8.2 Miljø

Klima- og miljøplan 2010-2025 er fulgt opp på mange nivåer i kommunen. Faglig utvikling på klimatiltak skjer gjennom prosjekter i Framtidens Byer med fysiske tiltak kombinert med kursing og opplæring. Alle avdelinger vil kunne øke sin kompetanse innen klima- og miljøhandlinger igjennom sine handlingsplaner, utbyggingstiltak og i den daglige drift.

I Framtidens Byer har miljøseksjonen koordinerende ansvar for tiltak og kampanjer tilknyttet temaet forbruk og avfall, som inngår i Agenda 21-arbeidet (nedenfor), og utarbeidelse av den regionale strategien for energi- og varmeløsninger.

Som oppfølging av storbyprosjektet Energi & miljø, har det i 2013 vært utvekslinger og drøftinger vedrørende elektrifisering i havnen, en sak som kommer i 2014.

Strategi for energi- og varmeløsninger på Nord-Jæren ble ferdig utarbeidet og sluttbehandlet høsten 2012. Strategien utgis i et hefte og med sluttrapport basert på anbefalinger som ble gitt av den enkelte kommune under høringen. Materialet utgis i 2014. Anbefalinger er innarbeidet i utkast til kommuneplan og legges nå til grunn ved energiutredninger i de større utbyggingsområder.

Agenda 21-arbeidet har hatt et høyt aktivitetsnivå med flere arrangementer også i 2013. Miljøsøndag, Earth Hour, Den internasjonale Fairtrade-dagen og Verdens miljøverndag har vært hovedarrangementene. Arbeidet har skjedd i nært samarbeid med Grønn By og Grønn Hverdag. Grønn Hverdag har fulgt opp skolene og barnehagene med miljøsertifisering, helsestasjonene med informasjon og materiell, borettslag, velforeninger og menigheter med konkrete prosjekter og miljøsertifisering og gjennomført utvekslinger mellom ungdommer i nord og sør gjennom prosjektet Grønt Vennskap nord-sør. Grønn By har hatt ansvar for de Grønne frokostene som alle har hatt svært stor oppslutning også i 2013, og er blitt en god plattform for formidling til og dialog med næringslivet.

Hovedarbeidet med førstegangs miljøsertifisering av alle kommunale virksomheter er fullført.  I 2013 har en fulgt opp de gjenstående virksomhetene og de som allerede er godkjente med støtte til resertifisering og nye søknader i Grønt Flagg. Det har blitt jobbet med ny modell for å sikre en god prosess vedrørende resertifisering. Ved årsskiftet 2013/14 er 135 av 149 kommunale foretak og virksomheter sertifisert. Førstegangs sertifisering er bare en start, og det arbeides nå med innføring av en hovedkontormodell, som vil forankre arbeidet enda bedre i ledelsen, gi en bedre oppfølging i avdelingene og redusere gebyrene.

Klimasiddis ble gjennomført som et pilotprosjekt i 2013. I prosjektet Klimasiddis ville vi skape en bevissthet rundt klima og gjennomføring av grønne tiltak for siddisen, for byen og for kommunen som sådan. 15 deltakende husholdninger fikk tips og råd om hvordan hverdagen kan gjøres mer klimavennlig. Samme informasjon lå også på nettsidene.

Gjennom Klimasiddis ønsker Stavanger kommune og samarbeidspartnerne å vise at handlingene til hver enkelt nytter. Klimasiddis skapte engasjement og blir videreført i en bearbeidet versjon i Agenda 21-arbeidet.

En planlagt satsing på endring av reisevaner i bedrifter for å øke sykkelandelen er forsinket på grunn av mangel på kapasitet og økonomiske ressurser. Satsingen blir forsterket med egne ressurser i 2014. Det fant sted samarbeid med Sykkelløftet og kommunens sykkelprosjekt på Miljøsøndag og under Mobilitetsuken.

Prosjektet Økomat i kantiner og kommunale virksomheter, som skal bidra til økt bruk av økologisk mat i kommunale virksomheter, kantiner og storkjøkken, ble i 2013 videreført i mindre skala enn tidligere. Fylkesmannen finansierer det meste etter at Statens Landbruksforvaltning har sagt nei til videre driftsstøtte. I 2013 har det vært jobbet mest med barnehager, skoler og kantinen i Olav Kyrres gate 23. Prosjektet er toårig og resultatene presenteres i egen rapport som legges fram ved neste årsskifte.

Prosjektet Forurensing i havnebassenget i Stavanger er i hovedsak finansiert av Miljødirektoratet. Det ble i 2013 gjort en rekke nye kartlegginger og analyser både av tilstanden på sjøbunnen og mulige kilder til forurensingen ut fra direktoratets veiledere. Modelleringsstudie av strømningsforholdene i Byfjorden og indre havnebasseng er også gjennomført. Før en kan klargjøre nødvendige tiltak må det gjennomføres risiko og sårbarhetsanalyser trinn 3 på de konkrete forurensingsområdene etter Miljødirektoratets veileder. Arbeidet blir godt samordnet med andre pågående saker i havnebassenget: Ryfastutbyggingen, andre utbyggingsprosjekter og fylkesmannens ansvar i forhold til skipsvirksomhet og industri.

Regnskapsresultatet er i henhold til budsjett. Budsjettrammen til Miljøavdelingen var på kr 4,47 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:31.