10.4 Stavanger natur- og idrettsservice

10.4.1 Årsberetning

nis-topplogo

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Kap10_fyll2

Foretakets driftsområder er;

Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i 2 by-områder.  Barns uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager tillegg til bygg avdeling.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller samt utendørs idrettsanlegg.

Vei og anlegg har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veibevaring, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service.  Anlegg har ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser og turstier, og opparbeidelse og vedlikehold av private hager og anlegg.

Foretakets visjon er:

”Vi jobber for livet”

Visjonen henspiller til foretakets formål å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:

 • drifting av svømme- og idrettsanlegg
 • drifting av turstier, parker og veiareal
 • drifting og sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg

Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast ansatte.

Kommunalstyret for miljø og utbygging godkjente i januar 2010 forslag til Hovedavtale mellom bestiller og Stavanger natur- og idrettsservice KF, samt organisering og bruk av Oppdragsavtaler tilknyttet Hovedavtalen. Dette arbeides det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og Idrettsservice KF og ledelsen i avdelingen Park og vei i Stavanger kommune.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke ”eierrollen” overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF jfr vedtak i bystyret den 20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”.

Hendelser og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt i hele 2013. Det er i løpet av året foretatt noen driftsmessige endringer i administrasjonen, men ledelsen preges av stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder. 

Lederutviklingsprogrammet ble ferdigstilt i 2012. I 2013 har det ikke vært tilsvarende store opplæringstiltak, men det har vært lagt vekt på fagutvikling med bl.a. gjennomføring av fagprøver for noen av foretakets ansatte.

Det er i 2013 lagt vekt på samarbeid og koordinering på tvers av avdelinger internt i foretaket.  Ledelse og mellomledere har gjennom to større samlinger i løpet av året fastsatt felles virkemidler for å nå fremtidige mål i henhold til formål og visjon.  Et av delmålene med arbeidet er å utnytte alle ressurser mellom avdelingene i større grad enn tidligere samtidig som foretaket avklarer forventninger fra bestiller for å kunne levere rett kvalitet til rett tid.  Hittil har arbeidet resultert i større utnyttelsesgrad av de menneskelige ressurser som foretaket besitter, samt også bedre utnyttelse av maskiner og utstyr.  Arbeidet er ytterligere styrket gjennom kontraktsmøter og driftsmøter med våre oppdragsgivere som har en forventning til leveransene gjennom rammeavtaler og ekstrabestillinger.

Dette viktige arbeidet fortsetter i 2014.

Det ble i 2013 vedtatt og gjennomført en endring i driftsorganisasjonen der Anlegg ble overflyttet fra Park til Vei.  Det er nå bedre organisatorisk balanse mellom de tre avdelingene og ansvars- og arbeidsområder er optimalt ivaretatt.  Administrasjonen er styrket innen kontor og HMS ved ansettelse av ny konsulent og ny HMS leder som jobber 40% vikariat fra 01.01.2014.  Dette tiltaket må også sees i sammenheng med personalleder som har redusert tilsvarende stillingsbrøk.

Mot slutten av 2013 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i foretaket.  Spørsmålene var rettet mot ansattes opplevelse av ledelse og motivasjon.  Undersøkelsen hadde god svarprosent og resultatene viser høy grad av trivsel og motivasjon blant ansatte i foretaket.  Undersøkelsen ga også pekepinn på områder som kan forbedres og arbeidet med tiltak på bakgrunn av undersøkelsen fortsetter i 2014.

De økonomiske rammene fra våre hoved bestillere ble videreført fra året før.  Tre ekstremsituasjoner i 2013 som stort snøfall i januar, stormen i desember og funn av legionella i to svømmehaller beviste at handlingsrommet og kommunikasjonslinjer mellom bestiller og foretaket i stor grad er avklart og fungerer i praksis.  Det gode arbeidet med å avklare forventning og reell leveranse videreføres.

