10.5 IUA Sør-Rogaland

10.5.1 Årsberetning

iua-loho

Virkeområdet

Kap10_fyll1

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte torsdag 24.4.2014. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

 • Sak 1/14: Valg av møteleder
 • Sak 2/14 : Årsberetning 2013
 • Sak 3/14: Regnskap 2013
 • Sak 4/14: Regulering deltager avgift medlemskommunene 2015
 • Sak 5/14: Regulering honorar arbeidsutvalg 2015
 • Sak 6/14: Forslag til budsjett 2015
 • Sak 7/14: Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 8/14: Oppnevning  av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket (muntlig forslag årsmøte)
 • Sak 9/14: Orientering revidering av beredskapsplaner IUA.
 • Sak 10/14: Eventuelt.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2013:

 • Brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjefen i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
 • Havnedirektør i Stavangerregionen Havn IKS, Finn P. Olsen
 • Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem
 • Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø
 • Rådmann i Lund, Rolv Lende, representant for kommunene i Sørfylke
 • Brannsjef i Finnøy, Stig Forbregd, representant for kommunene i Ryfylke

I tillegg kan representanter fra delta:

 • Rogaland politidistrikt
 • Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • Fiskeridirektoratet Region Sør
 • Rogaland Sivilforsvarsdistrikt
 • Norske Shell
 • Maritim GMC 

IUA har i 2013 avholdt følgende øvelser/møter/seminarer:

Oljevern øvelser

Den 29. mai ble det arrangert en øvelse for forhåndsutpekte mannskaper fra Sandnes og Stavanger kommune. Hver kommune forpliktet seg til å stille med 10 mann, slik det ble påpekt i informasjonsmøte med ordfører og rådmenn.

Den 30. mai ble det arrangert en øvelse for forhåndsutpekte mannskaper fra Forsand. Hjelmeland og Strand kommune. Hver kommune forpliktet seg til å stille med 10 mann, slik det ble påpekt i informasjonsmøte med ordfører og rådmenn.

Disse oljevern øvelsene kombinerte følgende elementer/del øvelser:

 • Bruk og sleping av lenser
 • Bruk av opptakerutstyr
 • HMS under oljevernaksjon

Høsten 2013 gjennomførte IUA en gjennomgang med alle kasernerte vaktlagene i brannvesenet Sør-Rogaland i bruk av lenser og opptaksutstyr. Øvelsene ble avsluttet med praktisk bruk av småbåter, utsetting av lenser og bruk av de ulike opptakssystemene.

Den 4 desember ble det gjennomført en IKLØ øvelse med representanter fra Kystverket. Overordnet mål for øvelsen var etablering av stab, samspillet mellom de ulike gruppene i stab og samspillet mot Kystverket og andre eksterne aktører. Fra IUA Sør-Rogaland deltok 36 personer som er forhåndsutpekt i ELS staben.

ELS seminar

Den 3. desember ble det gjennomført seminar med informasjon om samordning av den offentlige beredskap mot akutt forurensing. Dette ble gjennomført som innledning til IKLØ øvelse og ble gjennomført av Kystverket. På dags seminaret deltok 37 personer fra IUA sin  ELS stab samt 12 personer fra kommunenes beredskapsledelse.

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA)

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende fire medlemmer:

 • Brann- og redningssjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Henry Ove Berg, leder
 • Varabrannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
 • Havnedirektør i Stavangerregionen Havn IKS, Finn P. Olsen
 • Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem
 • Havnesjefen i Sandnes Havn KF, Thor Thingbø
 • Representant Ryfylke, Stig Forbregd
 • Representant Sørfylke, Rolv Lende

I tillegg Terje Håland og sekretærene Geir Nilsen og Sven Kåre Hagevik møtt i AU-IUA.

AU-IUA har avholdt 4 møte i løpet av året, hvor bl.a følgende saker har blitt diskutert:

 • Forberedelser til årsmøte 2013 og 2014
 • Sertifisering av fartøyer til IUA
 • Øvelsesaktivitet
 • Innføring og iverksetting av ELS som ledelsesprinsipp
 • Revidering av beredskapsplan for IUA
 • Behov for en skumtank/vanntank konsept som utstyr til denne brukt ved ulykker med farliggods i regionen
 • Innkjøp av materiell
 • Utarbeide informasjonsskriv til politikere
 • Vurdering ansettelse heltidsansatt medarbeider IUA

Fortsatt drift

Styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2013.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

Årsresultatet for 2013 er et overskudd på kr 558 154.-

IUA’s styre foreslår at overskuddet settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller nødvendig akutt utstyrsutskiftning.

