10.1.2 Årsregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnaderNoterR-2013 B-2013R-2012
Driftsinntekter
Salgsinntekt171 267 79683 940 00073 634 074
Frikjøp parkeringsplasser1 347 5000175 000
Annen driftsinntekt16 159 5717 240 0007 610 795
Sum driftsinntekter78 774 86791 180 00081 419 869
Driftskostnader
Lønnskostnad2, 820 628 43120 376 10018 954 716
Avskrivning på varige driftsmidler 313 827 69511 485 0009 225 519
Tap på fordringer1 080 928500 0002 778 033
Annen driftskostnad127 864 38029 414 00024 476 855
Sum driftskostnader63 401 43361 775 10055 435 123
Driftsresultat15 373 43429 404 90025 984 746
Tabell 10.1 Driftsinntekter og driftskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnaderNoterR-2013 B-2013R-2012
Finansinntekter
Renteinntekt4 212 0834 000 0004 224 123
Sum finansinntekter4 212 0834 000 0004 224 123
Finanskostnader
Rentekostnad7 123 96010 985 0007 802 544
Annen finanskostnad003 989
Sum finanskostnader7 123 96010 985 0007 806 532
Sum netto finansposter−2 911 877−6 985 000−3 582 409
Årsresultat12 461 55622 419 90022 402 337
Disponering
Avsatt til bundnet fond71 347 500175 000
Overføringer disposisjonsfond711 114 05622 227 337
Sum disponert12 461 55622 402 337
Tabell 10.2 Driftsinntekter og driftskostnader
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

EiendelerNoter31.12.201331.12.2012
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bygninger og annen fast eiendom3303 272 678141 137 027
Tomt St. Olav2 600 0002 600 000
Anlegg under oppføring30180 026 431
Maskiner og inventar314 584 66411 424 396
Biler3561 562441 865
Sum varige driftsmidler321 018 904335 629 719
Finansielle anleggsmidler
Aksjer i datterselskap4100 000100 000
Egenkapitalinnskudd KLP4, 3426 592378 071
Sum finansielle anleggsmidler526 592478 071
Sum anleggsmidler321 545 496336 107 790
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer51 460 822818 845
Andre fordringer51 456 0162 249 644
Sum fordringer2 916 8383 068 489
Bankinnskudd og kontanter638 588 476114 287 767
Sum bankinnskudd og kontanter38 588 476114 287 767
Sum omløpsmidler41 505 314117 356 256
Sum eiendeler363 050 809453 464 046
Tabell 10.3 Eiendeler
Last ned tabelldata (Excel)
Egenkapital og gjeldNoter31.12.201331.12.2012
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Innskutt egenkapital78 792 4018 792 401
Sum bundnet egenkapital8 792 4018 792 401
Opptjent egenkapital
Bundne investeringsfond6, 723 932 44222 584 942
Annen egenkapital7117 883 450181 769 393
Sum annen egenkapital141 815 891204 354 335
Sum egenkapital150 608 292213 146 736
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser83 961 2264 441 981
Sum avsetning for forpliktelser3 961 2264 441 981
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld9196 711 031207 531 235
Sum annen langsiktig gjeld196 711 031207 531 235
Sum langsiktig gjeld200 672 257211 973 216
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld104 201 68621 062 031
Skyldige offentlige avgifter102 948 0343 134 494
Kortsiktig konserngjeld10350 0000
Annen kortsiktig gjeld104 270 5404 147 569
Sum kortsiktig gjeld11 770 26028 344 094
Sum gjeld212 442 517240 317 310
Sum egenkapital og gjeld363 050 809453 464 046
Tabell 10.4 Egenkapital og gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

stavangerpark-sign

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:45.