10.2 Sølvberget

10.2.1 Årsberetning

solvberget-logo

Innledning – et år i endring

2013 var et år med store endringer. Arbeidet med bygging av kinosaler, etablering av ny trapp og utforming av ny første etasje pågikk samtidig som det ble gjennomført en omfattende prosess med ny organisering. I tillegg ble det arbeidet aktivt med å utforme en modell for framtidas bibliotektilbud.

Grunnlaget for det som media har omtalt som «superbiblioteket» ble lagt i 2013, og på tross av mange endringer har brukerne sluttet aktivt opp om de mange tilbudene.

Virksomheten – Rogalands best besøkte kulturinstitusjon

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og anses som godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, aktiv litteratur- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, sosiale medier og Kapittelfestivalen. Bibliotekvirksomheten på Sølvberget drives av følgende team: Første etasje, Kultur, Musikk- og film, Fakta og digitalt og Barn- og ungdom.  I tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet skolebiblioteksentralen, fengselsbibliotek og Madla bibliotek fra Sølvberget. Det nasjonale nord-sør-kompetansebiblioteket ligger også på Sølvberget.

Sølvberget er til enhver tid involvert i flere prosjekter. De viktigste i 2013 var: Leselyst og språkutvikling i samarbeid med Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.  Digital Utvikling og samarbeid også i samarbeid med de fire andre storbyene. Fase 1 av arbeidet med litteraturhus/Kiellandsenter er også lagt til Sølvberget. Shahrazad, stories for life, et 5-årig EU-prosjekt ble avsluttet i 2012, men rapporteringen til EU pågikk i 2013.

Sølvberget forvalter Kulturbanken på oppdrag fra kommunen. Sølvberget har samarbeidsavtaler med Rogaland fylkeskommune om fjernlånstjenester og med ICORN, fribynettverket for forfulgte forfattere, om kontorlokaler og annet.

Samlet gir dette en bredde få av fylkets kulturinstitusjoner er i nærheten av. Det betyr også at Sølvberget, husets ansatte og filialer står ansvarlig for arrangement som spenner fra bokprater, filmvisninger, konserter og lesestunder for barn til ministermøter, debatter og foredrag.

Økonomi – investeringer for fremtiden

Regnskapet er gjort opp i balanse. Ett overskudd på kr 2.572.920 er overført til foretakets disposisjonsfond. Årets resultat skyldes stort sett momsrefusjonen av investeringene og positiv avvik av pensjonspremien. Pensjonspremien må sees i sammenheng med at pensjonsforpliktelsene vil utløse framtidige kostnader. Det er betydelig økning av kostnadene til pensjonspremien allerede fra neste regnskapsår.

2013 var et spesielt år for Sølvberget, et år for omorganisering og investeringer. Regnskapet for 2013 er preget av ombygginger og forberedelsene til å åpne ny første etasje for publikum. Samlede driftsutgifter er stort sett i tråd med vedtatt budsjett, mens inntektene er langt høyere. Her ligger hovedforklaringen på årets overskudd.

Investeringene i forbindelse med «Nye Sølvberget» er noe forsinket, men følger ellers oppsatt plan. En direkte konsekvens av investeringene i 2013 er økning i momsrefusjoner i forhold til tidligere år.

Driftsinntekter
Her er det «overføringer med krav om motytelse» som fører til den store inntektsøkningen. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: Refusjon syke og svangerskap på kr 1.340.000 er ikke budsjettert, fordi det tas utgangspunkt i at alle jobber hele tiden. Når det gjelder mva, er det på inntektssiden ført investeringsmoms på kr 1.380.000. Det er en motpost til dette på utgiftssiden som gjelder overføring til investeringsregnskapet kr 1.225.000. Dette betyr merinntekt på kr 155.000. Ikke budsjettert renteinntekter fra Shahrazadfondet på kr 600.000 er også ført her. 

Driftsutgifter
Utgiftene til lønn er lavere enn budsjettert. Dette skyldes at det har vært vanskelig å få tak i nok vikarer ved vakanser og sykdom, og at pensjonsutgiftene er lavere enn budsjettert.

Øvrige driftsutgifter er stort sett som budsjettert, bortsett fra «overføringer». Dette skyldes økte momsutgifter og økte pensjonsinnbetalinger til kommunen.

Det må i tillegg nevnes at energiutgiftene er langt høyere enn i 2012 etter at Stavanger kommune har inngått ny avtale om strømforsyning med Lyse. Sølvberget har bedt Stavanger Eiendom å følge opp leverandøren for å avklare hva som forårsaker økningen. Husleieavtalen med Stavanger kommune er ennå ikke reforhandlet som følge av kinoombyggingen. Sølvbergets areal er redusert, og dette gjenspeiles ennå ikke i leieprisen. Finanskostnadene er som budsjettert på 1,8 millioner, men bare 700 000 av dette er kompensert fra kommunen. Denne utfordringen vil øke i årene framover på grunn av nye investeringer.

I følge regnskapsoversikten har Sølvberget et stort forbruk av konsulenttjenester, kr 2,7 mill. Dette er tjenesteproduksjon, dvs. honorarer til artister, forfattere og lydteknikere, samt utvikling av app og grafisk design.

