken startlån, flytende rente1 472 1611 081 032
Husbanken startlån, fast rente60 994327 012
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer−132 883−177 178
Sum1 400 2721 230 866
Investeringslån
Husbanken investeringslån fast rente25 99127 922
Kommunalbank flytende rente 1 841 047180 148
Kommunalbank fast rente 01 819 212
KLP fast rente298 080311 328
Ekstraord avdrag startlån132 883177 178
Sum 2 298 0012 515 788
Obligasjonslån
Handelsbanken300 0000
DNB Markets280 0000
Sum580 0000
Sertifikatlån
Danske bank250 000526 000
Kommunalbank 1 106 0000
DNB250 0001 133 500
Swedbank0297 000
Nordea Bank300 0000
Sum1 906 0001 956 500
Andre lån
Finansiell leasing222802
Forpliktelse EK foretak39 00039 000
Annen langsiktig gjeld11 0010
Sum50 22339 802
Tabell 12.31 Gjeldsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL § 50. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 353 032 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 125 773 tusen kroner, eller kr 154 159 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2013.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2013 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Note 9B: Sikringsinstrument#12.2.11

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også noen fastrentelån. Kommunen har benyttet rentebytteavtaler til fastrentesikring for til sammen kr 2,75 mrd. I tillegg har kommunen kr 385 mill. i ordinære fastrentelån.

Den gjennomsnittlige rentebindingstiden for alle lån er på 3 år, og 51 % av bruttogjelden har fastrentebinding.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5.

Note 10: Avsetninger og bruk av avsetninger#12.2.12

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

Alle fondKOSTRA-art 20132012
Avsetninger til fond530-560, 580 223 133240 855
Bruk av avsetninger 930-960−243 909−194 550
Til avsetning senere år 98000
Netto avsetninger −20 77646 305
Tabell 12.32 Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

DisposisjonsfondKOSTRA-art20132012
IB 01.01.13956143 750100 306
Avsetninger driftsregnskapet540106 336132 600
Bruk av avsetninger driftsregnskapet940−77 015−89 156
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet940−33 7660
Beregnet beholdning pr 31.12.13139 304143 750
Beholdning fra balanse 31.12.13956139 304143 750
Differanse00
Tabell 12.33 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

Bruk av disposisjonsfond er i henhold til bystyrets vedtatte Handlings- og økonomiplan og vedtak i hht tilhørende reglement. Rådmannen har likevel gjort unntak fra budsjettreglementets pkt. 5.e for noen få virksomheter, hovedsakelig innenfor oppvekst og levekår.

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfondKOSTRA-art 2013 2012
IB 01.01.13952121 78984 279
Avsetninger driftsregnskapet55080 53764 726
Bruk av avsetninger driftsregnskapet950−85 091−48 238
Beregnet beholdning pr 31.12.13117 235100 767
Beholdning fra balanse 31.12.13952117 235121 789
Differanse *)021 022
Tabell 12.34 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

*) Tilskuddsordning som formidles for Husbanken er tidligere ført i investeringsregnskapet men skal være i drift. Tidligere avsatt på fond (UB 2006) er overført fra bundet investeringsfond til bundet driftsfond og inngår nå i rutinen for avsetning og bruk av øremerkede midler.

Del 4 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investeringsfondKOSTRA-art 20132012
IB 01.01.1395557 94692 595
Avsetninger55036 26043 529
Bruk av avsetninger95000
Bruk av bundne investeringsfond958−48 037−57 156
Beregnet beholdning pr 31.12.1346 16978 968
Beholdning fra balanse 31.12.1395546 16957 946
Differanse *)−21 022
Tabell 12.35 Del 4 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

*) Tilskuddsordning som formidles for Husbanken er tidligere ført i investeringsregnskapet men skal være i drift. Tidligere avsatt på fond (UB 2006) er overført fra bundet investeringsfond til bundet driftsfond og inngår nå i rutinen for avsetning og bruk av øremerkede midler.

