2.6 Likviditet og soliditet

2.6.1 Likviditet

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld kalles likviditetsgraden. Nøkkeltallene forteller noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med utgangspunkt i alle eller de mest likvide omløpsmidlene.

Likviditetsgrad 1

Denne tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Her bør nøkkeltallet være større enn 2, fordi noen av omløpsmidlene kan være mindre likvide. Dette nøkkeltallet er ikke oppnådd de senere år. Dersom likviditetsgrad 1 korrigeres for premieavviket, endres nøkkeltallet fra 1,26 til 1,0.

Likviditetsgrad 1 viser slik utvikling fra 2010-2013:

2010201120122013
Likviditetsgrad 11,261,231,271,26
Tabell 2.24 Likividitetsgrad 1
Last ned tabelldata (Excel)

Likviditetsgrad 2

Denne tar utgangspunkt i de mest likvide omløpsmidlene, og her bør nøkkeltallet være større enn 1.

De mest likvide omløpsmidlene er kasse, bank, og markedsbaserte plasseringer som er klassifisert som omløpsmidler, og som raskt kan omgjøres i kontanter.

Utviklingen de 4 siste årene har det vært slik:

2010201120122013
Likviditetsgrad 20,730,690,630,63
Tabell 2.25 Likividitetsgrad 2
Last ned tabelldata (Excel)

Det fremgår av tabellene at den likvide situasjonen i bykassen har vært relativt svak, men stabil i perioden.

Likviditetsgradene måles per årsskifte, og sier ikke noe om likviditeten gjennom året. Kommunen har gjennom året 2013, og også ved årsslutt, hatt høy oppmerksomhet på likviditeten ved hjelp av likviditetsstyringsverktøyet. Styringsverktøyet gir raskt signaler når innbetalinger kommer for sent, og gir bedre muligheter til å styre kommunens utbetalinger, som lån og større leverandørutbetalinger. Det samme gjelder styring av forfallstidspunkt på inntekter.

2.6.2 Soliditet

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten gir informasjon om hvor stor andel av kommunens samlede eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, desto bedre er soliditeten.

Egenkapitalprosenten har utviklet seg slik de siste 4 år:

2010201120122013
Egenkapitalprosent35,8%30,9%32,5%31,4%
Tabell 2.26 Egenkapitalprosent
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapitalprosenten har vist en noe synkende tendens de senere år.

Den resterende andel av kommunens eiendeler er finansiert med fremmedkapital/lån.

I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke satt bestemte krav/anbefalinger med hensyn til hvor stor egenkapitalprosenten, likviditetsgraden og gjeldsgraden bør være. Man bør imidlertid være observant på utviklingen i disse indikatorene. Betydelige låneopptak over tid har forverret soliditeten.

2.6.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning fordi inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tid. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på utbetalinger og innbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av store variasjoner gjennom året.

Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 2.20 vises endringen i omløpsmidler fra 2006-2013 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble svekket med kr 76,6 mill. i 2013. Dette betyr at reduksjonen i kortsiktig gjeld var mindre enn reduksjonen i omløpsmidlene i 2013, jf. balanseregnskapet.

Endring i arbeidskapital20062007200820092010201120122013
Omløpsmidler 01.01.1 154 3081 489 754 1 774 687 1 880 3091 563 6051 488 4101 808 8591 967 785
Omløpsmidler 31.121 489 7541 774 687 1 880 3091 563 6051 488 4101 808 8591 967 7851 830 669
Endring omløpsmidler335 446284 933 105 622−316 704−75 195320 449158 926−137 116
Kortsiktig gjeld 01.01.748 0781 080 586 1 164 8331 317 3341 266 0141 183 0271 469 1301 545 440
Kortsiktig gjeld 31.121 080 5861 164 8331 317 3341 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 948
Endring i kortsiktig gjeld−332 508−84 248−152 50051 32082 987−286 103−76 31060 492
Endring i arbeidskapital2 938200 654−46 878−265 3847 79234 34682 616−76 624
Tabell 2.27 Endring i arbeidskapital. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Regnskapsføring av premieavvik er omtalt flere ganger i de senere års budsjetter. Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene gjennomgående vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Siden det er pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år gjennomgående vist for positive beløp.

