3.2.3 Kultur

Bjergstedvisjonen

Evalueringsrapport om arbeidet med Bjergstedvisjonen 2010-2012 ble behandlet i formannskapet i 2013. Samordningen i Bjergsted ivaretas nå av Samarbeidsutvalget, som består av lederne i de største institusjonene i Bjergsted. De forvalter blant annet fellesportalen www.bjergsted.no. Kultursjefen samarbeider med Samarbeidsutvalget og enkeltaktørene.

Tou-visjonen – Nye Tou

I september 2013 startet rehabiliteringen av Nye Tou, og dermed gikk prosjektet over i en ny fase. Byggearbeidene omfatter i denne omgang første del av atelierhuset, og ferdigstilles sommeren 2014.

Driftsmodell for anlegget er utredet og fremmet til politisk behandling.

En attraktiv by for kunstnere

Etablering av produksjon- og øvingslokaler for å bedre arbeidsforholdene for kunstnere i Stavanger har stått høyt på kulturavdelingens agenda de siste sju årene.

Høsten 2013 startet første byggetrinn av atelierhuset ved Nye Tou. Det innebærer at 20 atelierer for billedkunstnere vil stå ferdige i 2014.

Produksjonsfellesskapet Normanns i Erfjordgata har fått etableringsstøtte, og øvingsfellesskapet Rockeriet i Tanke Svilands gate fikk støtte både til etablering og drift.

Stavanger kommune bidro i 2013 til etablering av et investeringsfond for filmbransjen.

Dansemiljøet har tatt i bruk Hermetikkfagskolen som midlertidig prøvelokale for dans. I løpet av året ble det også gitt driftsstøtte til DansiS, interesseorganisasjon for dansere, og PRODA, dansetrening for profesjonelle dansere. Driftstilskudd ble gitt til dansekompaniene Findlay/Sandsmark, Dybwikdans og Molitrix Scenekunst.

Kulturavdelingen har gjennomgått stipendordningene for å se på om det skal gjøres en omlegging som er bedre tilpasset dagens behov.

Ny kulturarenaplan

I Stavanger kommunes nye kulturarenaplan er det prioritert fram til 2016:

  • Atelierhus, som del av Nye Tou
  • Øvingsfellesskap for rytmisk musikk, som del av Nye Tou
  • Prøvelokale for dansekunst, i 2. etasje i den tidligere utenriksterminalen i Nedre Strandgate 89 (alternativt som del av Nye Tou eller annet sted)
  • Ny mellomstor scene for musikk og fri scenekunst i den tidligere utenriksterminalen, alternativt annet sted
  • Nytt lokale til Norsk grafisk museum, MUST – Museum Stavanger

De tre førstnevnte prosjektene utgjør et produksjonsløft for kunstfeltet i Stavanger.

Atelierhus, som del av Nye Tou, er påbegynt. Prøvelokale for dansekunst er utredet med forslag om etablering i den tidligere utenriksterminalen, men dette lokalet er nå vedtatt lagt ut for salg. Våren 2014 skal det utarbeides en revidert mulighetsstudie for Nye Tou, og prøvelokale for dansekunst vil bli vurdert i denne sammenheng. Nytt lokale til Norsk grafisk museum er utført i form av økt driftstilskudd til MUST.

Museumsutvikling og nytt teaterhus

På bakgrunn av kulturarenaplanens prioriteringer og ovennevnte femte tiltak, er det gitt et økt driftstilskudd til MUST som en kompensasjon for flytting av Norsk grafisk museum.

Som en konsekvens av at stiftelsen Utstein kloster ble en del av MUST, ble det i 2013 etablert ny eierstruktur i MUST hvor Rennesøy kommune inngår som aksjeeier med en eierandel tilsvarende seks prosent.

MUST er også blitt utfordret på å utvikle en strategi som viser hvilke prosjekter museet mener må realiseres på kort sikt, hva som bør realiseres på mellomlang sikt og hva som bør søkes realisert mot slutten av kulturarenaplanperioden, for eksempel som byjubileumsprosjekt.

I forbindelse med arbeidet med ny kommunedelplan for sentrum har det vært gjennomført flere mulighetsstudier for lokalisering av nytt teaterhus. Lokaliseringsspørsmålet vil bli nærmere avklart i sentrumsplanen og som skal behandles i den nye kommuneplanen.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:42.