9.3 Byplan

Kap9_fyll4

Antall private planer har også dette året vært betydelig lavere enn tidligere år, men flere av de private planene har vært svært ressurskrevende.

Byplanavdelingen har prioritert planer for boligutbygging, både egne områdeplaner og private detaljplaner.  Det har vært arbeidet særskilt med planer innenfor byomformingsområder som bygger opp om et høyverdig kollektivtilbud, eller innenfor områder som ligger til rette for sykkel og gange. I tillegg har satsing på full barnehagedekning, omsorg 2025, skoler, studentboliger, idrett og styrking av Stavanger sentrum vært fulgt opp.

Det har vært arbeidet med bybåndsanalyse, oppfølging av Friområdeprosjektet og områdeplan for UiS. Oppdateringsplaner, verneplaner og planer for uregulerte områder har vært nedprioritert.

Medarbeiderne i Byplanavdelingen har vært involvert i alle større plansaker innenfor Kultur og byutvikling. Dette gjelder særlig kommunedelplan Stavanger sentrum, ny rullering av kommuneplanen, større veiprosjekt, lokaliseringsutredninger, kollektivutredninger og prosjektet Framtidens byer.

Regnskapsresultatet er i henhold til budsjett.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:37.