2.1 Økonomiske hovedtall

Rådmannen vurderer samlet sett den økonomiske situasjonen som tilfredsstillende, men også utfordrende da det i 2013 har vært en høyere vekst i utgiftene enn i inntektene. Økonomiresultatet på tjenesteområdene viser at det samlet sett har vært god økonomistyring. Av et budsjett på kr 5,8 mrd. viser resultatet et merforbruk på kr 5,7 mill., se tabell 2.1. Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester er fortsatt stor, behovet for økonomisk sosialhjelp har økt og tiltak rettet mot barn med særlige behov i barnehagene er økende. Vedlikeholdsutgiftene til kommunale boliger ble høyere enn planlagt.  Høy aktivitet på investeringsområdet medførte et udekket finansieringsbehov på kr 76,6 mill. i 2013. Her kan nevnes den nye kulturskolen, utstillingshallen og energisentralen i forumområdet, samt kjøp av eiendom på Ulsnes. Avvikene skyldes i hovedsak tidsforskyvninger mellom regnskap og budsjett – ikke overskredet prosjektkostnader. Videre i kapitlet følger detaljerte analyser på drifts-, investerings- og balanseregnskapet.

Hovedtall per tjenesteområdeRegnskap 2013Justert budsjett 2013AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
Rådmann, stab og støttefunksjoner297 113301 3734 26099279 759
Oppvekst og levekår5 353 3745 327 408−25 9661014 939 042
Bymiljø og utbygging−22 805−8 18214 623-7 407
Kultur og byutvikling184 454185 8751 42199,2174 161,00
Sum Stab og støttefunksjoner5 812 1365 806 474−5 662100,15 400 369
Tabell 2.1 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.1 Driftsregnskapet

Regnskapet 2013 viser et positivt resultat og utgjør et mindreforbruk på kr 7,8 mill. etter avsetninger i driftsregnskapet. Brutto driftsresultat ble negativt i 2013 og utgjorde kr 72,9 mill.

Brutto driftsresultat er differansen mellom brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter. Brutto driftsresultat korrigert for finanstransaksjoner gir netto driftsresultat.

Netto driftsresultat ble positivt i 2013 og utgjorde kr 160,4 mill.

Når netto driftsresultat korrigeres for budsjetterte overføringer til investeringsregnskap, avsetning til og bruk av fond, samt bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk, får en et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

Hovedoversikt driftRegnskap 2013Justert budsjett 2013Regnskap 2012
Sum driftsinntekter8 661 1018 620 5318 190 100
Herav sum frie disponible inntekter 6 541 9646 545 5876 237 123
Sum driftsutgifter8 734 0198 743 0768 131 771
Bruttodriftsresultat−72 918−122 54558 329
Resultat eksterne finanstransaksjoner−201 774−234 990−222 594
Herav renteinntekter og utbytte394 953384 603346 212
Herav renteutgifter og låneomkostninger264 870269 003250 597
Herav avdrag på lån353 032350 701332 894
Motpost avskrivninger435 134433 622417 260
Netto driftsresultat160 44276 087252 995
Netto avsetninger, fond−9 26067 331−5 314
Overført til investeringsregnskapet143 418143 418232 174
Regnskapsmessig mindreforbruk7 763015 506
Tabell 2.2 Driftsoversikt. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.2 Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter ble kr 1 182 mill. og inntektene utgjorde kr 233 mill. Samlet resultat på investeringsregnskapet viser et udekket finansieringsbehov på kr 76,6 mill.

InvesteringsregnskapRegnskap 2013Justert budsjett 2013Regnskap 2012
Sum inntekter233 093217 740297 792
Sum utgifter1 181 7471 000 758982 970
Sum finansieringstransaksjoner606 316680 180571 254
Finansieringsbehov1 554 9691 463 1981 256 432
Sum finansiering1 478 3441 463 1981 214 060
Udekket finansiering−76 625 -42 372
Tabell 2.3 Investeringsselskap. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.3 Finansielle målsettinger

Finansielle målsettingerMål (langsiktig) Resultat 2013Resultat 2012
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene3 %1,85 %3,10 %
Egenfinansieringsgrad i % av investeringene50 %42 %58,0 %
Gjeldsgrad i % av driftsinntektene60 %56 %55,0 %
Tabell 2.4 Finansielle målsettinger
Last ned tabelldata (Excel)

