12.2.11 Note 9B: Sikringsinstrument

Stavanger kommunes finansielle posisjoner skal forvaltes som en helhet hvor en søker å oppnå lavest mulig netto finansutgifter over tid samtidig som det sikres forutsigbarhet i kommunens finansielle stilling.

Stavanger kommune bruker hovedsakelig rentebytteavtaler som sikringsinstrumenter, men har også noen fastrentelån. Kommunen har benyttet rentebytteavtaler til fastrentesikring for til sammen kr 2,75 mrd. I tillegg har kommunen kr 385 mill. i ordinære fastrentelån.

Den gjennomsnittlige rentebindingstiden for alle lån er på 3 år, og 51 % av bruttogjelden har fastrentebinding.

Rentesikringen er forankret i Stavanger kommunes finansreglement kapittel 5.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:13.