12.2 Noter

12.2.1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er ført i overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS).

Regnskapsprinsipper

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat). For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

Virkning av endring i regnskapsprinsipp

Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Private alders- og sykehjem og barnehager

Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene.

Selvkostberegninger

På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder:

 • Barnehager
 • Kommunale boliger
 • Pleie- og omsorgstjenester
 • Skolefritidsordningen

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Vurdering av omløpsmidler

Utestående fordringer

Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr. 31.12.13.

Finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr 31.12.13. Urealisert gevinst/tap behandles i tråd med Finansreglement.

Vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Utlån

Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen.

Aksjer og andeler

Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet.

Organisering av kommunens virksomhet

Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, rådmannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virksomhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av:

 • Natur og idrettsservice KF
 • Stavanger Byggdrift KF
 • Stavanger Parkeringsselskap KF
 • Sølvberget KF
 • Brannvesenet i Sør Rogaland IKS
 • IVAR IKS
 • Renovasjonen IKS
 • Rogaland Revisjon IKS
 • Stavangerregionen Havn IKS
 • Stavanger Konserthus IKS
 • Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena)
 • Multihallen og Storhallen IKS

Viser for øvrig til note.12 – Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i.

12.2.2 Note 1: Brukerbetaling

Brukerbetaling20132012
Foreldrebetaling barnehager106 949104 021
Foreldrebetaling skole- og fritidsordning106 61496 033
Egenbetaling institusjoner156 926148 725
Annet49 91251 285
Sum totalt420 401400 065
Andre salgs- og leieinntekter
Kommunale avgifter391 520340 070
Leieinntekter262 918230 250
Annet126 371140 762
Sum totalt780 808711 082
Tabell 12.10 Brukerbetaling
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.3 Note 2: Lønnsutgifter

Lønnsutgifter drift

Lønnsutgifter drift20132012
Fastlønn3 145 8642 895 370
Lønn til vikarer113 764113 310
Lønn til ekstrahjelp166 364145 707
Overtidslønn44 38444 859
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse140 866130 413
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen70 07464 676
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift974 009894 858
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige30 94329 229
Sum4 686 2674 318 422
Tabell 12.11 Lønnsutgifter drift
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsutgifter investering

Lønnsutgifter investering20132012
Fastlønn27 42525 967
Lønn til ekstrahjelp395323
Overtidslønn488441
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse689574
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift6 6606 088
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige114189
Sum35 77033 582
Tabell 12.12 Lønnsutgifter investering
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.4 Note 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån

Mottatte avdrag på utlån20132012
Mottatte avdrag fra Lyse AS43 67643 676
Mottatte avdrag startlån158 721143 033
Mottatte avdrag på konsern lån4 9403 580
Andre mottatte avdrag på utlån4 8791 583
Sum212 216191 872
Tabell 12.13 Mottatte avdrag på utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon20132012
Kjøp av driftsmidler16 28343 048
Kjøp av transportmidler2 4322 268
Vedlikehold byggetjenester nybygg670 637786 952
Materialer til vedlikehold og nybygg121 49287 825
Konsulenttjenester91 73885 752
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg228 18127 986
Andre kjøp av varer og tjenester8 3756 459
Sum1 139 1381 040 290
Tabell 12.14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Statlige overføringer

Statlige overføringer20132012
Overføringer fra staten5281 899
Tilskudd fra Husbanken1 90552 540
STUI overføringer7 7177 020
Sum10 15061 459
Tabell 12.15 Statlige overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Salg av driftsmidler

Salg av driftsmidler20132012
Salg av driftsmidler025
Salg av bygninger38 90018 704
Salg tomter/arealer108 422147 290
Refusjon privat grunnmark/råmark3220
Sum147 644166 019
Tabell 12.16 Salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.5 Note 4: Årsverk

Årsverk

Årsverk20132012
Antall årsverk7 2596 925
Antall ansatte8 9488 431
Antall kvinner7 2536 882
Antall menn1 6951 541
Antall kvinner høyere stillinger462427
Antall menn i høyere stillinger301297
Tabell 12.17 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid

Fordeling heltid/deltid20132012
Antall ansatte i deltidsstillinger3 8173 574
Antall kvinner i deltidsstillinger3 2493 126
Antall menn i deltidsstillinger568448
Tabell 12.18 Fordeling heltid/deltid
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

Lønn, godtgjørelse og pensjon

Lønn, godtgjørelse og pensjonLønn og godtgjørelserAndel pensjon
Rådmann1 316 88291 666
Ordfører1 187 437281 144
Tabell 12.19 Lønn, godtgjørelse og pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører.

