3.2.1 Internasjonalt engasjement

Stavanger kommune har deltatt i internasjonale nettverk og prosjekter som administreres på avdelingsnivå. Dette gjelder samarbeidsavtaler og utveksling innen kultur. Skole, ungdom og fritid og miljø er også områder med ulike typer av internasjonalt samarbeid.

Kap3_fyll3

Nordic City Network er en nordisk arena for kunnskap og byutvikling. Eurocities er et nettverk bestående av 130 av Europas største byer, og Stavanger har i 2013 blitt tatt opp som assosiert partner i nettverkets miljøforum.

Kommune til kommunesamarbeid nord-sør (MIC)

Samarbeidet med vår vennskapsby Antsirabé på Madagaskar har pågått på ordinær måte på tross av unntakstilstanden og den vanskelige politiske situasjonen i landet. Kommunen har maktet å stå imot det nasjonale presset, og bystyret har fungert på ordinær måte. Men prosjektet hadde redusert aktivitet i 2013 på grunn av den politiske situasjonen. Varaordfører og miljøvernsjef besøkte kommunen i starten av 2013 for å forberede avslutningen i MIC-programmet og hvordan erfaringene kunne spres til andre byer og regioner.

Det har vært jobbet med kompetanseheving innen miljø, godt styresett og engelsk. Målet nå er spesielt fokusert på å rekruttere nye kvinnelige deltakere og ungdom til nytt kommunestyre som skal velges i 2014. Arbeidet er godt samordnet med prosjektet klimatiltak i kommunen.

Klimatiltak i sør

Stavanger kommune gir årlig støtte til sine vennskapsbyer i Nablus og Antsirabé til klima- og miljøtiltak. Midlene skaper et stort engasjement og mye positivitet i byene. En stor del av midlene går til tre og skogplanting. I Antsirabé gis det også midler til tiltak for å redusere bruk av kull fra regnskogen for å kombinere det med lokal produksjon av biobriketter. Dette er også et ledd i lokal avfallsløsning der papir og rester av bioavfall brukes i brikettene.

EU prosjekter

Horisont 2020 er EUs nye store rammeprogram for forskning og innovasjon som ble lansert ved utgangen av 2013. Kommunen tok flere initiativer for å kunne utnytte mulighetene for å delta i nye nettverk og prosjekter. Et viktig fremstøt var involveringen i et innovasjonspartnerskap for Smart Cities som omhandler miljø og utvikling av bærekraftige byer, sammen med blant annet Eindhoven. Et annet viktig tiltak var deltagelsen i innovasjonspartnerskapet for aktiv aldring – en betydelig europeisk satsing for å sette eldre i stand til å klare seg i egne boliger, og for økt levealder.  ENIGMA er et prosjekt med fokus på belysning i byer, hvor kommunen også har engasjert seg.

Dette er eksempler på tiltak som følges opp i 2014 gjennom nettverkene, og eventuelt gjennom samarbeid om konkrete prosjektsøknader.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:41.