8.3 Stavanger eiendom

Bygningsvedlikehold

Strategien for vedlikeholdet av alle kommunale bygninger ble behandlet i kommunalstyret for miljø og utbygging i mai og sluttbehandlet i bystyret i september 2013. I prosjektet inngår en teknisk tilstandsvurdering og beregning av vedlikeholdsetterslep for alle de kommunale byggene. Vurderingen viser at samlet ressursbehov for å komme opp til god tilstand for alle bygg er ca. kr 2,1 mrd. Bystyret tok etterslepet til etterretning, og vedtok blant annet følgende føringer:

  • Det er en langsiktig målsetting at våre bygninger og uteområder skal ha en god teknisk tilstandsgrad.
  • Kortsiktig investeringsfokus skal erstattes av langsiktig forvaltningsfokus
  • Ved nybygg skal det legges til rette for rimelig vedlikehold
  • Tilstanden for kommunens bygg skal overvåkes nøyere gjennom en oppsatt plan
  • Tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner skal hvert år forelegges styrende organer til godkjenning

Energieffektivisering

Gjennom omstillingsprosjektet for energisparing i kommunale bygg har Stavanger eiendom, ved drift- og energiseksjonen, energiovervåket 46 kommunale eiendommer. Målet er en energireduksjon på 10 prosent, målt mot referanseåret 2010. For 2013 er energiforbruket redusert med 11,3 prosent (temperaturkorrigert). Seksjonen vil jobbe systematisk for å nå målet om 25 prosent reduksjon fra 2010 til 2016.

Arbeidet med energimerking av kommunens bygninger startet opp i 2012 og ble videreført i 2013. Pr 01.01.14 er 39 av formålsbyggene energimerket.

Selvbyggerordningen

De siste 48 boligene på Søra Bråde ble ferdigstilt i 2013.  Selvbyggerfeltet Tastarustå B2 med til sammen 34 boliger ble startet opp. De gjenstående to delfeltene på Tastarustå blir sannsynligvis de siste med tradisjonell selvbyggerinnsats. I seinere prosjekt er det mest aktuelt å bygge «etablerer-boliger» i fleretasjes bygninger med høyere tomteutnyttelse. Her vil selvbyggeroppgavene begrenses til innvendig sparkling, maling og lignende. 

Kommunale utleieboliger

Antallet kommunale boliger har endret seg lite de siste årene. Ventelistene er fortsatt relativt lange. Fra og med 2014 er det i handlings- og økonomiplanen gitt rom for å kjøpe og bygge flere kommunale leiligheter. Uhensiktsmessige boliger vil etter hvert bli solgt, og salgsinntektene øremerkes anskaffelse av nye leiligheter.

I 2013 ble forvaltningsseksjonen gitt anledning til å opprette to stillinger som boveiledere, for bedre oppfølging av leietakerne i kommunale boliger. Ansettelse skjer våren 2014.

Kontakt med brukerne

Det elektroniske meldingssystemet VOF er i 2013 tatt i bruk også for Stavanger eiendom. Systemet blir i for liten grad anvendt av internbrukerne (barnehager, skoler mv.). Arbeidet med å få økt bruken av systemet blir intensivert. 

Kompetanseoppbygging og rekruttering

Det har vært utstrakt kursing av ansatte gjennom året. Viktige tema har vært generell energiøkonomisering og utvikling av prosjektanvisninger. I 2013 ble det i egenregi arrangert heldagskurs om byggherrens gjennomføringsstrategi og styring av byggeprosesser. De fleste ansatte i Stavanger eiendom deltok sommeren 2013 på studietur til Stockholm. Sentrale tema: Organisering av byggforvaltningen og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

I 2013 hadde Stavanger eiendom ingen ledige stillinger, og med det full bemanning for første gang på ti år. Gjennomsnittsalderen er imidlertid høy, og et betydelig antall medarbeidere forventes å slutte i de nærmeste årene. Stavanger eiendom vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på rekruttering, blant annet ved å legge til rette for at studenter kan få sommerjobb og mulighet for å ta masteroppgave innen bygg og eiendom.

I 2013 hadde Stavanger eiendom et gjennomsnittlig sykefravær på ca. 2,1 prosent. Dette er mye lavere enn måltallet.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 17 mill. av en budsjettramme på kr 261,6 mill., hvorav inntektsbudsjettet utgjør kr 921,6 mill. og utgiftsbudsjettet utgjør kr 660 mill.

Fjorårets inntektsbudsjett, inkludert husleieinntekter, er oppnådd. Merforbruket skyldes i all hovedsak i at utvendige vedlikeholdsutgifter, samt inn- og utflyttingsutgifter til kommunale boliger ble høyere enn budsjettert.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:31.