På forespørsel fra Rådmann har foretaket høsten 2013 brukt egne ressurser på å kartlegge og konkludere hvilke konsekvenser det vil påføre foretaket å bli omgjort fra kommunalt foretak til et aksjeselskap.  Svarbrevet ble sendt innen fristen 01. november og fremstiller upolitisk både fordeler og ulemper med en omdanning til AS.  Saken skal så vidt foretaket er kjent med opp til politisk vurdering våren 2014 jmf. bystyrets vedtak fra 01.mars 2013.  Samtidig ble det i bystyret bestemt å trekke ut Tasta bydel fra foretakets portefølje for konkurranseutsetting i det åpne markedet.  Stavanger natur- og idrettsservice KF vil så langt vi kjenner til ikke få anledning til å delta i denne konkurransen.  De ansatte dette berører vil likevel bli ivaretatt ihht foretakets visjon og retningslinjer.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etiske standard for ansatte» ligger også til grunn for foretakets arbeid.

Likestilling

Styret består av 3 kvinner og 2 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2013. Ansattes representant var kvinne i 2013.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 2 kvinner i ledergruppen. Blant foretakets arbeidsledere er det 3 kvinner og 16 menn.

Antall rekruttert i 2013 er 14. En av hovedutfordringene i foretaket er å få tak i kompetent personell, og dette er noe vi jobber kontinuerlig med.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 30 % kvinner og 70 % menn.

En kvinne og fire menn er verneombud, herav mannlig hovedverneombud.

Inkludering

Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har i 2013 hatt som målsetting å tilby arbeidstrening til personer med redusert funksjonsevne, i samarbeid med NAV og andre instanser. Antallet har variert med sesongene, men har ligget på ca 10.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidstakerne har hatt ledervervet i 2013. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 4 AMU-møter i 2013.

I løpet av året har det vært rapportert 23 HMS-avvik. Det er en nedgang fra 2012 hvor vi hadde 36 avvik. Hver enkelt sak blir meldt inn blir fulgt opp av driftsleder, personalleder eller daglig leder og rapportert til verneombud.

Det var ingen hendelser med alvorlig personskade i 2013, og ingen meldinger til Arbeidstilsynet.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2013 et sykefravær på 6,6 % totalt. Av dette er 1,1% egenmeldt, noe som er stabilt fra tidligere år.

Dette er en positiv utvikling fra tidligere år. Se tabell under.

Pr 31.12.08Pr. 31.12.09Pr. 31.12.10Pr. 31.12.11Pr. 31.12.12Pr. 31.12.13
6,5 %7,0 %6,8 %7,7 %7,6 %6,6 %
Tabell 10.76 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor Stavanger kommune.

Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Vei, park og idrett og Stavanger Eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom har gitt inntekter på 88 mill.kr. (61 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. Rammen for materialkjøp er fakturert med ca 12,8 (9 %) mill. I tillegg har Vei, park og idrett, Stavanger Eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for 19 mill.kr.(13,2 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2013 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet mva kompensasjon på kr 10 mill (7 %).

I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune for til sammen ca. kr 8 mill (6 %).

Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for ande kunder ikke går ut over leveransen til Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at egne ansatte fortrinnsvis jobber med eksterne kontrakter. Samtidig sørger eksterne kontrakter for at foretaket får benchmarket sine priser og tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune til gode med rimelige priser.

Framtidsutsikter

Foretaket har gjennom 2013 brukt tiden siden utskillelsen fra Stavanger kommune til å utvikle og forbedre effektivitet og kompetanse, i tillegg forbedring av utstyr. Dette er noe vi ønsker å fortsette med i årene som kommer. Vi har i en stor oppdragsportefølje mot Stavanger kommune og ønsker å fortsette det gode samarbeidet med våre bestillere og administrasjonen i kommunen.

I løpet av 2013 har vi hatt sterkt fokus på å bygge opp porteføljen mot kommunen, og av den grunn har andelen eksterne kunder sunket. I tiden fremover ønsker vi å bygge opp denne andelen, både for å kunne benchmarke våre priser og tjenester, og for å kunne ha bedre stabilitet ved en eventuell fremtidig konkurranseutsetning av våre tjenester.

