12.1 Årsregnskap

Beløp i hele 1 000 kroner der ikke annet er oppgitt.

12.1.1 Hovedoversikt drift

Hovedoversikt driftNoterRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Driftsinntekter
Brukerbetalinger1420 401419 818418 478400 065
Andre salgs- og leieinntekter1780 808739 360724 299711 082
Overføringer med krav til motytelse896 455855 393726 863821 764
Rammetilskudd1 495 4531 436 2641 555 8001 483 720
Andre statlige overføringer134 134124 305117 117141 548
Andre overføringer21 47360 37330 94420 066
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 827 0184 642 8004 454 992
Eiendomsskatt159 315158 000155 000156 863
Sum driftsinntekter8 661 1018 620 5318 371 3018 190 100
Driftsutgifter
Lønnsutgifter2, 43 712 2583 685 5793 513 5223 423 564
Sosiale utgifter2, 5974 0091 009 425963 700894 858
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod.1 028 8181 021 4211 282 027978 651
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.61 766 0051 690 7161 593 9061 654 796
Overføringer6896 967964 8601 003 036833 816
Avskrivninger7435 134433 622418 734417 260
Fordelte utgifter-79 171-62 547-416 164-71 174
Sum driftsutgifter8 734 0198 743 0768 358 7618 131 771
Brutto driftsresultat-72 918-122 54512 54058 329
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte8, 12394 953384 603287 745346 212
Gevinst på finansielle instrumenter (oml.)823 2570019 890
Mottatte avdrag på utlån1 2801 3611 3611 065
Sum eksterne finansinntekter419 490385 964289 106367 167
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger264 870269 003200 645250 597
Tap på finanselle instrumenter (oml.)81 992004 420
Avdrag på lån17353 032350 701358 701332 894
Utlån1 3701 2501 2501 849
Sum eksterne finansutgifter621 264620 954560 596589 761
Resultat eksterne finanstransaksjoner-201 774-234 990-271 490-222 594
Motpost avskrivninger7435 134433 622418 734417 260
Netto driftsresultat160 44176 087159 784252 994
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk1815 50615 506054 618
Bruk av disposisjonsfond1077 01548 327089 156
Bruk av bundne fond1085 09184 1698 88148 238
Sum bruk av avsetninger177 613148 0028 881192 012
Overført til investeringsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Avsatt til disposisjonsfond10106 33665 8720132 600
Avsatt til bundne fond1080 53714 79914 66564 726
Sum avsetninger330 291224 089168 665429 500
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk187 7630015 506
Tabell 12.1 Hovedoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)

12.1.2 Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A – DriftsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 827 0184 642 8004 454 992
Ordinært rammetilskudd1 495 4531 436 2641 555 8001 483 720
Skatt på eiendom159 315158 000155 000156 863
Andre generelle statstilskudd134 134124 305117 117141 548
Sum frie disponible inntekter6 541 9646 545 5876 470 7176 237 123
Renteinntekter og utbytte394 953384 603287 745346 212
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 2570019 890
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.264 870269 003200 645250 597
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992004 420
Avdrag på lån353 032350 701358 701332 894
Netto finansinnt./utg.-201 684-235 101-271 601-221 810
Til ubundne avsetninger106 33665 8720132 600
Til bundne avsetninger80 53714 79914 66564 726
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk15 50615 506054 618
Bruk av ubundne avsetninger77 01548 327089 156
Bruk av bundne avsetninger85 09184 1698 88148 238
Netto avsetninger-9 26067 331-5 784-5 314
Overført til investeringsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Til fordeling drift6 187 6016 234 3996 039 3325 777 825
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 179 8396 234 3996 039 3325 762 319
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk7 7630015 506
Tabell 12.2 Regnskapsskjema 1A — Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

12.1.3 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet

Skjema 1B inneholder den totale oversikten for Stavanger kommune, herav kr 6 179 839 fordelt fra skjema 1A.