Revisjonshonorar

Revisjonshonorar20132012
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 3973 456
Honorar for rådgivning672777
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat655577
Ekstern revisjon1500
Tabell 12.20 Revisjonshonorar
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.6 Note 5: Pensjon

Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte.

Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra 1.1.2003 vært selv­assurandør for deler av denne ordningen.

Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Premieavviket opparbeidet i årene 2002-2010 amortiseres over 15 år, premieavvik fom 2011 amortiseres over 10 år.

Premiefond (fond for tilbakeført premie og overskudd) benyttes i sin helhet til reduksjon av premie innbetalinger i det enkelte år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften § 13. Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut.

Årets pensjonskostnad spesifisert

Årets pensjonskostnad spesifisertKLP SPKSum
Nåverdi av årets pensjonsopptjening314 51594 571409 086
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl.246 23057 872304 102
Brutto pensjonskostnad560 745152 443713 188
Forventet avkastning på pensjonsmidlene233 55745 379278 936
Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.)327 188107 064434 252
Sum amortisert premieavvik38 712−2 53136 181
Administrasjonskostnad20 4132 66223 075
Samlet pensjonskostnad (inkl adm)386 313107 195493 508
Tabell 12.21 Årets pensjonskostnad spesifisert
Last ned tabelldata (Excel)

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvikKLP SPKSum
Brutto pensjonsmidler 31.12.20134 993 9261 138 3196 132 245
Brutto pensjons-forpliktelser 31.12.20136 300 5461 599 2467 899 792
Netto pensjonsforpliktelser (før aga)1 306 620460 9271 767 547
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser184 23364 991249 224
Akkumulert premieavvik pr 31.12.12375 008−28 127346 881
Årets premieavvik54 133−7 58846 545
Sum amortisert premieavvik38 712−2 53136 181
Akkumulert premieavvik 31.12.13390 429−33 184357 245
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik55 050−4 67950 372
Akkumulert premieavvik inkl aga 31.12.13445 479−37 863407 617
Tabell 12.22 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik
Last ned tabelldata (Excel)

Årets premieavvik er differansen mellom årets premieinnbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden.

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger20122013
Årlig avkastning 5,5/4,85%5,0/4,35%
Diskonteringsrente (risikofri rente)4,50 %4,00 %
Årlig lønnsvekst3,16 %2,87 %
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp3,16 %2,87 %
Årlig vekst i pensjonsreguleringen3,16 %2,87 %
Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet1,31,1
Tabell 12.23 Økonomiske forutsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik

Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvikKLPSPK
Faktisk forpliktelse 01.01.20135 942 6611 446 802
Estimert forpliktelse 01.01.20135 625 6471 546 671
Årets estimatavvik forpliktelse 317 014−99 869
Faktiske pensjonsmidler 01.01.20134 581 908993 463
Estimerte pensjonsmidler 01.01.20134 488 1381 118 262
Årets estimatavvik pensjonsmidler 93 770−124 799
Tabell 12.24 Estimerte størrelser, faktiske størrelser, estimatavvik (eks. arbeidsgiveravgift)
Last ned tabelldata (Excel)

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som ble balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

12.2.7 Note 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer – Drift

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Det vil si alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon

Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med, føres her.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon20132012
Kommunalt tilskudd private barnehager390 088357 884
Tilskudd private alders- og sykehjem422 568412 541
Kjøp fra staten36 34327 402
Kjøp fra fylkeskommuner1 3691 574
Kjøp fra kommuner59 03167 044
Kjøp fra kommunale foretak (KF)332 977306 875
Kjøp fra interkommunale selskap (IKS)263 802244 662
Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter)81 69076 688
Overf. til andre178 136160 125
Totalt1 766 0051 654 796
Tabell 12.25 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringer

Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner.

