12.2.16 Note 14: Finansielle omløpsmidler

Aktiva klasseMarkedsverdi 31.12.2013Bokført verdi 31.12.2013 Årets resultatførte verdiendring
Aksjefond78 82660 71418 112
Ansvarlige lån, fondsobligasjoner245 294240 8004 494
Industriobligasjoner/sertifikater59 61658 3241 292
Bankobligasjoner og bankinnskudd110 946109 6671 279
- Herav bankinnskudd−12 582−12 5820
Andre verdipapir 2931−2
Kursregulering pr 01.01.134 834−4 834
Urealisert gevinst pr 31.12.13*20 341−20 341
Sum482 129482 1290
Tabell 12.39 Finansielle omløpsmidler. *Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir, men samles og legges til anskaffelseskost pr. 31.12 slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte tap og gevinster på 0,9 mill er resultatført i 2013. Urealisert gevinst på 20,3 mill er inntektsført i 2013. Kursreguleringsfondet er pr. 31.12.13 på 57,1 mill. og er stort nok i henhold til finansreglementet
Last ned tabelldata (Excel)

Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi.

Bokført verdi 31.12.13 = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr. 31.12.13.

Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger innenfor rammer i gjeldende finansreglement av 29.10.2012.

Stavanger kommune eier i tillegg en andel i Skagen Høyrente VPF på 0,9 mill, disse midlene er knyttet til Byhistorisk verk og er avsatt på fond.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:15.