10.4.1 Årsberetning

nis-topplogo

Stavanger natur- og idrettsservice KF ble opprettet 1. januar 2006.

Foretakets formål er presisert i §3 i vedtektene slik:

Foretakets formål er å være kommunens produsent av tjenester for drift og vedlikehold av idrettsanlegg, idrettshaller, turstier, badeplasser, lekeplasser, nærmiljøanlegg og skjøtsel av naturområder, kulturlandskap og parker. Veivedlikehold innebærer drift og vedlikehold av kommunens veinett og torgplasser med et spesielt fokus på sentrum.

Foretaket skal sikre Stavanger kommune tilgang på tjenester med høy kvalitet og lav risiko. En rendyrking av driftsmiljøet vil kunne legge et godt grunnlag for å møte fremtidige kompetanse- og markedsmessige utfordringer, herunder kommunens krav til tjenestekvalitet og effektivitet.

Foretaket skal fritt kunne konkurrere om oppdrag i markedet innen foretakets formål, dersom dette ikke får negative konsekvenser for foretakets primærtjenester overfor kommunen.

Tjenesteproduksjonen skal ha en klar miljøprofil og være kostnadseffektiv, nyskapende, fleksibel og tilpasningsdyktig.

Kap10_fyll2

Foretakets driftsområder er;

Park har ansvar for grønt miljø rundt offentlige og private uteområder, parker, beplantning av kommunale bed, badestrender og friområder. Avdelingen er organisert i 2 by-områder.  Barns uterom leverer tjenester innen etablering, rehabilitering og vedlikehold av lekeplasser og barnehager tillegg til bygg avdeling.

Bad og idrett har ansvar for drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens svømmehaller, idrettshaller samt utendørs idrettsanlegg.

Vei og anlegg har ansvar for drift og vedlikehold av trafikkarealer dvs. veibevaring, renhold i sentrum, trafikksikkerhet, god fremkommelighet, miljø og service.  Anlegg har ansvar for opparbeidelse av grøntanlegg, lekeplasser og turstier, og opparbeidelse og vedlikehold av private hager og anlegg.

Foretakets visjon er:

”Vi jobber for livet”

Visjonen henspiller til foretakets formål å bidra til å gi Stavanger kommunes befolkning gode livsopplevelser ved:

  • drifting av svømme- og idrettsanlegg
  • drifting av turstier, parker og veiareal
  • drifting og sikkerhet knyttet til lekeplasser og badeanlegg

Eierstyring kommunale foretak

Stavanger bystyre er foretakets øverste myndighet (eierorgan). Bystyret er således direkte overordnet styret i et kommunalt foretak og utgjør foretakets generalforsamling. Bystyret fastsetter rammene for styrets myndighet og foretakenes virksomhet gjennom vedtektene.

Bystyret oppnevner 4 medlemmer med varamedlemmer, samt styrets leder og nestleder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgperioden. Styremøtene holdes for åpne dører. 1 medlem med varamedlem velges blant de fast ansatte.

Kommunalstyret for miljø og utbygging godkjente i januar 2010 forslag til Hovedavtale mellom bestiller og Stavanger natur- og idrettsservice KF, samt organisering og bruk av Oppdragsavtaler tilknyttet Hovedavtalen. Dette arbeides det tett med mellom administrasjonen i Stavanger natur- og Idrettsservice KF og ledelsen i avdelingen Park og vei i Stavanger kommune.

Stavanger kommune ivaretar en rekke roller overfor de kommunale foretakene. Kommunen er bl.a. bestiller, myndighetsutøver og eier av foretakene. Det er således hensiktsmessig å rendyrke ”eierrollen” overfor foretakene. Stavanger kommune har derfor utarbeidet eierstrategi for Stavanger natur- og idrettsservice KF jfr vedtak i bystyret den 20. september 2010 i sak 86/10 – ”Forslag til eierstrategier for kommunale foretak (KF)”.

Hendelser og utfordringer i løpet av året

Daglig leder har vært ansatt i hele 2013. Det er i løpet av året foretatt noen driftsmessige endringer i administrasjonen, men ledelsen preges av stor faglig kompetanse, stabilitet og god ansiennitet innen alle ansvarsområder. 

Lederutviklingsprogrammet ble ferdigstilt i 2012. I 2013 har det ikke vært tilsvarende store opplæringstiltak, men det har vært lagt vekt på fagutvikling med bl.a. gjennomføring av fagprøver for noen av foretakets ansatte.