Akkumulert, positivt premieavvik balanseføres som omløpsmidler/kortsiktige fordringer.

I og med at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapital/likviditet også vist for gunstige tall de senere år.

Dette er anskueliggjort i tabellen under. Per 31.12.13 var premieavviket ca. 22 % av omløpsmidlene. Til sammenligning var tilsvarende størrelser i Bergen ca. 46 %, og i Trondheim ca. 20 %.

Arbeidskapital 05-201331.12.0531.12.0631.12.0731.12.0831.12.0931.12.1031.12.1131.12.1231.12.13
Omløpsmidler 31.121 154 3081 489 7541 774 6871 880 3091 563 6051 488 4101 808 8601 967 7851 830 669
Kortsiktig gjeld 31.12748 0781 080 5861 164 8331 317 3351 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 948
Arbeidskapital406 230409 168609 854562 974297 591305 383339 730422 345345 721
Herav premieavvik115 630124 915144 210219 004253 430285 507271 538395 791407 617
Korrigert arbeidskapital290 600284 253465 644343 97044 16119 87668 19226 554−61 896
Endring i arbeids-kapital ihht. regnskap2 938200 686−46 880−265 3837 79234 34782 615−76 624
Endring / korrigert arbeidskapital−6 347181 391−121 674−299 809−24 28548 316−41 638−88 450
Tabell 2.28 Arbeidskapital 2005-2013, korrigert for premieavvik. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

2.6.4 Utvikling i kommunens lånegjeld

Stavanger kommune har de siste ti årene hatt et høyt investeringsnivå. Egenfinansieringen av investeringene har vært lavere enn målsettingen på 50 % i denne perioden. Det har samtidig vært en betydelig økning i opptak av startlån. Dette har medført at brutto lånegjeld har økt markant de siste årene.

Det mottas kompensasjon fra staten som dekker renter og avdrag på en relativt stor andel av kommunens lånegjeld. Det ytes kompensasjon for renter og avdrag på lån knyttet til Eldre – og psykiatriplanen og Reform 97, samt kompensasjon for renter på lån knyttet til investeringer i skole- og kirkebygg.

Tabell 2.29 gir en oversikt over utviklingen i langsiktig lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, startlån og lån der staten yter kompensasjon for renter/avdrag.

Utvikling i lånegjeld, tall i mill. kr2004200520062007200820092010201120122013
Langsiktig lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser2 4882 8602 9443 0573 5354 0444 8025 3475 7436 234
- Videre utlån / startlån2062172362813776308931 01412311400
- Ubrukte lånemidler5459212972677713690211176
- Lån ifm. Eldre - og psykiatriplanen285324356342328314301287273259
- Lån ifm. Reform 976257534927232016129
- Lån skolebygg (staten betjener rentene)263263263245239222473456438421
- Lån kirkebygg (staten betjener rentene)9936464679798583
Korrigert sum lånegjeld i mill. kroner1 6181 9312 0061 8072 2512 7322 9003 4053 4933 886
Tabell 2.29 Utvikling i lånegjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto lånegjeld økte med kr 491 mill. fra 2012 til 2013. Økningen utgjør differansen mellom nye lån og betalte avdrag det aktuelle året. Lånegjelden økte med kr 393 mill. fra 2012 til 2013 dersom det korrigeres for startlån og lån der staten dekker kapitalutgiftene.

Utvikling i brutto lånegjeld pr innbygger 2005-2013

Figur 2.14 viser utviklingen i lånegjeld per innbygger ekskl. startlån i perioden 2005-2013.

Figur 2.14 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2005-2013
Figur 2.14 Utvikling i brutto lånegjeld per innbygger 2005-2013

Lånegjelden per innbygger ekskl. startlån har økt betydelig i perioden 2007-2013. Dette vil kunne medføre at en stadig større andel av driftsinntektene medgår til å dekke kapitalutgifter. Lånegjeld per innbygger ekskl. startlån var per 31.12.13 på kr 36 972.

Kap2_fyll6

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:28.