Kulturbanken
Huset er preget av en del gjennomstrømming blant leietakerne og dette gir noe uforutsigbarhet når det gjelder inntektene. På grunn av dårlig inneklima og enkelte leietakernes dårlige likviditet, har Sølvberget hatt noen tvister og tap. Der er usikkerhet om Kulturbankens framtid og faktiske kostnader til drift, og Sølvberget har vært forsiktige med å belaste oppsatt driftsbudsjett. Dette fører til et positiv resultat på 2,4 millioner som kan ses i sammenheng med framtidige behov for oppgraderinger og rehabilitering.

Shahrazad
I juni godkjente EACEA endelig Sølvbergets rapport av Shahrazadprosjektet. Dette har to direkte konsekvenser for regnskapet: Sølvberget sitter igjen med et positiv resultat i balansen på rundt 2,4 millioner, og årets renteinntekter på kr 600.000 er ført som inntekt i regnskapet. Sølvberget har vært veldig forsiktig med å ta ut utgifter til administrasjon i løpet av de fem årene prosjektet har vart, på grunn av stor risiko i forhold til EUs endelige godkjenning. Derfor har det vært satt av midler i Shahrazadfondet for at Sølvberget skulle sikre seg mot eventuelle motkrav fra EU. Nå er dette et fond som kan brukes til framtidige prosjekter og tiltak.

Disposisjonsfond
Styret vedtok å bruke hele overskuddet fra i fjor på kr 1.656.941 som ble avsatt til disposisjonsfondet. Her ble det brukt kr 77.896 til drift og kr 850.000 i investeringsregnskapet. Resten er øremerkede midler som er overført til 2014.

Ansatte – kvalitet og stolthet

Resultatmål:

 • Økt trivsel og stolthet over arbeidsplassen
 • Jobbe smartere og unngå dobbeltarbeid

2013 var et spennende og utfordrende år for de ansatte. Nye Sølvberget førte med seg ombygging, omstrukturering og endring av arbeidsplasser og arbeidsoppgaver.

Styret vedtok i mars ny organisering for Sølvberget, der man gikk fra en tradisjonell linje-stab organisering til en matrisemodell, med stor grad av teamorganisering. Lederteamet ble redusert fra 7 til 4 personer, og etter intern utlysning ble det ansatt tre nye fagsøyleledere. De øvrige ansatte ble deretter fordelt på fagsøyler og team, etter at alles ønsker var samlet inn. Det var tett samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte gjennom hele omorganiseringsprosessen, og det ble lagt vekt på løpende informasjon. Det ble også brukt ekstern konsulent og bistand fra Stavanger kommune, personal og organisasjon.

Sølvberget hadde 73 fast ansatte, fordelt på 58,51 årsverk, og tre årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2013. 32 prosent av arbeidstakerne var menn og 68 prosent kvinner. Frem til omorganiseringen trådte i kraft 01.06.2013 var det 28 prosent menn i ledende stillinger, etter omorganiseringen var det 25 prosent menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2013 ansatt fem nye medarbeidere i faste stillinger, mens fire sluttet.

Sølvberget hadde et sykefravær på 5,8 % i 2013 (3,5 % i 2012). En økning i sykefraværet var ikke overraskende, som en konsekvens av byggearbeid og omorganisering. Flere langtidssykemeldinger bidro til at sykefraværsprosenten steg. Ingen av de langtidssykemeldte oppgav at fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen. Men vi må anta at store endringer i organisasjonen påvirker ansattes arbeidssituasjon og dermed sykefraværet. Egenmeldt sykefravær gikk ned med 7,3 % i 2013, noe som er svært positivt i forhold til årets utfordringer. I følge tall fra NAV ligger sykefraværet på Sølvberget lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune.

Det ble ikke blitt gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2013. Men resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2012 var grunnlag for tiltak som ble innarbeidet i HMS-planen for 2013. Hovedområdene som ble fokusert på i 2013 var: Ledelse, arbeidsomfang og organisering av arbeidet, service og kvalitet og lønnsnivå.

HMS-arbeidet i 2013 var preget av det omfattende bygningsarbeidet som har pågått på huset. Det var store utfordringer med støy, ventilasjon og inneklima. I tillegg har arbeidet med Nye Sølvberget engasjert og involvert ansatte. Når det gjelder internkontroll for øvrig, er det arbeidet med å få på plass gode rutiner etter fysisk ombygging og omorganisering. Rutinene i forhold til daglig kasseoppgjør er skjerpet inn, og det er planlagt omlegging i forblindelse med åpning av ny første etasje.

Som en del av HMS-arbeidet for å fremme et godt arbeidsmiljø ble det gjennomført en rekke sosiale tiltak i 2013: Flere frokostserveringer, gratis filmvisning, omvisninger i bryggeområdet, julelunsj og påskelunsj for ansatte, lunsj for pensjonister, sommerfest, julebord, familiedag i Trollskogen, ukentlig HMS-trening med enten yoga, fotball og turgruppe. Det har i tillegg vært små stunt i kantinen med vafler, frukt, kake og utlodning og vi har opprettet en lukket facebookgruppe for ansatte. Denne har vært viktig for å bygge en positiv organisasjonskultur, og har blitt brukt til å dele positiv informasjon om ting som skjer, tilbakemeldinger fra publikum, presseoppslag, avtale uformelle møter osv.

