8.0 Innledning

I 2013 har det vært arbeidet aktivt for å legge til rette for redusert klimagassutslipp. Pilotprosjektene i Framtidens byer er igangsatt, og to nye svømmehaller i passivhusstandard og med energivennlig renseteknologi er under bygging. Det har vært igangsatt økt innsamling av ulike avfallsfraksjoner gjennom ny henteordning for hele byen, samt en ny miljøvennlig avfallshenting i sentrum. Tiltakene Klimasiddis, Miljøsøndag og Søndagsåpne garasjer var med på å understreke betydningen av innbyggernes medvirkning i denne retningen. Kartleggingen av forurenset havbunn i havneområdene utfordrer og bekymrer i forhold til gamle miljøsynder.

Det er nå etablert et eget prosjekt med kapasitet og kompetanse for å gjennomføre den sterke sykkelsatsingen som bystyret vedtok like før inngangen til 2013. Opprustingen av hovedrutene for sykkel er godt i gang. Samtidig er rutinene for drift og vedlikehold gjennomgått og skjerpet, blant annet med egen sykkelkategori i VOF (Varsle om feil). Hovedsykkelrutene har fått høyeste prioritet for brøyting og strøing.

På Boganeset og langs Hafrsfjord i 2013 er det opparbeidet turveier, og kun korte delstrekninger gjenstår før den gjeldende bestillingen i Friområdeprosjektet er fullført.  Med prosjektet 52 hverdagsturer i samarbeid med Stavanger turistforening legges det nå godt til rette for utstrakt bruk av turveier. Prosjektet er også blitt benyttet og videreutviklet av Stavanger Helsehus, i prosjektet Leve HELE LIVET og Frisklivssentralen. Det ble også gjennomført en omfattende undersøkelse av friområdeprosjektet som vil få betydning for kommunens videre arbeid i fremtidige saker.

Stavanger eiendom og Park og vei har dokumentert behov, strategier er vedtatt og danner et grunnlag for prioritering av kommunens vedlikeholdsoppgaver. Sammen med planer for vann- og avløp, forvaltningsplaner for grønne områder, idrettsanlegg og tilstanden på vårt veinett har Stavanger kommune et omfattende faglig grunnlag for å prioritere drift og vedlikehold.

Stavanger kommune har hatt økt fokus på tilrettelegging for boligbygging. Kommunen nådde målet om 1000 bygde boliger. Forum-området styrkes med den nye utstillingshallen, nytt hotell og oppgraderte uteområder. I Jåttåvågen er forberedelsene til OPS-samarbeid om folkebad og tilrettelegging for videre utvikling i området godt i gang. Nye selvbyggerboliger er ferdigstilt. Prosjektledelsen for utbyggingen på Madla-Revheim er styrket.

I 2013 ble det avgjort at Stavanger, som vertskommune, skal ta et utvidet ansvar for tiltak knyttet til trafikk og renhold ved gjennomføringen av store arrangement i sentrum. Erfaringene fra Gladmat lover godt for sommeren 2014, hvor både World Tour, Gladmat og ONS-festivalen skal avvikles.

Rask og effektiv tilstedeværelse ved kritiske hendelser er viktig. Etter det store vannbruddet i Løkkeveien i august tok det under to døgn fra bruddet oppsto til det var reparert og veien var ferdig asfaltert. Arbeidet med å bekjempe legionella i dusjanlegg har fortsatt i 2013. Som en følge av den pågående forskningen påvises legionella i våre anlegg. Erfaringen fra blant annet Stavanger svømmehall og Tastahallen i 2013 viser kommunen at prosedyrene fungerer, og at mye gjøres for å redusere negative konsekvenser for idretten.

Rekrutteringssituasjonen er det som utfordret organisasjonens beredskap og kapasitet mest i 2013. Konkurransen med andre offentlige og private arbeidsplasser om dyktige fagfolk er fremdeles utfordrende.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:29.