Regnskapsskjema 1B – DriftsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann6 3886 4653 9404 666
Økonomi143 279142 631137 157133 102
Personal og organisasjon117 172120 191120 112112 371
Kommunikasjonsavdeling6 2196 7456 4295 631
Næring6 6487 2425 1637 197
Kommuneadvokat6 1356 2686 2095 126
Politisk sekretariat11 27211 83111 65911 666
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner297 113301 373290 669279 759
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår63 99466 37063 04161 750
Barnehage1 016 5861 022 433998 195939 482
Grunnskole1 313 5801 321 1071 295 3541 241 985
Johannes læringssenter111 427105 11496 08997 910
Stavanger kulturskole32 06235 78935 06830 782
Pedagogisk-psykologisk tjeneste33 31937 55034 16030 636
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud56 15854 17148 85148 445
Ungdom og fritid72 69573 25970 82265 253
Helsestasjon og skolehelsetjenesten60 65960 83855 73552 862
Sentrale midler oppvekst/bistandsprosjekt000−451
Helse- og sosialkontor1 508 4801 497 4731 507 2431 384 030
NAV224 260212 311181 447193 014
Fysio- og ergoterapitjenesten61 13657 98255 09552 910
Barnevernstjenesten193 770190 166177 513185 257
Hjemmebaserte tjenester170 234165 810128 930148 111
Alders- og sykehjem125 164119 64390 241127 426
Stavanger legevakt35 22835 68128 80930 548
Rehabiliteringsseksjonen41 57441 53440 88635 923
Arbeidstreningsseksjonen10 60110 84712 1629 566
Flyktningseksjonen8 9509 2998 2448 329
EMbo0000
Dagsenter og avlastningsseksjonen101 39597 20285 38788 323
Tekniske hjemmetjenester5921 3411 237130
Krisesenteret i Stavanger10 39010 0849 5929 603
Sentrale midler levekår17 70342 99071 44042 045
Sentrale midler legetjeneste63 46058 41458 20055 173
Sum Oppvekst og levekår5 333 4165 327 4085 153 7414 939 042
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging4 2974 7584 7074 501
Brann- og feiervesen-8 031-7 690-5 690-5 894
Miljø4 4984 4714 4373 487
Utbygging2 04112 2134 12010 508
Stavanger Eiendom-244 631-261 651-265 492-232 224
Park og vei127 452128 510119 542118 141
Idrett109 647111 067103 32491 914
Vannverket20100−12
Avløpsverket-17 8560019 718
Renovasjon83140140-2 731
Plan og anlegg−504000
Sum Bymiljø og utbygging-22 805-8 182-34 9127 407
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling10 91210 47110 44711 053
Byggesaksavdelingen41000
Planavdelinger35 26735 72428 00529 036
Kulturavdelingen138 234139 680135 021134 072
Sum Kultur og byutvikling184 454185 875173 473174 161
Felles inntekter og utgifter
Sum felles inntekter og utgifter-5 792 178-5 806 474-5 582 971-5 400 368
Sum totalt0000
Tabell 12.3 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

12.1.4 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investeringNoterRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom3147 644128 900201 400166 019
Andre salgsinntekter1 9950027 155
Overføringer med krav til motytelse-5 67114014015 059
Statlige overføringer310 15013 70046 50061 459
Andre overføringer3 975075 00028 100
Renteinntekter og utbytte75 00075 00000
Sum inntekter233 093217 740323 040297 792
Utgifter
Lønnsutgifter2, 429 11028 69028 69027 494
Sosiale utgifter2, 56 6606 6806 6806 088
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon31 139 138989 5961 130 8481 040 290
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon31 050423018 387
Overføringer143 42517 597450105 266
Renteutgifter og omkostninger360020
Fordelte utgifter-167 673-42 228-42 228-214 575
Sum utgifter1 181 7471 000 7581 124 440982 970
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån158 721158 27990 279143 102
Utlån354 256361 800361 800354 008
Kjøp av aksjer og andeler14 70612 40012 40013 299
Dekning av tidligere års udekket1842 37242 372017 316
Avsatt til ubundne investeringsfond10069 25042 5000
Avsatt til bundne investeringsfond1036 26036 079043 529
Sum finansieringstransaksjoner606 316680 180506 979571 254
Finansieringsbehov1 554 9691 463 1981 308 3791 256 432
Dekket slik:
Bruk av lån1 017 6231 008 6001 008 600732 858
Salg av aksjer og andeler23 28522 50000
Mottatte avdrag på utlån3212 216201 879133 879191 873
Overføringer fra driftsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Bruk av disposisjonsfond1033 76633 76600
Bruk av ubundne investeringsfond1005 00011 9000
Bruk av bundne investeringsfond1048 03748 035057 156
Sum finansiering1 478 3441 463 1981 308 3791 214 060