Note 11: Utlån#12.2.13

Utlån31.12.201331.12.2012
Startlån1 224 2011 040 857
Avsatt til tap på framtidige utlån−11 784−11 784
Sum utlån startlån1 212 4171 029 073
Stokka Kirke100200
Viking Fotball ASA4 0504 550
Ansvarlig lånekapital Lyse1 091 9001 135 576
Rogaland Rideklubb2 6402 720
Tou Scene1 1001 300
SKP7283
Varmestuens venner913913
Museum Stavanger AS6 6677 104
Forus og Gausel Idrettslag1 7001 700
Oilers Invest AS67 16770 717
Sum andre utlån1 176 3071 224 863
Sum utlån2 388 7242 253 936
Renovasjonen IKS1 6503 300
Natur og Idrettsservice KF15 45017 200
Sølvberget KF22 74512 485
Konserninterne langs. fordr.39 84532 985
Avsatt på bundne investeringsfond 48008 7368 736
Tabell 12.36 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12: Aksjer og andeler#12.2.14

Aksjer og utbytte
Aksjer Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse Energi AS1 008 983440 68343,68 %440 683162 911
Rogaland Teater AS1082825,50 %28
Universitetsfond Rogaland AS3 8001 37936,30 %13 800
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 00033233,15 %5 1191 989
Måltidets Hus AS703121,71 %10
Nord-Jæren bompengeselskap AS2404016,67 %40
Glad Mat AS10844,00 %5
Lysefjorden Utvikling AS500489,60 %298
Stavanger Sentrum AS25010040,00 %104
Blue Planet AS1 950502,56 %50
Allservice AS2 9581 49050,38 %1 490
Forus Næringspark AS15 1007 39949,00 %7 400
Filmkraft Rogaland AS1 60056035,00 %560
Museum Stavanger AS1005050,00 %55
Ryfast AS70020028,57 %200
Hafrsfjord Eiendomsutvikling AS100,00 %1 000
Kjøpt rettighet Hafrsfjord eiend1 000
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 00070010,00 %2 978
Attende AS1 53278551,22 %785
Sum1 046 632453 860475 604164 900
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte / overf.
Stavangerregionen Havn IKS*80,69
IVAR IKS *41,35
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS5 0002 595512 595
Rogaland Revisjon IKS4 0001 27831,951 278
Renovasjonen IKS507 997500
Stavanger konserthus IKS100898989
Sørmarka flerbrukshall IKS60038464,02384
Multihallen og Storhallen IKS60062,4374
Rogaland Kontrollutvalgsekr.60021035210
Biblioteksentralen AL1
Egenkapitalinnskudd KLP139 285
Andeler i borettslag310 191
Sum10 9004 556462 405500
Sum aksjer og andeler1 057 532458 416938 008165 400
Tabell 12.37 Aksjer og andeler. *Skrevet ned til kr 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 foretatt en gjennomgang av bokført verdi for aksjer og andeler. Bokført verdi er justert i henhold til ekstern dokumentasjon og eierandel. Andeler som er å anse som medlemskap er nedskrevet mot kapitalkonto og tatt ut av noten.

Forus Industri AS og Invivo AS er fusjonert til Attende AS.

Note 13: Utestående fordringer#12.2.15

Utestående fordringer31.12.201331.12.2012
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)2 0521 450
Sentrale styringsorganer116 315218 452
Stavanger Eiendom25 63723 089
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom12 61422 134
Oppvekst11 69913 200
Levekår199 905184 347
Kultur og byutvikling4 4829 147
Mva-kompensasjon131 698108 459
Syke-svangerskap 30 46529 545
Kortsiktige fordringer lønn−50074
Sum totalt534 367609 897
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer−12 200−12 200
Sum utestående fordringer *522 167597 697
Tabell 12.38 Utestående fordringer. *) Herav innen konsernet 3 226 tusen kroner, jfr. note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14: Finansielle omløpsmidler#12.2.16

Aktiva klasseMarkedsverdi 31.12.2013Bokført verdi 31.12.2013 Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond78 82660 71418 112
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner245 294240 8004 494
Industriobligasjoner/sertifikater59 61658 3241 292
Bankobligasjoner og bankinnskudd110 946109 6671 279
- Herav bankinnskudd−12 582−12 5820
Andre verdipapir 2931−2
Kursregulering pr 01.01.134 834−4 834
Urealisert gevinst pr 31.12.13*20 341−20 341
Sum482 129482 1290
Tabell 12.39 Finansielle omløpsmidler. *Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte tap og gevinster på 0,9 mill er resultatført i 2013. Urealisert gevinst på 20,3 mill er inntektsført i 2013. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.13 på 57,1 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet
Last ned tabelldata (Excel)

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12.13 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.13.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.10.2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

Note 15: Endringer i regnskapsprinsipp#12.2.17

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Endringer i regnskapsprinsipp
31.12.201331.12.2012
IB 39 84139 841
UB39 84139 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2011 av følgende poster:ÅrBeløp
Utbetalte feriepenger199398 967
Varebeholdning20016 472
Kompensasjon for mva2001−13 989
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp33 912
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008−85 521
Sum bokført mot konto for prinsippendring 39 841
Tabell 12.40 Endringer i regnskapsprinsipp
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak#12.2.18