2.1.4 Balanseregnskapet

BalanseregnskapetRegnskap 2013Andel 2013Regnskap 2012Andel 2012Endring 2013-2012
Anleggsmidler21 31292,1 %19 79291,0 %1 520
Omløpsmidler1 8317,9 %1 9689,0 %−137
Sum eiendeler23 143100,0 %21 760100,0 %1 383
Egenkapital7 27431,4 %7 078,032,5 %196
Langsiktig gjeld14 38462,2 %13 13660,4 %1 247
Kortsiktig gjeld1 4856,4 %1 5457,1 %−60
Sum egenkapital og gjeld23 143100,0 %21 760,00100,0 %1 383
Arbeidskapital346422−77
Tabell 2.5 Balanseregnskap. Beløp i hele mill. kr. Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Balanseregnskapet 31.12.13 viser at omløpsmidlene utgjør kun 7,9 % av eiendelene mens anleggsmidlene utgjør resterende 92,1 %. Økt andel anleggsmidler fra 2012 er et resultat av investeringsnivået i 2013. Den langsiktige gjeldsforpliktelsen øker mer enn oppbyggingen av egenkapital. Noe av det mest sentrale i utviklingen fra 2012 til 2013, er at arbeidskapitalen og likviditeten er svekket i løpet av fjoråret. Se ytterligere kommentarer under avsnitt om premieavvik.

kap5_hoved1

2.1.5 Hovedtall per tjenesteområde

Rådmann, stab og støttefunksjoner

Rådmann, stab og støttefunksjonerRegnskap 2013Justert budsjett 2013AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
Rådmann6 3886 4657798,84 666
Økonomi143 279142 631−648100,5133 102
Personal og organisasjon117 172120 1913 01997,5112 371
Kommunikasjonsavdeling6 2196 74552692,25 631
Næring6 6487 24259491,87 197
Kommuneadvokat6 1356 26813397,95 126
Politisk sekretariat11 27211 83155995,311 666
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner297 113301 3734 26098,6279 759
Tabell 2.6 Rådmann, stab og støttefunksjoner. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsresultatet for stab- og støttefunksjonene viser et mindreforbruk på kr 4,26 mill. Det er i all hovedsak udisponerte midler som følge av utsatt oppstart for digitalisering av arkivmateriell og nytt sak-/arkivsystem.

Oppvekst

OppvekstRegnskap 2013Justert budsjett 2013AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
Barnehage1 016 5861 022 4335 84799,4939 482
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud56 15854 171−1 987103,748 445
Grunnskole1 313 5801 321 1077 52799,41 241 985
Johannes læringssenter111 427105 114−6 31310697 910
Stavanger kulturskole32 06235 7893 72789,630 782
Pedagogisk-psykologisk tjeneste33 31937 5504 23188,730 636
Sum Oppvekst2 563 1322 576 16413 03299,52 389 240
Tabell 2.7 Oppvekst. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Virksomhetsområdene innenfor Oppvekst har samlet sett et mindreforbruk på kr 13 mill. av en ramme på kr 2,58 mrd. Avviket utgjør 0,5 %. Barnehagene og grunnskolene har et samlet mindreforbruk på kr 13,3 mill. Merforbruket på Johannes læringssenter skyldes i all hovedsak at antallet personer som utløser per capita (persontilskudd) gikk ned, at skolen ikke lenger mottar resultattilskudd for norskprøver fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), samt merutgifter til introduksjonsordningen. Kulturskolen har udisponerte midler som i hovedsak følger av utsatt bygging av dansegulv, mens PPT sitt mindreforbruk skyldes ledige stillinger. Merforbruket i Ressurssenteret for tilpasset barnehagetilbud skyldes økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Barn og unge

Barn og ungeRegnskap 2013Justert budsjett 2013AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
Ungdom og fritid72 69573 25956499,265 253
Helsestasjon og skolehelsetjenesten60 65960 83817999,752 862
Barnevernstjenesten193 770190 166−3 604101,9185 257
Sum Barn og unge327 124324 263−2 861100,9303 372
Tabell 2.8 Barn og unge. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Innenfor Barn og unge er det barnevernstjenesten som har et merforbruk i 2013. Dette skyldes en fortsatt vekst i fosterhjemsutgiftene.