Sølvberget har i 2013 skrevet under IA-avtale med NAV. Vi har tidligere vært en del av kommunens IA-arbeid, men en egen avtale vil styrke vårt samarbeid med NAV arbeidslivssenter.

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2013. Det er ikke avholdt kontaktmøte mellom kommunalutvalget og foretakene.

Brukerne – økt besøk og digital vekst

Resultatmål:

 • Øke besøket med 10 % fra høsten 2013
 • Øke gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 10 %
 • Økt bruk av digitale tjenester
 • Sølvberget skal være en god integreringsarena

Sølvberget er et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Da resultatmålene ble utarbeidet, var forutsetningen at ny første etasje åpnet fra høsten 2013. Dette ble senere utsatt til januar 2014, noe som i stor grad påvirker årets resultat.

Besøk og utlån
Dersom man regner med besøket ved SF Kino endte totalbesøket for Sølvberget i 2013 opp på 1.202.609. Sølvberget er med andre ord fortsatt fylkets desidert mest besøkte kulturinstitusjon. Dette synliggjør også at alle elementene som er samlet under Sølvberget-paraplyen drar positive veksler på hverandre.

Besøket ved Stavanger bibliotek endte på 870.453. Det var en økning på to prosent i forhold til året før. Dette er høyere enn forventet, på bakgrunn av at åpningen av første etasje ble utsatt, at det var omfattende byggearbeider hele året, og at deler av biblioteket var stengt i perioder på grunn av dette.

Arrangementer
Det ble gjennomført 334 arrangement og 231 klassebesøk/brukerorienteringer i Sølvbergets regi i 2013. 191 av arrangementene var for barn, og gjennomsnittsbesøk pr arrangement var 64 (56 i 2012). Dermed økte gjennomsnittsbesøket pr arrangement med 14 prosent, som er over målsettingen. Det var litt færre arrangement enn året før, men mange flere klassebesøk. Det samlede besøket på Sølvbergets arrangementer var 21.411. Arrangementene på Kapittel 13 er ikke med i disse tallene. Med tanke på hvor preget huset har vært av ombyggingen er dette imponerende.  All ære gis til de ansatte og til et tålmodig og trofast publikum.

Internasjonalt kulturnettverk er en viktig bidragsyter med 42 arrangement og nærmere 8000 besøkende. De viktigste arrangementene er Kulturkafeene på lørdager, møteserien «Global morgen» og Barnas Verdensdag. Kulturhusets virksomhet viser godt igjen i bybildet. Barne- og ungdomsbibliotekets ansatte er gode eksempler på dette. Avdelingen sørget for å sette barnelitteratur på regional dagsorden gjennom leselystkonkurransen «Årets bok». Publikum som gjestet «Sommer i parken» fikk også møte avdelingens dyktige formidlere.

Samlet utlån for biblioteket var 667.553. Dette var en nedgang på 2 % fra året før. Det er faktabøker og musikk som har størst nedgang i utlånet, mens utlån av barnebøker og skjønnlitteratur er nokså stabilt. Madla bibliotek har også nedgang i utlånet på 10 %. Utlånet av e-bøker var over 5.000, som er et lavt tall sammenlignet med det totale utlånet, men høyt i forhold til antall titler.

Litteraturfestivalen Kapittel ble etablert av Sølvberget for 19 år siden, og 2013 var nok et godt år for festivalen. Festivalens etablerte stilling i regionen og nasjonalt ble ytterligere befestet. Med 13000 (10500 utenom Piaf i full symfoni) besøkende var det en formidabel besøksrekord over fjorårets ca. 10000. Organisatorisk var festivalen også stabil, med et godt frivilligkorps, en engasjert kulturhusorganisasjon og tryggere rutiner. Årets tema var «stemme». Temaet skulle gi oss mulighet til å utforske fenomener som personlig stil, fysisk stemme og demokratisk deltakelse/aktivisme.

Hele Rogaland leser er et leseprosjekt som hadde sitt utspring fra Sølvberget. Sølvberget leder styringsgruppen for prosjektet. Sølvberget hadde redaksjonelt ansvar for antologien som var årets bok. Boka med tittel «Makt, ofre og idioter – en antologi om makt i Rogaland» ble lansert på Sølvberget med bl.a. fylkesordfører til stede. Det var flere arrangementer under Kapittel med tema fra boka.

Den digitale satsningen ved Sølvberget ga resultater i 2013. Sølvberget startet utlån av e-bøker på norsk 23. mars. Foreløpig er dette en forsøksordning som omfatter Kulturfondbøker fra 2012 og 2013. Ebok-tilbudet har for øvrig blitt godt mottatt av publikum, og gitt Sølvberget mye oppmerksomhet i både presse og sosiale medier.

Sølvbergets app er utviklet for to nye plattformer. Sølvberget har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket til dette.

Det ble også gjennomført ytterligere runder med intern kursing, blant annet i bruk av sosiale medier og ipad i bibliotekarbeidet.  Prosjektet Digital samarbeid og utvikling (DUS) er startet med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger for å styrke den digitale kompetansen og dele kunnskap mellom bibliotekene.

