8.7 Renovasjon

I 2013 ble 64 prosent av avfallet fra husholdningene i Stavanger resirkulert. Resten gikk til forbrenning med energiutnyttelse. Materialgjenvinningsgraden er meget høy sammenlignet med andre norske byer, og den holder seg på et stabilt høyt nivå.

Regulariteten med hensyn til tømming av spann er god. På rundt 1,7 mill. tømminger utført i 2013, var andelen av ikke-tømte spann på 0,7 promille. 89 prosent av befolkningen er ifølge brukerundersøkelser tilfreds eller meget tilfreds med renovasjonens ytelser.

Tallet på nedgravde containere øker jevnt og er nå på nærmere 600 i Stavanger. Antall miljøstasjoner for innsamling av plast-, glass- og metallemballasje har gått ned med én i løpet av året, til 59. Utfordringen i dag er mer å beholde de eksisterende oppstillingsplassene enn å finne ytterligere plasser. Stavanger kommune venter på at IVAR etablerer et sorteringsanlegg for restavfall, noe som vil gjøre miljøstasjoner for plast og metall overflødige.

Tilfredse medarbeidere og lavt sykefravær har preget fagavdeling renovasjon også i 2013. Det har blitt lagt fram åtte politiske saker som angår renovasjon, og medieomtalene knyttet til fagavdelingens virksomhet har vært mange og overveiende positive. Fagavdelingen har hatt tilstrekkelig kapasitet til fortløpende å behandle innkomne forespørsler og saker.

I løpet av 2013 ble det etablert en spesiell renovasjonsordning for Stavanger sentrum. To små el-biler betjener både husholdninger og bedrifter på sentrums­halv­øya, og det innsamlede avfallet blir mellomlagret ved Havneringen i to underjordiske press­containere med stor kapasitet. Den nye ordningen har ført til en vesentlig reduksjon av antall transporter med tunge kjøretøy i sentrumsområdet.

I 2013 ble de nye innsamlingsordningene for hageavfall, grovavfall og farlig avfall forberedt. En ordning der abonnenter kan bestille gratis henting på Internett, var klar til å bli innført som permanent ordning for alle husstander i kommunen ved slutten av året.

Arrangementet Søndagsåpne garasjer ble arrangert for første gang i april 2013, for å fremme gjenbruk. På arrangementets nettside ble 235 garasjesalg over hele kommunen registrert. Kommunen høstet mye positiv respons, med oppfordringer om å gjenta suksessen. Høsten 2013 ble det klart at Sandnes og Sola kommuner deltar i arrangementet i 2014.

Kap8_fyll4

Renovasjon finansieres av gebyrinntekter. Den finansielle dekningsgraden for renovasjon i 2013 var på 102,47 prosent og viser at kommunens gebyrinntekter for året var 2,47 prosent høyere enn gebyrgrunnlag. Overføringer til Renovasjonen IKS var lavere enn forutsatt som følge av lavere kostnader på aktiviteter i egen regi. Saldo på selvkostfondet utgjør per 31.12.13 kr 8,9 mill.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:33.