Udekket/udisponert18-76 62500-42 372
Tabell 12.4 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

12.1.5 Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2A – InvesteringsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Investeringer i anleggsmidler1 181 7471 000 7581 124 440982 970
Utlån og forskutteringer368 962374 200374 200367 308
Avdrag på lån158 721158 27990 279143 102
Dekning av tidligere års udekket42 37242 372017 316
Avsetninger36 260105 32942 50043 529
Årets finansieringsbehov1 788 0621 680 9381 631 4191 554 224
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler1 017 6231 008 6001 008 600732 858
Inntekter fra salg av anleggsmidler170 929151 400201 400166 019
Tilskudd til investeringer14 12513 700121 50089 559
Mottatte avdrag på lån og refusjoner206 545202 019134 019206 932
Andre inntekter76 99575 000027 155
Sum ekstern finansiering1 486 2171 450 7191 465 5191 222 522
Overført fra driftsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Bruk av avsetninger81 80386 80111 90057 156
Sum finansiering1 711 4381 680 9381 631 4191 491 852
Udekket/udisponert-76 62500-42 372
Tabell 12.5 Regnskapsskjema 2A – Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

12.1.6 Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet

Regnskapsskjema 2B – InvesteringsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Rådmann, stab og støttefunksjoner
1008It0001 763
1028Hr-system32600341
8173Bil pol. Sekretariat000−25
10086It-prosjekt papirløse møter204001 804
31121500Ny budbil000181
31121501Basestasjoner sykehjem1 3261 0001 000842
31121502It-løsning ungdomskoler4 1372 0002 000386
31121506It-system socio7000233
31121507Nytt datasenter2 86702 5001 744
31131000Inventar og utstyr admin26102610
Oppvekst og levekår
2001It-invest. Skoler0004 487
4003Tilskudd modernisering/botilskudd0000
8500Renter/avdrag/utlån etableringslån00011
31122001It i undervisning /utskiftning05 0001 0021 197
31122004It i barnehager01 0001 00045
31122015Inventar og utsyr skoler/barnehager0004 889
31123002Utstyr hele levekår1 0404 0001 0421 162
31123003Biler levekår1 2352 4002 4001 639
31123034Inventar sykehjem01 500118121
31131000Inventar og utstyr admin15901590
31132015Inventar og utstyr skoler/barnehager1 35401 3550
31133003Bilerlevekår94106990
301244703Inventar og utstyr på skoler000168
301344703Inventar og utstyr på skoler10401040
391244868Lokalmedisinsk senter495000
Bymiljø og utbygging
103Dusavik-finnestad370051
104Gauselbakken nord000105
105Badedammen290018
109Husabø1 21400264
110Austbø næringsområde130028
114Jåtten øst1510014
115Jåttåvågen-området5 562002 414
116Forus stranda nord4200159
117Forus næringspark860062
118Paradis-hillevåg kdp2890039
119Tou-forus7000292
122Buøy næringsområde920054
123Tastarustå5900−877
126Stavanger forum-15 652003
128Urban sjøfront38 1150011 534
132Vassøy830017
135Friområde/veier bolig52001 453
136Friområde/veier næring10012
138Søra bråde 223004 565
139Stadion-område eiganes70011
140Madla/revheim8 964002 736
141Jåtten gravlund200737
142Jåtten nord6000323
144Løkkev/bjergsted sør200011
146Nytorget8700832
147Overføring av kirkelige eiendommer1110018
148Turvei dobbeltspor5 808002
149Rosenvang500099
150Torfæusgate (holme egenes)747005 804
151Nore sunde18500250
153Emmaus0001 476
197Infrastruktur sørmarkveien00015
198Div. Boligrelaterte prosjekter66 864001 391
199Div. Næringsrelaterte prosjekter1 889003 770
203Bjergstedvisjonen5700775
205Kverntorget48900175
206Ny utstillingshall stavanger forum-3 0870050
207Områdeutvikling stavanger forum37 41821 20016 25523 573
208Stavanger forum, ny energisentral19 4200024 095
209Jåttavågen 21 95600-2 805
211Fjellhall bergeland6002
212Lervig reguleringsplan 22181040082
213Folkebadet jåttåvågen97600157
214Hafrsfjord eiendomsutvikling3800108
215Dusavik ii næringsområde7300−107
216Ryfast81800602
1000Kjøp/salg eiend.098 00094 8850
1071Tilretteleggingstilskudd49000
1135Infrastruktur og vei8 1544 9007 40018 063
1144Park/amfi nytt konserthus3 66504 60036 081
1351Folkebadet2 5092 0002 0002
4000Kjøp boliger vanskeligst.-1 3433 4001 4004 425
4017Hinna skole reform 20061 8460015 405
4020Vålandshaugen barnehage5 3130027 160
4021Bhg inventar og utstyr−9004 175
4022Ungkarshjemmet anneks musegt 9815100560
4026Sølvberget ombygging av kinosenteret21 21222 00022 00025 503
4112Forum ny ishall5 09600-2 532
4222Kristianslyst skole, nybygg64 67685 00070 00010 461
