2.4.1 Investeringsinntekter

Samlede investeringsinntekter ble i 2013 kr 233,1 mill. (linje 6), som er kr 15,3 mill. høyere enn justert budsjett. Salgsinntektene ble isolert sett kr 20,7 mill. høyere enn budsjettert (linje 1), mens sum overføringsinntekter ble kr 5,4 mill. lavere enn budsjettert (linje 2, 3 og 4). Lavere overføringsinntekter skyldes i all hovedsak korrigering av tidligere regnskapsføringer relatert til kunstgrasbaner.

Salgsinntektene på til sammen kr 149,6 mill. (linje 1) fordeler seg med kr 147,6 mill. på salg av arealer og bygninger, og kr 2 mill. på salg av utstyr, maskiner og andre driftsmidler. Av salgsinntektene for fast eiendom på kr 147,6 mill., kommer kr 108,7 mill. fra salg av arealer og kr 38,9 mill. er salg av bygninger.

Salgsinntektene fra fast eiendom ble i 2013 ca. kr 18,7 mill. høyere enn budsjettert.

De tre største enkeltsalgene av tomter/arealer gjelder salg av eiendommer på Husabø, kr 47 mill., salg av eiendommer på Kvernevik, kr 16,5 mill., og salg av eiendommen til Gamlingen, kr 24 mill.

Overføringer med krav til motytelser viser kr 5,7 mill. (linje 2) som i all hovedsak skyldes korrigering av regnskap 2012 og er knyttet til tilbakebetaling av forskuttert tilskudd til kunstgrasbaner, kr 10 mill.

Av de statlige overføringene på kr 10,1 mill. (linje 3), er ca. kr 2 mill. tilskudd fra Husbanken til kjøp av boliger for vanskeligstilte. De resterende statlige overføringene på kr 8,1 mill., samt andre overføringer på kr 3,9 mill. (linje 4) er tilskudd til mindre investeringsprosjekter, hovedsakelig innenfor områdene vei, park og idrett.

Renteinntekter og utbytte på kr 75 mill. (linje 5) er relatert til engangsutbyttet fra Stavanger parkering i henhold til bystyrets vedtak av 10.12.12, sak 136/12.

Overføringer og statstilskudd er i praksis vanskelige å budsjettere korrekt i forhold til framdrift. Regnskaps- og budsjettall vil jevnes ut over tid, det vil si at differansene hovedsakelig skyldes feil periodisering av disse overføringene i budsjettet. Rådmannen søker å begrense slike avvik mest mulig ved budsjetteringen.

Kap2_fyll4

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:22.