10.1.1 Årsberetning

stavanger-parkering-logo

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstratgier – kommunale foretak (KF) av 2010:

 1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
 2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftspålagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
 3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
 4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
 5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
 6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
 7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttegjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
 8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

Selskapets hovedformål er med andre ord håndheving av statlige parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Selskapet utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF har som en direkte konsekvens av dette organisert seg som følger:

Figur 10.1 Stavanger Parkeringsselskap KF
Figur 10.1 Stavanger Parkeringsselskap KF

Hovedpilarene er Forvaltning og drift. Sistnevnte avdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og vedlikehold. I og med at vi har mange parkeringshus i Stavanger kommune, er dette en omfattende jobb. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig hjelp når det trengs. Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndheving er den største gruppen med 19 ansatte, hvorav alle jobber i parkeringssoner, Parkeringshus og andre steder i Stavanger kommune der det er påkrevd. Det legges mye ressurser i opplæring blant trafikkbetjentene og alle må gjennomføre og bestå to en-ukes kurs i offentlig og privat regelverk i regi av Norpark. Normalt tar det ett år fra man startet opplæring til man er fullt opplært. Det ble i 2013 foretatt 22.641 illegelser mot 27.896 året før. Brukertorget mottok færre klager i 2013, ned fra 5,8% i 2012 til 4,5% i 2013. Målsettingen er å senke klageprosenten ytterligere i 2014.

Forvaltningsrevisjon

Stavanger Parkeringsselskap KF har i 2013 vært gjenstand for en omfattende forvaltningsrevisjon gjennomført av Rogaland Revisjon IKS. Formålet med revisjonen av foretaket, er både en kontroll med styringen og oppfølgingen av foretaket, samt en analyse av utvalgte forhold knyttet til selskapets drift og utvikling. Revisjonen mener foretaket er styrt etter gjeldende lovregler og vedtekter, men at det er merknader til Foretakets økonomirutiner. Disse er adressert i løpet av 2013.

Økonomi og årsregnskap

Foretaket har jobbet iherdig med å videreutvikle økonomi- og rapporteringsfunksjonen i 2013. En rekke effektiviserings- og prosesstiltak er iverksatt. Det brukes også en god del ressurser på bedre tilrettelegging av fagsystem både i forhold til interne prosesser og i kommunikasjonen med SK-regnskap.

Selskapet betalte engangsutbytte til Stavanger kommune på 75 mnok i desember 2013.  Utbytte medfører en kontantbeholdning for selskapet per 31.12.2013 på om lag 15 mnok. Frikjøpsfonder ved årsskiftet 23,9 mnok. Det foreligger en investeringsforpliktelse på 13 mnok i forhold til opparbeidelse av parkeringshall i forbindelse med bygging av Lervig sykehjem. Gjeldsgraden er per 31.12.2013 er 58,5%. Foretakets egenkapitalsituasjon er tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Driftsinntektene for 2013 ble 71,3 mnok en nedgang på 2,3 mnok i forhold til året før. Årsakene til dette er sammensatt. Hovedgrunnen er problemene den pålagte omleggingen til EMV standard har påført foretaket. Utfordringene med dette gjelder for alle parkeringsforetak i Norge. Vår to nye P-hus P-Arketten og P-Siddis har gitt lavere omsetning enn forventet, samt lite belegg i P-Kyrre. Endringer i periodiseringsrutiner slår også negativt ut på inntektene for 2013.

Finansinntektene var i 2013 4,2 mnok. Dette vil bli redusert med om lag 2,5 mnok i 2014 som følge av utbetaling av engangsutbytte på 75 mnok til eier.

Driftskostnadene er noe høyere enn forventet. Hovedgrunnen er at avskrivningen har økt med 2,6 mnok som følge av full årseffekt på P-Siddis og P-Arketten.

Regnskap for 2013 gjøres opp med et ordinært resultat i pluss på kr. 12.461.556. Følgende disposisjoner av overskudd foreslås:

Frikjøpsfond: 1.347.500

Overføring disposisjonsfond: 11.114.056

Regnskapet for 2013 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn.

Stavanger Parkering KF har et heleid datterselskap Rogaland Parkering AS. Selskapets formål er å drifte private parkeringsanlegg/-plasser i tråd med eierstrategiens punkt 4. Selskapet inngår avtaler med Stavanger Parkeringsselskap KF om kjøp av tjenester, som teknisk ettersyn, praktisk drift og håndheving. Rogaland Parkering AS har en sunn økonomi og har en AAA-rating fra Dun & Bradstreet fra 2013.

HMS

Det er avholdt 4 AMU møter i løpet av året. Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus på HMS.

Sykefraværet var 11% i 2014 som er høyere enn målet på 7%. Av dette er 1,5% egenmelding og sykemeldinger 9,5%. Hovedårsaken til avviket mellom målsetting og resultat er ikke-arbeidsrelaterte langtidssykemeldinger som utgjør 4,1%. Foretaket har gjort flere tiltak for å redusere fraværet.