Fordringer og gjeld til kommunale foretak31.12.201331.12.2012
Kortsiktige fordringer på:
Stavanger Parkeringsselskap KF6946 418
Sølvberget KF2 4462 180
Stavanger Byggdrift KF3731 262
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF338175
Sum kortsiktige fordringer3 22650 035
Langsiktige fordringer på:
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF15 45017 200
Sølvberget KF22 74512 485
Sum langsiktige fordringer38 19529 685
Kommunens samlede fordringer41 42179 720
Kortsiktig gjeld til:
Stavanger Parkeringsselskap KF 3930 100
Sølvberget KF4 6837 267
Stavanger Byggdrift KF25 33632 801
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF5 5234 832
Sum kortsiktig gjeld35 58175 000
Forpliktelse EK til:
Sølvberget KF5 0005 000
Stavanger Byggdrift KF20 00020 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 00014 000
Kommunens samlede langsiktige forpliktelse39 00039 000
Kommunens samlede gjeld og forpliktelse74 581114 000
Tabell 12.41 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17: Avdrag på gjeld#12.2.19

AvdragBudsjett20132012
Utgiftsført avdrag350 701353 032332 894
Beregnet minste lovlige avdrag125 773127 839
Differanse227 259205 055
Tabell 12.42 Avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minimumsavdrag.

Kostnadsførte avdragBudsjett20132012
Betalte avdrag 350 701353 032341 536
Betalt avsatte avdrag året før8 642
Sum kostnadsførete avdrag 350 701353 032332 894
Tabell 12.43 Kostnadsførte avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift#12.2.20

Regnskapsmessig mindreforbrukBudsjett 201320132012
Tidligere opparbeidet mindreforbruk15 50654 618
Årets disponering av mindreforbruk15 506−15 506−54 618
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret7 76315 506
Totalt mindreforbruk til disponering7 76315 506
Tabell 12.44 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering#12.2.21

Regnskapsmessig merbrukBudsjett 201320132012
Tidligere opparbeidet udekket−42 372−17 316
Årets avsetning til inndekking42 37242 37217 316
Nytt udekket i regnskapsåret−76 625−42 372
Totalt udekket til inndekking−76 625−42 372
Tabell 12.45 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19: Garantier gitt av kommunen#12.2.22

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12.13

Garanti gitt tilGarantibeløpGarantien utløper
IVAR IKS 43,60% 1)650 7072017, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41
Stavanger konserthus IK191 3502035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS2 9902025
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland6252038
Stiftelsen Ullandhauggarden2382016
Stiftelsen Øyane sykehjem 1 0582019
Stiftelsen Blidensol sykehjem7742018
Rogaland Rideklubb 4002015
Borettslaget Gauselparken23 1662033
Borettslaget Krosshaug I10 6962035
Borettslaget Ramsvik 5 4842033
Borettslaget Ramsvik 11 2942033
Forus Utvikling AS44 0002031
Private barnehager/andelsbarnehager 30 5712030
Ryfast AS 169 8002036
Vikinghallen AS13
Med hjemmel i sosiallovgivningen 3 2612014/15/33
Sum garantier1 146 428
Tabell 12.46 Garantier gitt av kommunen. *1) Oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20: Interkommunalt samardbeid Ryfylke Friluftsråd#12.2.23

Interkommunalt samardbeid Ryfylke Friluftsråd20132012
Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen)1 5501 167
Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene1 3581 086
Sum overføringer fra deltakerkommunene2 9082 252
Investeringsinntekter prosjekter1 6446 706
Andre tilskudd, Fylke,stat,private3 8993 944
Bruk av avsetning2 3211 316
Sum andre inntekter/overføringer/bruk av avsetning7 86311 966
Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster10 77114 218
Prosjektutgifter etter formålet1 1585 701
Avsetning til investeringsfond2 8072 321
Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv5 8366 201
Sum 9 80114 223
Finansielle poster8434
Resultat oveføres til neste år1 05430
Tabell 12.47 Interkommunalt samardbeid Ryfylke Friluftsråd. Mva-kompensasjon på kr 656 311,- er inkludert
Last ned tabelldata (Excel)

Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2013 vært kr. 12,-. Medlemskommunene hadde et samlet folketall på ca. 242 321 ved inngangen til 2013. Friluftsrådets arbeid finansieres av medlemskontingent, fylkes- og statstilskudd samt ved salg av tjenester.