Levekår, legevakt og legetjenesten

Levekår, legevakt og legetjenestenRegnskap 2013Justert budsjett 2013AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
Helse- og sosialkontor1 508 4801 497 473−11 007100,71 384 030
NAV224 260212 311−11 949105,6193 014
Hjemmebaserte tjenester170 234165 810−4 424102,7148 111
Alders- og sykehjem125 164119 643−5 521104,6127 426
Fysio- og ergoterapitjenesten61 13657 982−3 154105,452 910
Stavanger legevakt35 22835 68145398,730 548
Rehabiliteringsseksjonen41 57441 534−40100,135 923
Arbeidstreningsseksjonen10 60110 84724697,79 566
Flyktningseksjonen8 9509 29934996,28 329
Dagsenter og avlastningsseksjonen101 39597 202−4 193104,388 323
Tekniske hjemmetjenester5921 34174944,2130
Krisesenteret i Stavanger10 39010 084−3061039 603
Sentrale midler levekår17 70342 99025 28741,242 045
Sentrale midler legetjeneste63 46058 414−5 046108,655 173
Sum levekår, legevakt og legetjenesten2 379 1672 360 611−18 556100,82 185 131
Tabell 2.9 Levekår, legevakt og legetjenesten. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Samlet viser resultatet et merforbruk på kr 18,5 mill. av en budsjettramme på kr 2,36 mrd. Avviket utgjør 0,8 %. Helse- og sosialkontorene har et merforbruk på kr 11 mill. Dette fremkommer i all hovedsak innenfor sykehjemmenes bestillerbudsjett og som følge av økt pleietyngde. Merforbruket innen NAV skyldes i stor grad økning i sosialhjelp til boutgifter. I løpet av året vedtok bystyret å styrke rammene til Hjemmebaserte tjenester med kr 20 mill. samtidig som tiltak for å redusere utgiftsnivået ble gjennomført. Virksomhetsområdet har likevel et merforbruk på kr 4,4 mill. Alders- og sykehjemmene har et samlet merforbruk på kr 5,5 mill. Dette skyldes at enkelte virksomheter ikke har greid å tilpasse aktiviteten til budsjettrammen i tilstrekkelig grad . Tilsvarende situasjon gjelder for Dagsenter og avlastning, som har et merforbruk på kr 4,2 mill. I 2013 viser kartleggingen at det er netto 14 flere brukere med omfattende tjenestebehov, og samlet sett ble refusjonsinntektene om lag kr 20 mill. høyere enn budsjettert.

Bymiljø og utbygging

Bymiljø og utviklingRegnskap 2013Justert budsjett 2013AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
Stab Bymiljø og utbygging4 2974 75846190,34 501
Miljø4 4984 471−27100,63 487
utbygging2 04112 21310 17216,710 508
Stavanger Eiendom−244 631−261 651−17 02093,5−232 224
Park og vei127 452128 5101 05899,2118 141
Idrett109 647111 0671 42098,791 914
Vannverket201−2010−12
Avløpsverket−17 856017 856019 718
Renovasjon831405759,3−2 731
Plan og anlegg−504050400
Sum Bymiljø og utvikling−14 772−49214 280-13 302
Tabell 2.10 Bymiljø og utbygging. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Bymiljø og utbygging har samlet sett et mindreforbruk på kr 14,3 mill.

Utbygging fikk et positivt resultat som følge av ompostering av leieinntekter knyttet til Jåttåvågen, Dusavik, Urban Sjøfront, Nytorget og diverse næringsrelaterte prosjekter fra investering- og over til driftsregnskapet. Stavanger eiendom har et merforbruk på kr 17 mill. som følge av et høyt vedlikeholdsnivå på de kommunale boligene. I tillegg bidrar avløpsverket til et regnskapsmessig mindreforbruk, da gebyrinntektene er høyere enn utgiftene i 2013. Denne merinntekten var planlagt og skal dekke tidligere års opparbeidet merforbruk på avløpsverket.

Kultur og byutvikling

Kultur og byutviklingRegnskap 2013Justert budsjett 2013AvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
Stab Kultur og byutvikling10 91210 471−441104,211 053
Byggesaksavdelingen41−410
Planavdelinger35 26735 72445798,729 036
Kulturavdelingen138 234139 6801 44699134 072
Sum Kultur og byutvikling184 454185 8751 42199,2174 161
Tabell 2.11 Kultur og byutvikling. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og byutvikling har samlet sett et mindreforbruk på kr 1,4 mill. Mindreforbruket fremkommer på Kulturavdelingen, og skyldes i hovedsak lavere utgifter til Byhistorisk verk enn budsjettert. I løpet av 2013 ble i underkant av kr 1,5 mill. av kulturbyfondet disponert, og restbeløpet utgjør kr 60 000 ved utgangen av året.  Byggesaksavdelingen er selvkostfinansiert, og hadde et merforbruk på kr 3,9 mill. Prosjektet Ikke godkjente leiligheter utgjorde en stor del av merforbruket. Merforbruket innenfor Byggesaksavdelingen finansieres ved bruk av midler avsatt i selvkostfondet.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:18.