2.7 Finansforvaltning

Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt av bystyret 29.10.12.

Formål med finansforvaltningen

  1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser med sikte på å kunne gi best mulig tjenestetilbud.
  2. Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres størst mulig forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Etiske retningslinjer

Stavanger kommunes investeringsstrategi skal ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs PRI «Principles for responsible investments».

Likviditet

Kommunen skal til enhver tid ha tilgjengelige driftslikviditet som minst er like stor som forventet likviditetsbehov i de neste 60 dager. All likviditet utover driftslikviditeten utgjør overskuddslikviditet. Det utarbeides 12 måneders likviditetsprognoser, samt 4 års prognoser basert på Handlings- og økonomiplanen og likviditetsstyringssystemet. Dette er en forutsetning for å kunne plassere kommunens overskuddslikviditet utenom hovedbankforbindelsen. All driftslikviditet har i 2013 vært plassert gjennom kommunens hovedbankforbindelse på konsernkonto.

Figur 2.15 Innskudd konsernkonto, ekskl. langsiktige finansielle aktiva
Figur 2.15 Innskudd konsernkonto, ekskl. langsiktige finansielle aktiva

Av figuren fremgår at likviditeten gjennom året var høyere enn i 2011 og 2012. Likviditeten var høyest i 2. tertial 2013, og lavest i 1. tertial, noe som er helt normalt.

Stavanger kommune har inngått ny hovedbankavtale med SR bank for 3 år, med mulighet for 1 års forlengelse. Den nye avtalen innebærer nye vilkår og gjelder fra 01.01.13

Langsiktige finansiell aktiva

2013 var et optimistisk år på verdens børser. Den finansielle krisen i Eurolandene ser ut til å løse seg. Hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp med rundt 24 % og verdensindeksen med det samme i 2013.

Netto urealisert gevinst for Stavanger kommune i 2013 var på kr 20,5 mill. Det ble i 2013 avsatt realiserte- og urealiserte gevinster for til sammen kr 6,8 mill. til kursreguleringsfondet i samsvar med finansreglementet. Fondet er tilstrekkelig. Avkastning på kommunens finansplasseringer ble på totalt 9,1 %.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammene i gjeldende finansreglement.

AktivaklasseMarkedsverdi,
mill kr
Resultat i %Resultat i mill. kr%-vis andel
av porteføljen
Bankinnskudd132,80 %0,53 %
Bankobligasjoner983,70 %3,520 %
Industriobligasjoner606,40 %3,612 %
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner og høyrente industriobligasjoner2458,40 %19,649 %
Aksjefond7925,80 %14,816 %
Egenkapitalbevis6,60 %0,10 %
Sum4959,10 %42,1100 %
Tabell 2.30 Oversikt plasseringer
Last ned tabelldata (Excel)

Låneporteføljen

Per 31.12.13 er låneporteføljen på kr 6,2 mrd. brutto, mot kr 5,7 mrd. pr. 31.12.12.

Gjennomsnittsrenten for lånene i 2013 var på 2,89 %, mens årsgjennomsnitt på 3 mnd. Nibor rente var på 1,83 %.

Det er til sammen sikret 51 % av all bruttogjeld i fastrente.  Dette er over det som kommunen selv definerer som netto rentebærende gjeld. Gjennomsnittlig rentebindingstid ligger på 2,9 år.

Per 31.12.13 har Stavanger kommune utstedt sertifikatlån og obligasjonslån for til sammen kr 2,5 mrd. Lånene gir en god årlig besparelse (se tabell 2.31).

KreditorGjeld per 31.12.13% av totalgjeldRente
Kommunalbanken AS1 84130 %2,14 %
KLP Kommunekreditt2985 %3,91 %
Husbanken1 55925 %2,12 %
Obligasjonslån5809 %1,83 %
Sertifikatlån1 90631 %1,75 %
Andre lån110 %
Rentebytteavtaler faste2 75044 %3,53 %
Sum6 195100 %2,89 %
Tabell 2.31 Oversikt lånegjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:29.