For å fortsette den gode utviklingen er det viktig å få klare retningslinjer fra våre eiere når det gjelder saken om konkurranseutsetting og en eventuell omdannelse til et aksjeselskap.

På kort sikt ser vi at 2014 vil bli et år med økonomiske utfordringer, grunnet varslet meget høy KLP reguleringspremie. Dette er noe administrasjonen har tatt tak i allerede, og det vil bli gjort et stort arbeid med å både redusere kostnader og øke inntjening i 2014.

Foretaket ser positivt på fremtiden, og ønsker å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger kommune i tiden som kommer.

Styret/daglig leder

Styret har behandlet 46 saker. Styrehonorar har utgjort:

RolleHonorar
Styreleder (nåværende)45 480
Ansattes representant25 752
Andre styremedlemmer pr medlem35 376
Daglig leder16 000
Økonomileder16 000
Personalleder16 000
Tabell 10.77 Styrehonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder

Det er i år 2013 utbetalt kr. 782 595,- til daglig leder Kurt Idland.

Godtgjørelse for styrehonorar inngår i beløpet med henholdsvis kr 16 000,-

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 75 894,-.

Årsregnskap 2013

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettservice KF viser i et netto driftsresultat på kr 1 909 547,-. Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig mindreforbruk skal dette i.h.t. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner reduseres ved å:

 1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
 2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.
 3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.

Forskriftene innebærer dermed at overskuddet brukes ved å sette av kr 600 700,- til overføring til investeringsregnskapet. Det er ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år å dekke inn.  Regnskapsmessig mindreforbruk blir da kr 1 308 847,- som foreslåes avsatt til disposisjonsfond.

Det var i 2013 budsjettert med et overskudd på kr. 1 000 000,- Det ble imidlertid foretatt en endring i prognosen i sak 28/13 «Tertialrapport 2 tertial 2013» foretatt en endring av prognosen til 2 000 000,- Det er et positivt avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 908 547,- når en sammenligner budsjettert overskudd med regnskapsmessig mindreforbruk før overføring til investeringsregnskap og dekning av tidligere års merforbruk. Ser vi på prognosen var det et negativt avvik på kr 91 453,-

Det positive resultatet skyldes følgende forhold:

 • Det har i løpet av 2013 vært arbeidet systematisk med enkeltavdelinger som tidligere ikke har levert optimale resultat. Dette har ført til at samtlige avdelinger i foretaket leverer positive dekningsbidrag.
 • Oppdragssituasjonen har i 2013 vært stabil, og en har opprettholdt omsetningen tilnærmet lik som i 2012 samtidig som at driftskostnadene er holdt noenlunde konstante. Dette til tross for at foretaket ikke har lagt inn prisstigning på våre driftskostnader i våre priser mot Stavanger kommune.

Det ble ikke foretatt låneopptak i 2013. Det står fortsatt kr 1 647 239,- i ubrukte lånemidler.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2013:

Regnskapsår201320122011201020092008
Resultatregnskap
Driftsinntekter143 276144 716143 687153 089133 348125 799
Brutto driftsresultat620264-5 783-7 9573 6747 693
Netto driftsresultat1 9093 273−2 508−4 2736 94711 086
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk1 308108−2 929-6 94711 086
Balanse
Omløpsmidler31 60837 09725 12029 11244 36836 895
Anleggsmidler152 704145 383126 749127 664115 780107 193
Sum eiendeler184 384182 480151 870156 776160 148144 088
Kortsiktig gjeld20 24023 89720 01920 73624 68018 865
Langsiktig gjeld163 205156 469143 551131 525119 471113 502
Egenkapital9382 113−11 6994 51515 99711 721
Sum egenkapital og gjeld184 384182 480151 870156 776160 148144 088
Tabell 10.78 Nøkkeltall for 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen viser at foretaket har en egenkapital på kr 995 000,- Dette er regnskapsmessig meget lav grunnet meget høye pensjonsforpliktelser.

