7.11 Helse- og sosialkontor

Utvikling av gode analyse- og rapporteringsverktøy handler særlig om metoder for uttrekk av styringsdata fra CosDoc. Dette er under arbeid. Det er også iverksatt arbeid med å systematisere kartlegging og vurderinger av behov i saksutredningen – med vekt på brukere med varige og sammensatte hjelpebehov. Arbeidet med tydeliggjøring av tildelingskriteriene er nesten ferdig. Det er gjort forsøk med «kvalitetssirkler« på tvers av HSK for å bidra til at kriteriene er i aktivt bruk, og at den skjønnsmessige vurderingen praktiseres i samsvar med kriteriene. Dette arbeidet blir videreført.

Arbeidet med å utvikle systematisk kunnskap om innhenting av styringsdata fra fagsystemene vil bli videreført.

Helse- og sosialkontorene er styrket med en stilling hver fra samhandlingsreformmidlene, for å ivareta rask kartlegging, pasientflyt og koordinering av tjenestene til brukere som er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten.  Dette arbeidet er vellykket og budsjett for betaling av liggetid på sykehuset er overholdt.

Delavtalene om habilitering, rehabilitering, psykiske lidelser og ruslidelser krever at koordinatorfunksjonen blir tydeligere når det gjelder tjenester til brukere med langvarige og sammensatte hjelpebehov. Helse- og sosialkontorene får tilført ressurser til styrking av fysio- og ergoterapikompetanse. Kursing i habilitering og rehabilitering er påbegynt for fagkonsulenter ved HSK og vil bli videreført i 2014.

Hverdagsrehabilitering tilbys brukere over 65 år som søker nye tjenester. Madla HSK og fysio- og ergoterapitjenesten ble i denne forbindelse forsterket med fire stillinger. Pilotprosjektet i Madla har vist at brukergruppen har fått et betydelig bedre funksjonsnivå etter avsluttet hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering blir implementert i hele Stavanger kommune etter politisk vedtak i september 2013.

I 2013 ble det inngått rammeavtale for kjøp av avlastningstjenester og kjøp av heldøgns tjenester i bolig fra private leverandører. For avlastningstjenesten er det innført fritt brukervalg. Helse- og sosialkontorene har i 2. halvår arbeidet med overføring av brukere til ny privat leverandør eller til kommunal leverandør for de som har ønsket dette.

Bolig med heldøgns tjenester er et tilbud til særlig krevende brukere med alvorlig psykisk lidelse og reduserte kognitive funksjoner, ofte kombinert med misbruk av rusmidler. Målgruppen vil være brukere med atferdsproblemer som det ikke er mulig å gi et forsvarlig tilbud til i et kommunalt bofellesskap. Det er samtidig laget kriterier og rutiner som skal gi noe større forutsigbarhet og økonomistyring ved nye ressurskrevende brukere.

Helse- og sosialkontorene har for 2013 et regnskapsresultat som viser kr 11 mill. i merforbruk. Dette utgjør en forbruksprosent på 101 prosent av den totale rammen på kr 1 497 mill. Samlet sett for de aktivitetsbaserte tjenestene utgjør merforbruket kr 7,4 mill. Utfordringene har i hovedsak vært størst ved sykehjemstjenestene. Det ble innført kostnadsreduserende tiltak ved de kommunale sykehjemmene tidlig på året, og dette medførte utflating av utgiftene frem til august. Siste kvartal har imidlertid kostnadene steget, og skyldes endringsmeldinger for brukere ved de private ideelle sykehjemmene. De private ideelle sykehjemmene er i motsetning til de kommunale ikke omfattet av de kostnadsreduserende tiltakene. Ved de kommunale sykehjemmene har det vært en generell økt pleietyngde på nye brukere. Bofelleskap eldre har også økt pleietyngde på beboerne, og regnskapet her viser et merforbruk på til sammen kr 3,5 mill.

Kjøpte tjenester til særlig ressurskrevende brukere er økt på grunn av nye brukere, samt at flere har fått utvidet sine tjenester. Merforbruket utgjør kr 6,6 mill.

Dagsenter eldre og Bofelleskap PU har mindreutgifter på grunn av senere oppstart av nye plasser enn det som var planlagt. Dette sammen med mindreutgifter til støttekontakter bidrar til reduksjon av merforbruket for helse- og sosialkontorene, som samlet utgjør kr 11 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:43.