7.17 Rehabiliteringsseksjonen

Rehabiliteringsseksjonen driver en rekke ulike botiltak for rusmiddelavhengige. Seksjonen har også ansvar for oppfølging av LAR-brukere i Stavanger, og driver en lavterskel helsestasjon og et arbeidstreningstiltak for rusmiddelavhengige.

Boligtiltaket M100 er et tilbud for personer som har gjennomført medikamentfri langtidsbehandling og trenger bolig med bemanning i en overgangsperiode. Endringshuset No1 er et botiltak rettet mot bostedsløse personer over 25 år som ønsker en endring i livssituasjon og rusmiddelbruk. Begge tiltakene startet opp mot slutten av 2012. I løpet av 2013 har leietakere flyttet inn i alle leilighetene. Enkelte beboere har hatt planlagte utflyttinger i perioden. Begge tiltakene drives i samarbeid med Helse Stavanger HF, Avdeling unge voksne. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten fungerer godt, og botiltakene ser ut til å ha funnet en form som egner seg godt for målgruppene.

L47 er et hybelhus med døgnbemanning for bostedsløs ungdom som misbruker rusmidler. Tiltaket har i 2013 hatt fokus på å stabilisere og bedre livssituasjonen for ungdommene og motivere dem til å søke behandling for sitt rusmiddelmisbruk.

Lagård dag og natt losji er et tilbud om midlertidig bolig for rusmiddelavhengige. Noen bor over kort tid og andre har lengre opphold. Gjennomstrømmingen har i løpet av 2013 blitt høyere, og det samarbeides fortløpende med helse- og sosialkontorene og NAV-kontorene for å tilrettelegge for mer permanente botilbud til brukerne.

Rehabiliteringsseksjonen disponerer rundt 210 kommunale leiligheter og beboerne har oppfølging av virksomhetens miljøtjeneste. Det er lang venteliste til disse boligene og forholdsvis lav gjennomstrømming. I 2013 har Rehabiliteringsseksjonen hatt fokus på bruk av oppgaveorientert metode i det boligsosiale arbeidet.

Stillingsressurser i helsestasjon for rusmiddelmisbrukere og utdeling og oppfølging av brukere i LAR som tidligere var finansiert med statlige tilskuddsmidler, ble innarbeidet i rammen for 2013. Helsestasjonen for rusmiddelmisbrukere ble evaluert i 2013. Anbefalingene i evalueringen følges opp av virksomheten.

Høsten 2013 hadde fylkesmannen tilsyn med tilbudet til LAR-brukere i Stavanger kommune. Tilsynet omfattet også helseforetakets tilbud til gruppen og samarbeidet mellom helseforetaket og kommunen. Tilsynsrapporten vil bli fulgt opp i egen tiltaksplan. Arbeidet med å utvikle et helhetlig pasientforløp for LAR-brukere sammen med spesialisthelsetjenesten ble påbegynt i 2013.

Aktivitetstilbudet «Huset» har i 2013 lagt om noe av strukturen og driver nå aktivitets- og gruppetilbud for LAR-brukere som ønsker en rusfri tilværelse.

Sysselsettingstilbudet ved Løa skulle etter planen gjennomgås i løpet av 2013, men dette arbeidet har blitt noe forsinket. Seksjonen har arbeidet med å utvide repertoaret av arbeidsoppgaver og sysselsettingsløp på Løa.

Virksomhetens regnskapsmessige resultat er i henhold til budsjett.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:46.