Det er også svært gledelig at 2013 var det beste året noensinne for Sølvbergets nettsider. Besøket på nettsidene endte på 360.465. Veksten for Sølvbergets tilstedeværelse i sosiale medier var også stor.

Arbeidsprosessene – på vei mot superbiblioteket

Resultatmål:

 • Arbeide langsiktig og strategisk for å utvikle Sølvberget som attraksjon og møteplass i Stavanger sentrum
 • Styrke Sølvbergets omdømme
 • Videreutvikle Kulturbanken som arbeidsplassfelleskap og kulturarena
 • Presentere plan for Kiellandsenter /Litteraturhus som vekker begeistring.

Sølvberget skal være et senter som hver dag imøtekommer innbyggernes daglige ønsker og behov. Et hus der venner møtes over en kopp kaffe. Et sted der bokskatter og filmperler finner nye lesere og seere. Et hus der studenter får ro og inspirasjon. Et hus som gir rom og armslag til ytringsfrihet og viktige stemmer.

Vi presenterer et unikt produkt som aldri må tas for gitt, verken av ansatte eller bevilgende myndigheter. Bibliotekloven er en bærebjelke i det norske samfunn og Sølvberget er en stolt bærer av samfunnsoppdraget. Kulturhusets ansatte skal i tillegg være forberedt på å dekke de behovene som kommer til å dukke opp i framtiden.

Utviklingsprosjektet «Nye Sølvberget» er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles. Den nye, ombygde førsteetasjen åpnet først januar 2014, men alle forberedelser ble gjort i 2013. Her er det smakebiter fra hele bibliotekets samlinger, digitale tjenester, varierte sitteplasser, utstillingsområde og arrangementsarena. Et viktig supplement til tilbudet blir nyåpnet kafe, som drives av Renaa Restauranter AS. Arbeidet med å utvikle og fornye 2. – 4. etasje fortsetter i 2014.

For å styrke Sølvbergets omdømme, er det arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi startet, og det har blitt arbeidet aktivt for å engasjere ansatte til å være ambassadører i sosiale mediekanaler. En viktig satsing har vært å skape forventninger til de nye tilbudene fram mot åpningen tidlig i januar 2014.

Styret har vedtatt utvidede åpningstider for Sølvberget, som innebærer at den nye første etasjen skal være åpen fra 08.00 om morgenen og 21.00 om kvelden. I helgene åpnes det noe seinere, men fortsatt er det åpent til 21.00.

Formannskapet oppnevnte våren 2013 en politisk arbeidsgruppe som skulle bistå Sølvberget i arbeidet med en disposisjonsplan for Kulturbanken. Arbeidsgruppa leverte sitt forslag i løpet av høsten og saken ble oversendt politisk behandling via Sølvbergets styre. Det er løpende oppfølging av leietakere og andre brukere av huset, både eksisterende og potensielle interessenter. Dette er krevende, fordi inneklimaet i bygget tidvis er nokså problematisk.

Litteraturhus/Kiellandsenter-prosjektet avsluttet i 2013 arbeidet med utprøving av aktiviteter i Kulturbanken. Basert på erfaringer med prøvedrift og politiske vedtak, ble det i stedet igangsatt et utredningsarbeid for å avklare idéer og formaliteter i forhold til MUST, Riksantikvaren og Kulturdepartementet. Det ble framlagt sak høsten 2013 der det ble
foreslått noen avklaringer som gjelder driftsmodell og videre framdrift. Saken ble oversendt til politisk behandling via Sølvbergets styre.

2014 – Opplevelsesbibliotek og grunnlovsjubileum

Med vårt nye opplevelsesbibliotek i første etasje ønsker vi å tiltrekke oss nye grupper av befolkningen, og gjøre Sølvberget til den uavhengige møteplassen og arenaen for offentlig samtale og debatt som innbyggerne fortjener og som politikerne etterspør gjennom ny biblioteklov.

2014 feires tohundreårsjubileum for grunnloven vår. Sølvberget ønsker å stimulere både til nysgjerrighet og refleksjon gjennom å belyse demokrati og ytringsfrihet fra mange ulike vinkler i løpet av året. Stavanger har en lang og stolt tradisjon som Friby for forfulgte forfattere som er organisert på Sølvberget. Gjennom vårt arbeid med Friby Stavanger og ICORN, minnes vi stadig om at rettigheter som er en selvfølge for oss, er under sterkt press i mange andre land. Kapittel-festivalen har valgt en Olje som tema for 2014. Begrepet skal være en inngang til diskusjoner knyttet til nasjonalfølelse, vekst, naturressurser, men også demokratiutvikling og bærekraft. Å bruke diskusjoner om litteratur til å belyse slike helt sentrale problemstillinger – både for regionen vår, nasjonalt og globalt – vil understreke Kapittels unike rolle som en samfunnsengasjert litteraturfestival.

Styret retter en stor takk til Sølvberget KFs medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2013. Det er kulturhusets ansatte som sørger for at Sølvberget lever opp til sin målsetting om å være hele byens dagligstue.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2013.

Den største takken fortjener imidlertid Sølvbergets trofaste, nysgjerrige og ivrige publikum.