Note 21: Selvkostområder#12.2.24

SelvkostområderRenovasjonVannAvløpByggesak
Resultat 2013
Inntekter134 19295 111181 66129 609
Utgifter130 96498 045164 00533 474
Mer (+) / mindreforbruk (-)−3 2292 934−17 6563 865
Balansen 2013
Årets deknings-grad i % *1)102 %97 %111 %88 %
Avsetn (+) / bruk av (-) deknings-gradsfond3 229−2 9340−3 865
Renter deknings-gradsfond187649−474280
Deknings-gradsfond pr. 31.12 *2)8 91623 86007 053
Tabell 12.48 Selvkostområder
Last ned tabelldata (Excel)

*1) Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.

*2) Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

Regnskapsresultatet til avløpsverket viser et mindrefrbruk på kr 17,65 mill. Beløpet brukes til reduksjon av tidligere års opparbeidet merforbruk som ble dekket over kommunens driftsregnskap. Akkumulert merforbruk på selvkostområdet for avløp er redusert til kr 9,68 mill pr 31.12.13.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Det avlegges ikke selvkostregnskap for feiing, kart og delingsforretning og plansaksbehandling. Utgiftene på disse områdene er høyere enn gebyrinntektene, og innebærer således et underskudd innenfor det enkelte område.

Note 22: Avgiftssituasjonen#12.2.25

Mva-kompensasjon sosiale boliger

Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4.

Denne vurderingen bestrides av Skatt Vest som har foretatt en vurdering og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og avventer nå videre behandling fra skattedirektoratet.

Mva Stavanger Konserthus IKS

På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30.januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring.

Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2013 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås.

Note 23: Investeringsprosjekter#12.2.26

Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektKostnadsramme Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Kostnad tidligere år
Stavanger Forum, Områdeutvikling200 00037 41816 255112 849
Eiganes Skole 280 0001 6521 5002
Stokkatunet Barnehage50 0002 1602 000
Sykkelstrategi50 0008353 000
Hinna Skole52 5201 846048 516
Sølvberget Ombygging Av Kinosenteret62 40021 21222 00030 168
Stavanger Forum Ny Ishall252 1005 096199 829
Kristianslyst Skole200 00064 67670 00012 518
Lenden Skole Ombygg Johannes55 0003 56610 0002 368
Tasta Barnehage64 0002040
Haugåsveien 26/28 15 Nye Leiligh60 0007140028
Oddahagen 13 8 Nye Leiligh54 0001 5912 000476
Søra Bråde Bofellesskap72 50048 71840 0009 614
Lervik Sykehjem440 0003 3882 000726
Husabøryggen Bofellesskap105 00019 6859 80087 150
Tou Tilstandsanalyse79 1008 93112 10011 372
Tastarustå Bofellesskap69 00060 26262 5006 460
Svømmehall Kvernevik132 3009 4449 9502 407
Svømmehall Hundvåg135 80033 06023 9506 002
Utstillingshall255 200131 431110 00045 738
Emmaus Barnehage Sør43 0001 3477 00022
Sum prosjekter2 711 920456 390404 455576 284
Sum øvrige prosjekter 725 357596 303
Sum utgifter i investering1 181 7471 000 758
Tabell 12.49 Investeringsprosjekter. Oppgitt eks. finansieringsinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24: Kapitalkonto#12.2.27

Kapitalkonto
01.01.2013 Balanse (underskudd i kapital)01.01.2013 Balanse (kapital)6 821 603
Debetposteringer i åretKreditposteringer i året
Salg av fast eiendom og anlegg23 686Aktivering av fast eiendom og anlegg1 000 440
Nedskrivninger fast eiendom6 460Aktivering BBL-leil88 720
Avskriving av fast eiendom og anlegg236 413Aktivering av utstyr, maskin. og transportmidler86 674
Korrigeringer anlegg114Kjøp av aksjer og andeler15 330
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler53 067Utlån startlån343 001
Nedskrivninger aksjer og andeler9 752Utlån egne midler11 800
Avdrag mottatt på startlån159 107Avdrag på eksterne lån511 753
Avdrag mottatt på andre utlån53 495
Avskrevet andre utlån72
Bruk av midler fra eksterne lån1 017 623
Pensjonsmidler (krediteringer under AM)230 058
Salg av aksjer9 110
31.12.2013 Balanse (Kapital)7 080 36431.12.2013 Balanse (underskudd i kapital)
Tabell 12.50 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

signaturer_regnskap

Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2014, 09:53.

Gå til 11 Statistikkvedlegg Gå til 13 Revisjonsberetning