12.2.10 Note 9A: Gjeldsforpliktelser

Gjeldsforpliktelser31.12.1331.12.12
Kommunens samlede lånegjeld6 234 4955 742 956
Fordelt på følgende kreditorer:
Annuitets og serielån
Startlån
Husbanken startlån, flytende rente1 472 1611 081 032
Husbanken startlån, fast rente60 994327 012
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer−132 883−177 178
Sum1 400 2721 230 866
Investeringslån
Husbanken investeringslån fast rente25 99127 922
Kommunalbank flytende rente 1 841 047180 148
Kommunalbank fast rente 01 819 212
KLP fast rente298 080311 328
Ekstraord avdrag startlån132 883177 178
Sum 2 298 0012 515 788
Obligasjonslån
Handelsbanken300 0000
DNB Markets280 0000
Sum580 0000
Sertifikatlån
Danske bank250 000526 000
Kommunalbank 1 106 0000
DNB250 0001 133 500
Swedbank0297 000
Nordea Bank300 0000
Sum1 906 0001 956 500
Andre lån
Finansiell leasing222802
Forpliktelse EK foretak39 00039 000
Annen langsiktig gjeld11 0010
Sum50 22339 802
Tabell 12.31 Gjeldsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL § 50. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 353 032 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 125 773 tusen kroner, eller kr 154 159 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2013.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2013 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:12.