Overføringer20132012
Overføring til staten155 750106 408
Overføring til fylkeskommuner32 40946 056
Overføring til kommuner1 0732 989
Overføring til kommunale foretak (KF)60 04257 075
Overføring til interkommunale selskap (IKS)57 59856 922
Økonomisk sosialhjelp145 228126 523
MVA knyttet til kompensasjonsordningen *)137 175126 666
Fritak eiendomsskatt26 03425 982
Andre overføringer 273 144274 355
Tap på krav8 51310 839
Totalt896 967833 816
Tabell 12.26 Overføringer. *) 80% av momskompensasjonen på investeringer er tilbakeført til investeringsregnskapet.
Last ned tabelldata (Excel)

Nytt konserthus IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til KLP og Kommunalbanken på 420 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd.

Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 186 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64,02 %.

Multihallen og Storhallen IKS har pr 31.12.13 en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på 183 mill. Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 62,4 %.

12.2.8 Note 7: Anleggsmidler

Anleggsmiddelgrupper

AnleggsmiddelgruppeAvskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 12.27 Anleggsmiddelgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggsmidler

AnleggsmidlerGruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost2 103 295137 837496 76861 2058 804 3532 375 962
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger−111−4260−3 805−3 892
Akkumulerte ordinære avskrivninger−74 975−194 489−23 430−2 206 794−425 648
Bokført verdi 01.01.132 103 29562 751301 85337 7756 593 7541 946 422
Tilgang i regnskapsåret108 64215 66271 01251 846500 696339 256
Avgang i regnskapsåret−16 511000−1640
Delsalg i året−7 011
Avskrivninger i regnskapsåret0−14 460−38 607−2 220−197 156−37 037
Nedskrivninger 00000−6 460
Reverserte nedskrivninger00000
Bokført verdi 31.12.132 188 41563 953334 25887 4016 897 1302 242 181
1) 2) 2) 1) 1) 1)
Hovedoversikt balanse:
1) Faste eiendommer og anlegg11 415 127
2) Utstyr, maskiner og transportmidler398 211
Sum kalkulatoriske avskrivninger145 653
Sum ordinære avskrivinger 289 480
Sum avskrivninger435 133
Tabell 12.28 Anleggsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.9 Note 8: Finansinntekter og -utgifter

Finansinntekter og -utgifter

Finansinntekter og -utgifter20132012
Renter bankinnskudd28 52623 114
Renter finansforvaltn.20 06919 027
Forsinkelsesrenter1 2031 294
Utbytte Lyse Energi AS162 911152 866
Utbytte andre2 9752 274
Andre renteinntekter *)179 268147 637
Sum394 953346 212
Tabell 12.29 Finansinntekter og -utgifter. *1) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 42 142 tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Gevinst/tap finansielle instrumenter

Gevinst/tap finansielle instrumenter20132012
Realisert kurstap1 9924 420
Sum1 9924 420
Urealisert gevinst20 34116 602
Realisert gevinst2 9163 288
Sum23 25719 890
Tabell 12.30 Gevinst/tap finansielle instrumenter
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.10 Note 9A: Gjeldsforpliktelser

Gjeldsforpliktelser31.12.1331.12.12
Kommunens samlede lånegjeld6 234 4955 742 956
Fordelt på følgende kreditorer:
Annuitets og serielån
Startlån
Husbanken startlån, flytende rente1 472 1611 081 032
Husbanken startlån, fast rente60 994327 012
Ekstraord. avdrag betalt andre kreditorer−132 883−177 178
Sum1 400 2721 230 866
Investeringslån
Husbanken investeringslån fast rente25 99127 922
Kommunalbank flytende rente 1 841 047180 148
Kommunalbank fast rente 01 819 212
KLP fast rente298 080311 328
Ekstraord avdrag startlån132 883177 178
Sum 2 298 0012 515 788
Obligasjonslån
Handelsbanken300 0000
DNB Markets280 0000
Sum580 0000
Sertifikatlån
Danske bank250 000526 000
Kommunalbank 1 106 0000
DNB250 0001 133 500
Swedbank0297 000
Nordea Bank300 0000
Sum1 906 0001 956 500
Andre lån
Finansiell leasing222802
Forpliktelse EK foretak39 00039 000
Annen langsiktig gjeld11 0010
Sum50 22339 802
Tabell 12.31 Gjeldsforpliktelser
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. De avsatte avdragene er nedbetalt på annen langsiktig gjeld.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) § 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL § 50. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen 353 032 tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL § 50 nr. 17 utgjør 125 773 tusen kroner, eller kr 154 159 tusen kroner når vi beregner uten tomter. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for 2013.

Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2013 for foretakene.

