10.4.2 Årsoppgjør

Resultatregnskap

ResultatregnskapNoterR-2013 B-2013R-2012
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter6 964 11010 495 00012 478 493
Overføringer med krav til motytelse2136 033 549121 669 808131 955 883
Overføringer uten krav til motytelse3278 49535 000281 923
Sum driftsinntekter143 276 154132 199 808144 716 299
Driftsutgifter
Lønnsutgifter165 100 59664 790 00061 133 525
Sosiale utgifter117 732 35520 181 90017 739 676
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.542 765 54541 283 44148 067 663
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon63 822 1892 550 0002 809 260
Overføringer710 190 508284 00010 416 993
Avskrivninger84 285 2878 500 0004 284 621
Sum utgifter143 896 480137 589 341144 451 738
Brutto driftsresultat−620 326−5 389 533264 561
Finansposter
Renteinntekter og utbytte11394 133100 00096 591
Sum eksterne finansinntekter394 133100 00096 591
Renteutgifter og låneomkostninger12399 547350 000322 187
Avdrag på lån121 750 0001 200 0001 050 000
Sum eksterne finansutgifter2 149 5471 550 0001 372 187
Resultat eksterne finanstransaksjoner−1 755 414−1 450 000−1 275 596
Motpost avskrivninger84 285 2878 500 0004 284 621
Netto driftsresultat1 909 5471 660 4673 273 586
Interne finasieringstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk108 38300
Bruk av disposisjonsfond- 00
Sum bruk avsetninger108 38300
Overført til investeringsregnskapet600 700560 000236 000
Dekning av tidligere års merforbruk108 38302 929 202
Avsatt til disposisjonsfond000
Sum avsetninger709 083560 0003 165 202
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk1 308 8471 100 467108 383
Tabell 10.79 Resultatregnskap
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsregnskap

InvesteringsregnskapNoterR-2013 B-2013R-2012
Investeringer
Kjøp av driftsmidler83 754 4586 000 0002 391 964
Utlån og forskutteringer9294 1740271 037
Dekning av tidligere års reg.merforbruk- 0344 554
Årets finansieringsbehov4 048 6326 000 0003 007 555
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler3 069 4075 040 0002 283 354
Inntekter fra salg av anleggsmidler378 5250488 200
Sum ekstern finansiering3 447 9325 040 0002 771 554
Overført fra driftsdelen24600 700960 000236 000
Bruk av avsteningr000
Udekket investering
Sum finansiering4 048 6326 000 0003 007 554
Udekket/udisponert000
Tabell 10.80 Investeringsregnskap
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse

Balanse31.12.201331.12.2012
Eiendeler
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler823 585 72724 116 542
Fordring Stavanger kommune14 000 00014 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP91 728 2151 434 041
Pensjonsmidler10113 390 497105 832 682
Sum anleggsmidler152 704 439145 383 265
Omløpsmidler
Kundefordringer138 727 14512 496 187
Andre kortsiktige fordringer144 316 6043 869 288
Premieavvik107 172 3856 276 866
Kasse, bankinnskudd, bankkonto skattetrekk1511 464 41514 454 896
Sum omløpsmidler31 680 54737 097 237
Sum eiendeler184 384 986182 480 502
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Disposisjonsfond196 483 4946 375 111
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)201 308 847108 383
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)200-
Kapitalkonto21−6 853 717−4 369 931
Udekket inv. Regnskapet0-
Sum egenkapital938 6242 113 563
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelser10143 508 724135 137 818
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelser104 246 6704 132 024
Langsiktig gjeld1815 450 00017 200 000
Sum langsiktig gjeld163 205 394156 469 842
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld165 279 3098 869 703
Annen kortsiktig gjeld1714 961 65715 027 391
Sum kortsiktig gjeld20 240 96723 897 094
Sum egenkapital og gjeld184 384 986182 480 499
Memoria konti
Herav:
Ubrukte lånemidler1 647 2394 716 646
Motkonto til memoriakonti−1 647 239−4 716 646
00
Tabell 10.81 Balanse
Last ned tabelldata (Excel)

NIS-signatur-balanse

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 11:02.