Stavanger 10.03.2014

Solvberget-signaturer1

10.2.2 Statistikkvedlegg

Besøk

Besøk20122013% utv.
Besøk Sølvberget
Stavanger bibliotek, hovedbibliotek7143937405694 %
SF-kino Stavanger4477774620403 %
Samlet besøk kulturhuset1 162 1701 202 6093 %
Besøk kulturhuset pr. innb.*119,2-15 %
Besøk kulturhuset pr. dag**3 4953 436-2 %
Besøk Stavanger bibliotek
Kulturbiblioteket221 112214285-3 %
Faktabiblioteket152 0511642508 %
Barne- og ungdomsbiblioteket.176 8601770890 %
Musikk- og filmbiblioteket164 37018494513 %
Sum hovedbibliotek714 393740 5694 %
Stavanger fengsel3 499413518 %
Madla bibliotek131 367125749-4 %
Samlet besøk Stavanger bibliotek849 259870 4532 %
Tabell 10.17 Besøk
Last ned tabelldata (Excel)

Utlån

Utlån20122013% utv.
Utlån Stavanger bibliotek
Samlet utlån718 500667553-7 %
Utlån pr. innb. *65,1-9 %
Utlån pr. dag2 0531 907-7 %
E-bøker5 114
Tabell 10.18 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Nettjenester

Nettjenester20122013% utv.
Besøk på Sølvbergets nettsider337 2013604657 %
Besøk på Nord-Sør biblioteket495057210646 %
Fornying av lån på nett80 %81 %1 %
Reservering av bøker på nett49 %51 %4 %
Facebook (inkl. alle sider)5024 følgere
Instagram72 følgere
Twitter (inkl. alle kontoer)2970 følgere
Tabell 10.19 Nettjenester
Last ned tabelldata (Excel)

*Folkemengden per 1. oktober 2013 var 130 426

Arrangement (eksklusiv Kapittel)

Arrangement (eksklusiv Kapittel)TotaltAv dette for barnAntall frammøtte
Klassebesøk1564358
Brukerorienteringer7534628
Arrangementer33419121411
Sum56519430397
Gjennomsnittsbesøk pr arrangement64
Tabell 10.20 Arrangement (eksklusiv Kapittel)
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.3 Årsregnskap

Driftsregnskap 2013

Driftsregnskap 2013NoterR-2013B-2013R-2012
Reg. budsjett
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter22 877 3442 645 0002 799 341
Overføringer med krav til motytelse39 458 0545 024 0006 899 439
Overføringer uten krav til motytelse465 918 73865 177 70263 272 754
Sum driftsinntekter78 254 13672 846 70272 971 534
Driftsutgifter
Lønnsutgifter5, 930 682 93831 338 00028 904 564
Sosiale utgifter5, 97 782 4999 640 0007 845 583
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.621 624 61021 997 20721 931 668
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon77 803 4337 819 0007 333 997
Overføringer 86 536 7792 914 0004 410 130
Avskrivninger10938 4611 000 000913 764
Sum driftsutgifter75 368 72074 708 20771 339 706
Brutto driftsresultat2 885 415−1 861 5051 631 829
Finansposter
Renteinntekter og utbytte606 2590261 116
Andre finansinntekter23 886016 216
Sum eksterne finansinntekter630 1450277 332
Renteutgifter og låneomkostninger298 681740 000179 362
Avdrag på lån1 540 0001 140 000880 000
Andre finansutgifter25 829026 127
Sum eksterne finansutgifter1 864 5101 880 0001 085 489
Resultat eksterne finanstransaksjoner:−1 234 365−1 880 000−808 157
Motpost avskrivninger10938 4611 000 000913 764
Netto driftsresultat2 589 512−2 741 5051 737 436
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr181 665 9411 665 941446 255
Bruk av disposisjonsfond1677 89677 8960
Bruk av bundne fond6 438 6223 737 9214 226 208
Sum bruk av avsetninger8 182 4595 481 7584 672 463
Overført til investeringsregnskapet211 224 9320109 887
Avsetninger til dekning av tidl. års regnskapsmessig merforbruk0061 211
Avsetninger til disposisjonfond181 665 9411 665 941385 045
Avsetninger til bundne fond175 308 1781 074 3124 187 816
Sum avsetninger8 199 0512 740 2534 743 958
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk182 572 92001 665 941
Tabell 10.21 Driftsregnskap 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap 2013

Investeringsregnskap 2013NoterR-2013B-2013R-2012
Investeringer
Lønnskostnader5, 9999 3330
Sosiale utgifter5, 9147 8770
Investeringer i varige driftsmidler1012 185 06612 650 000585 192
Fordelte utgifter−360 0000
KLP egenkapitalinnskudd122 076109 887
Årets finansieringsbehov13 094 35212 650 000695 079
Finansiering
Bruk av lån fra Stavanger kommune11 019 42011 800 000585 192
Sum ekstern finansiering11 019 42011 800 000585 192
Bruk av disposisjonsfond16850 000850 0000
Overføring fra driftsregnskapet211 224 932109 887
Sum finansiering13 094 35212 650 000695 079
Tabell 10.22 Investeringsregnskap 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Eiendeler