De kommunale foretakenes egenkapital er tidligere styrket med 39 mill ved en overføring fra kommunens kapitalkonto. Beløpet står som en langsiktig forpliktelse i kommunens balanse og som en langsiktig fordring i foretakenes balanser.

12.2.11 Note 9B: Sikringsinstrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også noen fastrentelån. Kommunen har benyttet rentebytteavtaler til fastrentesikring for til sammen kr 2,75 mrd. I tillegg har kommunen kr 385 mill. i ordinære fastrentelån.

Den gjennomsnittlige rentebindingstiden for alle lån er på 3 år, og 51 % av bruttogjelden har fastrentebinding.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5.

12.2.12 Note 10: Avsetninger og bruk av avsetninger

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

Alle fondKOSTRA-art 20132012
Avsetninger til fond530-560, 580 223 133240 855
Bruk av avsetninger 930-960−243 909−194 550
Til avsetning senere år 98000
Netto avsetninger −20 77646 305
Tabell 12.32 Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

DisposisjonsfondKOSTRA-art20132012
IB 01.01.13956143 750100 306
Avsetninger driftsregnskapet540106 336132 600
Bruk av avsetninger driftsregnskapet940−77 015−89 156
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet940−33 7660
Beregnet beholdning pr 31.12.13139 304143 750
Beholdning fra balanse 31.12.13956139 304143 750
Differanse00
Tabell 12.33 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

Bruk av disposisjonsfond er i henhold til bystyrets vedtatte Handlings- og økonomiplan og vedtak i hht tilhørende reglement. Rådmannen har likevel gjort unntak fra budsjettreglementets pkt. 5.e for noen få virksomheter, hovedsakelig innenfor oppvekst og levekår.

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfondKOSTRA-art 2013 2012
IB 01.01.13952121 78984 279
Avsetninger driftsregnskapet55080 53764 726
Bruk av avsetninger driftsregnskapet950−85 091−48 238
Beregnet beholdning pr 31.12.13117 235100 767
Beholdning fra balanse 31.12.13952117 235121 789
Differanse *)021 022
Tabell 12.34 Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

*) Tilskuddsordning som formidles for Husbanken er tidligere ført i investeringsregnskapet men skal være i drift. Tidligere avsatt på fond (UB 2006) er overført fra bundet investeringsfond til bundet driftsfond og inngår nå i rutinen for avsetning og bruk av øremerkede midler.

Del 4 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investeringsfondKOSTRA-art 20132012
IB 01.01.1395557 94692 595
Avsetninger55036 26043 529
Bruk av avsetninger95000
Bruk av bundne investeringsfond958−48 037−57 156
Beregnet beholdning pr 31.12.1346 16978 968
Beholdning fra balanse 31.12.1395546 16957 946
Differanse *)−21 022
Tabell 12.35 Del 4 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

*) Tilskuddsordning som formidles for Husbanken er tidligere ført i investeringsregnskapet men skal være i drift. Tidligere avsatt på fond (UB 2006) er overført fra bundet investeringsfond til bundet driftsfond og inngår nå i rutinen for avsetning og bruk av øremerkede midler.

12.2.13 Note 11: Utlån

Utlån31.12.201331.12.2012
Startlån1 224 2011 040 857
Avsatt til tap på framtidige utlån−11 784−11 784
Sum utlån startlån1 212 4171 029 073
Stokka Kirke100200
Viking Fotball ASA4 0504 550
Ansvarlig lånekapital Lyse1 091 9001 135 576
Rogaland Rideklubb2 6402 720
Tou Scene1 1001 300
SKP7283
Varmestuens venner913913
Museum Stavanger AS6 6677 104
Forus og Gausel Idrettslag1 7001 700
Oilers Invest AS67 16770 717
Sum andre utlån1 176 3071 224 863
Sum utlån2 388 7242 253 936
Renovasjonen IKS1 6503 300
Natur og Idrettsservice KF15 45017 200
Sølvberget KF22 74512 485
Konserninterne langs. fordr.39 84532 985
Avsatt på bundne investeringsfond 48008 7368 736
Tabell 12.36 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.14 Note 12: Aksjer og andeler

