4.2 Innbyggerservice

Antall henvendelser til kommunen via Servicetorget har stabilisert seg på rundt 130000 telefoner årlig, med en svarprosent på 88-89 prosent, og ca. 13 000 e-poster som besvares direkte eller ledes videre til fagavdelingene. I tillegg kommer førstelinjetjeneste for mange av kommunens tjenester (se statistikkvedlegg).

Innbyggerservicen ble testet av et eksternt selskap tre ganger i 2013. Selskapet ringte kommunen med ulike spørsmål, sendte e-poster og søkte etter relevant informasjon på nettsidene. Kommunen har jevnt over scoret bra på disse testene, men i Forbrukerrådets tester har det manglet noen poenger for å bli godkjent. Tiltaket videreføres i 2014.

Kommunen innførte i 2013 nye besøksregistreringsrutiner ved de største administrasjonsbyggene i sentrum. Dette ble gjort for å øke servicen til besøkende og sikre ansatte. Utstyr for elektronisk, selvbetjent registering var på plass tidlig i 2014.

Internett og sosiale medier

Nettsidene til «Jobb og karriere» har vært prioritert særskilt i 2013. Sidene er nå presentert i nytt design og med et innhold som er bedre tilpasset målgruppene. Nytt design er også tatt i bruk på flere av de andre nettsidene, eksempelvis Om kommunen, Engelsk og en del kampanjesider som revidert kommuneplan og sykkelsatsningen. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre resterende sider.
Jobb og karriere er en av de mest besøkte sidene, med 104 926 sidevisninger i 2013. Ellers er besøkstallene for www.stavanger.kommune fordelt slik:

Unike besøkendeSidevisninger
571 5114 096 344
Tabell 4.1 Besøkstall for stavanger.kommune.no
Last ned tabelldata (Excel)

Det har vært satset på økt tilstedeværelse i sosiale medier. Antall likere på Facebook og følgere på Twitter steg jevnt i løpet av året. Facebook, Twitter, Flickr, YouTube og Linkedin har vært de prioriterte kanalene i 2013. Nylig er det også åpnet kontoer på Instagram og Google+. Facebookveggen er også åpnet «for innlegg av andre», slik at kommunen kan ha dialog med og være tilgjengelig for spørsmål om tjenester m.m. fra innbyggere også i denne kanalen.

4.2.1 Selvbetjeningsløsninger

Kap4_fyll2

Selvbetjent servicetorg

Et selvbetjent elektronisk servicetorg er på plass i Olav Kyrres gate 23. Bruksområdene er foreløpig å hente fram byggesaksinformasjon, søknadsskjema og sakspapirer. Med et papirløst arkiv vil bruksområdene øke.

VOF

Antall meldinger om feil og mangler på kommunal infrastruktur som legges i varslingssystemet, Gemini melding, ligger ganske stabilt på rundt 10 000 meldinger årlig. Antall henvendelser som kommer via selvbetjeningsløsningen VOF (varsle om feil), er jevnt stigende. Antallet VOF- meldinger har gått fra 31 prosent i 2012 til 34 prosent av det totale antallet meldinger som kom inn via Gemini i 2013.

Servicetorget oppfordrer folk aktivt til å bruke VOF- systemet. Det ble utviklet en egen mobilversjon av VOF for smarttelefoner og nettbrett som kan brukes til varsling av feil i friområder, idrettshaller og andre strategiske steder med skilting og QR-koder.

e-Skjema

e-skjemaløsningen Kommune 24:7 er en løsning som gir brukeren mulighet til å fylle ut og sende inn søknadsskjemaer direkte via nettleser. Deretter sendes søknaden videre til riktig saksbehandler i kommunens sak- og arkivsystem. De fire første pilotskjemaene var på plass i oktober 2012. Etter et års testing kom det på plass ett nytt skjema i slutten av 2013, og flere er under utvikling. I tillegg har en fått etablert en ny løsning for å søke barnehage/SFO-plass. Denne var på plass 1. januar 2014.

Telefoni

Telefonisystemet Lync og sentralbordsystemet Trio er tatt i bruk. Lync kan utvides til både gruppesamtaler, skjermdeling, bruk av Skype og video. Denne funksjonaliteten kan både effektivisere det daglige arbeidet og redusere behovet for reising.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:53.