EiendelerNoter31.12.201331.12.2012
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg1012 307 156600 480
Utstyr, maskiner og transportmidler104 663 0375 123 108
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen205 000 0005 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 169 7011 047 625
Pensjonsmidler948 478 33943 986 929
Sum anleggsmidler71 618 23355 758 142
Omløpsmidler
Kundefordringer116 498 9188 756 101
Andre kortsiktige fordringer122 780 1991 835 480
Premieavvik94 000 4872 778 929
Kasse og bankinnskudd1322 933 73415 903 234
Sum omløpsmidler1936 213 33929 273 744
Sum eiendeler107 831 57285 031 886
Tabell 10.23 Eiendeler
Last ned tabelldata (Excel)

Egenkapital og gjeld

Egenkapital og gjeldNoter31.12.201331.12.2012
Egenkapital
Disposisjonsfond161 235 443497 398
Bundne driftsfond177 595 6748 726 118
Regnskapsmessig merforbruk180
Regnskapsmessig mindreforbruk 182 572 9201 665 941
Kapitalkonto20−7 104 569−8 502 975
Sum egenkapital4 299 4682 386 483
Langsiktig gjeld
Lån til Stavanger kommune1022 745 00012 485 000
Pensjonsforpliktelser961 333 34056 411 732
Arb.g.avg.av netto pensj.forpliktelser91 812 5551 751 897
Sum langsiktig gjeld85 890 89570 648 629
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld158 061 7452 843 261
Annen kortsiktig gjeld149 581 9399 153 514
Sum kortsiktig gjeld1917 643 68411 996 774
Sum egenkapital og gjeld107 834 04785 031 886
Memoriakonti
Ubrukte lånemidler7 168 0926 387 512
Motkonto til memoriakonti−7 168 092−6 387 512
Tabell 10.24 Egenkapital og gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.4 Noter

Sølvberget KF er opprettet fra 1 januar 2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommune etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunal og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr 107 § 46 nr 8, §48 nr 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av drifts- regnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vekommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelse, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen årsregnskapet gir.
 • Eventuelle hendelser etter regnskapsårets utgang blir tatt hensyn til.

Note 1: Ansatte, godtgjørelser m.v.

Antall årsverkR-2013R-2012
Gjennomsnittlig antall årsverk6461
Tabell 10.25 Antall årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder har i år mottatt lønn på til sammen kr 797 060,14. Arbeidsgivers utgift til pensjonspremie utgjør kr 66 810,02. Styreledere har til sammen mottatt honorar på kr 109 686,06.

Det er for 2013 kostnadsført kr 84 539 i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere m.v., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2: Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter

Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekterR-2013R-2012
Avgiftsfritt salg av tjenester6 0007 420
Diverse avgiftsfrie inntekter1 176 3901 228 211
Husleieinntekter avgiftspliktig1 101 0101 146 808
Andre leieinntekter472 700404 951
Avgiftspliktige inntekter121 24411 951
Sum2 877 3442 799 341
Tabell 10.26 Spesifikasjon av andre salgs- og leieinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2013R-2012
Momskompensasjon3 117 4142 780 030
Momskompensasjon (investering)1 378 5800
Refusjon syke og svangerskap1 340 284804 493
Refusjon tilretteleggingstilskudd fra NAV469 844454 481
Refusjon fra fylkeskommunen1 496 5041 000 000
Erstatning tapte dokumenter368 936444 867
Refusjon andre430 326887 467
Refusjon fra kino856 167528 101
Sum9 458 0546 899 439
Tabell 10.27 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2013R-2012
Spesifikasjon av overføringer mellom Sølvberget og Stavanger kommune/andre foretak
Overføring fra Stavanger kommune58 727 77155 834 302
Tilskudd fra andre kommuner94 00088 000
Sum58 821 77155 922 302
Inkludert i overføringer fra Stavanger Kommune er kr 2 422 600 øremerkede tilskudd.
Spesifikasjon overføringer fra andre
Tilskudd fra statlige organisasjoner3 857 4001 813 000
Overføring fra fylkeskommunen50 00019 000
Tilskudd fra andre3 189 5675 518 452
Sum overføringer uten krav til motytelse65 918 73863 272 754
Tabell 10.28 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Spesifikasjon av lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

Spesifikasjon av lønnsutgifterR-2013R-2012
Lønnsutgifter
Lønn ansatte30 180 93728 220 123
Lønn ansatte (investering)999 3330
Lønn andre502 001684 441
Sum lønnsutgifter31 682 27128 904 565
Sosiale utgifter
Arbeidsgiveravgift4 678 4024 445 884
Arbeidsgiveravgift (investering)97 2470
Gruppeliv og ulykkefor. Med motkonto−56 001−39 433
Pensjonskostnader3 160 0983 439 133
Pensjonskostnader (investering)50 6300
Sum sosiale utgifter7 930 3767 845 583
Sum lønn inklusiv sosiale utgifter39 612 64736 750 148
Drift
Lønnsutgifter30 682 93828 904 565
Sosiale utgifter7 782 4997 845 583
Investering
Lønnsutgifter999 3330
Sosiale utgifter147 8770
Tabell 10.29 Spesifikasjon av lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av varer og tjenester
som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
R-2013R-2012
Kontorkostnader2 129 9542 411 289
Annonser/reklame/representasjon1 634 2011 528 411
Kurs/reiser812 350533 090
Div.transport1 170 5221 109 324
Energi2 586 9881 925 650
Forsikring91 63496 417
Husleie/avgifter1 074 6151 220 454
Møbler/inventar/utstyr684 153633 484
Bøker/media3 945 6103 914 252
Vedlikehold/service1 556 5901 186 301
Renhold/vakttjenester3 185 5133 404 001
Arrangementsrelaterte honorarer695 7750
Konsulenttjenester2 056 7063 968 995
Sum21 624 61021 931 668
Tabell 10.30 Spesifikasjon av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Spesifikasjon av tjenester som
erstatter foretakets tjenesteproduksjon
R-2013R-2012
Kjøp fra IKS84 53964 616
Kjøp fra kommunen70 69989 677
Kjøp av renholdstjenester199 526308 590
Kjøp av vaktmestertjenester1 237 6761 040 633
Husleie5 618 3285 192 624
Regnskapshonorar541 938525 126
IT-utstyr50 727112 731
Sum7 803 4337 333 997
Tabell 10.31 Spesifikasjon av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av overføringer