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging9 71114 0004 0003 443
4224Lenden skole ombygg johannes3 56618 00010 0001 927
4225Tasta barnehage 8 avd2000
4226Johannes skole ombygging 3 avd00093
4332Legevakten ombygging00024
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh712 00040023
4334Krosshaug1 5912 0002 000415
4336Søra bråde bofellesskap48 71838 00040 0001 870
4337Lervig sykehjem3 38810 0002 000625
4440Revheim kirke rehab1 2282 0002 000174
4441Jåttå gravlund driftsbygning0002 485
4700Utbedring adm.Bygg0004 151
4703Inventar/utst./uteanl.2 011004 739
4705Uforutsett rehab bhg129006 879
4706Uforutsett rehab. Skoler3 086006 859
4709Enøk div. Bygg000391
4710Rehab. Eldre boliger177001 122
4711Rehab. Inst./bofel.. M.V.64005 778
4712Rehab idrettshaller2900656
4726Vår frue kirke103004 598
4744Bergåstjern sykehjem57600-5 698
4747Jåtten øst bhg2 627003 399
4753Hafrsfjord skole0002 278
4754Plan.Midler sykehj/bofellesskap11500151
4755Skeie skole0002 086
4762Madla, garderober−621003 453
4763Kulturskolen29 6800061 734
4765Austre åmøy skole/bhg000600
4773Rehabilitering vålandstårnet000166
4785Austbø skole15 7758 00020 0001 038
4786Prosjekteringsutgifter idrettsbygg1003
4787St johannes barnehage4 32402 75014 856
4789Noah's ark barnehage0002 932
4791Ishallen barnehage000454
4793Bjørn farmannsgate 101 5840047
4794Husabøryggen bofellesskap19 685-15 5009 80062 016
4807Legionellaforebygging6 5897 0006 5705 215
4809Domkirken restaurering000240
4814Kløverenga barnehage5856 0003 0000
4815Bamsefaret barnehage rehab0001 517
4816Slåtthaug barnehage rehab0001 231
4819Nye tou, redusert 1.Byggetrinn8 93112 10012 1002 800
4821Kuppelhallen rehabillitering24 38216 50030 000484
4822Buøy skole4 4888 0008 000799
4824Smiodden skole2 0532 0002 0008 066
4833Skeiehagen bhg13 77022 10012 1004 052
4836Lassahagen bofellesskap00013
4838Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjon3 9993 9003 90010 253
4839Tastarustå bofellesskap60 26249 10062 5006 460
4844Kvernevik svømmehall9 44440 0009 9501 936
4845Hundvåg svømmehall33 060105 00023 9505 397
4850Utstillingshall131 431110 000110 00019 852
4851Driftsbygning botanisk hage843008 072
4852Emmaus barnehage sør1 34710 0007 00022
4853Tastahallen rehabilitering basseng15 7582 0006 60026 670
4856Krisesenteret000196
4870Reparasjon orgel domkirken41 3001 3001 030
4873Sykesignalanlegg sykehjem00051
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem2 1862 0002 000693
5032Kunst i offentlige rom (lekeplasser)0001 113
6004Transformasjonsområder, vann00057
6007Simuleringsprogram, avløp000651
6011Transformasjonsområder, avløp000389
6021Vannmålere8300553
6026Vannledn. I utb.Områder000369
6027Fornyelse/renovering000121
6048Strakstiltak000546
6614Brutt vannforsyning623002 638
8900Prosjektkostnader til fordeling1000
9990Generell finansiering-6 317-117 700-45 200-5 686
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark-147 258-92 000-92 000-164 517
9992Mva - justeringsrett/plikt000-1 188
49111Roaldsøy skole - nybygg/rehab0005 200
69968Ombygging pa-144 hunstein00063
69988Pa-424 hestnes00033
113501Vei-plan 2205,2263 og 22912600609
113502Uteanlegg 2500383
501433Tasta skatepark00068
501451Utstyr idrettslanlegg000386
501465Oppgradering 3 div0003
501468Øyane000105
502115Utvikling mosvannsparken000193
602002Personalkostnader inkl. Kurs/reis osv.−4000
602008Tusenårsstedet, haakon vii gt000386
604915Iss kunstgras000180
606010Blå promenade et 8b tauferja-badedamme2 549002 372
606810Sentralt aktivitetsområde0005 274
654111Havneringen etappe 247000
691013Vassøy skole000132
691017Kvernevik skole0001 217
691020Madlamark skole0001 846
691021Nylund skole0001 563
691025Lunde skole0002 633
691026Sunde skole000654
691027Tastaveden skole000699
691028Byfjord skole del 200092
691031Storhaug skolehage del 2000553
691033Gautesete skole del 2000174
5003205Skogstøstraen00021
5003209Kong haraldsgate balløkke000179
5003233Strakstiltak sykkel turveier00043
5003235Kvalaberg tårn000145
5003236Dusavik000123
5003240Lunde ved skolen000401
5003241Emmaus000415
5006930Kjerringholmen000267
5006970Phiolen000−294
5006974Omklassifisering0000
30126000Biler park og vei000443
30136000Biler park og vei64206430
31131000Inventar og utstyr admin20202010
44042401Brannsikring gamle stavanger1061 500500260
44049999Avsetning byggeprosjekt se0000
45046402Hinna kirke2 2202 6506 6508 575
301216005Kjøp av nye spann000724