I 2013 er det registrert uønskede hendelser. Alle er  innrapportert og påfølgende oppfølging av ansatte skjer etter oppsatte prosedyrer. Selskapet benytter Synergi som rapporteringskanal.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Foretaket forurenser ikke det ytre miljø i større grad enn det som må anses som normalt for et parkeringsselskap. Foretaket er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 19 kvinner og 17 menn. Vi er bevisst viktigheten av dette, og tilstreber en jevn fordeling.

Vi hadde ved utlysing av stillinger i starten av 2013 også en del ikke etnisk norske søkere. Vi har hatt noen av disse til intervju, men da vi er avhengig av god muntlig norsk framstillingsevne, har vi foreløpig bare 3 ansatt av utenlandsk opprinnelse. Det er ønskelig å tilsette flere, da dette vil kunne være gunstig i kommunikasjon overfor publikum. Det er en bevisst holdning i selskapet om å arbeide for en noe større variasjon blant våre ansatte.

Styret består av 3 kvinner og to menn, der styreleder er kvinne. Selskapets ledergruppe består av to menn og to kvinner.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 2013 og viser at jobbtrivselen og jobbmotivasjon totalt sett er god. Det er imidlertid forskjeller fra avdeling til avdeling.  Ny  medarbeiderundersøkelse  i regi i Stavanger kommune i 2014 vil bli gjennomført og tiltak iverksatt i henhold til resultatene av denne.

Etikk

Stavanger kommune har utarbeidet etisk standard for ansatte i kommunen. Stavanger Parkeringsselskap KF benytter denne standarden i sitt arbeid. Bransjeorganisasjonen Norpark der alle kommunale parkeringsforetak er medlem, har utarbeidet etiske regler for parkeringshåndheving. Alle foretakets trafikkbetjenter har gjennomgått obligatoriske kurs der etikk er en viktig del av kursene.

Marked

Foretaket har hatt fokus på følgende områder:

 • Trygg og sikker by
 • Økt belegg i P-Kyrre
 • Etablering av sykkelparkering på jernbanen

Til formålet er det benyttet annonsering i lokale media som TV Vest, Stavanger Aftenblad, aftenbladet.no og Jærradioen.

Foretaket har gjennomført to større undersøkelser rettet mot Jorenholmen. Den ene omhandlet bruk av anlegget fra et kundesynspunkt. Anleggets enorme popularitet skyldes hovedsaklig anleggets beliggenhet. Den andre undersøkelsen tok for seg tiltak for å bedre trafikksituasjonen i området. Nytt kjøremønster er etablert og har ført til en bedring av trafikksituasjonen rundt anlegget.

Drift teknisk

Vi har hatt og har fremdeles store utfordringer i vedlikehold av bygg og tekniske utstyr. Alder på både utstyr og bygg krever reparasjoner til stadighet. Samtidig har året påført foretaket mye problemer som følge av pålagt omlegging av kredittkortselskapene til EMV-standard (Eurocard, Mastercard og Visa). God teknisk kompetanse i foretaket har vært avgjørende for å oppnå tilnærmet normal drift.

Arbeidet med P-Arketten ble ferdigstilt i løpet av 2013. Utfordringer med kjøremønster, dårlig skilting og bom-anlegg som ikke fungerte tilfredsstillende, ansees nå som løst.

Det er installert LED lys i P-husene på Valberget og Jernbanen.

Utfordringer og fremtidsplaner

Av utfordringer i 2014 er det grunn til å fremheve disse:

 • Rulle ut og videreutvikle parkeringsapp for betaling av parkeringsavgift
 • Videreutvikle interne prosesser mellom fagsystem og økonomisystem
 • Overgang fra terminaler til mobiltelefoner for trafikkbetjenter
 • Legge om kommunikasjon med publikum til mer web-baserte løsninger
 • Videre arbeid med markedsføring og økt bruk av P-Kyrre
 • Effektivisere interne arbeidsprosesser i forhold til saksbehandling
 • Utvide sykkelparkeringstilbudet
 • Videreføre ekstern kommunikasjon for å styrke vår posisjon i markedet
 • Være aktiv medspiller for gjennomføring av arrangement i Stavanger
 • Styrke foretakets økonomi i forhold til investeringer i eksisterende bygg og anlegg
 • Styrke foretakets økonomi i forhold til investeringer i mer brukervennlige betalingsløsninger
 • Styrke foretakets økonomiske handlingsrom med tanke på framtidige utbygginger

Stavanger Parkeringsselskap KF jobber med forbedringsprosesser på mange områder. Dette arbeidet vil videreføres i 2014. Fokusområde i tillegg til videreutvikling av systemintegrasjon, vil være forbedret brukeropplevelse ved å ta i bruk nye digitale løsninger. App for betaling av p-avgift innføres 01.01.2014, testing av digital abonnementsløsning i p-hus med bom og sist men ikke minst innføre mer kundevennlige web-baserte løsninger i foretakets dialog med publikum.

Stavanger-Parkering-signaturer

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:44.