8.1 Utbygging og juridisk

Utbygging og juridisk har arbeidet med organiseringen, både internt og i relasjon til andre avdelinger. Ansvarsområder og arbeidsoppgaver er ytterligere tydeliggjort i årsprogrammet, som redegjør for fagstabenes mål, kjerneoppgaver, organisering og hovedaktiviteter.

Den nye organiseringen i Juridisk ble iverksatt i begynnelsen av 2013.

Arbeidet med Framtidens byer (FB) fortsatte som beskrevet i det vedtatte handlingsprogrammet for 2012-14. Erfaringen så langt i arbeidet viser at forankring og bevisstgjøring av visjonen i FB må styrkes i hele organisasjonen.

Utbyggingsplanen 2011-2015 ble revidert våren 2013 med bystyrevedtak i mai, som fastsatte målsetningen om 1250 gjennomsnittlig årlig boligproduksjon i perioden. Dette ble i vedtaket fulgt opp ved å åpne for utbygging av hovedutbyggingsområdet Husabøryggen Sør på Hundvåg, før Ryfast er på plass, samt å selge en tomt i Hundvåg sentrum for oppføring av seniorboliger. Paradis-Hillevåg og Forus øst ble vedtatt som prioriterte utbyggingsområder i tillegg til Urban Sjøfront og Jåttåvågen 2. Her ble det bestemt å forsere utbygging ved detaljplaner og eventuelle salg så snart som mulig. Vedtakene er blitt fulgt opp. Boligrapporteringen for 2013 viste at Stavanger nådde målet om 1000 boliger.

I Boligforum, som har som mål å medvirke til økt boligutbygging i Stavanger, ble det avholdt fire møter i løpet av 2013. Boligforum har blitt en nyttig arena for erfaringsutveksling og gjensidig kompetansebygging, med blant annet orientering om boligrapportering og fremdrift i de prioriterte utbyggingsområdene i Stavanger.

Utbygging og juridisk har i samarbeid med Byplan prioritert arbeid med områdeplaner og tilrettelegging i hovedutbyggingsområdene. Det pågår forhandlinger mellom Stavanger kommune og utbyggere på Madla – Revheim, som nå har etablert et eget utbyggingsselskap. Formannskapet vedtok like før jul i 2013 at Stavanger kommune skal tilby avtaler om momskompensasjon med private utbyggere i forbindelse med investeringer i overordnet offentlig infrastruktur.

Gruppen for kommunale utbyggingsbehov har i 2013 særlig arbeidet med innspill til kommuneplanen for å synliggjøre langsiktige kommunale utbyggingsbehov.

I Urban sjøfront er det stadig høy aktivitet, med både bolig- og næringsutvikling. Det pågår forhandlinger om dypvannskaien utenfor Norwegian Wood-prosjektet på Siriskjær for å forsøke å få til en omforent løsning mellom Stavanger Havn IKS og Kruse Smith Eiendom om avvikling av kaien. Det er utarbeidet forprosjekt for parken langs Lervigsbukta, den såkalte Europaparken, der plangrunnlaget må foreligge før utfylling av Ryfastmasser skal skje i 2015.

I Stavanger Forum er det særlig arbeidet med energisentralen for å få på plass drift og avtaler med Lyse som aktuell fremtidig eier og drifter, samt avtaler med de enkelte mottakerne av varme, kjøling og is fra anlegget. Det har vært full byggeaktivitet for den nye utstillingshallen og for hotellet vest for DNB Arena, som skal stå ferdig i god tid før ONS 2014.

Andre sentrale prosjekter og aktiviteter ved stabene Juridisk og Utbygging:

  • Bystyret bestilte en forvaltningsrevisjon juni 2013 av Friområdeprosjektet. Det ble utarbeidet en statusrapport høsten 2013 som fremmes som en orienteringssak primo 2014. Friområde og turlenke på Boganeset ble ferdigforhandlet høsten 2013.
  • Juridisk avdeling bistår Stavanger eiendom i en omfattende gjennomgang av avtaler om utleie av grunn og bygg, slik at utleien blir mer i tråd med kommunens retningslinjer om tidsbestemte avtaler til markedspris.
  • For studentboligene Bjergsted Vest ble det utarbeidet en avtale med Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), som fastsetter hvilke rekkefølgekrav SiS er ansvarlig for i forbindelse med utbyggingen av de 170 studenthyblene her.

Prosessen rundt valg av samarbeidspart for utviklingen av hotelltomt i Bjergsted ble gjennomført høsten 2013, men utsatt behandling i forhandlingsutvalget til primo 2014.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:30.