12.2.25 Note 22: Avgiftssituasjonen

Mva-kompensasjon sosiale boliger

Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4.

Denne vurderingen bestrides av Skatt Vest som har foretatt en vurdering og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og avventer nå videre behandling fra skattedirektoratet.

Mva Stavanger Konserthus IKS

På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30.januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring.

Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2013 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:18.