Arbeidsutvalget har besluttet å gå til anskaffelse av krokløft bil med tilhørende kontainer konsept. Det er inngått kontrakt via Brannvesenet Sør-Rogaland IKs om innkjøp av bilen til kr 1 548 000 og en kjemikaliekontainer til kr 1 076 000.-.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2013.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2013

Vi hadde i 2013 72 registrerte oppdrag i IUA. Av disse vil vi nevne følgende:

DatoHendelseKommune
10. jan200 liter diesel lekket etter hull i dieseltankSola
16. janLuftforurensing fra brann i 2 stk. dumperdekkKlepp
23. janLuftforurensing etter stor brann på Norsk Miljøgjenvinning.Stavanger
30. janLastebil i sjøen ved Li kaiSandnes
19. feb60 liter diesel lekket ut i anleggsområdet RyfastStrand
13. marOljesøl i Luravika som kom i overløp ut i sjøenSandnes
27. marGasslekkasje togtrafikk stansetKleppe
27. mar100 Liter hydraulikkolje lekket ut fra tivoliStavanger
02. maiDiesellekkasje fra semitrailerTime
15. maiDiesel/fyringsolje renner ut i sjøen østre bydelStavanger
28. maiKaldhammeren 800 liter hydraulikkolje i sjøenStavanger
21. junOverfylling av diesel på fiskebåtEgersund
24. jun200 liter diesel rent ut i kumGjesdal
18. jun100 liter hydraulikkolje lekket ut i elvGjesdal
19. junOltedal utslipp til grunn ca 100 liter oljeGjesdal
26. augutslipp 100 liter dieselSola
27. sepKulturhuset 20 kg klorblandingForsand
07. novOverfylling fyringsolje 50 til 300 literSola
Tabell 10.107 Aktiviteter i 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2013

IUA har i løpet av 2013 har følgende deltakere på ekstern kursaktivitet:

KLA kurs (skadestedsleder) februar 2013
Deltaker fra IUA Sør-Rogaland Thor Thingbø.

Kurs skadestedsleder kyst/strand 28. -31 jan 2013
Norges brannskole gjennomført kurs i skadestedsledelse Kyst /strand på Viste Strandhotell. Det var 12 deltakere fra IUA Sør-Rogaland.

Kurs Strandrensekoordinator
Deltakere fra IUA Sør-Rogaland Tormod Mehus.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2013 har vært et driftsår med en del aksjoner fakturert til skadevolder, samt noe inntektsgivende forebyggende aktivitet ved å leie ut beredskapslenser. Dette medfører blant annet et betydelig avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter.
IUA’s regnskap for 2013 viser et forbruk på kr 2 266 665. og en inntekt på kr 2 771 418.

Brutto viser driftsresultat et overskudd på kr 504 752. Tar vi med de frie finansinntekter viser regnskapet et årsoverskudd på kr 558 154. Overskuddet settes av til fri egenkapital (fond).

Sandnes 15. mars 2013

iua-sign

10.5.2 Årsregnskap

Resultat 2013

ResultatR-2013B-2013R-2012
Driftsinntekter
Overføring fra kommunen1 333 2401 225 7761 327 640
Overføring fra andre336 820300 000328 104
Avgiftsfritt salg521 829427 324
Avgiftsfritt salg336 22610 104
MVA-kompensasjon243 303249 237
Sum driftsinntekter2 771 4181 525 7762 342 409
Driftsutgifter
Timelønn364 632290 000282 749
Sosiale utgifter51 41370 00039 868
Anordnet lønn--
Ekstern leie eiendom45 129120 00023 362
Kommunikasjonsutstyr18 29780 00015 502
Vedlikehold utstyr-20 200
Driftsutgifter bygg/utstyr741 369410 000415 349
Driftsmateriale, verneutstyr mv.717 461425 776706 629
Telefon, porto og bank--
Godtgjørelse, velferd, kurs36 232100 00086 547
Innleide transporttjenester7 97328 758
Kjøpte tjenester37530 000124 892
Avsetning tap på krav40 481-
Overføring mva-komp til kommunen249 237
Mva-kompensasjon243 303249 237
Sum driftsutgifter2 266 6651 525 7762 242 330
Brutto driftsresultat504 753100 079
Finansposter
Renteinntekter 53 40158 365
Renteutgifter
Sum finansposter53 401-58 365
Netto driftsresultat558 154158 445
Årsresultat558 154158 445
Disponering
Overskudd overført til egenkapital558 154158 445
Sum disponering558 154-158 445
Tabell 10.108 Resultat 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse 2013

Balanse20132012
Eiendeler
Andre fordringer53 40158 365
Kundefordringer86 201 115 349
Mellomregning Stavanger Kommune 3 713 3993 029 373
Sum eiendeler3 853 0013 203 087
Egenkapital og gjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk*113 48921 729
Fond891 650891 650
Akkumulert overskudd2 847 8622 289 708
Sum egenkapital og gjeld3 853 0013 203 087
*Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk. Skyldig skattetrekk pr 31.12.2013 utgjør kr 76 257,-.
Tabell 10.109 Balanse 2013
Last ned tabelldata (Excel)

10.5.3 Revisors beretning 2013 UIA Sør-Rogaland

 

logo-1

 

Til Stavanger bystyre

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for IUA SØR-ROGALAND, som består av balanse per 31. desember 2013 og driftsregnskap som viser et årsresultat på kr. 558 154.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper[1] og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for samarbeidets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av samarbeidets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til IUA SØR-ROGALAND interkommunalt samarbeid per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar kommuneloven med tilhørende regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift (og forslaget til anvendelse av overskuddet/dekning av tap) er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Stavanger 17.3.2014
Rogaland Revisjon IKS

cicel

Cicel T. Aarrestad
Revisjonsdirektør/
statsautorisert revisor

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 11:05.