2.4.3 Finansiering av investeringer

Overføringene fra driftsregnskap er på kr 143,4 mill. (linje 10 i tabell 2.10) og er i tråd med budsjettet. 80 % av faktisk momsrefusjon er overført til delfinansiering av investeringer.

Regnskapet viser at bruk av lånemidler (linje 11) i 2013 er kr 9 mill. høyere enn justert budsjett. Dette skyldes oppfølging av forskutteringsavtaler knyttet til kunstgressbaner, og utgjør kr 1 017,6 mill., hvorav kr 328,1 mill. er knyttet til startlån.

Mottatte avdrag på utlån (linje 13) føres i investeringsregnskapet. Dette gjelder primært avdrag på startlån og avdrag på ansvarlige lån til Lyse energi.

I 2013 mottok kommunen kr 158,7 mill. i avdrag på startlån, som var om lag kr 68 mill. mer enn forutsatt. Disse merinntektene er i regnskapet for 2013 disponert til ekstraordinære nedbetalinger på startlån.

Figur 2.13 viser utviklingen i brutto investeringsutgifter i perioden 2004-2013, og finansieringen med henholdsvis lån og egenkapital. Det bemerkes at 2012 var det første året på 5 år at målet om 50 % egenkapitalfinansiering ble nådd.

Figur 2.13 Utvikling i investeringsutgifter m/finansiering
Figur 2.13 Utvikling i investeringsutgifter m/finansiering

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:22.