301216036Miljøstasjoner000153
301216072Nedgravde containere0003 054
301226021Vannmålere 2012000110
301226024Ringledninger og forsterkninger0006 213
301226026Utbyggingsområder (vannledninger)0002 619
301226027Fornyelse og renovering00022 316
301226063Intern planlegging vann0002 472
301226074Aksjon jærvassdrag vann000185
301236028Kloakkrammeplan00022 295
301236029Separering00014 494
301236030Fornyelse/renovering avløp00035 651
301236063Intern planlegging avløp0003 176
301236084Aksjon ferskvann avløp0002 453
301244001Maskiner, inventar og utstyr bmu000246
301244709Enøk div. Bygg37500902
301244712Rehab. Idrettsbygg00076
301244860Kjøp normannsgt./verksgt.4130012 000
301244862Teknisk utstyr driftssentral−45800800−35
301244863Nylund skole, ombygging v-bolig7 2674 8004 800666
301244864Stokkadalen modulbarnehage ventilasjon0001
301244872Frue kirke, rehab, delprosjekt 26 5852 8002 8001 070
301244875Sølvberget kf, diverse investeringer3 2292 0002 0001 122
301265003Løkker/baner/skatb/nærm.000-1 334
301265023Prosjekt friområde0002 269
301266014Trafikksikkerhet000344
301266078Tilrettelegging for hundehold000327
301266910Utearealer skoler000460
301295014Rehab idr./anlegg−216001 629
301316005Kjøp av nye spann1 2902 1002 1000
301316036Miljøstasjoner461001000
301316072Nedgravde containere3 1011 7001 7000
301326004Transformasjonsområder, vann1 8612 0002 0000
301326021Vannmålere 20135815005000
301326024Ringledninger og forsterkninger3 6662 0002 0000
301326026Utbyggingsområder (vannledninger)4 6794 5004 5000
301326027Fornyelse og renovering24 03920 00020 0000
301326048Strakstiltak vann1 7942 0002 0000
301326063Intern planlegging vann03 5003 5000
301336007Simuleringsprogram, avløp4214004000
301336011Transformasjonsområder, avløp4 3424 0004 0000
301336028Kloakkrammeplan7 58310 00010 0000
301336029Separering19 74622 00022 0000
301336030Fornyelse/renovering avløp25 58221 00021 0000
301336048Strakstiltak avløp3 5252 5002 5000
301336063Intern planlegging avløp04 9004 9000
301336082Nedbørsmålere1953003000
301344021Inventar og uttyr til barnehager1841 0002000
301344700Utbedring adm.Bygg2 9363 0002 9990
301344703Inventar og utstyr på skoler4 5796 0006 0000
301344705Løpende rhab. Barnehager2 1015 0002 3000
301344706Løpende rehablitering,skoler4 2096 5006 5000
301344709Enøk div. Bygg4102 0002 0000
301344710Rehab. Eldre boliger02 50000
301344711Løpende rehab. Inst./bofel.. M.V.1 3736 0001 4000
301344712Rehab. Idrettsbygg7971 5001 5000
301344713Sølvberget, nytt nødlysanlegg2 9784 0004 0000
301344714Hinna skole, reparasjon av tak925 0003 0000
301344715Madlamark skole moduler4302 0000
301365003Løkker/baner/skatb/nærm.-1 4002 8003300
301365014Rehab idr./anlegg01 4002 1000
301365019Utstyr og sikring på lekeplasser01 0008200
301365021Rehab.Parkanlegg/friområde01 0008500
301365023Prosjekt friområde2 65710 00023 0000
301366010Sykkelprosjektet01 0006000
301366014Trafikksikkerhet05 7004 3000
301366015Gatelys−3004 0008 0000
301366017Miljø og gatetun050000
301366019Asfaltering05 0006 0000
301366052Rehabilitering02 00000
301366062Sentrum050000
301366078Tilrettelegging for hundehold2813003000
301366910Utearealer skoler03 0001 1300
301366911Uforutsatt rehab barnehager05005000
301395014Rehab idr./anlegg2 8692 0002 0000
391244861Energimerking bygg2 7812 0002 0001 048
391244864Stokkadalen modulbhg, heis m.M4 594003
391244868Lokalmedisinsk senter05005000
391244873Sykesignalanlegg sykehjem3003 00001 459
391244874Holme egenes rehab10 8274 0004 0004 926
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem1 1106 0006 00094
391244878Vaulen skole, utbygging3780012 489
391244879Jåtten skole, utbygging5780022 352
391244880Ullandhaug øk. Gård, bærekraftsenter000126
391244881Tasta svømmehall, tak2 202002 314
391244882Tasta barnehage, modulbygg16 7366 0007 500497
391244883Eiganes skole, utbygging1 65210 0001 5002
391244884Nedre strandgata 21, must2 54000364
391266016Kunstgressbane1035 0000424
391266091Kulvert over motorveien157 0007 000509
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt00088
391282170Nord-jæren utvikling sandnes as1 020002 243
391344715Boganes sykehjem, ombyggying inngangsp1 6632 0002 0000
391344716Eikebergveien bofellesskap, utvidelse3683 0005000
391344717Sunde/boganes sykehjem, dagsenter deme38000
391344718Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh1 8722 0002 0000
391344719Hinna gravlund, kistegravfelt (2013)02 60000