Det er i 2013 lagt vekt på samarbeid og koordinering på tvers av avdelinger internt i foretaket.  Ledelse og mellomledere har gjennom to større samlinger i løpet av året fastsatt felles virkemidler for å nå fremtidige mål i henhold til formål og visjon.  Et av delmålene med arbeidet er å utnytte alle ressurser mellom avdelingene i større grad enn tidligere samtidig som foretaket avklarer forventninger fra bestiller for å kunne levere rett kvalitet til rett tid.  Hittil har arbeidet resultert i større utnyttelsesgrad av de menneskelige ressurser som foretaket besitter, samt også bedre utnyttelse av maskiner og utstyr.  Arbeidet er ytterligere styrket gjennom kontraktsmøter og driftsmøter med våre oppdragsgivere som har en forventning til leveransene gjennom rammeavtaler og ekstrabestillinger.

Dette viktige arbeidet fortsetter i 2014.

Det ble i 2013 vedtatt og gjennomført en endring i driftsorganisasjonen der Anlegg ble overflyttet fra Park til Vei.  Det er nå bedre organisatorisk balanse mellom de tre avdelingene og ansvars- og arbeidsområder er optimalt ivaretatt.  Administrasjonen er styrket innen kontor og HMS ved ansettelse av ny konsulent og ny HMS leder som jobber 40% vikariat fra 01.01.2014.  Dette tiltaket må også sees i sammenheng med personalleder som har redusert tilsvarende stillingsbrøk.

Mot slutten av 2013 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i foretaket.  Spørsmålene var rettet mot ansattes opplevelse av ledelse og motivasjon.  Undersøkelsen hadde god svarprosent og resultatene viser høy grad av trivsel og motivasjon blant ansatte i foretaket.  Undersøkelsen ga også pekepinn på områder som kan forbedres og arbeidet med tiltak på bakgrunn av undersøkelsen fortsetter i 2014.

De økonomiske rammene fra våre hoved bestillere ble videreført fra året før.  Tre ekstremsituasjoner i 2013 som stort snøfall i januar, stormen i desember og funn av legionella i to svømmehaller beviste at handlingsrommet og kommunikasjonslinjer mellom bestiller og foretaket i stor grad er avklart og fungerer i praksis.  Det gode arbeidet med å avklare forventning og reell leveranse videreføres.

På forespørsel fra Rådmann har foretaket høsten 2013 brukt egne ressurser på å kartlegge og konkludere hvilke konsekvenser det vil påføre foretaket å bli omgjort fra kommunalt foretak til et aksjeselskap.  Svarbrevet ble sendt innen fristen 01. november og fremstiller upolitisk både fordeler og ulemper med en omdanning til AS.  Saken skal så vidt foretaket er kjent med opp til politisk vurdering våren 2014 jmf. bystyrets vedtak fra 01.mars 2013.  Samtidig ble det i bystyret bestemt å trekke ut Tasta bydel fra foretakets portefølje for konkurranseutsetting i det åpne markedet.  Stavanger natur- og idrettsservice KF vil så langt vi kjenner til ikke få anledning til å delta i denne konkurransen.  De ansatte dette berører vil likevel bli ivaretatt ihht foretakets visjon og retningslinjer.

Etikk

Den vedtatte arbeidsgiverstrategien til Stavanger kommune, med «Etiske standard for ansatte» ligger også til grunn for foretakets arbeid.

Likestilling

Styret består av 3 kvinner og 2 menn, styreleder er mann ved utgangen av 2013. Ansattes representant var kvinne i 2013.

Daglig leder av foretaket er mann. Det er 2 kvinner i ledergruppen. Blant foretakets arbeidsledere er det 3 kvinner og 16 menn.

Antall rekruttert i 2013 er 14. En av hovedutfordringene i foretaket er å få tak i kompetent personell, og dette er noe vi jobber kontinuerlig med.

Foretaket har en kjønnsfordeling blant ansatte med ca. 30 % kvinner og 70 % menn.

En kvinne og fire menn er verneombud, herav mannlig hovedverneombud.

Inkludering

Foretaket etterlever IA avtalen og er opptatt av sitt samfunnsansvar når det gjelder ivaretakelse av mennesker som lett kan falle utenfor arbeidslivet. Vi har i 2013 hatt som målsetting å tilby arbeidstrening til personer med redusert funksjonsevne, i samarbeid med NAV og andre instanser. Antallet har variert med sesongene, men har ligget på ca 10.

