5.2.1 Gjennomføring av IKT- strategien

Kap5_fyll2

Stavanger kommune har tre hovedmål for IKT-satsingen:

  1. IKT skal bidra til åpenhet og dialog
  2. IKT skal bidra til effektivitet
  3. IKT skal bidra til håndtering av sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftutfordringer

Evaluering av IKT-strategien er i gang. Høsten 2013 ble Capgemini engasjert for en ekstern gjennomgang av kommunens IKT-strategi. Både innhold og etterlevelse i organisasjonen ble vurdert. Evalueringen konkluderte med at Stavanger kommune har gjort riktige strategiske valg og gjennomført store, viktige prosjekter på en effektiv måte. IKT-strategien har fungert etter hensikten, og i all hovedsak er punktene fra strategien oppfylt.

I tråd med IKT-strategien ble alle skolene lagt over på plattformen Windows 7. Med dette har skolene fått en moderne infrastruktur med økt driftssikkerhet og stabilitet. FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet) er også på plass for skolene. Det medførte en forenkling for elevene med hensyn til antall brukernavn og passord.

Samhandlingsløsningen Lync tilbys nå også til enheter utenfor kommunens hovedsentralbord. Rogaland revisjon IKS og Stavanger kulturhus tok i 2013 i bruk løsningen.

Flere av fjorårets prosjekter kan knyttes til kommunens mål om åpenhet og dialog. Byggesaksavdelingen ble med i et pilotprosjekt (SvarUt) som skal gi innbyggere og næringsliv elektroniske svar/meldinger i byggesaker. Videre ble løsningen IST Hypernet etablert, og kom i drift ved årsskiftet. Med Hypernet kan innbyggerne søke elektronisk om plass i barnehage og SFO, og de får innsyn i egen saksgang. Løsningen bedrer kommunikasjonen mellom hjem og skole/SFO/barnehage.

Som grunnlag for å utarbeide en overordnet digitaliseringsstrategi er det etablert et samarbeid på tvers av organisasjonen. Strategien skal ta utgangspunkt i nasjonale føringer og gi retningslinjer for andre kommunale planer – som for eksempel ny IKT-strategi. I tillegg er det ansatt en egen IT-arkitekt for digitale innbyggertjenester.

Stavanger kommune søker samarbeid utover kommunegrensene, og samarbeidet med Rennesøy kommune går godt. I tillegg ønsker Stavanger å påvirke nasjonal IKT-utvikling – og deltar blant annet i det KS-initierte programmet KommIT. Rådmannen sitter i programstyret og flere rådgivere deltar i KommIT sine undergrupper. Gjennom arbeidet i for eksempel arkitekturgruppa bidrar Stavanger kommune til standardisering, utvikling og gjenbruk av felles IKT-komponenter for hele kommunesektoren. Snart ferdigstiller gruppa en arkitekturguide som skal få kommune-Norge til å bevege seg i samme retning. Et annet eksempel på deres arbeid er SvarUt som Stavanger nå drar nytte av gjennom egne prosjekter – en komponent som gjør digital post til innbyggere og næringsliv mulig.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:58.