Aksjer og utbytte
Aksjer Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse Energi AS1 008 983440 68343,68 %440 683162 911
Rogaland Teater AS1082825,50 %28
Universitetsfond Rogaland AS3 8001 37936,30 %13 800
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 00033233,15 %5 1191 989
Måltidets Hus AS703121,71 %10
Nord-Jæren bompengeselskap AS2404016,67 %40
Glad Mat AS10844,00 %5
Lysefjorden Utvikling AS500489,60 %298
Stavanger Sentrum AS25010040,00 %104
Blue Planet AS1 950502,56 %50
Allservice AS2 9581 49050,38 %1 490
Forus Næringspark AS15 1007 39949,00 %7 400
Filmkraft Rogaland AS1 60056035,00 %560
Museum Stavanger AS1005050,00 %55
Ryfast AS70020028,57 %200
Hafrsfjord Eiendomsutvikling AS100,00 %1 000
Kjøpt rettighet Hafrsfjord eiend1 000
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 00070010,00 %2 978
Attende AS1 53278551,22 %785
Sum1 046 632453 860475 604164 900
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte / overf.
Stavangerregionen Havn IKS*80,69
IVAR IKS *41,35
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS5 0002 595512 595
Rogaland Revisjon IKS4 0001 27831,951 278
Renovasjonen IKS507 997500
Stavanger konserthus IKS100898989
Sørmarka flerbrukshall IKS60038464,02384
Multihallen og Storhallen IKS60062,4374
Rogaland Kontrollutvalgsekr.60021035210
Biblioteksentralen AL1
Egenkapitalinnskudd KLP139 285
Andeler i borettslag310 191
Sum10 9004 556462 405500
Sum aksjer og andeler1 057 532458 416938 008165 400
Tabell 12.37 Aksjer og andeler. *Skrevet ned til kr 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 foretatt en gjennomgang av bokført verdi for aksjer og andeler. Bokført verdi er justert i henhold til ekstern dokumentasjon og eierandel. Andeler som er å anse som medlemskap er nedskrevet mot kapitalkonto og tatt ut av noten.

Forus Industri AS og Invivo AS er fusjonert til Attende AS.

12.2.15 Note 13: Utestående fordringer

Utestående fordringer31.12.201331.12.2012
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)2 0521 450
Sentrale styringsorganer116 315218 452
Stavanger Eiendom25 63723 089
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom12 61422 134
Oppvekst11 69913 200
Levekår199 905184 347
Kultur og byutvikling4 4829 147
Mva-kompensasjon131 698108 459
Syke-svangerskap 30 46529 545
Kortsiktige fordringer lønn−50074
Sum totalt534 367609 897
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer−12 200−12 200
Sum utestående fordringer *522 167597 697
Tabell 12.38 Utestående fordringer. *) Herav innen konsernet 3 226 tusen kroner, jfr. note 16
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.16 Note 14: Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasseMarkedsverdi 31.12.2013Bokført verdi 31.12.2013 Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond78 82660 71418 112
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner245 294240 8004 494
Industriobligasjoner/sertifikater59 61658 3241 292
Bankobligasjoner og bankinnskudd110 946109 6671 279
- Herav bankinnskudd−12 582−12 5820
Andre verdipapir 2931−2
Kursregulering pr 01.01.134 834−4 834
Urealisert gevinst pr 31.12.13*20 341−20 341
Sum482 129482 1290
Tabell 12.39 Finansielle omløpsmidler. *Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte tap og gevinster på 0,9 mill er resultatført i 2013. Urealisert gevinst på 20,3 mill er inntektsført i 2013. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.13 på 57,1 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet
Last ned tabelldata (Excel)

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12.13 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.13.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.10.2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

12.2.17 Note 15: Endringer i regnskapsprinsipp

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Endringer i regnskapsprinsipp
31.12.201331.12.2012
IB 39 84139 841
UB39 84139 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2011 av følgende poster:ÅrBeløp
Utbetalte feriepenger199398 967
Varebeholdning20016 472
Kompensasjon for mva2001−13 989
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp33 912
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008−85 521
Sum bokført mot konto for prinsippendring 39 841
Tabell 12.40 Endringer i regnskapsprinsipp
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.18 Note 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak31.12.201331.12.2012
Kortsiktige fordringer på:
Stavanger Parkeringsselskap KF6946 418
Sølvberget KF2 4462 180
Stavanger Byggdrift KF3731 262
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF338175
Sum kortsiktige fordringer3 22650 035
Langsiktige fordringer på:
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF15 45017 200
Sølvberget KF22 74512 485
Sum langsiktige fordringer38 19529 685
Kommunens samlede fordringer41 42179 720
Kortsiktig gjeld til:
Stavanger Parkeringsselskap KF 3930 100
Sølvberget KF4 6837 267
Stavanger Byggdrift KF25 33632 801
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF5 5234 832
Sum kortsiktig gjeld35 58175 000
Forpliktelse EK til:
Sølvberget KF5 0005 000
Stavanger Byggdrift KF20 00020 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 00014 000
Kommunens samlede langsiktige forpliktelse39 00039 000
Kommunens samlede gjeld og forpliktelse74 581114 000
Tabell 12.41 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.19 Note 17: Avdrag på gjeld