Styrets oppsummering

Styret vurderer det slik at foretaket har gjort et stort arbeid i å fortsette den positive trenden på økonomisiden, og ytterligere forbedre tjenester og kvalitet i arbeidet som blir utført. Styret er også meget fornøyd med det gode forholdet som er opparbeidet til våre bestillere i Stavanger kommune.

Det rettes en stor takk til alle ansatte for utmerket arbeidsinnsats for å styrke resultat, samarbeidsklima og kvalitetsnivå i foretaket.

Stavanger 10. mars 2014,

 

NIS-signaturer

10.4.2 Årsoppgjør

Resultatregnskap

ResultatregnskapNoterR-2013 B-2013R-2012
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter6 964 11010 495 00012 478 493
Overføringer med krav til motytelse2136 033 549121 669 808131 955 883
Overføringer uten krav til motytelse3278 49535 000281 923
Sum driftsinntekter143 276 154132 199 808144 716 299
Driftsutgifter
Lønnsutgifter165 100 59664 790 00061 133 525
Sosiale utgifter117 732 35520 181 90017 739 676
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.542 765 54541 283 44148 067 663
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 822 1892 550 0002 809 260
Overføringer710 190 508284 00010 416 993
Avskrivninger84 285 2878 500 0004 284 621
Sum utgifter143 896 480137 589 341144 451 738
Brutto driftsresultat−620 326−5 389 533264 561
Finansposter
Renteinntekter og utbytte11394 133100 00096 591
Sum eksterne finansinntekter394 133100 00096 591
Renteutgifter og låneomkostninger12399 547350 000322 187
Avdrag på lån121 750 0001 200 0001 050 000
Sum eksterne finansutgifter2 149 5471 550 0001 372 187
Resultat eksterne finanstransaksjoner−1 755 414−1 450 000−1 275 596
Motpost avskrivninger84 285 2878 500 0004 284 621
Netto driftsresultat1 909 5471 660 4673 273 586
Interne finasieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk108 38300
Bruk av disposisjonsfond- 00
Sum bruk avsetninger108 38300
Overført til investeringsregnskapet600 700560 000236 000
Dekning av tidligere års merforbruk108 38302 929 202
Avsatt til disposisjonsfond000
Sum avsetninger709 083560 0003 165 202
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk1 308 8471 100 467108 383
Tabell 10.79 Resultatregnskap
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap

InvesteringsregnskapNoterR-2013 B-2013R-2012
Investeringer
Kjøp av driftsmidler83 754 4586 000 0002 391 964
Utlån og forskutteringer9294 1740271 037
Dekning av tidligere års reg.merforbruk- 0344 554
Årets finansieringsbehov4 048 6326 000 0003 007 555
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler3 069 4075 040 0002 283 354
Inntekter fra salg av anleggsmidler378 5250488 200
Sum ekstern finansiering3 447 9325 040 0002 771 554
Overført fra driftsdelen24600 700960 000236 000
Bruk av avsteningr000
Udekket investering
Sum finansiering4 048 6326 000 0003 007 554
Udekket/udisponert000
Tabell 10.80 Investeringsregnskap
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse31.12.201331.12.2012
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler823 585 72724 116 542
Fordring Stavanger kommune14 000 00014 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 728 2151 434 041
Pensjonsmidler10113 390 497105 832 682
Sum anleggsmidler152 704 439145 383 265
Omløpsmidler
Kundefordringer138 727 14512 496 187
Andre kortsiktige fordringer144 316 6043 869 288
Premieavvik107 172 3856 276 866
Kasse, bankinnskudd, bankkonto skattetrekk1511 464 41514 454 896
Sum omløpsmidler31 680 54737 097 237
Sum eiendeler184 384 986182 480 502
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond196 483 4946 375 111
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)201 308 847108 383
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)200-
Kapitalkonto21−6 853 717−4 369 931
Udekket inv. Regnskapet0-
Sum egenkapital938 6242 113 563
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10143 508 724135 137 818
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser104 246 6704 132 024
Langsiktig gjeld1815 450 00017 200 000
Sum langsiktig gjeld163 205 394156 469 842
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld165 279 3098 869 703
Annen kortsiktig gjeld1714 961 65715 027 391
Sum kortsiktig gjeld20 240 96723 897 094
Sum egenkapital og gjeld184 384 986182 480 499
Memoria konti
Herav:
Ubrukte lånemidler1 647 2394 716 646
Motkonto til memoriakonti−1 647 239−4 716 646
00
Tabell 10.81 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

NIS-signatur-balanse

10.4.3 Noter

Stavanger Natur og Idrettsservice er opprettet 01.01.2006 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen etter kontinuitetsmetoden.

