6.1.3 Strategisk kompetanseutvikling

Plan for strategisk kompetansestyring i Stavanger kommune 2014-2026 ble sluttført i 2013, og skal til politisk behandling i 2014. Som del av det strategiske og systematiske kompetansearbeidet er det i første halvår i 2013 tatt i bruk ny kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodul. Ved utgangen av året hadde 43 prosent av kommunens ansatte registrert egen kompetanse. Måltallet på 75 prosent ble dermed ikke oppnådd, men utviklingen er positiv og andelen registrerte stiger jevnt. Alle ansatte med stillingsprosent over 25 skal få elektronisk tilgang til kommunens felles IT-systemer (e-post), noe som vil øke antallet registreringer. Dette arbeidet fortsetter i 2014.  Alle lederne har fått tilbud om opplæring i modulen – i løpet av 2013 benyttet 300 ledere seg av dette tilbudet.

Kommunen har et internt fagstigeprogram. Programmet systematiserer og strukturerer målrettet kompetanseutvikling for den enkelte ansatte, eller grupper av ansatte, innenfor Oppvekst og levekår. I 2013 har det vært arbeidet aktivt innenfor Barn og unge med å tilrettelegge og tilpasse fagstigeprogrammet for nye faggrupper. Flere skal etter planen starte opp i 2014.  I løpet av året har totalt fem ansatte fullført programmet, måltallet på 15 er dermed ikke nådd. Gjennomført fagstigeprogram gir rett til økt lønn for hvert trinn av programmet som er gjennomført.

I 2013 sluttførte ni ansatte fagskolen, som er et ettårig videreutdanningstilbud for fagarbeidere innen levekårsområdet.

Kommunens språkprosjekt har fulgt planlagt fremdrift. Prosjektet omfatter foreløpig to typer tiltak: revidering/ språkvask av brevmaler og skriveopplæring for aktuelle avdelinger. Parallelt har det blitt gjennomført skrivekurs for egne målgrupper. I tillegg til pilotprosjektet i Oppvekst levekårservice har tre av fire helse- og sosialkontorer gjennomført egne språkprosjekter.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:10.