Spesifikasjon av overføringerR-2013R-2012
Mva på vederlag 3 117 4142 672 083
Endring i avsetning tap på krav−270 6680
Tap på krav133 987361 683
Andre tilskudd og erstatninger2 334 488119 833
Positivt premieavvik tilbakeført1 221 5581 256 530
Sum6 536 7794 410 130
Tabell 10.32 Spesifikasjon av overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9A Spesifikasjon av pensjon

Sølvberget sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariff-festede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Selskapet har hatt kostnader til AFP med kr 507 802. Som en del av den årlige pensjonskostnaden er det i år innbetalt kr 1 175 504 til reguleringspremie.

Selskapet får dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger20132012
Diskonteringsrente4,00 %4,50 %
Forventet lønnsvekst2,87 %3,16 %
Forventet G regulering2,87 %3,16 %
Forventet avkastning5,00 %5,50 %
Tabell 10.33 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2013R-2012
Nåverdi av årets pensjonsopptjening3 163 9553 396 752
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse2 398 7092 461 750
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−2 247 766−2 205 758
Adm.kostnader224 476194 610
Sum amortisert premieavvik231 215110 081
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)3 770 5893 957 435
Tabell 10.34 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9B Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser
og beregnet akkumulert premieavvik
R-2013R-2012
Pensjonsmidler pr. 31.1248 478 33943 986 929
Brutto pensjonsforpliktelse 31.1261 333 34056 411 732
Netto pensjonsforpliktelser12 855 00112 424 803
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse1 812 5551 751 897
Akkumulert premieavvik3 506 1232 435 520
Arbeidsgiveravgift av premieavvik494 364343 409
Sum balanseført premieavvik ink avg.4 000 4872 778 929
Spesifikasjon av estimatavvik
Faktisk forpliktelse57 836 88152 064 358
Estimert forpliktelse−56 411 732−51 051 145
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.1 425 1491 013 213
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år1 425 1491 013 213
Gj.snitt samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler43 986 92939 635 888
Faktiske pensjonsmidler−43 680 062−38 428 221
Estimatavvik midler IB 1.1306 8671 207 667
Akkumulert avvik tidl år IB 1.100
Amortisert avvik i år306 8671 207 667
Gj.snitt samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 10.35 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.13 på kr 1 169 701.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr 222 102.

Note 10 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Det er i år 2013 foretatt videre investeringer i forbindelse med bygging av Nye Sølvberget. I forbindelse med investeringer som er planlagt fremover, er det tatt opp et lån fra Stavanger Kommune på kr 11 800 000. Nytt låneopptak skal avdras over 10 år med første forfall i slutten av juni 2014.

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2013R-2012
Anskaffelse 1.19 516 2118 931 019
Avgang−306 4890
Tilgang12 185 066585 192
Anskaffelse 31.1221 394 7889 516 211
Akk.avskrivning4 424 5963 792 624
Bokført verdi pr 31.1216 970 1925 723 587
Årets avskrivninger938 461913 764
Avskrivningssats10%-20%10%-20%
Lån fra Stavanger kommune 1.112 485 0006 765 000
Nytt låneopptakt11 800 0006 600 000
Betalt avdrag lån−1 540 000−880 000
Sum langsiktig lån22 745 00012 485 000
Tabell 10.36 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Spesifikasjon av kundefordringer

Spesifikasjon av kundefordringerR-2013R-2012
Stavanger Kommune5 291 4178 094 622
Stavanger Eiendom62 5000
Sum nærtstående parter5 353 9178 094 622
Kundefordringer Kulturhuset6 249 9128 889 594
Kundefordringer Biblioteket349 006237 175
Delkrederavsetning−100 000−370 668
Sum utestående kundefordringer6 498 9188 756 101
Tabell 10.37 Spesifikasjon av kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Avsetning for tap på utestående krav utgjorde i fjor kr 370 668. Det ble i 2013 tapsført totalt kr 133 987.

Avsetning for tap er ved utgangen av 2013 vurdert til kr 100 000.

Note 12 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer

Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringerR-2013R-2012
Periodiserte inntekter fra Stavanger kommune63 4700
Periodiserte inntekter fra andre2 479 0011 723 027
Forskudd lønn25428 456
Fordring refusjon sykepenger178 72052 631
Avsatte feriepenger58 75431 340
Sum2 780 1991 835 454
Tabell 10.38 Spesifikasjon av andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Spesifikasjon av bundne bankinnskudd

Av foretakets bankinnskudd, er kr 1 470 511 avsatt på en egen bankkonto for skattetrekksmidler. Skyldig skattetrekk er kr 1 470 511.