Regnskapet er satt opp i tråd med forskrift om særbudsjett, særregnskap og årberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak fastsatt av krd. 24.08.2006 med hjemmel i kommuneloven av 25.09.1992 nr. 107 § 46 nr. 8, §48 nr. 6 og §75.

Følgende grunnleggende regnskapsprinsipper er anvendt, jfr forskriftens §7:

 • All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
 • Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene.
 • Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet.
 • For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet.
 • I den grad enkelte utgifter, utbetalinger eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunkt for regnskaps- avleggelsen, er beste estimat brukt.
 • Årsregnskapet er for øvrig ført i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjon årsregnskapet gir.
 • Konsernbidrag til eier avviker fra forskriftens oppstillingsplan og vises under interne finanstransaksjoner og ikke under overføringer. Dette for å gi et mer riktig bilde av selskapets drift.
 • Det føres ikke varelager i KF.

Note 1 Ansatte, godtgjørelser m.v.

Årsverk2013201220112010
Antall årsverk150146136142
Tabell 10.82 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i år 2013 utbetalt kr. 782 595,- til daglig leder Kurt Idland. Godtgjørelse for styrehonorar inngår i beløpet med kr. 15 999,96. Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 75 894,00.

Styreleder Bjarne Kvadsheim har mottatt kr 45 480,- , Anette Bull kr 35 376,-, Kari Nessa Nordtun kr 35 376,- , Monica Wold har mottatt kr 17 168,-, Nils Fredrik Gjerpe kr 16 000,- og Marion Flanagan kr 16 000,-.

Det er utbetalt kr 134 815,- i revisjonshonorar.

Ellers ingen ytelser til andre ledende personer, aksjeeiere mv., heller ikke lån og sikkerhetsstillelser.

Note 2 Overføringer med krav til motytelse

Overføringer med krav til motytelseR-2013R-2012
Salg til Stavanger kommune120 417 465116 577 903
Salg til kommunale foretak1 332 882234 172
Overføring fra Stavanger kommune10 492 85511 033 888
Refusjoner sykepenger og fødselspenger2 712 5633 671 393
Tilretteleggingstilskudd fra NAV−115 447115 447
Refusjoner arbeidspraksis fra NAV1 193 231323 080
136 033 549131 955 883
Tabell 10.83 Overføringer med krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Overføringer uten krav til motytelse

Overføringer uten krav til motytelseR-2013R-2012
Refusjon seniortiltak278 495281 923
Refusjon lønnsoppgjør
278 495281 923
Tabell 10.84 Overføringer uten krav til motytelse
Last ned tabelldata (Excel)

Reguleringspremie samt AFP må dekkes av foretaket fra 2010.

Note 4 Lønnsutgifter

Det er registrert følgende lønnsutgifter de to siste årene inklusiv sosiale utgifter:

LønnsutgifterR-2013R-2012
Lønn ansatte65 100 59661 133 525
Sosiale utgifter
Arbeidsgiveravgift9 873 7999 284 338
Pensjonskostnader7 817 9408 358 398
Forsikringer40 61696 940
Sum17 732 35517 739 676
Sum lønnsutgifter82 832 95278 873 201
Tabell 10.85 Lønnsutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 5 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjonR-2013R-2012
Kontorkostnader2 701 9662 842 226
Annonser/reklame/representasjon237 701323 069
Kurs/reiser689 329401 232
Transportutgifter7 380 7897 730 895
Energi580 758480 388
Husleie/avgifter1 086 1171 090 370
Møbler/inventar/utstyr558 396751 887
Vedlikehold/materialkjøp20 143 99221 262 210
Eksternt renhold1 623 6401 915 332
Konsulenttjenester7 762 85711 270 053
42 765 54548 067 663
Tabell 10.86 Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon

Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjonR-2013R-2012
Kjøp fra kommunen1 137 905935 748
Husleie 1 500 1861 538 214
Kjøp fra foretak409 726264 991
Regnskapshonorar Stavanger kommune774 37270 307
3 822 1892 809 260
Tabell 10.87 Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Note 7 Overføringer

OverføringerR-2013R-2012
Momskompensasjon9 741 9649 968 830
Overføring til Stavanger kommune00
Overføring til andre207 670257 389
Tap på krav774
Erstatning240 874190 000
10 190 50810 416 993
Tabell 10.88 Overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 8 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger

Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivningerBilerAnleggsmaskinerInvent/utst/maskTotalt
Anskaffelseskostnad 1/120 696 25827 201 9367 137 56155 035 755
Tilgang01 753 3342 001 1243 754 458
Avgang1313
Akk. avskrivninger 31/12−15 853 251−15 120 256−4 230 993−35 204 500
Bokført verdi 31/124 843 00713 835 0274 907 69223 585 726
Årets avskrivning1 265 5102 319 970699 8074 285 287
Avskrivningssats10 %10 %10 %
Tabell 10.89 Spesifikasjon av varige driftsmidler og avskrivninger
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Aksjer og andeler

Aksjer og andelerR-2013R-2012
Egenkapitaltilskudd KLP pr 31/121 728 2151 434 041
Tabell 10.90 Aksjer og andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Spesifikasjon av pensjon

Stavanger Natur og Idrettsservice sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjons-ordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66% av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner. Som en del av den årlige pensjonsutgiften er det i år innbetalt kr. 2 811 099,- til reguleringspremie.

Selskapet har hatt utgifter til AFP med kr.767 234,- eksklusiv arbeidsgiveravgift.

Selskapet får ikke dekket utgiftene til reguleringspremie og AFP fra Stavanger kommune.

Økonomiske forutsetninger 201320132012
Diskonteringsrente4,00 %4,50 %
Forventet lønnsvekst2,87 %3,16 %
Forventet G regulering2,87 %3,16 %
Forventet avkastning5,00 %5,50 %
Tabell 10.91 Økonomiske forutsetninger 2013
Last ned tabelldata (Excel)
Årets netto pensjonskostnad spesifisertR-2013R-2012
Nåverdi av årets pensjonsopptjening7 630 8848 129 818
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse5 625 6715 935 858
Forventet avkastning på pensjonsmidlene−5 310 713−5 388 892
Adm.kostnader463 684404 795
Sum amortisert premieavvik517 833351 525
Netto pensjonskostnader (inkl adm.kostn.)8 927 3599 433 104
Tabell 10.92 Årets netto pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)
Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikR-2013R-2012
Pensjonsmidler pr. 31.12.2013113 390 497105 832 682
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12.2013143 508 724135 137 818
Netto pensjonsforpliktelser30 118 22729 305 136
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse4 246 6704 132 024
Akkumulert premieavvik6 286 0525 501 197
Arbeidsgiveravgift av premieavvik886 333775 669
Premieavvik7 172 3856 276 866
Tabell 10.93 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)
Spesifikasjon av estimatavvikR-2013R-2012
Faktisk forpliktelse135 769 632126 484 117
Estimert forpliktelse−135 137 818−128 203 320
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1.631 814−1 719 203
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.−631 8141 719 203
Amortisert avvik i år−631 8141 719 203
Gj st samlet avvik forpliktelse UB 31.1200
Estimerte pensjonsmidler105 832 68299 141 748
Faktiske pensjonsmidler−104 348 718−95 515 902
Estimatavvik midler IB 1.1.1 483 9643 625 846
Akkumulert avvik tidl år IB 1.1.00
Amortisert avvik i år−1 483 964−3 625 846
Gj st samlet avvik midler UB 31.1200
Tabell 10.94 Spesifikasjon av estimatavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Det er gjort endring i regnskapsforskriften § 13 om regnskapsføring av pensjon i kommuner og fylkeskommuner. Estimatavvik skal balanseføres fullt ut fra og med 2011. Tidligere år har estimatavvik vært amortisert etter 15-årsregelen.