AvdragBudsjett20132012
Utgiftsført avdrag350 701353 032332 894
Beregnet minste lovlige avdrag125 773127 839
Differanse227 259205 055
Tabell 12.42 Avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minimumsavdrag.

Kostnadsførte avdragBudsjett20132012
Betalte avdrag 350 701353 032341 536
Betalt avsatte avdrag året før8 642
Sum kostnadsførete avdrag 350 701353 032332 894
Tabell 12.43 Kostnadsførte avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.20 Note 18A: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift

Regnskapsmessig mindreforbrukBudsjett 201320132012
Tidligere opparbeidet mindreforbruk15 50654 618
Årets disponering av mindreforbruk15 506−15 506−54 618
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret7 76315 506
Totalt mindreforbruk til disponering7 76315 506
Tabell 12.44 Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.21 Note 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering

Regnskapsmessig merbrukBudsjett 201320132012
Tidligere opparbeidet udekket−42 372−17 316
Årets avsetning til inndekking42 37242 37217 316
Nytt udekket i regnskapsåret−76 625−42 372
Totalt udekket til inndekking−76 625−42 372
Tabell 12.45 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.22 Note 19: Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12.13

Garanti gitt tilGarantibeløpGarantien utløper
IVAR IKS 43,60% 1)650 7072017, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41
Stavanger konserthus IK191 3502035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS2 9902025
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland6252038
Stiftelsen Ullandhauggarden2382016
Stiftelsen Øyane sykehjem 1 0582019
Stiftelsen Blidensol sykehjem7742018
Rogaland Rideklubb 4002015
Borettslaget Gauselparken23 1662033
Borettslaget Krosshaug I10 6962035
Borettslaget Ramsvik 5 4842033
Borettslaget Ramsvik 11 2942033
Forus Utvikling AS44 0002031
Private barnehager/andelsbarnehager 30 5712030
Ryfast AS 169 8002036
Vikinghallen AS13
Med hjemmel i sosiallovgivningen 3 2612014/15/33
Sum garantier1 146 428
Tabell 12.46 Garantier gitt av kommunen. *1) Oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.23 Note 20: Interkommunalt samardbeid Ryfylke Friluftsråd

Interkommunalt samardbeid Ryfylke Friluftsråd20132012
Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen)1 5501 167
Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene1 3581 086
Sum overføringer fra deltakerkommunene2 9082 252
Investeringsinntekter prosjekter1 6446 706
Andre tilskudd, Fylke,stat,private3 8993 944
Bruk av avsetning2 3211 316
Sum andre inntekter/overføringer/bruk av avsetning7 86311 966
Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster10 77114 218
Prosjektutgifter etter formålet1 1585 701
Avsetning til investeringsfond2 8072 321
Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv5 8366 201
Sum 9 80114 223
Finansielle poster8434
Resultat oveføres til neste år1 05430
Tabell 12.47 Interkommunalt samardbeid Ryfylke Friluftsråd. Mva-kompensasjon på kr 656 311,- er inkludert
Last ned tabelldata (Excel)

Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2013 vært kr. 12,-. Medlemskommunene hadde et samlet folketall på ca. 242 321 ved inngangen til 2013. Friluftsrådets arbeid finansieres av medlemskontingent, fylkes- og statstilskudd samt ved salg av tjenester.

12.2.24 Note 21: Selvkostområder

SelvkostområderRenovasjonVannAvløpByggesak
Resultat 2013
Inntekter134 19295 111181 66129 609
Utgifter130 96498 045164 00533 474
Mer (+) / mindreforbruk (-)−3 2292 934−17 6563 865
Balansen 2013
Årets deknings-grad i % *1)102 %97 %111 %88 %
Avsetn (+) / bruk av (-) deknings-gradsfond3 229−2 9340−3 865
Renter deknings-gradsfond187649−474280
Deknings-gradsfond pr. 31.12 *2)8 91623 86007 053
Tabell 12.48 Selvkostområder
Last ned tabelldata (Excel)

*1) Årets dekningsgrad før avsetnings/bruk av selvkostfond.