391344872Prestebolig sunde menighet2302 0000
391344885Stokkatunet barnehage2 1602 0002 0000
391344886Roaldsøy barnehage 3 avd.92 0002 0000
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist02 80000
391344888Nytt krisesenter8 45820 0008 0000
391344889Redusert kostnad nybygg0-5 000-5 0000
391344892Kjøp av leiligheter - tjenestebolig25 941025 0010
391344893Tilfluktsrom, frikjøpsmidler - oppgrad1 273010
391344894Øyane sykehjem18 631013 7000
391344896Kortlesere sykehjem001 5000
391344897Musikkskolen bjergsted, ombygging49802 0000
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggep05 40000
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggepro03 60000
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), by561 00000
391366010Sykkel, byggeprosjekt01 5005000
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt02 10000
391366014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt07 30000
391366015Gatelys, byggeprosjekt06 00000
391366017Miljø og gatetun, byggeprosjekt03 50000
391366018Sykkelstrategi83520 0003 0000
391366019Flaskehalsutbedring015 00000
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy03 00000
391366062Sentrum, byggeprosjekt05 50000
391366910Utearealer skoler, byggeprosjekt08 00000
391382170Atlanteren467000
30123603001Pa150 grasholmbrygga000218
30123603002Pa226 badehusgata000285
30123603003Pa205 biskop reinaldsgate0007
30123603004Omlegging avløp tjensvoll gravlund0002 667
39124400001Oddagaen180084
39124400002Kari trestakkv.3813007
301265003100Rehab turveier0001 625
301265003101Rehab balløkker000127
301265003102Drenering000343
301265003103Turveisnipper000330
301265014101Gjerder rehab000279
301265014104Omlegging kabler stadion000332
301265019100Gåsemyrvn000239
301265019101Grødemtunet000298
301265019105Ole reistadsgt00078
301265019106Agent kiellandsgt l.Pl000129
301265021100Parkutstyr000389
301265021101Bytrær000347
301265021102Plengjerder byparken000150
301265023100Turvei hindal000123
301265023101Parkeringsplass stokkaeidet0001 476
301265023102Madlatua voll000427
301265023104Boganes plan 21460001 380
301265023105Lunde0001 631
301265023106Madlatua skytebanen000161
301265023107Plan 1811 delstrekk a boganes000289
301265023108Plan 1811 delstrekk b&c boganes000297
301265023109Auglendsbakken000142
301265023110Hestnes0001
301265023111Frafjordeiendommen turvei0005
301265023192Diverse tasta000145
301265023194Diverse madla00017
301265023197Diverse hinna00015
301266010100Sykkel-rehabilitering0001 037
301266010111Prosjektledelse sykkel00076
301266014100Snuplasser0001 776
301266014101Mindre tiltak0001 212
301266014111Prosjektledelse trafikksikkerhet000963
301266015100Gatelys-nyanlegg0001 088
301266015101Gatelys-rehabilitering0001 771
301266015102Utskifting master000450
301266015103Intensiv belysning000377
301266015111Prosjektledelse gatelys000247
301266017100Mindre tiltak000239
301266017111Prosjektledelse miljøgater000260
301266019101Havneringen00066
301266019102Lars herterviksgt000398
301266019104Skjalgsbakken000216
301266019108Fasanvn/uglevn000838
301266019109Rosenli0001 944
301266019110Gamleveien000683
301266019111Prosjektledelse asfalt000336
301266052100Ragnhildsgt00068
301266052101Mindre tiltak0002 553
301266052111Prosjektledelse rehab000100
301266062100Møblering torget000682
301266062101Søppeldunker000327
301266062111Prosjektledelse sentrum00024
301266910100Vaulen skole000347
301266910101Kvaleberg skole000150
301266910102Kampen skole000232
301266910103Madlamark skole000181
301266910105Godeset skole000284
301266911100Mariamarka barnehage000244
301266911101Kampen barnehage00090
301266911102Buøy barnehage000163
301365003101Rehab balløkker239000
301365003102Drenering623000
301365003103Turveisnipper582000
301365003104Belysningsplan5000
301365014100Toppdekker rehab500000
301365014101Gjerder rehab214000
301365014103Treningstrapp sørmarka361000
301365014104Gressbane lassa258000
301365014105Cricket lassa274000
301365014106Grøft knudamyrå142000
301365014107Bmx bane hundvåg115000
301365014109Krossberget travløpe lys250000
301365019100Kråkeneset166000
301365019102Kon tiki svingen106000
301365019103Hans egedesgt91000
301365019104Forusvågen124000
301365019105Barnebukta167000
301365021100Parkutstyr410000
301365021101Bytrær232000
301365021102Byparken221000
301365023102Madlatua voll11 846000
301365023103Madlatua turvei690000
301365023104Boganes plan 214611 851000
