9.4 Transportplan

Arbeidet med planer for utbygging av bussvei pågår. Strekningen med bussvei fra Hillevåg til Mariero ble åpnet i høst. Det samme ble bussbroen over E39. Mer om dette står å lese i kapittel 3. Samfunn og miljø.

Reguleringsplan for kollektivfelt på fv. 44 fra Diagonalen til Gausel sentrum, og reguleringsplan for kollektivfelt på rv. 509 Hafrsfjord bru – Søra Bråde, avventer arkeologiske registreringer. Når registreringene er gjennomført, vil planene bli lagt fram for endelig behandling.

Reguleringsplan for kollektivfelt på fv. 44 Gausel stasjon – Sandnes grense, har vært på høring. Planarbeidet for strekningen Ragbakken vest – Bråde har startet opp og vil bli koordinert med områdeplanen for Madla – Revheim. Arbeid med planprogram for kollektivtrase gjennom Jåttåvågen har startet opp.

kap9_fyll2

Tall fra Reisevaneundersøkelsen 2012 viser at 52 prosent av hverdagsreisene til skole og arbeid i Stavanger foregår med privatbil, mens andelen er høyere for byområdet samlet. Kollektivandelen for hverdagsreiser er på 15 prosent. I pågående planer og prosjekter legges det til grunn at veksten i biltrafikken skal bli null prosent.

Andelen hverdagsreiser med sykkel var i 2012 på 13 prosent i Stavanger. Tallene ble publisert i 2013.

Sykkelprosjektet pågår i regi av BMU. Transportplan sitt hovedansvar er gjennomføring av reguleringsplaner. Traseen for hovedsykkelruta gjennom Byhaugen, fra Stokka til Tasta, er avklart.

Arbeidet med reguleringsplanen for Sykkelstamveien, delstrekning Sørmarka til kommunegrensen mot Sandnes, pågår. Planen er noe forsinket på grunn av manglende tilbud for gående, og derfor er det sendt en avvikssøknad til Vegdirektoratet. Planen fremmes til første gangs behandling i første kvartal 2014.

Regnskapsresultatet er i henhold til budsjett.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:38.