12.2.6 Note 5: Pensjon

Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik fom 2011 amortiseres over 10 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd) benyttes i sin helhet til reduksjon av premie innbetalinger i det enkelte år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut.

Årets pensjonskostnad spesifisert

Årets pensjonskostnad spesifisertKLP SPKSum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening314 51594 571409 086
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.246 23057 872304 102
Brutto pensjonskostnad560 745152 443713 188
Forventet avkastning på pensjonsmidlene233 55745 379278 936
Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)327 188107 064434 252
Sum amortisert premieavvik38 712−2 53136 181
Administrasjonskostnad20 4132 66223 075
Samlet pensjonskostnad (inkl adm)386 313107 195493 508
Tabell 12.21 Årets pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikKLP SPKSum
Brutto pensjonsmidler 31.12.20134 993 9261 138 3196 132 245
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.20136 300 5461 599 2467 899 792
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)1 306 620460 9271 767 547
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser184 23364 991249 224
Akkumulert premieavvik pr 31.12.12375 008−28 127346 881
Årets premieavvik54 133−7 58846 545
Sum amortisert premieavvik38 712−2 53136 181
Akkumulert premieavvik 31.12.13390 429−33 184357 245
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik55 050−4 67950 372
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.13445 479−37 863407 617
Tabell 12.22 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger20122013
Årlig avkastning 5,5/4,85%5,0/4,35%
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,50 %4,00 %
Årlig lønnsvekst3,16 %2,87 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp3,16 %2,87 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringen3,16 %2,87 %
Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet1,31,1
Tabell 12.23 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikKLPSPK
Faktisk forpliktelse 01.01.20135 942 6611 446 802
Estimert forpliktelse 01.01.20135 625 6471 546 671
Årets estimatavvik forpliktelse 317 014−99 869
Faktiske pensjonsmidler 01.01.20134 581 908993 463
Estimerte pensjonsmidler 01.01.20134 488 1381 118 262
Årets estimatavvik pensjonsmidler 93 770−124 799
Tabell 12.24 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik (eks. arbeidsgiveravgift)
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:13.