301365023105Lunde3 121000
301365023107Plan 1811 delstrekk a boganes316000
301365023108Plan 1811 delstrekk b&c boganes23000
301365023109Hestnes119000
301365023111Frafjordeiendommen515000
301365023191Diverse hundvågdiverse hundvåg11000
301365023192Diverse tasta4 004000
301365023193Diverse eiganes487000
301365023194Diverse madla52000
301365023197Diverse hinna245000
301366010100Sykkel-rehabilitering215000
301366010101Mosvangen261000
301366014100Snuplasser1 372000
301366014101Mindre tiltak2 833000
301366015100Gatelys-nyanlegg4 211000
301366015101Gatelys-rehabilitering3 201000
301366015103Intensiv belysning935000
301366019101Jelsagata805000
301366019103Tyrihans/askeladvn815000
301366019104Havneringen865000
301366019106Tjodolfsgate227000
301366019107Notveien187000
301366019108Jernalderveien489000
301366019109Kongsgata570000
301366019110Østre ring605000
301366019111Prosjektledelse asfalt3000
301366019112Ulsbergbakken1 078000
301366019113Pedersgt./ brødregt.330000
301366019114Stavanger legevakt121000
301366910100Madlamark skole247000
301366910101Tjensvoll skole110000
301366910102Våland skole510000
301366910103Gausel skole260000
301366911100Varden b.H257000
301366911101Malthaug b.H176000
391265003100Dusavik0001 148
391265003101Skogstøstraen41404502 228
391265003102Kong haraldsgt1 07700160
391265003103Bydelspark lunde200000
391265003104Mosjonspark9101 00031
391265003105Kyviksmarka000182
391265014100Tennisbaner lassa502002 023
391265014101Kunstgrasbane øyane il1 68800134
391265014102Kunstgrasbane iss1580084
391265014103Railpark og bowlbane2 54901 5508
391265032100Ajax parken35001 029
391266010101Musegata000133
391266010102Hannasdahlsgt36007
391266010103Sykkelparkering sentrum000562
391266010104Sykkeltellepunkt000495
391266010105Gauselvågen g/s vei0003
391266010106Haugåsstubben610061
391266013100Haraldskroken000838
391266013101Smieveien00028
391266013102Ormøyvn øst00019
391266013103Liveien18000
391266013104Støytiltak hundvåg ring000139
391266013105Reidar berges gate580080
391266014100Krossbergvn g/s vei00034
391266014101Lindeveien7 99505 300565
391266014103Bersagelvn undergang57501 20017
391266014104Nymannsveien7401 500244
391266014105Kapt mejlændersgt fortau000214
391266014106Madlamarkleitet350350593
391266014108Bruer og kaier, plan86403000
391266014109Dalsetvn000289
391266015100Sentrum336005 700
391266016101Kunstgrasbane hundvåg114006 431
391266016102Kunstgras lassa5 20202 500-1 251
391266016103Kunstgras knudamyrå7 63702 5002 014
391266016104Knudamyra 7-er bane36100−160
391266017100Kannik etappe 1000−153
391266017101Kannik etappe 2−301 500450
391266017102Sleipnersgt4900−5
391266017103Storhaug skole765020020
391266017104Spilderhaug003000
391266017105Kongsteinsgt15301 9003 347
391266062100Kleivatrapp00054
391266062101Uu-buss0001 470
391266062102Nobels fredsprisvinnere2600317
391266062103Valberget0005
391266062104Havneringen trinn 27 09904 9005 039
391266910100Gautesete skole1 244055024
391266910101Kvaleberg skole79035023
391266910102Lunde skole del 1000100
391266910103Madlamark skole del 2161000
391266910104Roaldsøy skole290053
391266910105Storhaug skole3 81503 9503 778
391266910106Tasta skole5300191
391266910107Vassøy skole2 09606500
391365003100Kvaleberg park9701 8000
391365003101Emmaus−20001 0000
391365003102Skjæringen turvei760500
391365003103Balløkke lundsneset4106000
391365003104Mosvannet43303000
391365003105Historiske hager eiganes8401500
391365003106Kjeringholmen1601000
391365003107Vannassen2902000
391365014101Stavanger kajakklubb405000
391365014102Kunstgress gosen skole1701000
391365014103Hinna idrettsanlegg301000
391365021100Gatekunst geoparken13001500
391365032100Valberget11905000
391365032101Historisk barneløype2605000
391366010100P-anlegg i sentrum11405000
391366010101Krossbergvn g/s vei40705000
391366010102Sivblomveien232000
391366010105Bysykkel1000
391366010106Christian skredvigsvei2000
391366013100Sjøveien1 02001 1000
391366013102Gauselvågen1901000
391366013103Eiganesveien002000
391366013104Hans gudes vei59506000
391366013105Musegt23201000
391366013106Uu-buss53000
391366014100Heddeveien5402000
391366015100Sentrum21402 0000
391366016100Hinna kunstgrasbane9 814000
391366016101Sif kunstgrasbane7 014000
391366018105Bysykkel1000
391366018107H2 forus162000
391366018109H2 asser jåttensvei324000
391366018110H2 sørmarka midlertidig1 536000
391366052100Boganeset45404000