Helse, miljø og sikkerhet

Foretaket har eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU), som er sammensatt av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra arbeidstakerne. Arbeidstakerne har hatt ledervervet i 2013. Fra kommunens HMS-avdeling møter faglig rådgiver som observatør. Det var 4 AMU-møter i 2013.

I løpet av året har det vært rapportert 23 HMS-avvik. Det er en nedgang fra 2012 hvor vi hadde 36 avvik. Hver enkelt sak blir meldt inn blir fulgt opp av driftsleder, personalleder eller daglig leder og rapportert til verneombud.

Det var ingen hendelser med alvorlig personskade i 2013, og ingen meldinger til Arbeidstilsynet.

Sykefravær

Foretaket hadde i 2013 et sykefravær på 6,6 % totalt. Av dette er 1,1% egenmeldt, noe som er stabilt fra tidligere år.

Dette er en positiv utvikling fra tidligere år. Se tabell under.

Pr 31.12.08Pr. 31.12.09Pr. 31.12.10Pr. 31.12.11Pr. 31.12.12Pr. 31.12.13
6,5 %7,0 %6,8 %7,7 %7,6 %6,6 %
Tabell 10.76 Sykefravær
Last ned tabelldata (Excel)

Oppdragssituasjonen

Foretakets hovedformål er å være en utførerenhet for Stavanger kommune. Oppdrag som utføres for andre kommuner eller private aktører skal følgelig ikke ha en negativ effekt på tjenesteleveransene overfor Stavanger kommune.

Foretaket generer inntekter hovedsakelig gjennom avtaler med Vei, park og idrett og Stavanger Eiendom. Det er således bestillerenhetenes budsjett som er styrende for overføringen fra bestiller til foretaket.

Den faste kontrakten med Park og vei, Idrett og Stavanger Eiendom har gitt inntekter på 88 mill.kr. (61 %) eksklusive refusjon for materialkjøp. Rammen for materialkjøp er fakturert med ca 12,8 (9 %) mill. I tillegg har Vei, park og idrett, Stavanger Eiendom andre kommunale enheter eller selskap eid av Stavanger kommune bestilt tjenester for 19 mill.kr.(13,2 %) utover den faste kontrakten. Disse tjenestene er tildelt foretaket direkte eller via anbudskonkurranser.

Det er i løpet av 2013 mottatt diverse inntekter og refusjoner knyttet til blant annet mva kompensasjon på kr 10 mill (7 %).

I tillegg har foretaket utført tjenester for private og offentlige kunder utover Stavanger kommune for til sammen ca. kr 8 mill (6 %).

Med tanke på vårt hovedformål om å sikre Stavanger kommune så gode og rimelige tjenester som mulig er det viktig å sørge for at tjenester utført for ande kunder ikke går ut over leveransen til Stavanger kommune. Dette ivaretas ved at egne ansatte fortrinnsvis jobber med eksterne kontrakter. Samtidig sørger eksterne kontrakter for at foretaket får benchmarket sine priser og tjenester, og at utnyttelsen av maskiner og utstyr økes, noe som igjen kommer Stavanger kommune til gode med rimelige priser.

Framtidsutsikter

Foretaket har gjennom 2013 brukt tiden siden utskillelsen fra Stavanger kommune til å utvikle og forbedre effektivitet og kompetanse, i tillegg forbedring av utstyr. Dette er noe vi ønsker å fortsette med i årene som kommer. Vi har i en stor oppdragsportefølje mot Stavanger kommune og ønsker å fortsette det gode samarbeidet med våre bestillere og administrasjonen i kommunen.

I løpet av 2013 har vi hatt sterkt fokus på å bygge opp porteføljen mot kommunen, og av den grunn har andelen eksterne kunder sunket. I tiden fremover ønsker vi å bygge opp denne andelen, både for å kunne benchmarke våre priser og tjenester, og for å kunne ha bedre stabilitet ved en eventuell fremtidig konkurranseutsetning av våre tjenester.

For å fortsette den gode utviklingen er det viktig å få klare retningslinjer fra våre eiere når det gjelder saken om konkurranseutsetting og en eventuell omdannelse til et aksjeselskap.

På kort sikt ser vi at 2014 vil bli et år med økonomiske utfordringer, grunnet varslet meget høy KLP reguleringspremie. Dette er noe administrasjonen har tatt tak i allerede, og det vil bli gjort et stort arbeid med å både redusere kostnader og øke inntjening i 2014.