Note 14 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld

Spesifikasjon av kortsiktig gjeldR-2013R-2012
Periodiserte kostnader 3 106 5423 096 925
Periodisert lønn64 962215 180
Merverdiavgift−15 032−9 464
Skatt og Arbeidsgiveravgift2 989 5432 876 421
Avsatte feriepenger3 435 9242 967 151
Andre trekk07 300
Sum9 581 9399 153 514
Tabell 10.39 Spesifikasjon av kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Spesifikasjon av leverandørgjeld

Spesifikasjon av leverandørgjeldR-2013R-2012
Stavanger kommune2 382 1911 338 406
Kommunale foretak201 884288 774
Eksterne leverandører5 477 6701 216 081
Sum8 061 7452 843 261
Tabell 10.40 Spesifikasjon av leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 16 Spesifikasjon av disposisjonsfond

Spesifikasjon av disposisjonsfondR-2013R-2012
Disposisjonsfond 1.1497 398112 353
Bruk av disposisjonsfond77 8960
Bruk av disposisjonsfond (investering)850 0000
Avsatt til disposisjonfond1 665 941385 045
Disposisjonsfond 31.121 235 443497 398
Tabell 10.41 Spesifikasjon av disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Spesifikasjon av bundne driftsfond

Spesifikasjon av bundne driftsfondR-2013R-2012
Shahrazad2 433 7824 945 049
Friby043 146
Fengselsbiblioteket5 3450
ICORN Emergency Fund314 7171 447 610
ICORN295 5400
ICORN Reserve Fund477 0000
Regionalt Senter for Pop/Rock18 72195 000
Den Kulturelle Spaserstokk150 37843 000
Litteraturhuset742 250630 001
Internasjonalt Nettverk109 304113 000
Kulturbanken2 412 7191 409 312
Madla163 1040
Speiderbiblioteket8 0710
DUS4 0720
Leselyst12 1140
Digtal Kompetanse200 0000
Hele Rogaland Leser248 5570
Sum7 595 6748 726 118
Tabell 10.42 Spesifikasjon av bundne driftsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk(-)

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk(-)R-2013R-2012
Tidligere opparbeidet mindre- /merforbruk1 665 941385 044
Disponert tidligere års mindre- /merforbruk−1 665 941−385 044
Nytt regnskapsmessig mindreforbruk2 572 9201 665 941
Tabell 10.43 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre- /merforbruk(-)
Last ned tabelldata (Excel)

Note 19 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201331.12.2012Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler36 213 33929 273 7446 939 595
Kortsiktig gjeld−17 643 684−11 996 774−5 646 910
Arbeidskapital18 569 65517 276 9701 292 685
Drifts- og invest.regnskapet
Inntekter driftsregnskap78 884 281
Bruk av lån 11 019 420
Sum anskaffelse av midler89 903 70189 903 701
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskapet76 294 769
Utgifter investeringsregnskapet909 286
Investeringer anlegg12 185 066
Sum anvendelse av midler89 389 12189 389 121
Anskaffelse - anvendelse av midler 514 580
Ubrukte lånemidler7 168 0926 387 512780 580
Sum anskaffelse og anvendelse av midler1 295 159
Tabell 10.44 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Spesifikasjon av kapitalkonto

Spesifikasjon av kapitalkontoR-2013R-2012
Debet
IB kapitalkonto8 502 97512 427 206
Bruk av lån11 019 420585 192
Nåverdi årets pensjonsopptjening3 163 9553 396 752
Rentekostn. påløpte pensjonsforpliktelser2 398 7092 461 750
Utbetalte pensjoner2 066 2051 511 128
Amortiserte estimatavvik1 732 0162 220 880
Arbeidsgiveravgift1 812 5551 751 897
Avskrivninger938 461913 764
Sum31 634 29625 268 569
Kredit
Styrking av egenkapital05 000 000
Anskaffelser12 185 066585 192
Tilbakef.arb.avg.av nto pensj.forpl.1 751 8971 609 551
Utbetalte pensjoner2 066 2051 511 128
Forv. avkastning på pensjonsmidler2 247 7662 205 758
Premieinnbet. eks. adm. kostnader4 616 7164 864 078
Egenkapitalinnskudd122 076109 887
Betalt avdrag lån1 540 000880 000
UB kapitalkonto7 104 5698 502 975
Sum31 634 29525 268 569
Tabell 10.45 Spesifikasjon av kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Overføring fra driftsregnskapet

En forskriftsbestemt andel av merverdiavgiftskompenasasjon fra investeringer, skal overføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Andelen som overføres i 2013 er minimum 80 prosent.

10.2.5 Revisors beretning for Sølvberget KF for 2013

 

logo-1

 

Til Stavanger bystyre

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Sølvberget KF, som viser et netto driftsresultat på kr 2 589 512 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 572 920. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sølvberget KF per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 10.3.2014
Rogaland Revisjon IKS

cicel

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

Denne siden ble sist oppdatert 25. September 2014, 11:23.