Andel egenkapitaltilskudd i felles kommunal pensjonsforsikring er pr. 31.12.2013 kr. 1.728.215.

Årets premie er redusert med overføring fra premiefond med kr. 532.110.

Note 11 Renteinntekter

RenteinntekterR-2013R-2012
Renter av bankinnskudd394 13396 591
Tabell 10.95 Renteinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 12 Renteutgifter

RenteutgifterR-2013R-2012
Forsinkelsesrenter, andre renteutgifter399 547322 187
Avdrag på lån1 750 0001 050 000
2 149 5471 372 187
Tabell 10.96 Renteutgifter
Last ned tabelldata (Excel)

Note 13 Kundefordringer

KundefordringerR-2013R-2012
Kundefordringer Stavanger Kommune8 113 65311 485 637
Kundefordringer foretak296 981213 840
Eksterne kundefordringer558 5471 082 376
Avsetning tap på utestående fordringer0−242 036
8 969 18112 539 817
Herav nærstående parter8 410 63411 699 477
Tabell 10.97 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringerR-2013R-2012
Fordring lønn42 68426 455
Refusjon sykepenger/svangersk.692 026654 424
Til gode mvakomp 6. Termin2 334 6992 894 584
Til gode forskuddsbetalte utgifter577 079434 248
Anordning inntekter670 116−140 423
4 316 6043 869 288
Spesifikasjon anordning inntekter
Inntekter Stavanger kommune142 335−415 870
Forskuddsbetalt utgifter527 781368 693
670 116−47 177
Tabell 10.98 Andre kortsiktige fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Note 15 Kasse, bank

Av foretakets bankinnskudd er kr. 2 723 706,60,- avsatt på en egen konto for skattetrekk, av dette beløpet utgjør kr. 2 511 909,- skyldig skattetrekk pr. 31.12.2013.

Note 16 Leverandørgjeld

LeverandørgjeldR-2013R-2012
Leverandørgjeld Stavanger kommune286 676606 748
Leverandørgjeld foretak09 348
Leverandørgjeld IKS37 70077 051
Ekstern leverandørgjeld4 954 9338 176 556
Sum5 279 3098 869 703
Herav nærstående parter286 676616 096
Tabell 10.99 Leverandørgjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 17 Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeldR-2013R-2012
Avsatte feriepenger6 945 4146 570 981
Skyldig arbeidsgiveravgift1 995 3872 123 913
Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger979 303928 971
Skyldig skattetrekk2 511 9092 462 162
Skyldig påleggstrekk013 901
Mva384 365118 586
Velferdskasse88 57877 423
Forsikringstrekk045 723
Sum anordninger2 056 6992 685 731
14 961 65815 027 391
Spesifikasjon anordning utgifter
Anordning utgifter Stavanger kommune743 330201 965
Anordning renter lån Stavanger kommune8 63815 223
Anordning utgifter eksterne leverandører288 2881 716 079
Anordning lønn1 016 443752 464
2 056 6992 685 731
Tabell 10.100 Annen kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Note 18 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeldR-2013R-2012
Gjeld til Stavanger kommune 1/117 200 00011 250 000
Avdrag på lån−1 750 000−1 050 000
Nytt låneopptak07 000 000
Lånesaldo / UB 311215 450 00017 200 000
Tabell 10.101 Langsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Foretaket har i løpet av 2013 ikke tatt opp lån fra Stavanger kommune.