Foretaket ser positivt på fremtiden, og ønsker å bli en enda bedre samarbeidspartner for Stavanger kommune i tiden som kommer.

Styret/daglig leder

Styret har behandlet 46 saker. Styrehonorar har utgjort:

RolleHonorar
Styreleder (nåværende)45 480
Ansattes representant25 752
Andre styremedlemmer pr medlem35 376
Daglig leder16 000
Økonomileder16 000
Personalleder16 000
Tabell 10.77 Styrehonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Daglig leder

Det er i år 2013 utbetalt kr. 782 595,- til daglig leder Kurt Idland.

Godtgjørelse for styrehonorar inngår i beløpet med henholdsvis kr 16 000,-

Arbeidsgivers utgift til andel pensjonspremie utgjør kr 75 894,-.

Årsregnskap 2013

Særregnskapet for Stavanger natur- og idrettservice KF viser i et netto driftsresultat på kr 1 909 547,-. Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig mindreforbruk skal dette i.h.t. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner reduseres ved å:

  1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
  2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.
  3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.

Forskriftene innebærer dermed at overskuddet brukes ved å sette av kr 600 700,- til overføring til investeringsregnskapet. Det er ikke regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år å dekke inn.  Regnskapsmessig mindreforbruk blir da kr 1 308 847,- som foreslåes avsatt til disposisjonsfond.

Det var i 2013 budsjettert med et overskudd på kr. 1 000 000,- Det ble imidlertid foretatt en endring i prognosen i sak 28/13 «Tertialrapport 2 tertial 2013» foretatt en endring av prognosen til 2 000 000,- Det er et positivt avvik mellom budsjett og netto driftsresultat på kr 908 547,- når en sammenligner budsjettert overskudd med regnskapsmessig mindreforbruk før overføring til investeringsregnskap og dekning av tidligere års merforbruk. Ser vi på prognosen var det et negativt avvik på kr 91 453,-

Det positive resultatet skyldes følgende forhold:

  • Det har i løpet av 2013 vært arbeidet systematisk med enkeltavdelinger som tidligere ikke har levert optimale resultat. Dette har ført til at samtlige avdelinger i foretaket leverer positive dekningsbidrag.
  • Oppdragssituasjonen har i 2013 vært stabil, og en har opprettholdt omsetningen tilnærmet lik som i 2012 samtidig som at driftskostnadene er holdt noenlunde konstante. Dette til tross for at foretaket ikke har lagt inn prisstigning på våre driftskostnader i våre priser mot Stavanger kommune.

Det ble ikke foretatt låneopptak i 2013. Det står fortsatt kr 1 647 239,- i ubrukte lånemidler.

Tabellen under viser utvalgte nøkkeltall for 2013:

Regnskapsår201320122011201020092008
Resultatregnskap
Driftsinntekter143 276144 716143 687153 089133 348125 799
Brutto driftsresultat620264-5 783-7 9573 6747 693
Netto driftsresultat1 9093 273−2 508−4 2736 94711 086
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk1 308108−2 929-6 94711 086
Balanse
Omløpsmidler31 60837 09725 12029 11244 36836 895
Anleggsmidler152 704145 383126 749127 664115 780107 193
Sum eiendeler184 384182 480151 870156 776160 148144 088
Kortsiktig gjeld20 24023 89720 01920 73624 68018 865
Langsiktig gjeld163 205156 469143 551131 525119 471113 502
Egenkapital9382 113−11 6994 51515 99711 721
Sum egenkapital og gjeld184 384182 480151 870156 776160 148144 088
Tabell 10.78 Nøkkeltall for 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Tabellen viser at foretaket har en egenkapital på kr 995 000,- Dette er regnskapsmessig meget lav grunnet meget høye pensjonsforpliktelser.

Styrets oppsummering

Styret vurderer det slik at foretaket har gjort et stort arbeid i å fortsette den positive trenden på økonomisiden, og ytterligere forbedre tjenester og kvalitet i arbeidet som blir utført. Styret er også meget fornøyd med det gode forholdet som er opparbeidet til våre bestillere i Stavanger kommune.

Det rettes en stor takk til alle ansatte for utmerket arbeidsinnsats for å styrke resultat, samarbeidsklima og kvalitetsnivå i foretaket.

Stavanger 10. mars 2014,

 

NIS-signaturer

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:53.