5.4.2 Smarter City Challenge og andre forskningsprosjekter

Stavanger var en av 31 byer som i 2013 mottok et Smarter City Challenge-stipend fra IBM. I en periode på tre uker gjennomførte IBM 60 intervjuer. Intervjuene dannet grunnlag for anbefalinger til kommunens strategi for ny aktiv eldresatsing innen seks kategorier: kommunikasjon, styring og administrasjon, sosialt og politisk, levering av helse – og omsorgstjenester, økonomi og finansiering og teknologi.

Kap8_fyll3

Melding om universitetsbyen Stavanger er sluttbehandlet. Meldingen har et eget kapittel om forskning og innovasjon som skal følges opp i et samarbeid mellom kommunen og forskningsmiljøene.

Det er tatt initiativ til å styrke innsatsen innen fornying og innovasjon gjennom økt deltagelse i internasjonale prosjekter og nettverk. Dette er nærmere omtalt i kapittelet om samfunn og miljø.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:01.