7.23 Stavanger legevakt

Kapasitetsutnyttelsen ved øyeblikkelig hjelp-tilbudet er økende og ved årets slutt var det høyt belegg. Måling i desember viser et belegg på ca.70 prosent, ved oppstart i 2012 var belegget 13,6 prosent. Fastansatte leger ved legevakten har bidratt til et økt samarbeid og systemforståelse opp mot andre kommunale tilbud for brukerne. Stavanger legevakt legger inn pasienter til øyeblikkelighjelptilbudet på Stokka sykehjem.

Større nasjonale prosjekter som kjernejournal og nødnett er igangsatt i løpet av 2013 og det er gjort tilpasninger til etablering av dette i 2014.

I 2013 har det pågått arbeid knyttet til tilgjengelighet og sikkerhet, kameraovervåking og kortlesere ble installert. Dette innebærer økt sikkerhet for både brukerne og de ansatte.

Det har vært særskilt oppmerksomhet på å styrke kvaliteten i voldtektsmottaket med spesialisert personale i beredskapsvakter. I 2013 ble det politisk vedtatt å sette i gang et prosjekt i samarbeid med GENA. Formålet er å se om antall anmeldelser øker ved raskere analyser og tilbakemelding til den som er utsatt.

Psykiatrisk sykepleier tilbyr samtale til innbyggere som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Dette er også et supplement til personer som har vært utsatt for overgrep og har behov for flere samtaler. Grunnet omorganisering av tjenesten og at registreringen startet juli 2013 ble det registrert kun 308 samtaler, sett opp mot 903 samtaler i 2012.

Kriseteamet i Stavanger kommune har i 2013 fortsatt arbeidet med å etablere et interkommunalt samarbeid sammen med Sola og Randaberg.

Smittevernkontoret har jobbet aktivt for å spore opp personer som ikke møter til lovpålagt tuberkulosekontroll. Pågangen ved Smittevernkontoret har økt kraftig de siste årene. Fra 2012 til 2013 var det en økning på 16 prosent i antall personer som har vært til konsultasjon.

Flere brukere søker psykisk støtte hos fengselshelsetjenesten. Det har derfor vært oppmerksomhet på kompetanseheving for personalet knyttet til psykisk helse.  Det har vært utfordringer med det elektroniske fagsystemet ved Stavanger Fengsel, dette ble oppgradert ved årsskiftet.

Regnskapsresultatet er i henhold til budsjett.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:57.