391366052101Ragnhildsgt39804000
391366052102Torbjørn hornklovesgt2 83501 7000
391366062100Sentrum, torget1 83201 7500
391366910101Kvernevik skole del 28104000
391366910102Nylund skole del 140003000
391366910103Revheim skole101000
391366910104Sunde skole del 11 69901 7000
391366910105Bygjord skole del 3801 5000
Kultur og byutvikling
4763Kulturskolen000200
5017Kunstinnkjøp000386
8203Filmkraft rogaland525000
9990Generell finansiering000−479
70829Kunstnerisk utsmykking ishallen barneh125000
70834Kunstnerisk utsmykking hundvåg gravlun00500
70838Kunstnerisk utsmykking husabøryggen bo40000
70842Kunstnerisk utsmykking kvernevik svømm460500
70843Kunstnerisk utsmykking hundvåg svømmeh40000
Felles inntekter og utgifter
123Tastarustå000798
4821Kuppelhallen rehabillitering000-8 622
5015Maskiner gravlundene4504504500
8014Flørli00071
8500Renter/avdrag/utlån etableringslån00069
8550Renter/avdrag/utlån andre utlån-41 695-31 800-31 80044 974
9100Egenkapitalinnskudd12 42312 40012 40011 299
9990Generell finansiering-907 298-859 300-818 962-704 854
9991Generell fin. Salg av eiendom/råmark000-1 090
9992Mva - justeringsrett/plikt000891
9999Udisponert investering-76 62500-25 057
31128000Kuppelhallen overdragelse0008 622
31131000Inventar og utstyr admin33703370
391344719Hinna gravlund, kistegravfelt (2013)2 60002 6000
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kist2 80002 8000
391344890Domkirken, restaurering1 0001 0001 0000
Nettosum alle projekter0000
Tabell 12.6 Regnskapsskjema 2B – Investeringssregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

12.1.7 Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanseNoterRegnskap 2013Regnskap 2012
EIENDELER
Anleggsmidler21 312 16119 792 104
Faste eiendommer og anlegg711 415 12710 681 360
Utstyr, maskiner og transportmidler7398 212364 604
Utlån112 388 7242 253 936
Konserninterne langsiktige fordringer1139 84532 985
Aksjer og andeler12938 008852 819
Pensjonsmidler56 132 2455 606 399
Omløpsmidler1 830 6691 967 785
Kortsiktige fordringer13522 167597 696
Premieavvik5407 617395 791
Aksjer og andeler9470
Obligasjoner14482 129423 155
Kasse, postgiro, bankinnskudd417 810551 142
SUM EIENDELER23 142 83021 759 888
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital7 274 3707 078 380
Disposisjonsfond10139 304143 750
Bundne driftsfond10117 235121 789
Bundne investeringsfond1046 16957 946
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841-39 841
Regnskapsmessig mindreforbruk187 76315 506
Udekket i inv.regnskap18-76 625-42 372
Kapitalkonto247 080 3646 821 603
Langsiktig gjeld14 383 51113 136 068
Pensjonsforpliktelser58 149 0167 393 112
Ihendehaverobligasjonslån9580 0000
Sertifikatlån91 906 0001 956 500
Andre lån93 709 4953 747 456
Konsernintern langsiktig gjeld16, 939 00039 000
Kortsiktig gjeld1 484 9491 545 440
Annen kortsiktig gjeld1 484 9491 545 440
SUM EGENKAPITAL OG GJELD23 142 83021 759 888
MEMORIAKONTI212 891219 869
Memoriakonto
Ubrukte lånemidler175 747190 079
Andre memoriakonti37 14329 790
Motkonto til memoriakontiene-212 891-219 869
Tabell 12.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

12.1.8 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet20132012
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel8 661 1018 190 100
Inntekter investeringsdel158 094297 792
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj.1 747 6131 291 897
Sum anskaffelse av midler10 566 8089 779 789
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel8 298 8857 714 511
Utgifter investeringsdel1 181 710982 949
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksj.1 148 9831 100 191
Sum anvendelse av midler10 629 5799 797 652
Anskaffelse - anvendelse av midler-62 771-17 863
Endring i ubrukte lånemidler-14 33199 805
Endring/korrigering arbeidskapital479673
Endring i arbeidskapital-76 62482 615
Tabell 12.8 Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet

Endring av arbeidskapital i BalanseregnskapetKonto20132012
Omløpsmidler2.1
Endring betalingsmidler2.10-133 332-110 381
Endring obligasjoner2.1158 97364 599
Endring kortsiktige fordringer2.13 - 2.17-75 52980 454
Premieavvik2.1911 825124 253
Endring aksjer og andeler2.189470
Endring omløpsmidler-137 116158 925
Kortsiktig gjeld2.3
Endring annen kortsiktig gjeld2.32 - 2.3860 491-76 310
Endring arbeidskapital-76 62482 615
Tabell 12.9 Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:07.