2.2.1 Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter ekskl. finansinntekter i 2013 ble kr 8 661 mill. Dette er en økning på kr 471 mill. tilsvarende 5,8 % fra 2012. I forhold til justert budsjett 2013 viser regnskapet merinntekter på kr 40,6 mill. I hovedsak har disse merinntektene en motpost på utgiftssiden. I 2013 er kr 75 mill. av driftsinntektene overført til 2014 som følge av at de er øremerkede midler.

Figur 2.1 viser de ulike inntektsartene sin andel av totalinntektene ekskl. finansinntekter. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskilden, og utgjør 55 % av de totale driftsinntektene ekskl. finansinntekter i 2013.

Figur 2.1 Forhold mellom inntektsarter
Figur 2.1 Forhold mellom inntektsarter

I tabell 2.12 er bykassens hovedinntektskilder satt opp.

DriftsinntekterRegnskap 2013Justert budsjettAvvikRegnskap i % av budsjettRegnskap 2012
1Brukerbetalinger−420 401−419 818583100,1−400 065
2Andre salgs- og leieinntekter−780 808−739 36041 448105,6−711 082
3Overføringer med krav til motytelse−896 455−855 39341 062104,8−821 764
4Rammetilskudd−1 495 453−1 436 26459 189104,1−1 483 720
5Andre statlige overføringer−134 134−124 3059 829107,9−141 548
6Andre overføringer−21 473−60 373−38 90035,6−20 066
7Skatt på inntekt og formue−4 753 061−4 827 018−73 95798,5−4 454 992
8Eiendomsskatt−159 315−158 0001 315100,8−156 863
9Sum driftsinntekter−8 661 100−8 620 53140 569100,58 190 100
Tabell 2.12 Driftsinntekter. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Brukerbetalingene (linje 1) hadde en vekst på 5 % i forhold til regnskapet 2012. I forhold til justert budsjett 2013 viser brukerbetalingene en merinntekt på kr 0,6 mill.

Andre salgs- og leieinntekter (linje 2) viser en vekst på 9,8 % i forhold til regnskap 2012. Her inngår billettinntekter, husleieinntekter, gebyrinntekter og annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester. I forhold til justert budsjett 2013 viser andre salgs- og leieinntekter en merinntekt på kr 41,5 mill. Korrigering av inntektsførte husleieinntekter fra investerings- til driftsregnskap utgjør om lag kr 11 mill. For mer detaljer vises til punkt 2.5.1, Bymiljø og utbygging. Resterende merinntekter på kr 30 mill. er blant annet knyttet til høyere husleieinntekter (kr 4,7 mill.), gebyr- og tilknytningsinntekter på VAR sektor (kr 5,6 mill.) og kjøp av nedgravde containere (kr 6 mill.).

Overføringene (linje 3,5 og 6) viser en vekst på 7 %. Her inngår blant annet av refusjon sykepenger og foreldrepenger, momskompensasjon og tilskudd til ressurskrevende tjenester. Disse inntektene ble totalt på kr 1 052 mill. i 2013. I forhold til justert budsjett 2013 viser disse inntektene en samlet merinntekt på kr 12 mill.

Eiendomsskatt (linje 8) er brutto eiendomsskatt, kr 159 mill. Fratrukket eiendommer med fritak utgjorde netto eiendomsskatt i 2013 kr 133,3 mill. noe som er kr 0,3 mill. høyere enn justert budsjett.

Frie inntekter (linje 4 og 7)

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektene kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene.

Frie inntekter 2013Regnskap 2013Opprinnelig vedtatt budsjett 2013Justert budsjett 2013Avvik justert budsjett - regnskapVekst fra 2012 StavangerVekst fra 2012 landet
Skatt på inntekt og formue−4 753 061−4 642 800−4 827 018−73 9576,7 %5,6 %
Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning
Rammetilskudd −2 420 755−2 419 000−2 420 7550
Skjønnstilskudd−27 800−27 400−27 400400
Inntektsutjevning953 102890 6001 011 90958 807
Sum rammetilskudd−1 495 453−1 555 800−1 436 24659 2070,8 %
Sum frie inntekter−6 248 514−6 198 600−6 263 264−14 7505,2 %
Tabell 2.13 Frie inntekter 2013. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommunes frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ble i 2013 på kr 6 248,5 mill. Dette er kr 14,75 mill. lavere enn justert budsjett.

Samlet skatteinngang til Stavanger kommune ble kr 4 753,1 mill. i 2013. Dette innebærer en vekst på 6,7 % i forhold til 2012. Inngangen er kr 74,0 mill. under justert årsbudsjett, men kr 110,3 mill. høyere enn opprinnelig vedtatt budsjett.

Skatteinngangen for landet totalt sett ble på kr 126,4 mrd., tilsvarende en skattevekst på 5,6 %. Skatteanslaget for landet i 2013 ble oppjustert fra 5,0 % til 6,2 % ved framlegging av forslag til statsbudsjett 2014 (i oktober). Anslått vekst ble ikke nådd.

Basert på de nasjonale skattetallene ble inntektsutjevningen kr 953,1 mill. for Stavanger kommune. Dette innebærer at trekket ble kr 58,8 mill. lavere enn budsjettert. I tillegg er det mottatt prosjektskjønn på kr 0,4 mill. til prosjektet Leve HELE LIVET som ikke er budsjettert.

Veksten i skatteinntektene i Stavanger kommune kom i all hovedsak fra forskuddstrekk som vokste med 7,6 % fra 2012. Marginoppgjøret1 ga et overskudd på kr 20,3 mill., mens de korrigerte fordelingstallene2 ga en negativ effekt med kr 5,9 mill. i november 2013. Tilsvarende effekter i 2012 var merinntekter på kr 94,5 mill.

1 Det settes hver måned av 8 % av skatteinntekter for å dekke utbetalingene av til gode skatt i skatteoppgjøret. Resultatet av skatteoppgjør 2013 viste at kommunen hadde et overskudd på kr 20,3 mill.

 

2 Fordelingstallene viser hvor stor andel av skatteinntektene som tilfaller kommunen. I henhold til regler korrigeres fordelingstallene for ett inntektsår etter at skatteoppgjørene for det aktuelle året er gjennomført.  De foreløpige fordelingstallene for Stavanger kommune ble redusert med 0,04 prosentpoeng ved korrigering, noe som ga kr 5,9 mill. i redusert inngang (mot kr 59,2 mill. i merinntekt i 2012).

Stavanger kommune hadde skatteinntekter på kr 36 791 per innbygger i 2013.

Dette utgjorde 147,0 % av landsgjennomsnittet, og er det høyeste nivået Stavanger kommune har hatt. På landsbasis var skatteinntektene kr 25 027 per innbygger.

Figur 2.2 viser akkumulert skattevekst per måned i 2013 og figur 2.3 skatt i prosent av landsgjennomsnittet siden 2003.

Figur 2.2 Akkumulert skattevekst per måned i 2013
Figur 2.2 Akkumulert skattevekst per måned i 2013
Figur 2.3 Skatt i prosent av landsgjennomsnitt
Figur 2.3 Skatt i prosent av landsgjennomsnitt

Figur 2.4 viser skattevekst i ASSS-kommunene og nabokommunene. Skatteveksten i Stavanger ble på 6,7 %. ASSS-kommunene hadde jevn og ganske lik vekst, sett bort fra Oslo. Snittet for ASSS kommunene ble 5,1 %.

Figur 2.4 Skattevekst ASSS kommuner og nabokommuner
Figur 2.4 Skattevekst ASSS kommuner og nabokommuner

Kap2_fyll2

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:19.