*2) Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års periode.

Regnskapsresultatet til avløpsverket viser et mindrefrbruk på kr 17,65 mill. Beløpet brukes til reduksjon av tidligere års opparbeidet merforbruk som ble dekket over kommunens driftsregnskap. Akkumulert merforbruk på selvkostområdet for avløp er redusert til kr 9,68 mill pr 31.12.13.

Seksjonering og delingsforretning er fom 2013 inkludert i selvkostområdet for byggesak.

Det avlegges ikke selvkostregnskap for feiing, kart og delingsforretning og plansaksbehandling. Utgiftene på disse områdene er høyere enn gebyrinntektene, og innebærer således et underskudd innenfor det enkelte område.

12.2.25 Note 22: Avgiftssituasjonen

Mva-kompensasjon sosiale boliger

Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens § 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte med at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift § 7 og sosialtjenestelovens § 3-4.

Denne vurderingen bestrides av Skatt Vest som har foretatt en vurdering og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og avventer nå videre behandling fra skattedirektoratet.

Mva Stavanger Konserthus IKS

På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30.januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring.

Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2013 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås.

12.2.26 Note 23: Investeringsprosjekter

Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektKostnadsramme Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Kostnad tidligere år
Stavanger Forum, Områdeutvikling200 00037 41816 255112 849
Eiganes Skole 280 0001 6521 5002
Stokkatunet Barnehage50 0002 1602 000
Sykkelstrategi50 0008353 000
Hinna Skole52 5201 846048 516
Sølvberget Ombygging Av Kinosenteret62 40021 21222 00030 168
Stavanger Forum Ny Ishall252 1005 096199 829
Kristianslyst Skole200 00064 67670 00012 518
Lenden Skole Ombygg Johannes55 0003 56610 0002 368
Tasta Barnehage64 0002040
Haugåsveien 26/28 15 Nye Leiligh60 0007140028
Oddahagen 13 8 Nye Leiligh54 0001 5912 000476
Søra Bråde Bofellesskap72 50048 71840 0009 614
Lervik Sykehjem440 0003 3882 000726
Husabøryggen Bofellesskap105 00019 6859 80087 150
Tou Tilstandsanalyse79 1008 93112 10011 372
Tastarustå Bofellesskap69 00060 26262 5006 460
Svømmehall Kvernevik132 3009 4449 9502 407
Svømmehall Hundvåg135 80033 06023 9506 002
Utstillingshall255 200131 431110 00045 738
Emmaus Barnehage Sør43 0001 3477 00022
Sum prosjekter2 711 920456 390404 455576 284
Sum øvrige prosjekter 725 357596 303
Sum utgifter i investering1 181 7471 000 758
Tabell 12.49 Investeringsprosjekter. Oppgitt eks. finansieringsinntekter
Last ned tabelldata (Excel)

12.2.27 Note 24: Kapitalkonto

Kapitalkonto
01.01.2013 Balanse (underskudd i kapital)01.01.2013 Balanse (kapital)6 821 603
Debetposteringer i åretKreditposteringer i året
Salg av fast eiendom og anlegg23 686Aktivering av fast eiendom og anlegg1 000 440
Nedskrivninger fast eiendom6 460Aktivering BBL-leil88 720
Avskriving av fast eiendom og anlegg236 413Aktivering av utstyr, maskin. og transportmidler86 674
Korrigeringer anlegg114Kjøp av aksjer og andeler15 330
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler53 067Utlån startlån343 001
Nedskrivninger aksjer og andeler9 752Utlån egne midler11 800
Avdrag mottatt på startlån159 107Avdrag på eksterne lån511 753
Avdrag mottatt på andre utlån53 495
Avskrevet andre utlån72
Bruk av midler fra eksterne lån1 017 623
Pensjonsmidler (krediteringer under AM)230 058
Salg av aksjer9 110
31.12.2013 Balanse (Kapital)7 080 36431.12.2013 Balanse (underskudd i kapital)
Tabell 12.50 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

signaturer_regnskap

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:18.