3.1.3 Samordnet arealbruk og transport

I Nasjonal transportplan 2014-2023 står det at veksten i persontransporten i byområdene framover, må tas med miljøvennlig transport, for å klare målene i klimaforliket. Stavanger kommune har som del av byområdet inngått en avtale om belønningsmidler fra staten for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk (2013-2016). I avtalen forutsettes det null vekst i personbiltransport i byområdet.

kap3_fyll4

Dagens bompengeinnkreving startet opp i 2001, og Stortinget har vedtatt forlengelse ut 2016. En ny Bypakke Nord-Jæren vil da kunne gjelde fra 2017, og vil bygge på vedtatt konseptvalgutredning (KVU) for vårt byområde. Regjeringen har besluttet at transportsystemet på Jæren skal basere seg på et bussveikonsept i kombinasjon med jernbanen. Det er etablert et eget prosjekt for bussvei 2020 hvor kommunene, Statens vegvesen og fylkeskommunen deltar. Fylkeskommunen eier selve prosjektet. Det er Stavanger kommune som er reguleringsmyndighet for planene og det er Statens vegvesen på oppdrag av fylkeskommunen som utarbeider plangrunnlaget.

Kommunedelplan parkering Forus – Lura har vært på høring i 2013 og kommer til endelig behandling våren 2014.

Bybåndsanalysen, som er en analyse av potensiale for fortetting og kapasitet i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes, er ferdigstilt og presentert for kommunalutvalget.

Det har pågått arbeid med gjennomgang av hovedrutene for sykkel på kommuneplannivå og rutenivå. Gandsfjordruta er ferdig gjennomgått og behov for endringer og oppgraderinger er klargjort.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:39.