12.1.7 Hovedoversikt balanse

Hovedoversikt balanseNoterRegnskap 2013Regnskap 2012
EIENDELER
Anleggsmidler21 312 16119 792 104
Faste eiendommer og anlegg711 415 12710 681 360
Utstyr, maskiner og transportmidler7398 212364 604
Utlån112 388 7242 253 936
Konserninterne langsiktige fordringer1139 84532 985
Aksjer og andeler12938 008852 819
Pensjonsmidler56 132 2455 606 399
Omløpsmidler1 830 6691 967 785
Kortsiktige fordringer13522 167597 696
Premieavvik5407 617395 791
Aksjer og andeler9470
Obligasjoner14482 129423 155
Kasse, postgiro, bankinnskudd417 810551 142
SUM EIENDELER23 142 83021 759 888
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital7 274 3707 078 380
Disposisjonsfond10139 304143 750
Bundne driftsfond10117 235121 789
Bundne investeringsfond1046 16957 946
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841-39 841
Regnskapsmessig mindreforbruk187 76315 506
Udekket i inv.regnskap18-76 625-42 372
Kapitalkonto247 080 3646 821 603
Langsiktig gjeld14 383 51113 136 068
Pensjonsforpliktelser58 149 0167 393 112
Ihendehaverobligasjonslån9580 0000
Sertifikatlån91 906 0001 956 500
Andre lån93 709 4953 747 456
Konsernintern langsiktig gjeld16, 939 00039 000
Kortsiktig gjeld1 484 9491 545 440
Annen kortsiktig gjeld1 484 9491 545 440
SUM EGENKAPITAL OG GJELD23 142 83021 759 888
MEMORIAKONTI212 891219 869
Memoriakonto
Ubrukte lånemidler175 747190 079
Andre memoriakonti37 14329 790
Motkonto til memoriakontiene-212 891-219 869
Tabell 12.7 Hovedoversikt balanse
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:07.