Note 19 Disposisjonsfond

DisposisjonsfondR-2013R-2012
I.B6 483 4946 375 111
Bruk av disposisjonsfond00
Avsetning00
U.B6 483 4946 375 111
Disposisjonsfond1 486 4941 375 111
Avsetning pensjon/premieavvik5 000 0015 000 001
Sum6 486 4946 375 111
Tabell 10.102 Disposisjonsfond
Last ned tabelldata (Excel)

Note 20 Regnskapsmessig mindreforbruk

Regnskapsmessig mindreforbrukR-2013R-2012
Årets mindreforbruk1 308 847108 383
Årets merforbruk0
Totalt mindreforbruk til disponering1 308 847108 383
Tabell 10.103 Regnskapsmessig mindreforbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Note 21 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2013R-2012
Debet
IB18 369 93114 801 204
Nåverdi årets pensj.opptjening7 630 8848 129 818
Påløpt rentekostnad av pensjonsforpliktelse5 625 6715 935 858
Utbetalte pensjoner5 517 4635 411 975
Amortisert estimatavvik1 483 9643 625 846
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse4 246 6704 132 024
Bruk av lån3 069 4072 283 354
Regnskapsmessig avskr.4 285 2874 284 621
Anleggsmidler nedskrevet / solgt−13514 097
Amortisert estimatavvik631 814
Sum debet50 861 07849 118 797
Kredit
IB
Utbetalte pensjoner5 517 4635 411 975
Tilbakef. Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforp.4 132 0244 097 685
Forventet avkastning på pensjonsmidlene5 310 7135 388 892
Premieinnbetaling ekskl. adm. kostnader9 248 52910 339 863
Amortisert estimatavvik1 719 203
Egenkapitalinnskudd294 174271 037
Tilgang3 754 4582 470 214
Avdrag lån1 750 0001 050 000
Styrking egenkapital14 000 00014 000 000
UB6 853 7174 369 931
Sum kredit50 861 07849 118 797
Tabell 10.104 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 22 Vesentlige forpliktelser

Stavanger Natur og Idrettsservice har inngått leasingavtale med flere leverandører:

 • Ford Credit Forso Norge
 • Volvo Maskin
 • Rom Eiendom AS

Avtalene er klassifisert som operasjonelle og er inngått for en periode fra 5 måneder til 60 måneder.

Note 23 Endring i arbeidskapital

Endring i arbeidskapital31.12.201331.12.2012Endring
Balanseregnskapet
Omløpsmidler31 680 93537 097 236−5 416 301
Kortsiktig gjeld20 184 84823 897 095−3 712 247
Arbeidskapital11 496 08713 200 141−1 704 054
Drifts- og investeringsregnskapet
Inntekter driftsregnskap143 276 154
Inntekter investeringsregnskap378 525
Bruk av lån3 069 407
Renteinntekter394 133
Sum anskaffelse av midler147 118 219147 118 219
Anvendelse av midler
Utgifter driftsregnskap143 839 973
Utgifter investeringsregnskap4 048 632
Avskrivninger−4 285 287
Renteutgifter399 547
Avdrag på lån1 750 000
Sum anvendelse av midler145 752 867145 752 867
Endring i ubrukte lånemidler−3 069 407
Anskaffelse - anvendelse midler−1 704 054
Tabell 10.105 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)

Note 24 Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

I 2013 skal 80% av all mva – kompensasjon vedr. anleggsmidler overføres til investeringsregnskapet.

Sum mva-kompensasjon mottatt vedr. anleggsmidler i 2013 er kr. 600 700.

KundefordringerK1K2K3DVPROSum
Kundefordringer Stavanger Kommune- 2 964 0335 149 6208 113 653
Kundefordringer foretak- 296 981296 981
Kundefordringer IKS- -
Eksterne kundefordringer200- 4 327554 020,37558 547,37
Avsetning tap på utestående fordringer-
Sum2002 968 3606 000 621,378 969 181,37
Tabell 10.106 Kundefordringer
Last ned tabelldata (Excel)

10.4.4 Revisors beretning for Stavanger Natur- og idrettsservice 2013

 

logo-1

 

Til Stavanger bystyre

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Stavanger natur- og idrettsservice KF, som viser et netto driftsresultat på kr 1 909 547 og et regnskapsmessig mindreforbruk på 1 308 847. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Stavanger natur- og idrettsservice KF per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger, 10.03.2014
Rogaland Revisjon IKS

cicel

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 11:03.