12.1.2 Regnskapsskjema 1A – Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A – DriftsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Skatt på inntekt og formue4 753 0614 827 0184 642 8004 454 992
Ordinært rammetilskudd1 495 4531 436 2641 555 8001 483 720
Skatt på eiendom159 315158 000155 000156 863
Andre generelle statstilskudd134 134124 305117 117141 548
Sum frie disponible inntekter6 541 9646 545 5876 470 7176 237 123
Renteinntekter og utbytte394 953384 603287 745346 212
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)23 2570019 890
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.264 870269 003200 645250 597
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)1 992004 420
Avdrag på lån353 032350 701358 701332 894
Netto finansinnt./utg.-201 684-235 101-271 601-221 810
Til ubundne avsetninger106 33665 8720132 600
Til bundne avsetninger80 53714 79914 66564 726
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk15 50615 506054 618
Bruk av ubundne avsetninger77 01548 327089 156
Bruk av bundne avsetninger85 09184 1698 88148 238
Netto avsetninger-9 26067 331-5 784-5 314
Overført til investeringsregnskapet143 418143 418154 000232 174
Til fordeling drift6 187 6016 234 3996 039 3325 777 825
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)6 179 8396 234 3996 039 3325 762 319
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk7 7630015 506
Tabell 12.2 Regnskapsskjema 1A — Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:03.