6.1.4 Medarbeiderutvikling

I 2013 ble TNS Gallup valgt som leverandør for gjennomføring av ny medarbeiderundersøkelse i Stavanger kommune. Undersøkelsen endres fra å være en ren tilfredshetsundersøkelse til også å vektlegge arbeidsrelaterte drivkrefter som fremmer motivasjon og jobbengasjement hos ledere og medarbeidere. Det nye verktøyet ble testet ut i en pilotundersøkelse, og ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres for alle ansatte i februar 2014.

Malen for medarbeidersamtalen er i 2013 tilpasset vedtatte styrende dokumenter, som arbeidsgiverpolitikken, lønnspolitikken og kommuneplanen. Det nye personalsystemet som er tatt i bruk i 2012 og 2013 legger opp til at leder og medarbeider avtaler og dokumenterer definerte arbeidsmål og kompetanseutviklingstiltak i medarbeidersamtalen.  Modulen ble ikke tatt i bruk før første halvår 2013. Ved utgangen av året hadde om lag 30 prosent ansatte tatt modulen i bruk og lagt inn sin kompetanse, men kun 3 prosent hadde lagt inn sine definerte mål og utviklingstiltak.

I 2013 har arbeidet med å kvalifisere ufaglærte i Stavanger kommune fortsatt. 12 pleiemedhjelpere og assistenter har fått fagbrev i helsearbeiderfaget i 2013, etter at de deltok på opplæring i 2012. 12 andre har bestått den teoretiske delen og er klar til å ta fagprøve i 2014, dette gjennom et samarbeid med Fylkeskommunen. Til sammen 28 assistenter og miljøarbeidere i barnehager, skoler og SFO har bestått teorieksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og skal ta fagbrev i løpet av våren 2014.

Det var 68 søknader til Stavanger kommunes stipend for etter- og videreutdanning i 2013. Det ble tildelt 36 nye stipend, mens 7 ansatte videreførte stipendet fra 2012. Til sammen ble det utdelt stipend for kr 731 900 gjennom denne ordningen i 2013.

I alt 19 personer fikk i 2013 stipend til høyere utdanning innenfor områder det er vanskelig å rekruttere til; vernepleier (3), sykepleier (6), barnehagelærer (8) og barnevernspedagoger som tar påbygg (2). 16 personer med denne stipendordningen fullførte utdannelsen i 2013, av disse var 13 barnehagelærere og tre vernepleiere. Ved årets slutt hadde Stavanger kommune 11 sykepleierstudenter, 9 vernepleierstudenter og 25 barnehagelærerstudenter med denne stipendordningen.

Prosjektet Større brukerfokus- mer heltid ble avsluttet i 2013. Prosjektet har prøvd ut alternative arbeidstidsordninger for å bedre tjenestene til brukerne i levekår, og samtidig stimulere til større stillingsandel for ansatte. Resultatene viste at prosjektet har bidratt til økt fagdekning i helgene, at brukerne fikk færre omsorgspersoner og at ansatte fikk økte stillingsstørrelser. Andelen ansatte innenfor sykehjem, hjemmebaserte tjenester i over 80 prosent stilling har i løpet av prosjektet økt fra 62,1 prosent til 66,8 prosent. Arbeidet med alternative arbeidstidsordninger og øke stillingsstørrelser videreføres.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:11.