7.8 Ungdom og fritid

For å komme i kontakt med Ungdom og fritid skal ungdom ha lett tilgang til kommunens tjenester. www.ungistavanger.no fikk i 2013 et omfattende estetisk og innholdsmessig løft.

Alle bydelshusene kan nå leies via et elektronisk bookingsystem som er lagt ut på www.ungistavanger.no.

Uteseksjonen har drevet oppsøkende arbeid og informert om tjenesten til elever og foreldre på alle ungdomskolene i Stavanger. I samarbeid med fritidsklubbene, og med statlige tilskuddsmidler, har Uteseksjonen gjennomført fem ulike prosjekter for å skape gode oppvekstmiljøer for ungdom. Uteseksjonen har ledet kommunens deltakelse i det nordiske prosjektet «Trivsel, rusmidler, ungdom» som avsluttes sommeren 2014. Prosjektet har som mål å forebygge rusmisbruk blant ungdom. En kartlegging av ungdom, rusbruk og foreldreinvolvering på Hundvåg er startet og avsluttes våren 2014.

Kap7_fyll4

Bydelshusene i alle bydeler hadde en kraftig økning i antall besøkende fra 18 år og oppover i 2013. Økningen i antall arrangementer i regi av utenlandske organisasjoner fortsatte i 2013.

Bakgården aktivitetsverksted og Storhaug ungdomsklubb er blitt samlokalisert i rehabiliterte og godt utstyrte lokaler på Kyviksmarka. Frivilligsentralen Eiganes/Tasta er under flytting til Byhaugen.

Metropolis har aktiviteter som musikk og dans, flere spillklubber og utstrakt møtevirksomhet blant ungdomsorganisasjoner. På initiativ fra ungdomspartiene ble det før valget arrangert en rekke politiske debatter med godt frammøte av engasjerte ungdommer. Aktivitetene har fortsatt etter valget. Aktivitetene på Metropolis har også i 2013 vært basert på stor grad av brukermedvirkning.

Helsestasjon for ungdom og helsetjenesten i videregående skole har økt tilgjengelighet på skolene med kontortid på en halv eller en hel dag på 11 av de videregående skolene. Helsesøster har i tillegg hatt kontortid på Johannes læringssenter. Flere ungdommer har fått hjelp via «Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser» (TIPS). TIPS er til stede på helsestasjonen for ungdom en ettermiddag i uken.

I 2013 har Ungbo prioritert arbeidet med systematisk kompetanseheving for å styrke ungdommenes bo- og arbeidsevne, utdanning og fritid. Antall enslige mindreårige i Ungbo har økt.

Ekstern evaluering av driften av K46 i forbindelse med Helsedirektoratets evaluering av statlige tilskudd til kommunale rustiltak ble gjennomført i 2013. Evalueringsrapporten skal være ferdig i februar 2014. Kommunalstyret for levekår har vedtatt at K46 fortsatt skal være en del av virksomheten Ungdom og fritid.

Sykefraværet gikk ned fra 7,6 prosent i 2012 til 6,6 prosent i 2013.

Regnskapsresultatet for 2013 er i henhold til budsjett.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:40.